Med animationseffekter kan du bevæge objekter i eksporterede SWF-filer. Du kan f.eks. anvende en forudindstilling af bevægelse på et billede, så det ser ud til at flyve ind fra venstre side af skærmen, mens det skrumper ind og drejer rundt. Brug følgende værktøjer og paneler til at animere dokumenter.

Klik på knappen Afspil for at få vist animation
Klik på knappen Afspil for at få vist animation

Panelet Animation

Anvend en forudindstilling af bevægelse, og rediger indstillinger som f.eks. varighed og hastighed.

Værktøjet Direkte markering og penneværktøjet

Rediger den kurve, som det animerede objekt bevæges langs.

Panelet Timing

Fastlæg den rækkefølge, som objekter animeres i på en side.

Panelet Skærmversion

Se animationen i et InDesign-panel.

Bemærk:

En relateret type af animation, som du kan tilføje i InDesign, er en effekt, der vises, når markøren ruller hen over en knap. Du kan finde flere oplysninger under Oprettelse af knapper.

Jeff Witchel fra Infiniteskills.com giver en videooversigt om Animering af layout.

Animering af et dokument med forudindstillinger af bevægelser

Forudindstillinger af bevægelser er færdigoprettede animationer, som du hurtigt kan anvende på objekter. Brug panelet Animation til at anvende forudindstillinger af bevægelser og redigere animationsindstillinger som f.eks. varighed og hastighed. I panelet Animation kan du også angive, hvornår et animeret objekt skal afspilles.

Disse forudindstillinger af bevægelser er de samme som dem, der findes i Adobe Flash CS5 Professional. Du kan importere alle brugerdefinerede forudindstillinger af bevægelse, som er oprettet i Flash Professional. Du kan også gemme forudindstillinger af bevægelser, som du opretter, og bruge dem i InDesign eller Flash Professional.

Bemærk:

Animationsfunktioner understøttes kun under eksport til Adobe Flash Player (.SWF). De understøttes ikke under eksport til interaktive PDF-filer. Hvis du vil tilføje animationseffekter i en PDF-fil, skal du eksportere en markering som en SWF-fil fra InDesign og indsætte SWF-filen i InDesign-dokumentet.

 1. Indsæt det objekt, du vil animere, i dokumentet.

 2. Vælg en forudindstilling af bevægelse i menuen Forudindstillinger i panelet Animation (Vindue > Interaktiv > Animation).

 3. Angiv indstillinger for forudindstilling af bevægelse.

 4. Hvis du vil redigere bevægelseskurven, skal du bruge penneværktøjet og værktøjet Direkte markering.

 5. Brug timingpanelet til at bestemme rækkefølgen af animationseffekterne.

 6. Brug panelet Skærmversion til at få vist en skærmversion af animationen i InDesign.

Hvis du vil fjerne animation fra et objekt, skal du markere objektet og klikke på ikonet Slet i panelet Animation.

Bemærk:

Når bestemte animationseffekter såsom Ton ind kombineres med en sideovergang eller et sidekrøl, er animationens virkemåde muligvis ikke som forventet i panelet Skærmversion eller i den eksporterede SWF-fil. Det kan f.eks være, at objekter, der er indstillet til "ton ind", er synlige, når siden vendes, hvor de skulle have været usynlige. Du kan undgå denne konflikt ved ikke at bruge sideovergange på siderne med animation og slå indstillingen Medtag interaktivt sidekrøl fra i dialogboksen SWF-eksport. Forudindstillinger af bevægelse, som måske ikke fungerer som forventet med sideovergange og sidekrøl, omfatter Vis, Ton ind, de forskellige forudindstillinger for Glid ind, Zoom ind (2D) og Mas.

Konvertering af markerede objekter til en bevægelseskurve

Du kan oprette animation ved at markere et objekt og en kurve og konvertere dem til en bevægelseskurve. Hvis du har markeret to lukkede kurver, f.eks. to rektangler, bliver den øverste kurve til bevægelseskurven.

 1. Marker det objekt, du vil animere, og den kurve, du vil bruge som bevægelseskurve.

  Du kan ikke konvertere mere end to markerede objekter.

 2. Klik i panelet Animation på knappen Konverter til bevægelseskurve .

 3. Rediger indstillingerne i panelet Animation.

Indstillinger for forudindstilling af bevægelse

Der vises indstillinger for forudindstillinger af bevægelser i panelet Animation. Klik på indstillingen Egenskaber for at få vist avancerede indstillinger.

Navn

Angiv et navn til animationen. Det er især nyttigt at angive et sigende navn, hvis du skal oprette en handling, der udløser animationen.

Forudindstilling

Foretag et valg på en liste over foruddefinerede indstillinger for bevægelse.

