Ved hjælp af panelet Datafletning i InDesign kan du nemt oprette flere variationer af dit dokument ved at flette en datakildefil (CSV eller TXT-fil) sammen med et InDesign-dokument. Brug eksempelvis funktionen til datafletning til at skabe hundredvis af varianter af breve, konvolutter eller mailinglister hurtigt og præcist. Datafletning kaldes også brevfletning.

Forudsætninger

Alt, hvad du behøver til datafletning, er en datakildefil og et måldokument. 

 • Datakildefilen indeholder oplysninger, der varierer i hver gentagelse af måldokumentet, f.eks. navne og adresser på modtagerne af et standardbrev. En datakildefil består af felter  og poster. Felter er grupper af bestemte oplysninger, f.eks. firmanavne eller postnumre, mens poster er rækker af komplette sæt oplysninger, f.eks. et firmas navn, adresse, postnummer og by. En datakildefil kan være en komma- (.csv) eller tabulatorsepareret (.txt) fil, hvor hvert datafragment adskilles af hhv. et komma eller en tabulator.
 • Måldokumentet er et InDesign-dokument, der indeholder datafeltpladsholderne plus al generalkorrespondance, tekst og andre elementer, der er de samme i hver gentagelse af det flettede dokument.

Det flettede dokument er det endelige InDesign-dokument, der indeholder generalkorrespondancen fra måldokumentet gentaget så mange gange, som der skal til for, at det passer med hver post fra datakilden.

Datafletning
Datafletning

A. Datakildefil B. Måldokument C. Flettet dokument 

Panelet Datafletning

Panelet Datafletning er tilgængeligt via Vindue > Værktøjer. Navnet på og typen af hvert datafelt vises i panelet. Hvis du har indsat datafelterne i dit dokument, vises også de sidetal, hvor datafeltet er placeret.

Panelet Datafletning
Panelet Datafletning

A. Menuen Datafletning B. Opret flettet dokument C. Sidenummer, hvor datafeltet er placeret D. Få forhåndsvist seneste postering E. Få forhåndsvist næste postering F. Gå til posteringer G. Få forhåndsvist aktuel postering H. Få forhåndsvist første postering I. Få forhåndsvist posteringer J. Datafeltstype og -navn K. Datakilde 

Grundlæggende trin ved datafletning

1. Planlæg, hvilke datafelter du kommer til at skulle bruge i dit kilde- og måldokument.

Bestem, hvordan det færdige dokument skal se ud, sådan at du ved, hvilke felter der er nødvendige for at gennemføre fletningen. Hvis du f.eks. opretter et postkort, der sendes til kunder, kan du bruge følgende datafelter:

<<Firmanavn>><<Adresse>>, <<Postnummer>><<By>>

Dit regneark eller database kunne se sådan ud:

Eksempel på datafil
Eksempel på datafil

2. Gem datakildefilen – normalt en regneark- eller databasefil – som en kommasepareret (.csv) eller tabulatorsepareret (.txt) tekstfil.

Sørg for, at din datakildefil er opbygget på en måde, så du kan medtage de ønskede felter i måldokumentet. Den øverste række i regnearket skal f.eks. indeholde de feltnavne, du vil bruge i måldokumentet, f.eks. "Firma" og "Adresse".

Du kan finde flere oplysninger under Om datakildefiler.

3. Opret et måldokument, der indeholder tekst og andre elementer, som forbliver de samme i hver version af måldokumentet.

For yderligere oplysninger, se Om måldokumenter.

4. Vælg datakilden ved hjælp af panelet Datafletning.

Se Vælge en datakilde for at få yderligere oplysninger.

5. Indsæt felter fra panelet Datafletning i måldokumentet.

Du kan tilføje datafelter til en dokumentside eller til en masterside. Hvis du tilføjer datafelterne til en masterside, får du flere valgmuligheder.

