Om udskrivning

Uanset om du leverer et flerfarvet dokument til et eksternt servicebureau eller blot sender en hurtig kladde af et dokument til en inkjet- eller laserprinter, går udskriftsjobbet nemmere, hvis du ved nogle grundlæggende ting om udskrivning. Det er også med til at sikre, at det færdige dokument ser rigtigt ud.

Udskrivningstyper

Når du udskriver en fil, sender Adobe InDesign den til en udskrivningsenhed, enten til udskrivning direkte på papir eller til en digital trykpresse eller til konvertering til et positivt eller negativt billede på film. Er det sidste tilfældet, kan filmen bruges til at oprette en masterplade til trykning på et professionelt trykkeri.

Billedtyper

De simpleste billedtyper, f.eks. tekst, bruger kun én farve i én gråtone. Et mere komplekst billede har varierende farvetoner. Denne billedtype kaldes et halvtonebillede. Et fotografi er et eksempel på et halvtonebillede.

Halvtoner

For at skabe en illusion af halvtoner opdeles billeder i en serie punkter. Dette kaldes halvtoner. Punkterne har forskellig størrelse og tæthed i en halvtoneraster og skaber dermed en optisk illusion af gråtoner eller halvtonefarve i det udskrevne billede.

Farveseparation

Billedmateriale, der skal gengives til kommerciel brug, og som indeholder mere end en enkelt farve, skal udskrives på separate kopiskabeloner – én for hver farve. Denne proces kaldes farveseparation.

Detaljer

Detaljeringsgraden i et udskrevet billede er en kombination af opløsning og rastertæthed. Jo højere en outputenheds opløsning er, jo finere (højere) rasterfrekvens kan du bruge.

Dupleksudskrivning

Printerspecifikke funktioner, f.eks. dupleksudskrivning, er tilgængelige, når du klikker på knappen Printer i dialogboksen Udskriv. Dupleksudskrivning er kun tilgængelig, hvis printeren understøtter det. Se i dokumentationen til din printer for at få oplysninger om dupleksudskrivning.

Gennemsigtige objekter

Hvis grafikken indeholder objekter med gennemsigtige funktioner, som du har tilføjet med panelet Effekter eller kommandoerne Skyggeeffekt og Udtynding, samkopieres den gennemsigtige grafik i henhold til indstillingerne i det valgte samkopieringsformat. Du kan påvirke forholdet mellem rasterbilleder og vektorbilleder i udskrevet grafik.

Se Adobe Print Resource Center på www.adobe.com/go/print_resource_dk for at få yderligere oplysninger om udskrivning. Se www.adobe.com/go/learn_id_printtrouble_dk, hvis du vil foretage fejlfinding i forbindelse med udskrivningsproblemer.

 1. Kontrollér, at du har installeret den korrekte printerdriver og PPD.
 2. Åbn dialogboksen Udskriv:
  • Vælg Filer > Udskriv, hvis du har enkelte dokumenter åbne. Så åbnes dialogboksen Udskriv for det aktuelle dokument.

  • Hvis der ikke er nogen dokumenter åbne, eller alle markerede dokumenter i panelet Bog er åbne, skal du vælge Udskriv bog i panelmenuen Bog. Så udskrives alle dokumenterne i en bog.

  • Hvis du har markeret nogle dokumenter i panelet Bog, skal du vælge Udskriv markerede dokumenter i panelmenuen Bog.

 3. Angiv den printer, du bruger, i menuen Printer. Hvis et printerformat har de ønskede indstillinger, skal du vælge det i menuen Udskriftsformat.
 4. I området Generelt skal du indtaste antallet af kopier, der skal udskrives, og vælge, om siderne skal udskrives sætvis eller i omvendt rækkefølge.

  Indstillingen Udsnit er ikke tilgængelig, hvis du udskriver en bog.

  Hvis du skal udskrive et dokument med flere sidestørrelser, skal du bruge kontrolelementerne over området til at vælge et område med ene sider af samme størrelse. Se Udskrivning af dokumenter med flere sidestørrelser.

 5. Angiv, om du vil udskrive objekter, der ikke udskrives, tomme sider eller synlige hjælpelinjer og grundlinjenet.
 6. Du kan justere indstillingerne i hvert område af dialogboksen Udskriv.
 7. Klik på Udskriv.

De indstillinger, du angiver i dialogboksen Udskriv, arkiveres sammen med dokumentet.