Hændelse(r)

Som standard er Ved sideindlæsning valgt, så det animerede objekt afspilles, når siden åbnes i SWF-filen. Vælg Ved sideklik for at udløse animationen, når der klikkes på siden. Vælg Ved klik (selv) eller Ved rul hen over (selv) for at udløse animationen, når der henholdsvis klikkes på selve objektet eller placeres en musemarkør på det. Hvis du opretter en knaphandling, der udløser animationen, vælges Ved knaphændelse. (Se Tilføjelse af handlinger på knapper). Du kan også angive flere hændelser for at starte animationen.

Hvis du vælger hændelsen Ved rul hen over (selv), kan du også vælge Vend ved rul væk fra. Denne handling annullerer animationens handling, når musemarkøren flyttes væk fra objektet.

Opret knapudløser

Klik på denne knap for at udløse animationen fra et eksisterende objekt eller en knap. Når du har klikket på Opret knapudløser , skal du klikke på det objekt, der udløser animationen. Objektet konverteres, om nødvendigt, til en knap, og panelet Knapper åbnes.

Varighed

Angiv animationens varighed.

Afspil

Angiv, hvor mange gange animationen skal afspilles, eller vælg Løkke for at afspille animationen gentagne gange, indtil den stoppes.

Fart

Vælg en indstilling for at bestemme, om animationsfarten skal være jævn (Ingen), starte langsomt og blive hurtigere (Let ind) eller sænke farten mod slutningen (Let ud).

Bemærk:

Følgende indstillinger er tilgængelige, når Egenskaber er udvidet.

Animer

Vælg Fra aktuelt udseende for at bruge objektets aktuelle egenskaber (skaleringsprocent, rotationsvinkel og position) som udgangspunkt for animationen.

Vælg Til aktuelt udseende for at bruge objektets egenskaber som animationens slutpunkt. Brug af denne indstilling er især nyttigt til diasshow. Objekter, der flyver ind fra siden, kan f.eks. vises på siden i stedet for montagebordet, hvilket forbedrer udseendet af det trykte dokument.

Vælg Til aktuel placering for at bruge objektets egenskaber som animationens udgangspunkt og objektets placering som slutpunktet. Denne indstilling minder om Fra aktuelt udseende bortset fra, at objektet slutter ved dets aktuelle placering, og bevægelseskurven er forskudt. Denne indstilling er især nyttig til visse forudindstillinger, f.eks. sløringer og udtoninger, for at forhindre objektet i at blive vist i en uønsket tilstand i slutningen af animationen.

Bemærk:

Hvis du vil have vist proxyen i slutningen af bevægelseskurven, skal du klikke på Vis animationsproxy nederst i panelet Animation.

Animatationsindstillinger
Animatationsindstillinger

A. Objekt og kurve før animation B. Fra aktuelt udseende C. Til aktuelt udseende D. Til aktuel placering 

Roter

Angiv en rotationsvinkel, som objektet følger under animationen.

Oprindelse

Brug proxyen til at angive startpunktet for bevægelseskurven på det animerede objekt.

Skaler

Angiv en procentsats for at bestemme, om objektet forstørres eller formindskes under afspilning.

Opacitet

Vælg en indstilling for at bestemme, om animationen skal forblive massiv (Ingen), gradvist skal blive synlig (Ton ind) eller gradvist skal blive usynlig (Ton ud).

Synlighed

Vælg Skjul indtil animering eller Skjul efter animering for at gøre et objekt usynligt før eller efter afspilningen.

Styring af forudindstillinger af bevægelser

Du kan gemme animationsindstillinger som forudindstillinger af bevægelser, du let kan genbruge i InDesign. Du kan også importere forudindstillinger fra XML-filer, der kan åbnes i Flash Professional eller deles med andre brugere af InDesign.

Lagring af forudindstillinger af bevægelser til genbrug

Der vises brugerdefinerede forudindstillinger øverst i menuen Forudindstillinger i panelet Animation.

 1. Rediger indstillingerne efter behov i panelet Animation.

 2. Vælg Arkiver i panelmenuen Animation.

 3. Skriv et navn til forudindstillingen, og klik på OK.

Sletning af tilpassede forudindstillinger af bevægelser

Brug dialogboksen Styr forudindstillinger til at slette forudindstillinger af bevægelser, som du har gemt, dubleret eller importeret. Du kan ikke slette de forudindstillinger af bevægelser, der står i kantede parenteser og er installeret sammen med InDesign. Når du sletter en forudindstilling af bevægelse, slettes den både i menuen Forudindstillinger og på computeren.

 1. Vælg Styr forudindstillinger i panelmenuen Animation.

 2. Marker den forudindstilling, du vil slette, og klik på Slet.

Dublering af forudindstillinger af bevægelser

 1. Vælg Styr forudindstillinger i panelmenuen Animation.

 2. Marker den forudindstilling, du vil dublere, og klik på Dubler.

Lagring af forudindstillinger af bevægelser som XML-filer

Lagring af forudindstillinger af bevægelser som XML-filer er praktisk, hvis du skal dele en forudindstilling af bevægelse med andre brugere af InDesign eller åbne forudindstillingen af bevægelse i Flash Professional.