Se Indsætte datafelter og Tilføje datafeltpladsholdere til mastersider for at få yderligere oplysninger.

6. Se posterne i skærmversion, så du sikrer, at måldokumentet ser ud, som det skal.

Se Få vist en skærmversion af poster i måldokumentet for at få yderligere oplysninger.

7. Flet måldokumentet med datakildefilen, eller eksporter det til PDF.

Se Flette poster for at få yderligere oplysninger.

Om datakildefiler

Datakilden kommer typisk fra et regneark- eller databaseprogram, men du kan oprette din egen datakildefil med InDesign eller en anden teksteditor. Datakildefiler skal gemmes i et komma- (.csv) eller tabulatorsepareret (.txt) tekstformat. Se brugervejledningen til dit kildeprogram for yderligere oplysninger om eksportering af disse formater.

I en komma- eller tabulatorsepareret tekstfil adskilles posterne af afsnitsskift, mens felter adskilles af kommaer eller tabulatorer. Datakildefilen kan også indeholde tekst eller stier, der ser billeder på en disk.

Eksempel på en kommasepareret datakildefil

Name,Company Name,State 
Bill Tucker,CoreVent Labs,Nevada 
Dat Nguyen,"Brady, Hunt, and Baxter, Inc",Delaware 
Maria Ruiz,"Brinquist Enterprises, Inc.",California

Bemærk:

Hvis du vil indsætte et komma eller anførselstegn i en kommasepareret fil, skal teksten omgives af anførselstegn, f.eks. "Persgård, Larsen og Sønner". Hvis du udelader anførselstegnene, behandles hvert navn som et separat felt.

Du kan ikke indsætte et linjeskift i et felt i datakildefilen. Hvis du har brug for at opdele et felt over flere linjer, skal du oprette to forskellige felter, f.eks. <<Adresse1>> og <<Adresse2>>.

Du kan undgå tomme linjer, når du fletter dokumentet, ved at vælge Fjern tomme linjer for tomme felter. Hvis der står tegn eller mellemrum på linjen, bliver linjen dog ikke slettet.

Tilføje billedfelter i datakildefilen

Du kan få vist et forskelligt billede i hvert flettet felt ved at tilføje billedfelter i datakildefilen. Når du f.eks. fletter dokumenter, der indeholder oplysninger fra forskellige firmaer, kan du indsætte hvert firmas logo som en del af fletningen.

 1. Åbn datakildefilen.
 2. Indtast et snabel-a (@) i starten af datafeltnavnet for at indsætte tekst eller stier, der henviser til billedfiler.

  Snabel-a'et er kun nødvendigt i første linje. Efterfølgende linjer skal indeholde billedstierne. Der skelnes mellem store og små bogstaver i stier, og disse skal følge navnekonventionerne i det operativsystem, de lagres i.

  Bemærk:

  Hvis du får en fejlbesked, når du indtaster  @'et i begyndelsen af feltet, skal du indtaste en apostrof (') inden  @'et (f.eks.'@Fotos) for at validere funktionen. Nogle programmer, f.eks. Microsoft Excel, begrænser brugen af @'et i forbindelse med funktioner.

(Windows) Eksempel på billedreferencer i en datakildefil

Navn

Alder

@Fotos

Oliver Elias Gustafson

36

C:\Fotos\OliverEliasGustafson.jpg

Ole Gormsen

53

C:\MyDocuments\ole.gif

Signe Marie Jessen

26

C:\Photos\Jessen.psd

(Mac OS) Eksempel på billedreferencer i en datakildefil

Navn

Alder

@Fotos

Oliver Elias Gustafson

36

Mac HD:Fotos:OliverEliasGustafson.jpg

Ole Gormsen

53

Skrivebord:Familie:ole.gif

Signe Marie Jessen

26

Mac HD:Fotos:Jessen.psd

Bemærk:

Du kan bruge InDesign til at få vist stien til et billede på operativsystemet. Indsæt et billede i et InDesign-dokument, og brug så panelet Lænker til at få vist billedets placering. Marker billedet, og vælg Kopier informationer > Kopier hele stien i panelmenuen Lænker. Du skal muligvis redigere stien, når du har sat den ind i datakilden. Dette er især nyttigt i forbindelse med billeder på en server.