Udskrive fra panelet Sider

Du kan også bruge de udskriftsindstillinger, der er tilgængelige i panelet Sider.

 1. Foretag et af følgende valg i panelet Side:

  • Vælge en enkelt side
  • Vælge flere sider
  • Vælge en masterside
  • Vælge et opslag
 2. Højreklik på markeringen, og vælg Udskriv side eller Udskriv opslag (afhængigt af dit valg).

  Eller vælg Udskriv side eller Udskriv opslag i pop op-menuen Sider.

  Dialogboksen Udskriv vises med den valgte side eller det valgte område vist i dialogboksen Udskriv.

 3. Klik på Udskriv.

Indstillinger for udskrivning af side

Du kan udskrive alle sider, lige eller ulige sider, en række enkelte sider eller et antal fortløbende sider.

Område

Angiver det udsnit af sider, der skal udskrives i det aktuelle dokument. Angiv sidetal i et udsnit med bindestreg og flere sider eller udsnit af sider med komma eller mellemrum. (Se Angivelse af sider til udskrivning).

Hvis dokumentet indeholder sider med forskellige sidestørrelser, kan du bruge indstillingerne over feltet Udsnit til at vælge ene sider af samme størrelse. (Se Udskrivning af dokumenter med flere sidestørrelser).

Aktuel side

Udskriv den aktuelle side i det aktuelle dokument.

Bemærk:

Sidetallet for den aktuelle side er angivet i det følgende format: Aktuel side: <Layout Navn>:<sidens navn>

Sekvens

Vælg Alle sider for at udskrive alle sider i et dokument. Vælg Kun lige sider eller Kun ulige sider for kun at udskrive disse sider i det angivne udsnit. Disse indstillinger er ikke til rådighed, når du anvender indstillingerne Opslag eller Udskriv mastersider.

Opslag

Udskriver sider sammen, som om de var indbundet eller trykt på samme ark. Du kan kun udskrive ét opslag pr. ark. Hvis den nye side er større end den valgte papirstørrelse, udskriver InDesign så meget som muligt, men skalerer ikke automatisk siden, så den passer i billed-området, medmindre du vælger Skaler og tilpas i området Opsætning i dialogboksen Udskriv. Du kan også angive tværformat.

Bemærk:

Hvis der anvendes forskellige diffuseringsformater på siderne i opslaget, fjerner InDesign forskellene.

Udskriv mastersider

Udskriver alle mastersider i stedet for dokumentsider. Når du vælger denne indstilling, er indstillingen Udsnit ikke tilgængelig.

Eksempler på sideudsnit

Sideudsnit

Udskrevne sider

11-

Side 11 til den sidste side i dokumentet.

-11

Alle sider til og med side 11.

+11

Kun side 11.

-+11

Alle sider til og med side 11.

+11-

Alle sider fra den ellevte side til slutningen af dokumentet.

1, 3-8,

Side 1, plus side 3 til 8.

+1, +3-+8,

Side 1, plus side 3 til 8.

Sek1

Alle sider i sektionen med navnet "Sek1".

Sek2:7

Side med nummer 7 (ikke nødvendigvis den syvende side i den pågældende sektion) i sektion med navnet "Sek2".

DelB:7-

Siden med nummeret 7 i sektionen med titlen "DelB" til sidste side i sektionen.

Kap2:7-Kap3

Side 7 i sektionen med titlen "Kap2" til slutningen i sektionen med titlen "Kap3".

Sek4:3-Sek4:6, Sek3:7

Side 3–6 i "Sek4" og side 7 i "Sek3".

Indstillinger for udskrivning af objekter

Området Generelt i dialogboksen Udskriv indeholder indstillinger for udskrivning af elementer, der normalt kun er synlige på skærmen, f.eks. linjenet og hjælpelinjer. Vælg mellem følgende indstillinger:

Udskriv lag

Beslut, hvilke lag der udskrives. (Se Vælge, hvilke lag der udskrives eller eksporteres til PDF).

Udskriv objekter, der ikke udskrives

Udskriver alle objekter, uanset indstillinger, der selektivt forhindrer, at enkelte objekter udskrives.

Udskriv tomme sider

Udskriver alle sider i det angivne udsnit, også selvom der ikke er nogen tekst eller objekter på en side. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du udskriver separationer. Hvis du bruger Udskriv booklet til sammensat udskrivning, skal du bruge indstillingen Udskrive tomme udskriftsopslag for at udskrive tomme opslag, der tilføjes for at udfylde sammensatte signaturer.

