Tilføje sektions- og kapitelnummerering

Beslut, hvilken type nummerering du vil bruge til dit dokument eller din bog. Til lange dokumenter kan du tildele kapitelnumre. Der kan kun tildeles et kapitelnummer til hvert dokument. Hvis du vil bruge forskellig nummerering inden for et dokument, kan du definere udsnit af sider som sektioner, og disse sektioner kan nummereres forskelligt. F.eks. kan der bruges romertal på de første ti sider af dokumentet (præliminærsiderne), mens der bruges arabertal i resten af dokumentet.

Et enkelt InDesign-dokument kan indeholde op til 9.999 sider, men sidetallene kan gå helt op til 999.999. (Du kan f.eks. nummerere et 100-siders dokument, der starter på side 9949, korrekt). Første side er som standard en rectoside (højreside) med sidetallet 1. Ulige sider placeres altid til højre. Hvis du bruger kommandoen for sektionsindstillinger til at ændre det første sidetal til et lige tal, bliver første side en versoside (venstreside).

Der er oplysninger om oprettelse af grundlæggende sidenummerering i et dokument i Tilføje grundlæggende sidenummerering.

Tilføje et automatisk opdateret kapitelnummer

Du kan tilføje en kapitelnummervariabel til dit dokument. Ligesom sidetal opdateres kapitelnumre automatisk og formateres som tekst. En kapitelnummervariabel bruges normalt i dokumenter, der indgår i en bog. Der kan kun være tilknyttet et kapitelnummer til et dokument. Hvis du vil inddele et dokument i kapitler, kan du i stedet for oprette sektioner.

Bemærk:

Kapitelnumre kan ikke medtages som et præfiks i et genereret indeks eller i en genereret indholdsfortegnelse, f.eks. 1-3, 1-4 osv. Hvis kapitelnumre skal medtages som præfikser, skal du bruge sektionspræfikser i stedet for kapitelnumre.

 1. Hvis det er nødvendigt, kan du oprette en tekstramme på det sted, hvor du vil have kapitelnummeret til at blive vist. Hvis du vil have kapitelnummeret til at blive vist på flere sider, skal du oprette tekstrammen på en masterside og anvende mastersiden på dokumentsiderne.
 2. I kapitelnummertekstrammen skal du tilføje eventuel tekst eller variabler, der skal stå før eller efter kapitelnummeret.
 3. Anbring indsættelsespunktet på det sted, hvor kapitelnummeret skal vises, og vælg derefter Tekst > Tekstvariabler > Indsæt tekstvariabel > Kapitelnummer.

Du kan opdatere startnummer og format for kapitelnummerering ved at vælge Layout > Nummererings- og sektionsindstillinger.

Tilføje et automatisk opdateret sektionsmærke

 1. Definition af sektioner i dokumentet. (Se Definition af sektionsnummerering).
 2. På en side eller master, du bruger i en sektion, skal du trække tekstværktøjet for at oprette en tekstramme, der er stor nok til sektionsmærketeksten, eller klikke i en eksisterende ramme.
 3. Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Mærker > Sektionsmærke.
På masterside A, sektionsmærke (til venstre) og sektionsmærke med indsat sidetalsmærke (til højre)
På masterside A, sektionsmærke (til venstre) og sektionsmærke med indsat sidetalsmærke (til højre)

Ændring af format for side- og kapitelnummerering

 1. Vælg Layout > Nummererings- og sektionsindstillinger.
 2. Vælg et nyt nummereringsformat for Format under Sidenummerering eller Kapitelnummerering for dokument. (Se Nummereringsindstillinger for dokument).
 3. Klik på OK.

Definition af sektionsnummerering

Som standard er side- og kapitelnummereringen i en bog fortløbende. Vha. Nummererings- og sektionsindstillinger kan du starte forfra med sidenummereringen på en bestemt side, tilføje præfikser til sidenumre og ændre nummereringsformatet for både sider og kapitler.

Du kan definere et sektionspræfiks til automatisk markering af sektionssider. Hvis du f.eks. angiver A- som sektionspræfiks på side 16 i dokumentet og medtager sektionspræfikset, vises siden i indholdsfortegnelsen eller indekset som A-16. Den tekst, du indtaster som sektionsmærke, vises, når du vælger Indsæt specialtegn > Mærker > Sektionsmærke.