Når du gemmer en forudindstilling af bevægelse som en XML-fil, gemmes forudindstillingen af bevægelse sammen med indstillingerne for varighed, fart, skalering, rotation og opacitet.

 1. Vælg Styr forudindstillinger i panelmenuen Animation.

 2. Marker en forudindstilling, og klik på Arkiver som.

 3. Angiv navn og placering til forudindstillingen af bevægelse, og klik på Arkiver.

Import af forudindstillinger af bevægelser

Du kan også importere forudindstillinger af bevægelser, der er eksporteret som XML-filer fra enten InDesign eller Flash Professional.

 1. Vælg Styr forudindstillinger i panelmenuen Animation.

 2. Klik på Indlæs.

 3. Dobbeltklik på den .xml-fil, du vil importere.

Redigering af en bevægelseskurve

Når du markerer et objekt med animation, vises bevægelseskurven ud for objektet.

Bevægelseskurve
Bevægelseskurve

A. Startpunkt B. Slutpunkt 
 1. Rediger en bevægelseskurve ved at benytte enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere bevægelseskurven med samme metode, som du bruger til at redigere en kurve, skal du bruge værktøjet Direkte markering og penneværktøjet. Se Redigering af kurver.

  • Hvis du vil oprette en bevægelseskurve ud fra en eksisterende kurve, skal du markere en kurve og et objekt og klikke på knappen Konverter til bevægelseskurve  i panelet Animation.

  • Hvis du vil ændre retningen af kurven, skal du klikke på Egenskaber i panelet Animation og derefter vælge en indstilling i menuen Animer. (Se Indstillinger for forudindstilling af bevægelse.) Du kan også markere bevægelseskurven og vælge Objekt > Kurver > Omvend kurve. Hvis du vil omvende kurven uden at flytte objektet, skal du fjerne animationen, omvende kurven og derefter gentage animationen.

Brug af panelet Timing til at ændre animationsrækkefølgen

Brug panelet Timing til at ændre den rækkefølge, som animerede objekter skal afspilles i. I panelet Timing vises en oversigt over animationerne på det aktuelle opslag på basis af den sidehændelse, der er tildelt hver animation. Du kan f.eks. ændre ét sæt animationer, der afspilles, når siden indlæses, og derefter ændre et andet sæt animationer, der afspilles, når der klikkes på siden.

Animerede objekter står opført i den rækkefølge, de er oprettet i. Animationer, der er vist for hændelsen Sideindlæsning, afspilles som standard i sekvens. Animationer, der er vist for hændelsen Sideklik, afspilles i sekvens, hver gang der klikkes på siden.

Du kan ændre animationsrækkefølgen, få objekter afspillet samtidig og forsinke animation.

 1. Vælg Vindue > Interaktiv > Timing for at få vist panelet Timing.

 2. Vælg en indstilling i menuen Hændelse for at angive, om du vil redigere timingen af hændelserne Sideindlæsning eller Sideklik.

  Sideindlæsning og Sideklik vises kun, hvis et eller flere elementer et tildelt hændelsen.

 3. Rediger timingen ved at benytte enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan ændre animationsrækkefølgen ved at trække elementer op og ned på listen. De øverste elementer animeres først.

  • Hvis du vil forsinke animationen, skal du markere elementet og angive antallet af sekunders forsinkelse.

  • Hvis du vil afspille flere animerede objekter sammen, skal du markere elementerne på listen og klikke på knappen Afspil sammen  for at lænke elementerne. Brug Skift-klik til at markere sammenhængende elementer, og brug Ctrl-klik (Windows) eller Kommando-klik (Mac OS) til at markere usammenhængende elementer.

  • Hvis du ikke vil have afspillet et eller flere sammenlænkede elementer sammen, skal du markere dem og klikke på knappen Afspil separat .

  • Hvis du vil afspille sammenlænkede elementer et bestemt antal gange eller i en løkke, skal du markere alle de sammenlænkede elementer og derefter angive det antal gange, som animationerne skal afspilles, eller vælge Løkke.

  • Hvis du vil have andre hændelser til at udløse animationen, skal du markere elementet og vælge Omfordel til Ved sideindlæsning eller Omfordel til Ved sideklik.

  • Hvis du vil fjerne et element fra den aktuelt markerede hændelse (f.eks. Sideindlæsning eller Sideklik), skal du vælge Fjern element. Hvis elementet ikke er tildelt nogen hændelse, vises det i kategorien Ikke tildelt, som du kan vælge i menuen Hændelse.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online