Udskriv synlige hjælpelinjer og grundlinjenet

Udskriver synlige hjælpelinjer og linjenet i samme farve, som vises i dokumentet. Du kan styre, hvilke hjælpelinjer og linjenet der er synlige, i menuen Vis. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du udskriver separationer.

Udskrive dokumenter med flere sidestørrelser

Du kan få brug for at udskrive sider med forskellige størrelser hver for sig. Du kan bruge en indstilling i dialogboksen Udskriv til hurtigt at angive et udsnit, der vælger alle sider af samme størrelse i dokumentet.

Før du sender et dokument med flere sidestørrelser til udskrivning, skal du spørge prepress-bureauet, om der er særlige krav. Hvis du har problemer med at få udskrevet et dokument med flere sidestørrelser, kan du inddele det i separate dokumenter.

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Markér eller fjern markeringen af Opslag i panelet Generelt for at bestemme, om sider eller opslag skal udskrives.

  Hvis et opslag indeholder sider af forskellig størrelse, bestemmer den største bredde og højde på opslaget størrelsen af opslaget.

 3. Hvis du kun vil udskrive sider af samme størrelse, skal du bruge indstillingerne over feltet Udsnit til at vælge en af siderne eller opslagene og derefter klikke på sideikonet .

  I feltet Udsnit vises alle sider eller opslag af den pågældende størrelse.

 4. Efter udskrivningen af et udsnit med én sidestørrelse, skal du gentage trinnene for at udskrive andre sidestørrelser.

Angive sider til udskrivning

Du kan angive et udsnit af sider vha. absolut nummerering (sidens placering i det aktuelle dokument) eller side-/sektionsnummerering (de sektions- eller sidetal, der er knyttet til siden). Dialogbokse i InDesign overholder som standard det format, der er angivet for Sidenummerering i dialogboksen Indstillinger.

 • De tal, du angiver for sider eller udsnit af sider, svarer til sidernes absolutte placering i dokumentet, når du har markeret Absolut nummerering. Hvis du f.eks. vil udskrive den tredje side i dokumentet skal du indtaste "3" under Udsnit i dialogboksen Udskriv.

 • Når Sektionsnummerering er markeret i dialogboksen Indstillinger, kan du indtaste sider og udsnit af sider, nøjagtig som de forekommer i layoutet, eller du kan bruge absolut nummerering. Hvis f.eks. den side, der er mærket SekA:5, er den femtende side i dokumentet, kan du udskrive den ved at indtaste "SekA:5" i dialogboksen Udskriv eller ved at indtaste "+15". Tegnet "+" angiver, at du vil tilsidesætte den normale sektions- og sidenummerering for i stedet at anvende absolut sidenummerering.

Bemærk:

Hvis du ikke er sikker på, hvilket format du skal bruge, når du indtaster sidetal i dialogboksen Udskriv, kan du imitere det format, der er anvendt i sideboksen nederst i dokumentvinduet.

Angivelse af papirstørrelse og sideretning

Det er vigtigt at skelne mellem sidestørrelse (defineres i dialogboksen Dokumentopsætning for dokumentet) og papirstørrelse (papirarket, filmen eller det område på trykpladen, du vil udskrive/trykke på). Sidestørrelsen kan være A4, men du har måske brug for at udskrive på et større stykke papir eller film for at få plads til kontrolmærker eller beskærings- og satslinjeområderne.

Listen med tilgængelige papirstørrelser i InDesign kommer fra PPD'en (PostScript-printere) eller fra printerdriveren (andre printere end PostScript-printere). Hvis den printer og PPD, du har valgt til PostScript-udskrivning, understøtter brugerdefinerede papirstørrelser, vil du se indstillingen Brugerdefineret i menuen Papirstørrelse.

De fleste fotosættere kan bruge almindelige papirstørrelser som A4 og roteret retning, hvor den almindelige sidestørrelse roteres 90 grader ved udskrivningen/trykningen. Den roterede sideretning er ofte en mere effektiv brug af fotosættermediet.

Sidestørrelse og -retninger på fotosætter
Sidestørrelse og -retninger på fotosætter

A. Letter (højformat) B. Brugerdefineret sidestørrelse (højformat) C. A4 (tværformat) 

Papirstørrelser angives med kendte navne (f.eks. A4). Dimensionerne definerer billedområdets grænser, dvs. den samlede papirstørrelse minus et ikke-udskrivningsbart område, der bruges af printeren eller fotosætteren. De fleste laserprintere kan ikke udskrive helt ud til sidens kant.