Om måldokumenter

Når din datakildefil er oprettet, skal du oprette måldokumentet og indsætte felterne fra datakildefilen. Måldokumentet indeholder tekst og grafik fra datafeltpladsholderen, f.eks. det design, der skal vises på alle postkort. Felterne bliver tilgængelige, så du kan tilføje dem, når du har valgt en datakilde.

Måldokumentet indeholder felter fra datakilden
Måldokumentet omfatter felter fra datakilden og viser tekst fra feltpladsholderen.

Når du fletter data, opretter InDesign et nyt dokument, der erstatter felterne med de data, du har angivet i datakildefilen. Du kan indsætte datafelter på en masterside eller på en dokumentside.

Vælge en datakilde

Før du indsætter felter i dit måldokument, skal du vælge en datakilde i panelet Datafletning. Du kan kun have én datakildefil valgt pr. måldokument.

 1. Opret eller åbn det dokument, der skal bruges som måldokument.
 2. Vælg Vindue > Værktøjer > Datafletning.

 3. Vælg Vælg datakilde i panelmenuen Datafletning.

 4. Marker Vis importindstillinger for at ændre begrænsede tekstmuligheder.

  InDesign registrerer automatisk den type separatortegn og kodning, der bruges i datakildefilen, så det er som regel ikke nødvendigt at få vist importindstillingerne. Du kan imidlertid angive andre indstillinger for separatortegn og kodning, hvis du ikke mener, at de er blevet korrekt identificeret.

 5. Find datakildefilen, og klik på Åbn.

 6. Hvis du har markeret Vis importindstillinger, skal du ændre indstillingerne for separatortegn og kodning som ønsket, og klik derefter på OK. Datafelterne vises i panelet Datafletning.

Bemærk:

Hvis der vises en advarselsbesked om, at filen ikke kan åbnes, eller hvis der vises ukorrekte felter i listen, skal du muligvis redigere regneark- eller databasefilen og gemme den som en komma- eller tabulatorsepareret fil.

Når datakilden er valgt, og felterne er indlæst i panelet Datafletning, afspejles eventuelle ændringer i datakilden ikke i måldokumentet, før du opdaterer datakilden.

Indsætte datafelter

Når du vælger datakilden, vises en liste over datafeltnavne i panelet Datafletning. Disse navne er magen til spaltehovederne fra datakildefilen. Ikoner angiver, om feltet består af tekst eller et billede. Når der tilføjes datafelter til dokumentet, bliver de til feltpladsholdere, f.eks. <<Firma>>. Du kan markere og formatere disse pladsholdere på samme måde som al anden tekst eller grafik.

Du kan tildele et billedfelt til en eksisterende ramme for at oprette et flydende billede. Hvis indsættelsespunktet befinder sig i en tekstramme, eller hvis teksten er markeret, når du indsætter et billedfelt, bliver der indsat en lille pladsholder som en integreret ramme. Du kan ændre størrelsen på billedpladsholderen for at bestemme størrelsen på de flettede billeder.

Når du indsætter datafeltet, husker InDesign sin datakilde. Fejl i listen over felter, f.eks. trykfejl, tomme felter og forkerte felttyper skal rettes i kildeprogrammet og derefter opdateres ved hjælp af panelet Datafletning.

Indsætte et tekstdatafelt i måldokumentet

 1. Opret en tekstramme på en dokumentside eller på en masterside.

  Hvis du føjer datafelter til en masterside, kan du få yderligere oplysninger under Tilføje datafeltpladsholdere til mastersider.

