Med eksport til HTML kan du nemt gøre dit InDesign-indhold klar til internettet. Når du eksporterer indhold til HTML, kan du kontrollere, hvordan tekst og billeder eksporteres. InDesign bevarer navnene på de afsnits-, tegn-, objekt-, tabel- og celleformater, der er anvendt på det eksporterede indhold, ved at mærke HTML-indholdet med CSS-formatklasser med samme navn. Med Adobe Dreamweaver eller en anden CSS-kompatibel HTML-editor, kan du hurtigt anvende formatering og layout på indholdet.

Det bliver eksporteret

InDesign eksporterer alle tekstenheder, sammenlænkede og integrerede grafikelementer, SWF-filmfiler, fodnoter, tekstvariabler (som tekst), punktopstillinger og nummererede lister samt hyperlinks, der springer til tekst eller websider. Tabeller kan også eksporteres til HTML. InDesign bevarer tabelformateringen såsom tabel- og cellestreger. Tabeller tildeles entydige id'er, og der kan henvises til dem som Spry-datasæt i Dreamweaver. Placerede lyd- og h.264-videofiler er omgivet af HTML5-mærkerne <audio> og <video>. InDesign eksporterer også objekter, du tegner (f.eks. rektangler, ovaler og polygoner), indsatte objekter (inklusive indsatte illustratorbilleder), og tekst konverteret til konturer.

Det bliver ikke eksporteret

InDesign eksporterer ikke hyperlinks (undtagen links til websider og links, der er tilknyttet tekst, som hopper til tekstankre i det samme dokument), XML-mærker, bøger, bogmærker, SING-glyfletter, sideovergange, indeksmærker, objekter på montagebordet, der ikke er valgt og ikke rører siden, eller mastersideelementer(medmindre de er tilsidesat eller valgt inden eksport).

Eksport til HTML

  1. Hvis du ikke eksporterer hele dokumentet, skal du markere de tekstrammer, det tekstudsnit, de tabelceller eller den grafik, som du vil eksportere.
  2. Vælg Filer > Eksporter, og vælg HTML på listen Filtype.

  3. Angiv navn og placering for HTML-dokumentet, og klik derefter på Gem.

  4. Angiv de ønskede indstillinger i områderne Genereltt, Billede og Avanceret i dialogboksen HTML-eksportindstillinger, og klik derefter på OK.

Der oprettes et dokument med det angivne navn og filtypenavnet .html (f.eks. "nyhedsbrev.html"), hvis det er angivet, og en undermappe med billeder til internettet (f.eks. "internetbilleder til nyhedsbrev") arkiveres på den samme placering.

HTML-eksportindstillinger

Angiv følgende indstillinger i dialogboksen HTML.

Generelt

Generelle indstillinger
Generelle indstillinger

Eksporter:

Afgør, om det kun er markerede elementer eller hele dokumentet, der eksporteres. Hvis en tekstramme er markeret, bliver hele tekstenheden (inklusive overskudstekst) eksporteret.

Hvis Dokument er valgt, eksporteres alle sideelementer fra alle opslag med undtagelse af mastersideelementer, som ikke er tilsidesat, og sideelementer i usynlige lag. XML-mærker og genererede indekser og indholdsfortegnelser ignoreres også.

Rækkefølge af indhold:

Giver mulighed for at angive læserækkefølgen af sideobjekter.

Baseret på sidelayout: Placeringen af elementerne på siden bestemmer læserækkefølgen.

Hvis der er valgt Baseret på sidelayout, bestemmer InDesign rækkefølgen for læsning af sideobjekterne ved at scanne fra venstre mod højre og fra top til bund. I visse tilfælde, særligt i komplicerede dokumenter med flere kolonner, vises designelementerne af og til ikke i den ønskede læserækkefølge. Du kan ændre rækkefølgen og formatere indholdet ved hjælp af Dreamweaver.

(Kun asiatiske versioner) Hvis der er valgt Baseret på sidelayout, bestemmer InDesign rækkefølgen for læsning af sideobjekterne i henhold til dokumentets indbinding (fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre).