Hvis du vælger en anden papirstørrelse (hvis du f.eks. skifter fra A4 til A5), skaleres dokumentet i skærmversionsvinduet. Skærmversionsvinduet viser hele billedområdet på den valgte side, og når visningsstørrelsen ændres, skaleres skærmversionsvinduet automatisk for at kunne vise billedområdet.

Bemærk:

Billedområdet varierer efter PPD-filen, også ved samme papirstørrelse (f.eks. A4), fordi forskellige printere og fotosættere definerer deres billedområders størrelse forskelligt.

Sammenligning af udskrivning
Sammenligning af udskrivning af side i Letter-størrelser på Letter-, Letter.extra- og Tabloid-papir

Bemærk:

Skærmversionen nederst til venstre i dialogboksen Udskriv angiver, om du har plads nok til alle kontrolmærker samt beskærings- og satslinjeområder.

Angive papirstørrelse og sideretning

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg en indstilling i menuen Papirstørrelse i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.

  Kontrollér, at din papirstørrelse er stor nok til at rumme dokumentet samt beskærings- og satslinjeområder (hvis disse er anvendt) og evt. kontrolmærker. Hvis du vil spare på fotosætterfilmen eller papiret, skal du vælge den mindste papirstørrelse, der har plads til dokumentet og de nødvendige udskriftsoplysninger.

 3. Klik på en retningsknap for at rotere dokumentet på mediet.

  I de fleste tilfælde skal sideretningen, der angives under Dokumentopsætning (Filer > Dokumentopsætning), og outputretningen, der angives i området Opsætning i dialogboksen Udskriv, være den samme (begge højformat eller begge tværformat), uanset om du udskriver normalt eller roteret. Hvis du udskriver opslag, kan du med fordel vælge en anden papirstørrelse og retning (f.eks. tværformat), så alle siderne i et opslag kan være på et enkelt ark. Hvis du har roteret opslagsvisningen, skal du muligvis ændre retningen for at udskrive opslaget korrekt.

Retningsknapper
Retningsknapper

A. Stående B. Liggende C. Vend højformat D. Vend tværformat 

Angive en brugerdefineret papirstørrelse

Hvis du bruger en printer, der kan tage forskellige papirstørrelser, som f.eks. en højopløsningsfotosætter, kan du angive en brugerdefineret papirstørrelse, når du udskriver. Indstillingen Brugerdefineret er kun tilgængelig i InDesign, hvis den valgte PPD understøtter brugerdefinerede papirstørrelser.

Den største brugerdefinerede papirstørrelse, du kan angive, afhænger af fotosætterens maksimale billedområde. Læs dokumentationen til din printer for at få flere oplysninger.

Bemærk:

Indstillingerne for brugerdefinerede papirstørrelser til printere, der ikke er PostScript-printere, er ikke tilgængelige i dialogboksen Udskriv i InDesign. Hvis du vil indstille disse printerspecifikke funktioner, skal du klikke på Opsætning (Windows), Printer (Mac OS) eller Sideopsætning (Mac OS) i dialogboksen Udskriv i InDesign. Se dokumentationen til den pågældende PostScript-printerdriver for detaljer.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Hvis du vil udskrive en PostScript-fil, skal du vælge PostScript under Printer i området Generelt i dialogboksen Udskriv. Vælg dernæst en PPD, der understøtter brugerdefinerede papirstørrelser.
 3. Vælg Brugerdefineret i menuen Papirstørrelse i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.

  Bemærk:

  Hvis valgmuligheden Brugerdefineret ikke er tilgængelig, er det fordi den PPD du valgte, da du indstillede printeren, ikke understøtter brugerdefinerede papirstørrelser.

 4. Du kan gøre følgende for at angive bredde og højde:
  • Vælg Automatisk for Bredde og Højde for at lade InDesign bestemme den mindst mulige papirstørrelse, der skal bruges for at udskrive dokumentets indhold, beskærings- og/eller satslinjeområder samt evt. kontrolmærker. Automatisk, som er standardindstillingen, er også nyttig, hvis du har sider med forskellig størrelse i en bog, og du udskriver på et kontinuerligt medie, som f.eks. en filmrulle eller lysfølsomt papir.