 2. Anbring indsættelsespunktet på det sted i tekstrammen, hvor feltpladsholderen skal vises, eller marker den tekst, du vil erstatte.
 3. Gør et af følgende for at indsætte en feltpladsholder:
  • Klik på et felt på listen i panelet Datafletning.

  • Træk et feltnavn fra listen i panelet Datafletning, og slip det på tekstrammen for at indsætte pladsholderen. Hvis du trækker et tekstfelt hen på en tom ramme, bliver den tomme ramme til en tekstramme.

Tekstfeltpladsholdere vises i målprogrammet med dobbelte vinkelparenteser (f.eks. <<Navn>>) og anvender de aktuelle formateringsattributter (f.eks. skrifttype og størrelse).

Bemærk:

Du kan ikke oprette et gyldigt felt ved blot at skrive feltnavnet eller ved at redigere et eksisterende felt. Du skal indsætte det fra panelet Datafletning.

Indsætte et billeddatafelt i måldokumentet

 • Hvis du vil indsætte en ny integreret grafikpladsholder, skal du trække et billedfelt hen på en tekstramme eller anbringe indsættelsespunktet i en tekstramme og klikke på billedfeltet.
 • Hvis du vil indsætte et nyt flydende grafikelement, skal du trække et billedfelt over på en tom ramme eller på en eksisterende grafikramme. Hvis du trækker et billedfelt hen på en tom ramme, bliver den tomme ramme til en grafikramme.
 • Hvis du vil indsætte et felt i grupperede elementer, tabelceller eller indrykkede elementer, skal du trække billedfeltet over på målet.

  Billedfeltpladsholdere vises som rammer med feltnavnet.

Tilføj QR-kode

Du kan nu integrere en QR-kode i det sammenflettede dokument. Følgende er de forskellige typer QR-kodefelter, der kan tilføjes via et arbejdsforløb for datafletning:

 • Almindelig tekst
 • Hyperlink til internettet
 • Tekstmeddelelse
 • E-mail
 • Visitkort

Når QR-koderne genereres, skal dataposterne i .txt- eller .csv-filerne, som bruges som datakilde, være i følgende format:

 • Almindelig tekst: I QR-kodespalten skal du angive teksten, som den er.
 • Hyperlink til internettet: URL:<url> (f.eks. "URL:http://www.google.com")
 • Tekstmeddelelse: SMSTO:<telefonnummer>:<meddelelse> (f.eks.: "SMSTO:9818143551:Hej")
 • E-mail: MATMSG:\nTil:<e-mailadresse> (eksempel: "MATMSG:\nTIL:johndoe@adobe.com\nSUB:Hej;\nBODY:;;”)
 • Visitkort: BEGIN:VCARD\nVERSION:2.1\nN:Smith;John\nFN:John Smith\nORG:Adobe\nTITLE:Engineer\nTEL;CELL:+919876543210\nTEL;WORK;VOICE:123456789\nADR;WORK:;;Street ABC;Seattle;Washington;98101;US\nEMAIL;WORK;INTERNET:abc@adobe.com\nURL:www.adobe.com\nEND:VCARD

Dataposterne kan dog være en blanding af typerne e-mail, sms, links eller almindelig tekst. Angiv dem i .csv- og txt-feltet i det ovennævnte format med et #-tegn på deres kolonnenavn. Følg disse instruktioner for at generere QR-koder:

 1. Vælg Windows > Værktøjer > Datafletning.

 2. Vælg Vælg datakilde i flyout-menuen.

 3. Vælg datafilen med QR-feltoplysningen. Klik på Åbn.

 4. Marker pladsholderen i dokumentet.

 5. Klik på ikonet Opret flettet dokument for at oprette et flettet dokument.

Tilføje datafeltpladsholdere til mastersider

Hvis du indsætter datafeltpladsholdere på mastersider, opnår du visse fordele, der ikke findes, når du indsætter pladsholdere på dokumentsider:

 • Det færdige flettede dokument indeholder de oprindelige pladsholdere på dets mastersider og resultatet af fletningen på dokumentsider som tilsidesatte mastersideelementer.