Samme som XML-struktur: Hvis Samme som XML-struktur er valgt, styrer panelet XML-struktur rækkefølgen af det eksporterede indhold, og hvilket indhold der bliver eksporteret. Hvis indholdet allerede er mærket, kan du trække mærkerne i panelet XML-struktur for at angive XHTML-eksportrækkefølgen. Hvis indholdet ikke er mærket, kan du vælge Tilføj umærkede elementer i panelmenuen Struktur for at generere mærker, hvis rækkefølge du kan ændre. Hvis du vil udelade et element i eksporten, kan du blot slette mærket i panelet XML-struktur. (Sletning af et mærke sletter ikke indholdet fra INDD-filen). Se Mærke sideelementer.

Samme som artikelpanel: Læserækkefølgen bestemmes af elementernes rækkefølge i artikelpanelet. Kun de markerede artikler eksporteres. Se Medtage artikler til eksport.

Formateringsindstillinger:

Vælg formateringsindstillingerne for punkttegn og nummerering.

Punkttegn: Vælg Knyt til usorteret liste for at konvertere afsnit med punkttegn til listeelementer, der formateres i HTML ved hjælp af mærket. Vælg Konverter til tekst for at formatere ved hjælp af mærket med punkttegn som tekst. Hvis du har brugt oprindelige automatiske InDesign-punkttegn, medtages underpunkttegn også.

Tal: Afgør, hvordan tal skal konverteres i HTML-filen. Hvis du har brugt oprindelig automatisk InDesign-nummerering, medtages underpunkttegn også.

●  Knyt til sorterede lister: Konverterer opstillinger med nummerering til listeelementer, der formateres i HTML ved hjælp af mærket.

●  Konverter til tekst: Konverterer opstillinger med nummerering til afsnit, der starter med afsnittets aktuelle nummer som tekst.

Vis HTML efter eksport:

Starter browseren, hvis den er tilgængelig.

Billede

Billedindstillinger
Billedindstillinger

Kopier billeder:

Angiver, hvordan billeder eksporteres til HTML.

Original: Eksporterer det oprindelige billede til undermappen "<dokumentnavn>-web-images". Når denne indstilling er valgt, nedtones alle andre indstillinger.

Optimeret: Giver dig mulighed for at ændre indstillinger for at bestemme, hvordan billedet eksporteres.

Lænke til serversti: I stedet for at eksportere billeder til en undermappe kan du med denne indstilling angive en lokal URL (f.eks. "billeder/"), der vises foran billedfilen. I HTML-koden viser lænkeattributten den sti og det filtypenavn, som du angiver. Denne indstilling er særligt effektiv, når du selv konverterer billeder til webkompatible billeder.

Bevar udseende fra layout:

Marker dette for at arve attributterne for billedobjekter fra layoutet.

Opløsning (ppi):

Vælg opløsningen af billederne i pixel pr. tomme (ppi). Mens operativsystemer benytter standardopløsninger på enten 72 ppi eller 96 ppi, ligger opløsningerne for mobilenheder på fra 132 ppi (iPad) til 172 ppi (Sony Reader) til over 300 ppi (iPhone 4). Du kan vælge en ppi-værdi for hvert af de valgte objekter. Gyldige værdier er 72, 96, 150 (gennemsnittet for alle e-bogenheder i dag) og 300.

Billedstørrelse:

Angiv, om billedstørrelsen skal være fast eller tilpasses i forhold til teksten på siden. Relativ i forhold til tekstforløb angiver en relativ procentværdi ud fra tekstforløbet i forhold til bredden af InDesign-siden. Denne indstilling medfører, at billederne skaleres proportionalt i forhold til teksten i læseområdet.

Billedjustering og -afstand:

Angiv billedjusteringen - venstre, centreret og højre. Du kan også angive top- og bundudfyldning.

Billedkonvertering:

Giver dig mulighed for at vælge, om de optimerede billeder i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Vælg Automatisk for at lade InDesign beslutte, hvilket format der skal bruges i hvert enkelt tilfælde. Hvis du vælger PNG, deaktiveres billedets komprimeringsindstillinger.. Brug PNG til billeder uden tab eller til billeder, der indeholder gennemsigtighed.