  • Hvis du vil angive en papirstørrelse, der er større end standarden, skal du indtaste de nye tal i tekstfelterne Bredde og Højde. Sørg for at øge værdierne. Hvis du reducerer dem, kan du komme til at beskære dokumentet.

 5. Hvis du vil ændre sidens placering på filmen, skal du indtaste en værdi under Forskydning.

  Forskydningsværdien angiver mængden af plads til venstre for billedområdet. Hvis du f.eks. indtaster en værdi på 30 punkter under Forskydning, flyttes siden 30 punkter mod højre.

 6. Vælg Roter side, og klik på OK, hvis du vil rotere både mediet og sidens indhold.

  Du kan spare betydelige mængder film eller papir ved at vælge Roter side i forbindelse med Forskydning. Sammenlign følgende eksempler på et billede, der udskrives med InDesign med Roter side valgt og fravalgt.

  Rotere fravalgt og valgt
  Roter side fravalgt (venstre) sammenlignet med Roter side valgt (højre)

  A. Forskydningsværdi B. Mellemrum C. Sparet film 
 7. Indtast en værdi under Mellemrum for at angive afstanden mellem de enkelte sider ved udskrivning på et kontinuerligt medie.

Vælge, hvilke lag der udskrives eller eksporteres til PDF

 1. Hvis du vil se eller ændre indstillingerne for Vis lag og Udskriv lag for dokumentet, skal du markere et lag i panelet Lag og derefter vælge Lagindstillinger i panelmenuen. Angiv lagindstillinger, og klik på OK.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Udskriv, og klik på Generelt til venstre i dialogboksen Udskriv.

  • Vælg Filer > Eksporter, angiv Adobe PDF og klik derefter på Arkiver. Vælg Generelt til venstre i dialogboksen Eksporter Adobe PDF.

 3. Vælg, hvilke lag du vil udskrive eller medtage i PDF'en i menuen Udskriv lag eller Eksporter lag:

  Alle lag

  Udskriver eller opretter output med alle lag i dokumentet, selv hvis de er skjulte eller angivet til ikke at udskrives.

  Synlige lag

  Udskriver eller opretter output med alle synlige lag, selv hvis der angivet til ikke at udskrives i Lagindstillinger.

  Synlige lag og lag, der kan udskrives

  Udskriver eller opretter output med kun de lag, som både er angivet som synlige og til at kunne udskrives.

Udskrive til andre printere end PostScript-printere

Det er muligt at udskrive et dokument på en printer, der ikke er en PostScript-printer. Men da PostScript er standardsidebeskrivelsessproget for professionel udgivelse, kan mange avancerede farve- og grafikfunktioner, f.eks. rasterfrekvenser eller farveseparationer, ikke gengives på printere, der ikke er PostScript-printere. De fleste importerede grafikfilformater udskrives i en acceptabel kvalitet. Generelt skal dokumenter, der udskrives på en anden printer end en PostScript-printer, se ud som på skærmen, når du kigger på dokumentet i Skærmversion.

Bemærk:

Nogle leverandører sælger software, der giver PostScript-egenskaber til printere, der ikke PostScript-printere. Spørg din forhandler om, hvad der er tilgængeligt, og om det er kompatibelt med din printer.

Når du udskriver til en printer, der ikke er PostScript-printer, kan du vælge at rasterisere al grafik under udskrivningen. Denne indstilling er nyttig ved udskrivning af dokumenter, der indeholder komplekse objekter (f.eks. objekter med bløde nuancer eller forløb), da det reducerer risikoen for fejl.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Avanceret til venstre i dialogboksen Udskriv.
 3. Vælg Udskriv som bitmap.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis printerdriveren identificerer printeren som en ikke-PostScript-printer. Hvis denne indstilling er valgt for printere, der ikke er PostScript-printere i Mac OS 10.3 eller nyere, udskriver InDesign PostScript, der derefter bruges af Mac OS og driveren til gengivelse af billederne på siden. I Windows bliver avancerede farve- og grafikfunktioner muligvis ikke konverteret korrekt, hvis denne indstilling ikke er valgt.

 4. Angiv en opløsning for bitmapudskrivning.

  Outputopløsningen er muligvis begrænset af printerdriverens opløsning. For at opnå den bedste kvalitet i output skal du angive opløsningen for ikke-PostScript-printerdriveren til den samme eller til en højere outputopløsning, end der er angivet i dialogboksen Udskriv i InDesign.