 • Det flettede dokument har fortsat tilknytning til datakilden, så hvis der ændres i posterne i datakilden, kan du opdatere det flettede dokument ved at vælge Opdater indhold i datafelter. Denne funktion er særlig nyttig, hvis du ændrer layoutet i det flettede dokument og derefter skal tilføje nye data fra datakilden.

 • Indstillingerne i dialogboksen Opret flettet dokument er de samme som i måldokumentet, så du kan hurtigt genoprette det aktuelle dokument med samme udseende. Du kan også bruge disse delte indstillinger til at oprette et identisk dokument med en anden datakilde eller til at oprette et nyt dokument med et lidt ændret layout.

Bemærk:

Hvis du føjer datafelter til en masterside, skal du sikre, at tekstrammen med datafelterne gør det muligt at tilsidesætte masterelementer. Marker tekstrammen på mastersiden, og vælg Tillad tilsidesættelse af masterelement i menuen i panelet Sider. Hvis denne indstilling ikke er valgt, flettes dataene ikke. (Se Oprette mastere).

Du kan ikke indsætte datafelter på både mastersider og dokumentsider. For at kunne udføre fletningen korrekt skal du anvende en master med datafelter på første side i dokumentet.

Bemærk:

Hvis der vises en fejlbesked om, at InDesign ikke kan flette dokumentet, fordi der ikke er nogen pladsholdere til stede, er det muligvis, fordi du har tilføjet pladsholderne på venstre masterside i et et-sides dokument. Side 1 er baseret på højre masterside, så derfor skal du tilføje pladsholderne på højre masterside.

Opdatere, fjerne eller erstatte datakildefiler

 • Hvis du vil opdatere en datakildefil, skal du redigere og gemme datakildefilen i et komma- eller tabulatorsepareret format og derefter vælge Opdater datakilde i panelet Datafletning.

  Ændringerne afspejles i panelet Datafletning. Hvis ændringerne ikke afspejles i dokumentet efter opdateringen, skal du fravælge Skærmversion for at deaktivere den og derefter vælge Skærmversion igen for at aktivere den igen.

 • Hvis du vil fjerne forbindelsen til datakildefilen, skal du vælge Fjern datakilde i panelmenuen Datafletning.
 • Hvis du vil skifte til en ny datakildefil, skal du vælge Vælg datakilde i panelmenuen Datafletning og derefter angive den nye datakildefil. Det er muligt, at InDesign ikke registrerer alle felterne. I den situation er det bedst at slette og genindsætte pladsholderfelterne.

Bemærk:

Hvis du opretter et flettet dokument fra et måldokument, hvor der er datafelter på mastersiderne, kan du opdatere datafelterne i det flettede dokument.

Få vist en skærmversion af poster i måldokumentet

Før du fletter måldokumentet og datakildefilen, er det en god ide at få vist en skærmversion af posterne for at sikre, at feltdata vises korrekt, når oplysningerne flettes. Når du får vist en skærmversion af posterne, vises de faktiske data i panelet Datafletning i stedet for feltpladsholderne. I stedet for f.eks. at se <<Firma>>, ser du evt. Adobe. Du kan bruge navigationsknapperne i panelet Datafletning til at bladre gennem posterne.

Hvis der opstår problemer med nogen af posterne, f.eks. typografiske fejl eller for mange mellemrum, anbefales det, at du redigerer kildefilen i det oprindelige program. (Se Om datakildefiler).

 1. Klik på Skærmversion nederst i panelet Datafletning, eller vælg Skærmversion i panelmenuen Datafletning.

 2. Klik på navigationsknapperne for at bladre gennem data fra forskellige poster.

Bemærk:

Klik på navigationsknapperne nederst i panelet for at gå til en bestemt post. Du kan også skrive nummeret på den post, du vil have vist i skærmversion, i tekstfeltet for navigation nederst i panelet og derefter trykke Enter eller Retur.