Panelet Sider
Panelet Sider

A. Sektionsindikatorikon viser starten på en sektion B. Sidetal ændres til ny sektion C. Statuslinje viser dokumentets længde 

Definition af sektioner i et dokument

 1. Marker den første side i den sektion, du vil definere, i panelet Sider.
 2. Vælg Layout > Nummererings- og sektionsindstillinger, eller vælg Nummerering og sektionsindstillinger i panelet Sider.
 3. Hvis du ændrer nummereringsindstillingerne for en side (dog ikke første side) i et dokument, skal du sikre dig, at Startsektion er valgt. Denne indstilling markerer den markerede side som starten på en ny sektion.
 4. Angiv indstillinger for nummerering og sektioner efter behov (se Nummereringsindstillinger for dokument), og klik derefter på OK.

  Der vises et sektionsindikatorikon  over sideikonet i panelet Sider for at angive starten på en ny sektion.

 5. Du afslutter sektionen ved at gentage sektionsnummereringstrinene på første side efter sektionen.

Redigere eller fjerne sektionsnummerering

 1. I panelet Sider skal du dobbeltklikke på sektionsindikatorikonet , der vises over sideikonet i panelet Sider. Alternativt kan du markere en side, der anvender et sektionsmærke og vælge Nummererings- og sektionsindstillinger i menuen i panelet Sider.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:
  • For at ændre format eller startnummer skal du ændre sektions- og nummereringsindstillinger.

  • For at fjerne en sektion skal du afmarkere feltet ud for Startsektion.

Bemærk:

Hvis du hurtigt vil finde en sektion i sidepanelet, kan du placere markøren nøjagtigt over et sektionsindikatorikon . Der vises et værktøjstip med det første sidetal eller sektionspræfikset.

Visning af absolut nummerering eller sektionsnummerering i panelet Sider

Panelet Sider kan vise absolut nummerering (alle sider nummereres fortløbende, startende med første side i dokumentet) eller sektionsnummerering (siderne nummereres sektionsvist, som angivet i dialogboksen med sektionsindstillinger).

Hvis du ændrer nummereringsvisningen, påvirkes den måde, siderne angives på i InDesign-dokumentet, i panelet Sider og i sidefeltet nederst i dokumentvinduet. Nummereringsvisningen påvirker også, hvordan du angiver sideområder, når du skal udskrive og eksportere dokumentet. Nummereringsvisningen påvirker dog ikke sidetallenes udseende på dokumentsiderne.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Vælg en nummereringsmetode i menuen Vis under Sidenummerering.
  Panelet Sider med absolut nummerering (til venstre) og sektionsnummerering (til højre)
  Panelet Sider med absolut nummerering (til venstre) og sektionsnummerering (til højre)

Nummereringsindstillinger for dokument

Du kan ændre indstillingerne for dokumentnummerering, når du vælger en dokumentside (ikke en masterside) og vælger Layout > Nummererings- og sektionsindstillinger. Du kan også ændre disse indstillinger når du vælger Nummereringsindstillinger for dokument i panelmenuen Bog.

Automatisk sidenummerering

Marker denne indstilling, hvis du ønsker at sidenumrene i den aktuelle sektion skal følge nummereringen i den foregående sektion. Med denne indstilling bliver sidetal i dokumentet eller sektionen automatisk opdateret, hvis du tilføjer sider foran den.

Start sidenummerering ved

Indtast startsidetallet for dokumentet eller for den første side i den aktuelle sektion. For at genstarte nummereringen for en sektion skal du f.eks. indtaste 1 . De resterende sider i sektionen nummereres i overensstemmelse hermed.

Bemærk:

Selvom du har valgt en anden sidenummerering end arabertal (f.eks. romertal), skal du alligevel indtaste arabertal i dette felt.

Sektionspræfiks

Indtast et navn til sektionen. Medtag mellemrum og tegnsætning, der skal vises mellem præfikset og sidetallet (f.eks. A-16 eller A 16). Præfikset kan højst bestå af otte tegn.

Du kan ikke angive et blanktegn ved at trykke på mellemrumstasten. I stedet skal du kopiere og indsætte et hårdt mellemrum fra dokumentvinduet. Vær opmærksom på, at plustegn (+) eller komma (,) ikke kan benyttes i sektionspræfikser. (Se Indsætte blanktegn).

Format (sidenummerering)

Vælg et sidenummereringsformat i menuen. Dette format gælder kun for siderne i denne alene.

Sektionsmærke

Indtast et mærke, som InDesign indsætter på siden, hvor der er et sektionsmærke, som bliver vist når du vælger Tekst > Indsæt specialtegn > Mærker > Sektionsmærke.