Skærmversion af dokumenter

Du kan se, hvordan dokumentets sider passer på den valgte papirstørrelse, før du udskriver til en PostScript-printer. En skærmversion nederst til venstre i dialogboksen Udskriv viser, om papir- og retningsindstillingerne fungerer i forbindelse med sidestørrelsen. Når du vælger andre indstillinger i dialogboksen Udskriv, opdateres skærmversionen dynamisk med printerindstillingernes virkning.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Klik på skærmversionsbilledet nederst til venstre i dialogboksen Udskriv.

Skærmversionen har tre visninger:

Standardvisning

Viser forholdet mellem en dokumentside og mediet. Den viser virkningen af forskellige indstillinger, f.eks. papirstørrelse i forhold til billedområde, beskærings- og satslinjeområder og sidemærker samt virkningen af fliselægning og miniaturebilleder.

Fire forskellige sidetilpasningsindstillinger i Standardvisning
Fire forskellige sidetilpasningsindstillinger i Standardvisning

A. Standard B. Opslag C. Retning D. Miniaturebilleder, 2 x 2 

Tekstvisning

Viser talværdierne for visse udskriftsindstillinger.

Brugerdefineret side-/arkvisning

Viser virkningen af forskellige udskriftsindstillinger afhængig af sidestørrelsen. For brugerdefinerede sidestørrelser kan du se, hvordan mediet passer på den brugerdefinerede outputenhed. Du kan se hvilke maksimumsdimensioner for mediet, outputenheden understøtter, samt indstillingerne for Forskydning, Mellemrum og Roteret side. For ark som Letter og Tabloid viser skærmversionen forholdet mellem billedområdet og mediestørrelsen.

I både brugerdefineret side- og arkvisning angiver skærmversionen også outputtilstanden med et ikon: Separationer , Sammensat gråtone , Sammensat CMYK  eller Sammensat RGB .

Brugerdefineret sidevisning (til venstre) og arkvisning (til højre)
Brugerdefineret sidevisning (til venstre) og arkvisning (til højre)

A. Mediets bevægelsesretning B. Roter side fravalgt C. Papirstørrelse D. Medie E. Udskriftsområde F. Medie 

Opsætte en printer

InDesign understøtter udskrivning til såvel PostScript® (Niveau 2 og 3) som til andre printere end PostScript-printere vha. de nyeste printerdrivere. Når du udskriver til en PostScript-printer, anvender InDesign oplysningerne fra en PPD-fil (PostScript Printer Description) til at afgøre, hvilke indstillinger der skal vises i dialogboksen Udskriv.

Følg disse grundlæggende trin, når du sætter en printer op:

 • Installer de nyeste printerdrivere til din outputenhed. Se dokumentationen til dit operativsystem for at få anvisninger.

 • Til PostScript-udskrivning skal du vælge en PPD-fil, når du sætter printeren op.

Om printerdrivere

En printerdriver giver dig direkte adgang til printerens funktioner fra programmerne på din computer. Med den korrekte driver er du sikker på, at du har adgang til alle de funktioner, en bestemt printer understøtter.

Adobe anbefaler, at du opgraderer til den nyeste driver til dit operativsystem.

Adgang til funktioner i printerdrivere

Printerdriverne understøtter muligvis funktioner, der ikke findes i InDesign, f.eks. dupleksudskrivning. Understøttelse af disse funktioner varierer alt efter, hvilken printerdriver du har. Bed om nærmere oplysninger hos din printerleverandør.

Hvis du vil angive indstillingerne for en bestemt printer, giver InDesign dig adgang til printerdriveren gennem følgende knapper i dialogboksen Udskriv. (Disse indstillinger er ikke tilgængelige, når du vælger at udskrive til en PostScript-fil).

Opsætning

(Windows) I Windows åbner denne knap dialogboksen Udskriv.

Sideopsætning

(Mac OS) Denne knap åbner standarddialogboksen Sideopsætning.

Printerdriver

(Mac OS) Denne knap åbner standarddialogboksen Udskriv.

Bemærk:

Nogle udskriftsfunktioner vises både i printerdriverdialogboksene og i dialogboksen Udskriv i InDesign. Foretag udelukkende indstillinger i dialogboksen Udskriv i InDesign for at opnå de bedste resultater. Hvis indstillingerne overlapper, forsøger InDesign at synkronisere dem eller ignorere driverens indstillinger. Nogle printerdriverfunktioner (f.eks. N-up-udskrivning, som udskriver den samme grafik flere gange på samme side), giver dårlige udskriftsresultater, hvis de anvendes sammen med InDesign-funktioner som f.eks. separationer.