Slå skærmversion til og fra

Nogle problemer opstår eller løser muligvis sig selv, når du skifter mellem skærmvisningstilstande. Husk følgende:

 • Pladsholdere erstatter skærmversionsindholdet, når indstillingen Skærmversion af post ikke er valgt. Hvis du sletter et billede sammen med rammen, der indeholder billedet, eller sletter en hel tekststreng, når du fravælger indstillingen Skærmversion af post, vises pladsholderne ikke, da de også er blevet fjernet.

 • Ændringer i dialogboksen Indstillinger for indholdsindsættelse afspejles ikke, før du klikker på OK. Hvis indstillingen Skærmversion af post er valgt, afspejler dataene desuden ikke de opdaterede indsættelsesindstillinger, før du fravælger og vælger indstillingen igen.

 • Hvis du prøver at arkivere dokumentet i skærmversionstilstand, vises der en meddelelse, hvor du bliver bedt om at slå skærmversionstilstanden fra, før du arkiverer dokumentet.

Redigere datafeltpladsholdere

Når du tilføjer et tekstdatafelt til et dokument, indtastes pladsholderteksten til feltet med de formateringsattributter (f.eks. skrift og størrelse), der er aktive på indsættelsespunktet. Du kan derefter redigere pladsholdertekstens attributter for at styre udseendet af de faktiske data.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil ændre pladsholderattributter, skal du markere pladsholderteksten og derefter ændre formateringsattributterne på samme måde, som du ville gøre det med anden tekst.

  • Hvis du vil ændre en pladsholder, skal du markere pladsholderen eller de faktiske data og vælge et andet feltnavn i panelet Datafletning.

  • Hvis du vil slette en pladsholder, skal du markere pladsholderen og trykke på Backspace eller Delete.

Bemærk:

I teksteditorvisning vises tekstpladsholdere på samme måde som hyperlinks. Nogle indstillinger i panelet Datafletning er ikke tilgængelige i teksteditorvisning.

Angive indstillinger for indholdsindsættelse

Brug dialogboksen Indstillinger for indholdsindsættelse til at angive standardindstillingerne for det aktuelle dokument eller for alle kommende datafletningsprojekter. Du kan angive, hvordan billedet er placeret, om billeder er sammenlænkede eller integrerede, om der fjernes tomme linjer for tomme felter, samt det højeste antal poster i et flettet dokument.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis det kun skal gælde for det aktuelle dokument, skal du åbne måldokumentet.

  • Hvis det skal gælde for alle kommende dokumenter, du opretter, skal du lukke alle dokumenter.

 2. Vælg Vindue > Værktøjer > Datafletning.

 3. Vælg Indstillinger for indholdsindsættelse i panelmenuen Datafletning.

 4. Lav indstillingerne for indholdsindsættelse om. (Se indstillinger for indholdsindsættelse).
 5. Klik på OK.

Flette poster

Når du har formateret måldokumentet og indsat felter fra datakildefilen, er du klar til at flette oplysningerne fra datakilden med måldokumentet. Du kan flette posterne til et andet InDesign-dokument eller direkte til PDF. Når du fletter, opretter InDesign et nyt dokument eller en ny PDF baseret på måldokumentet og erstatter felterne i måldokumentet med de relevante oplysninger fra datakildefilen.

Når du fletter et dokument, der indeholder datafeltpladsholdere på mastersider, bliver disse mastersideelementer kopieret på mastersiderne i det nyoprettede dokument.

Flette en enkelt eller flere poster

 1. Åbn måldokumentet, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Opret flettet dokument i panelmenuen Datafletning, eller klik på knappen Opret flettet dokument .

  • Vælg Vælg Eksporter til PDF i panelmenuen Datafletning.