Medtag præfiks ved sidenummerering

Marker denne indstilling, hvis du vil have sektionspræfikset vist, når du genererer en indholdsfortegnelse eller et indeks, eller når du udskriver sider, der indeholder automatiske sidetal. Afmarker denne indstilling for at få vist sektionspræfikset i InDesign, men skjule præfikset i det udskrevne dokument, indekset og indholdsfortegnelsen.

Sektionspræfiks i dokumentvindue
Sektionspræfiks i dokumentvindue

A. Sektionspræfiks i sideboksen nederst i dokumentvinduet B. Sektionsmærke og -præfiks på selve siden 

Format (Kapitelnummerering for dokument)

Vælg et sidenummereringsformat i menuen. Dette kapitelformat bruges i hele dokumentet.

Automatisk kapitelnummerering

Marker denne indstilling, hvis du vil nummerere kapitlerne i en bog fortløbende.

Start kapitelnummerering ved

Angiv det første tal i kapitelnummereringen. Denne indstilling er nyttig, hvis du ikke vil have fortløbende nummerering af kapitlerne i bogen.

Samme som forrige dokument i bogen

Der anvendes samme kapitelnummer som for det forrige dokument i bogen. Vælg denne indstilling, hvis det aktuelle dokument indgår i samme kapitel som det forrige dokument i en bog.

Oprette sidehoveder og sidefødder

Sidehoveder og sidefødder placeres i toppen og bunden af siderne i dokumentet og indeholder vigtige baggrundsoplysninger. Der er oplysninger om oprettelse af et enkelt sidehoved eller en enkelt sidefod, der indeholder sidenummerering, i Tilføje grundlæggende sidenummerering.

Sidehoveder og sidefødder kan indeholde elementer som f.eks. sidetal, kapitel- eller sektionsnumre, titel eller overskrift, forfatterens navn og dokumentets filnavn og oprettelses- eller ændringsdato.

Mange af disse elementer kan tilføjes ved hjælp af tekstvariabler. InDesign indeholder flere foruddefinerede variabler, f.eks. Oprettelsesdato og Filnavn. Du kan ændre disse variabler, og du kan oprette dine egne. Du kan for eksempel oprette en variabel, der viser den første anvendelse af en afsnitstype til overskrifter i sidehovedet eller sidefoden. Når du har oprettet eller redigeret de variabler, du har brug for, samler du dem på mastersiden, så du kan oprette sidehoved og sidefod, og derefter anvender du mastersiden til de relevante dokumentsider.

Bruge sidetal og variabler til oprettelse af en sidefod
Bruge sidetal og variabler til oprettelse af en sidefod

A. Sidefodvariabel indsat på masterside B. Variabeltekst på dokumentside, der henter tekst fra den første overskrift på siden 
 1. Hvis det er nødvendigt, kan du oprette eller redigere de variabler, der skal bruges i sidehovedet eller sidefoden. (Se Oprettelse af variabler til fortløbende sidehoveder og sidefødder).
 2. Gå til den masterside, som du vil oprette sidehovedet eller sidefoden på.

  Sidehovedet eller sidefoden vises på alle dokumentsider, som mastersiden anvendes på.

 3. Opret en tekstramme, der er stor nok til at kunne rumme alle sidehoved- og sidefodoplysningerne. Placer tekstrammen over eller under det sted, hvor dokumentsidernes indhold vil blive vist.
 4. Tilføj tekst, sidetal og variabler efter behov.
 5. Anvend mastersiden på dokumentsider, hvor sidehovedet eller sidefoden skal vises.
 6. Hvis det er nødvendigt, kan du oprette sidehoveder og sidefødder til yderligere mastersider.

Oprettelse af variabler til fortløbende sidehoveder og sidefødder

Variablerne til fortløbende sidehoved indsætter som standard første forekomst (på siden) af den tekst, som det angivne format anvendes på. Variabler til fortløbende sidehoveder er især velegnet til visning af den aktuelle overskrift eller titel i sidehovedet eller sidefoden.

 1. Hvis indholdet ikke allerede er formateret, kan du oprette og anvende afsnits- eller tegntypen til den tekst, der skal vises i sidehovedet (f.eks. i form af titel- eller sidehovedformat).
 2. Vælg Tekst > Tekstvariabler > Definer.
 3. Klik på Ny, og indtast derefter et navn til variablen.
 4. Vælg Fortløbende sidehoved (afsnitstype) eller Fortløbende sidehoved (tegntype) i menuen Tekst.
 5. Angiv følgende indstillinger:

  Format

  Vælg det format, der skal vises i sidehovedet eller sidefoden.