Valg af en PPD-fil

En PPD-fil (PostScript Printer Description) tilpasser driverens funktionsmåde til netop din PostScript-printer. En PPD-fil indeholder oplysninger om outputenheden, herunder printerindlæste skrifttyper, tilgængelige mediestørrelser og retning, optimerede rasterfrekvenser, opløsning og farveoutputfunktioner. Det er vigtigt, at du vælger den korrekte PPD, før du udskriver. Når du vælger den PPD, der svarer til din PostScript-printer eller fotosætter, vises de tilgængelige indstillinger for output-enheden i dialogboksen Udskriv. Du kan skifte til en anden en alt efter dine behov. Programmer bruger oplysningerne i PPD-filen til at bestemme, hvilke PostScript-oplysninger der skal sendes til printeren, når et dokument udskrives.

Adobe anbefaler, at du anskaffer den nyeste version af PPD-filen til din outputenhed fra producenten for at få de bedste udskrivningsresultater. Mange serviceudbydere og professionelle trykkerier har PPD'er til de fotosættere, de bruger. Læg PPD'erne på det sted, der er angivet af operativsystemet. Læs dokumentationen til operativsystemet for at få yderligere oplysninger.

 1. I Windows og Mac OS vælger du en PDD-fil på samme måde, som du tilføjer en printer. Fremgangsmåderne til at vælge en PPD-fil er forskellige for hver platform. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til dit operativsystem.

Brug af printerforudindstillinger

Hvis du ofte udskriver til forskellige printere eller jobtyper, kan du automatisere udskriftsjobbene ved at arkivere alle outputindstillinger som udskriftsformater. Udskriftsforudindstillinger er en hurtig, pålidelig måde at udskrive job på, hvilket kræver, at mange af indstillingerne i dialogboksen Udskriv er ensartede og nøjagtige.

Du kan arkivere og indlæse printerforudindstillinger, så de er lette at sikkerhedskopiere og gøre tilgængelige for servicebureauer, kunder eller andre medlemmer af din arbejdsgruppe.

Du kan oprette og se udskriftsforudindstillinger igennem i dialogboksen Udskriftsforudindstillinger.

Oprette printerforudindstillinger

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Udskriv, juster udskriftsindstillinger, og klik på Gem forudindstilling. Skriv et navn, eller brug standardnavnet, og klik derefter på OK. Ved hjælp af denne metode gemmes forudindstillingen i indstillingsfilen.

  • Vælg Filer > Udskriftsforudindstillinger > Definer, og klik på Ny. Skriv et nyt navn, eller brug standardnavnet, og juster udskriftsindstillinger i dialogboksen, der vises. Klik derefter på OK for at vende tilbage til dialogboksen Udskriftsforudindstillinger. Klik derefter på OK igen.

Anvende printerforudindstillinger

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg en udskriftsforudindstilling i menuen Udskriftsforudindstilling. Bekræft evt. printerindstillingerne i dialogboksen Udskriv.
 3. Klik på Udskriv.

Bemærk:

I InDesign kan du også udskrive med en udskriftsforudindstilling ved at vælge en i menuen Filer > Udskriftsforudindstillinger.

Redigere printerforudindstillinger

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Udskriv, juster udskriftsindstillinger, og klik på Gem forudindstilling. Dialogboksen Gem forudindstilling åbnes. Indtast et navn i tekstboksen, eller brug det aktuelle navn. (Hvis det aktuelle navn er en eksisterende forudindstilling, overskrives dets indstillinger, når du gemmer). Klik på OK.

  • Vælg Filer > Udskriftsforudindstillinger > Definer, vælg en forudindstilling på listen, og klik på Rediger. Juster udskriftsindstillinger, og klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Udskriftsforudindstillinger. Klik derefter på OK igen.

  Bemærk:

  Du kan redigere standardforudindstillingen som enhver anden indstilling ved at følge de anførte trin ovenfor.

Slette printerforudindstillinger

 1. Vælg Filer > Udskriftsforudindstillinger > Definer.
 2. Markér en eller flere forudindstillinger på listen, og klik på Slet. Hold Skift nede for at vælge sammenhængende forudindstillinger. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik for at markere forudindstillinger, der ikke er fortløbende.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online