  Opret flettet dokument
  Opret flettet dokument
 2. Under fanen Poster skal du under punktet Poster, der skal flettes vælge Alle poster for at flette alle posterne i datakildefilen, vælge Enkelt post for at flette en bestemt post eller angive et udsnit af poster, der skal flettes.

 3. Gør et af følgende ud for Poster pr. dokumentside:

  • Vælg Enkelt post, så hver post starter øverst på næste side.

  • Vælg Flere poster for at oprette mere end én post pr. side. Du kan f.eks. vælge dette i forbindelse med udskrivning af postetiketter.

   Du kan ikke sammenflette flere poster, hvis datafelterne vises på en dokumentside i et dokument med flere sider, eller hvis der er datafelter på flere mastersider.

 4. Vælg Opret rapport over overskudstekst med dokumentoprettelse for automatisk at åbne en rapport, som registrerer de overskudstilstande, der opstår i forbindelse med fletningen af dataene i InDesign-dokumentet. (Se Overskudstekstrapporter).

 5. Vælg Advar, når billeder mangler for at få vist en advarsel om manglende lænker, når et eller flere billeder ikke er tilgængelige.

 6. Hvis du vælger Flere poster under fanen Poster, skal du klikke på fanen Layout med flere poster og angive følgende:

  • Under Margener skal du indtaste værdier for at angive afstanden mellem margenhjælpelinjerne og sidens kanter.

  • Under Layout af poster skal du vælge enten Rækker først eller Kolonner først og derefter angive afstanden mellem kolonnerne og rækkerne.

 7. Hvis du vælger Flere poster, skal du vælge Skærmversion af layout med flere poster for at se de ændringer, der er foretaget i dialogboksen Opret fletteposter. Du kan klikke på sideknapperne for at navigere rundt i posterne.

 8. Klik på fanen Indstillinger, og angiv indstillingerne for indsættelse. (Se Indstillinger for indholdsindsættelse).

 9. Klik på OK, når du er færdig.

 10. Hvis du eksporterer direkte til PDF, skal du angive PDF-indstillinger og derefter klikke på Eksporter. Angiv derefter filnavnet og placeringen, og klik på Arkiver. (Se Indstillinger for Adobe PDF).

Hvis datakildefilen peger på et filformat, der ikke understøttes, eller på billeder, der ikke er tilgængelige, skal du rette datakildefilen, så den peger på en understøttet fil, rette stien, så den ikke længere peger på en manglende fil, eller blot flytte filen til den korrekte mappe, så InDesign kan finde den og indsætte den.

Begrænsninger i forbindelse med fletning af flere poster

Du kan vælge Flere poster for at oprette mere end én post pr. side. Hvis du f.eks. udskriver postetiketter, udskriver du mere end én etiket pr. side. Måden, posterne vises på i den flettede publikation afhænger hovedsageligt af layoutindstillingerne. Her er en liste over begrænsninger, du kan støde på, når du bruger indstillingen Flere poster:

 • Du kan ikke sammenflette flere poster, hvis datafelterne vises på en dokumentside i et dokument med flere sider, eller hvis der er datafelter på flere mastersider.

 • Datafletningen tillader kun én størrelse pladsholder.

 • Når du sletter en post i den flettede publikation, ombrydes de øvrige poster ikke i den tomme pladsholder.

Flette til en PDF-fil

Når du fletter til en PDF-fil, bruges der de samme indstillinger, som når du opretter et flettet InDesign-dokument. Den PDF-fil, der oprettes, bruger PDF XObjects til de statiske dele af siden, så størrelsen på PDF-filen reduceres.

Opdatere datafelter

Når du har flettet et dokument med datapladsholdere på mastersider, kan du ændre layoutet i det flettede dokument og stadig opdatere værdierne i datafelterne i datakilden. Brug Opdater datafelter til at opdatere datafelterne og samtidig holde fast ved dokumentets layout. Denne funktion er kun tilgængelig i et sammenflettet dokument med datapladsholdere på mastersiderne.