GIF-indstillinger (palet):

Giver mulighed for at styre, hvordan InDesign håndterer farver, når GIF-filer optimeres. GIF-formatet bruger en begrænset farvepalet, som ikke kan indeholde mere end 256 farver. Vælg Adaptiv (ingen rastersimulering) for at oprette en palet med et repræsentativt udvalg af farver i grafikken uden rastersimulering (blanding af små farveprikker for at simulere flere farver). Vælg Web for at oprette en palet med websikre farver, der er en delmængde af Windows- og Mac OS-systemfarver. Vælg System (Win) eller System (Mac) for at oprette en palet ved hjælp af den indbyggede systemfarvepalet. Dette kan resultere i uventede resultater.

Vælg Skærminterlacing for at indlæse billederne progressivt ved at udfylde de manglende linjer. Hvis denne indstilling ikke er valgt, er billedet uskarpt til at begynde med og bliver tydeligere, efterhånden som det når sin fulde opløsning.

JPEG-indstillinger (billedkvalitet):

Bestemmer forholdet mellem komprimering (resulterer i mindre filstørrelser) og billedkvalitet for hvert JPEG-billede, der oprettes. Lav resulterer i den mindste filstørrelse og den laveste billedkvalitet.

JPEG-indstillinger (formateringsmetode):

Afgør, hvor hurtigt JPEG-grafik vises, når den fil, der indeholder billedet, åbnes på internettet. Vælg Proces for at få vist JPEG-billederne gradvist og med flere detaljer, efterhånden som de downloades. (Filer, der oprettes med denne indstilling, er lidt større og kræver mere RAM ved visning). Vælg Grundlinje , hvis hver JPEG-fil først skal vises, når den er downloadet. En pladsholder vises ved filens placering, indtil filen vises.

Ignorer indstillinger for objekteksport:

Ignorerer de indstillinger for objekteksport, der er anvendt på individuelle billeder. Se Anvende indstillinger for objekteksport.

Avanceret

Avancerede indstillinger
Avancerede indstillinger

Brug området Avanceret til angivelse af indstillinger for CSS og JavaScript. Cascading Style Sheets (CSS) er en samling af formateringsregler, der styrer udseendet af indhold på en webside. Når du bruger CSS til formatering af en side, adskilles indhold fra præsentation. Sidens indhold – HTML-koden – findes i selve HTML-filen, mens CSS-reglerne, der definerer hvordan koden præsenteres, findes i en anden fil (et eksternt stylesheet) eller i HTML-dokumentet (som regel i Head-sektionen). Du kan f.eks. angive forskellige skriftstørrelser til markeret tekst, og du kan ved hjælp af CSS styre format og placering af elementer, der befinder sig på blokniveau på en webside.

Medtag ikke klasser i HTML:

Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil medtage klasser i HTML-filen. Den fjerner de klasse- og id-attributter, der findes i mærket under HTML-eksport. Eventuelle overflødige div-mærker i HTML-filen fjernes også.

Medtag klasser i HTML:

Vælg denne indstilling for at medtage klasser i HTML.

Generer CSS: Angiv, om InDesign skal generere en CSS for den eksporterede fil. Hvis du vælger indstillingen Generer CSS, kan du også vælge indstillingen Bevar lokale tilsidesættelser for at medtage den lokale formatering, f.eks. kursiv eller fed.

Bevar lokale tilsidesættelser: Medtag lokal formatering som f.eks. kursiv og fed.

Tilføj typografiark:

Angiv URL'en for det eksisterende CSS-typografiark, der normalt er en relativ URL, f.eks. "/styles/style.css". InDesign kontrollerer ikke, om CSS'en findes eller er gyldig. Du kan bruge Dreamweaver til at bekræfte din eksterne CSS-opsætning.

JavaScript-indstillinger:

Vælg Tilføj script for at køre et JavaScript, når HTML-siden åbnes. InDesign kontrollerer ikke, om JavaScript'et findes eller er gyldigt.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online