  Brug

  Beslut, om du vil bruge den første eller sidste forekomst af formatet, der anvendes på siden. Først på side er det første afsnit (eller tegn), der begynder på en side. Hvis der ikke er nogen forekomster af formatet på siden, bruges den seneste forekomst af det anvendte format. Hvis der ikke er nogen tidligere forekomst i dokumentet, er variablen tom.

  Slet slutpunktum

  Hvis denne mulighed vælges, viser variablen teksten uden eventuel tegnsætning i slutningen (punktummer, kolonner, udråbs- og spørgsmålstegn).

  Skift majuskler/minuskler

  Vælg denne mulighed for at skifte mellem store og små bogstaver i den tekst, der vises i sidehovedet eller sidefoden. Det kan f.eks. være, at du vil anvende første bogstav i sætningen med majuskel i sidefoden, selvom sidehovedet på siden vises med stort begyndelsesbogstav for hvert ord.

 6. Klik på OK, og klik derefter på Udført i dialogboksen Tekstvariabler.

  Nu kan du indsætte variablen i det sidehoved og den sidefod, som du opretter på mastersiden.

  Hvis der er oprettet en tekstramme for sidehoved eller sidefod på mastersiden i InDesign-dokumentet, kan du indsætte variablen i sidehovedet eller sidefoden. (Se Redigering af tekst på en masterside).

Tilføje automatiske sidetal til henvisningslinjer for tekstenheder

Du kan sagtens bevare de henvisningslinjer, der findes i tekstenheder, som fortsætter på andre sider, som f.eks. en linje der lyder "Fortsættes på side 42". Brug et henvisningslinjesidetal for automatisk at opdatere sidetallet for den side, som indeholder tekstenhedens foregående eller efterfølgende sammenkædede tekstramme, når du flytter eller ombryder tekstenhedens sammenkædede tekstrammer.

Normalt skal henvisningslinjens sidetal være i en anden tekstramme end den tekstenhed, den sporer. På den måde bevarer henvisningslinjens sidetal sin placering, selvom tekstenhedens tekst nyombrydes.

Bemærk:

Hvis du indsætter et tegn til aktuelt sidenummer i dialogboksen Find/Erstat, kan du også finde henvisningslinjesidetal.

 1. Brug tekstværktøjet til at oprette en ny tekstramme der, hvor du vil have vist henvisningslinjen.
 2. Placer den nye tekstramme vha. markeringsværktøjet , så den berører eller overlapper rammen på den tekstenhed, du vil spore.
  Sørg for, at tekstrammen berører eller overlapper den tekstenhed, du ønsker, den skal spore.
  Sørg for, at tekstrammen berører eller overlapper den tekstenhed, du ønsker, den skal spore.

 3. Marker tekstværktøjet og placer et indsættelsespunkt i den nye tekstramme. Skriv den tekst, som skal vises foran sidetallet, f.eks. "Fortsættes på" eller "Fortsat fra".
 4. Vælg derefter Tekst > Indsæt specialtegn > Mærker samt en af følgende valgmuligheder:

  Næste sidetal

  Indsætter sidetallet på den side, der indeholder tekstenhedens næste ramme. Brug dette specialtegn, når du opretter en "Fortsættes på"-henvisningslinje.

  Forrige sidetal

  Indsætter sidetallet på den side, der indeholder tekstenhedens foregående ramme. Brug dette specialtegn, når du opretter en "Fortsat fra"-henvisningslinje.

  Sidetallet opdateres automatisk for at afspejle den aktuelle placering af tekstenhedens næste eller forrige ramme.

 5. For at undgå at tekstenheden flyttes uden den tilhørende henvisningslinje, skal du holde Shift nede, mens du markerer rammerne med markeringsværktøjet, og derefter vælge Objekt > Grupper.
 6. Gentag om nødvendigt denne procedure for at tilføje flere henvisningslinjer.

Bemærk:

Hvis der forekommer et uønsket tegn i begyndelsen af sidetallet (så en henvisningslinje f.eks. har ordlyden "Fortsættes på side A16" i stedet for "Fortsættes på side 16"), har du muligvis medtaget et sektionspræfiks i dialogboksen Nummererings- og sektionsindstillinger. Deaktiver indstillingen eller rediger præfikset.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online