 1. Foretag alle ændringer i datakildefilen, og arkiver og luk derefter datakildefilen.
 2. Vælg Opdater datafelter i det sammenflettede dokument.

De ændringer, der er blevet foretaget under opdateringen af datafelterne vises i en logfil.

Bemærk:

Denne funktion fungerer bedst, når du ganske enkelt redigerer eller tilføjer poster i datakildefilen. Hvis du tilføjer pladsholderfelter, tilføjer nye felter i datakilden eller ændrer indstillingerne i dialogboksen Opret flettet dokument, skal du bruge funktionen Opret flettet dokument til at oprette et nyt flettet dokument.

Overskudstekstrapporter

Overskudstekstrapporten vises, hvis indstillingen Generer overskudstekstrapport vælges i dialogboksen Opret flettet dokument, og hvis et eller flere felter indeholder overskudstekst, efter at dataene er flettet.

Rapporten viser hver forekomst af overskud på en nummereret liste, der viser det sidetal, teksten vises på, tegn/ordtælling for overskud og et stykke af overskudsteksten.

Hvis rapporten vises, når du opretter et flettet dokument, skal du rette overskudstilstanden på baggrund af rapporten. Du skal måske f.eks. øge størrelsen på tekstruden, reducere skriftstørrelsen eller redigere teksten.

Indstillinger for indholdsindsættelse

Følgende indstillinger vises i dialogboksen Indstillinger for indholdsindsættelse:

Tilpas billeder proportionalt

Fastholder billedets størrelsesforhold men skalerer billedet, så det passer i rammen (standard).

Tilpas billeder til rammer

Skalerer billedet, så dets størrelsesforhold svarer til rammens størrelsesforhold.

Tilpas rammer til billeder

Bevarer billedstørrelsen, men tilpasser størrelsen på rammen, så den passer til billedet.

Bevar størrelsen på ramme og billede

Anbringer billedet med dets indvendige størrelse i rammen, justeret i forhold til rammens øverste venstre hjørne. Billedet beskæres, hvis det er for stort til rammen.

Fyld rammer proportionelt

Anbringer billedet, så dets højde eller bredde fylder rammen, og på den måde beskæres resten af billedet.

Indholdsafhængig tilpasning

Tilpasser et billede automatisk i rammen baseret på billedets indhold og rammestørrelsen.

Centrer i ramme

Justerer billedets midte i forhold til rammens midte. Denne mulighed er deaktiveret, hvis du har valgt muligheden Indholdsafhængig tilpasning.

Sammenlænk billeder

Opretter en lænke eller filsti til den originale billedfil. Hvis denne indstilling ikke vælges, integreres alle billeddata i InDesign-dokumentet.

Fjern tommer linjer for tomme felter

Fjerner afsnitsskift, der er indsat for tomme felter. Dette er særligt nyttigt i forbindelser med forsendelser, hvor du har et valgfrit adressefelt. Denne indstilling ignorerer bløde linjeskift. Hvis der står tegn eller mellemrum på linjen, bliver linjen ikke slettet.

Postgrænse pr. dokument

Angiver det højeste antal poster for et sammenflettet dokument. Når tærskelen nås, oprettes et nyt dokument. Dette dokument har det nødvendige antal sider med plads til fletning af de resterende poster (op til pr. post-grænsen). Denne indstilling er kun tilgængelig, når Enkelt post er valgt.

Sidebegrænsning pr. dokument

Angiver det højeste antal sider for et sammenflettet dokument. Når grænsen nås, oprettes et nyt dokument med det nødvendige antal sider med plads til fletning af de resterende poster (op til pr. side-grænsen). Denne indstilling er kun tilgængelig, når der er valgt Flere poster i menuen Poster pr. dokumentside, ved sammenfletningen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online