Flytning, dublering og sletning af sider og opslag

Med sidepanelet kan du frit arrangere, dublere og ændre kombinationen af sider og opslag. Vær opmærksom på følgende, når du tilføjer, strukturerer, dublerer og fjerner sider i et dokument:

 • InDesign bevarer kæderne mellem tekstrammer.

 • InDesign omfordeler sider i forhold til, hvordan kommandoen Gør det muligt af flytte dokumentsider er angivet.

 • Et objekt, der strækker sig over flere sider, bliver på den side, hvor objektets afgrænsningsramme dækker det største areal.

Flytning af sider med kommandoen Flyt sider

 1. Vælg Layout > Sider > Flyt sider, eller vælg Flyt sider i menuen i panelet Sider.
 2. Angiv den eller de sider, som du vil flytte.
 3. Vælg derefter under Destination, hvor siderne skal flyttes hen, og angiv om nødvendigt en side. Klik på OK.

Flytning af sider ved at trække

 1. Når du trækker, angiver den lodrette bjælke, hvor siden placeres, når du slipper den. Hvis en sort firkant eller bjælke berører et opslag, når Gør det muligt at flytte dokumentsider er aktiveret, går den side, du trækker, hen over dette opslag, og ellers omfordeles dokumentsiderne, så de svarer til indstillingen for Modstående sider i dialogboksen Filer > Dokumentopsætning.

  I panelet Sider kan du trække et sideikon til en ny placering i dokumentet.

  Flytning af en side ved hjælp af panelet Sider
  Flytning af en side ved hjælp af panelet Sider

Dublering af en side eller et opslag

 1. Gør et af følgende i panelet Sider:
  • Træk sideudsnitstallene under et opslag til knappen Opret ny side. Det nye opslag placeres i slutningen af dokumentet.

  • Marker en side eller et opslag, og vælg Dubler side eller Dubler opslag i menuen i panelet Sider. Den nye side eller det nye opslag placeres i slutningen af dokumentet.

  • Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), mens du trækker sideikonet eller sideudsnitstallene under et opslag til en ny placering.

Bemærk:

Når du dublerer en side eller et opslag, dubleres alle objekterne på siden eller opslaget også. Tekstkæder fra det dublerede opslag til andre opslag brydes, men alle tekstkæder på det dublerede og det oprindelige opslag bevares.

Fjernelse af en side fra et opslag og samtidig bevare den i dokumentet

 1. Marker opslaget, og fjern markeringen af Gør det muligt at flytte markeret opslag i menuen i panelet Sider.
 2. Træk en side ud af opslaget i panelet Sider, indtil den lodrette bjælke ikke længere berører andre sider.

Sletning af en side eller et opslag i dokumentet

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk et eller flere sideikoner eller sideudsnitstal i sidepanelet til ikonet Slet.

  • Marker et eller flere sideikoner i panelet Sider, og klik på ikonet Slet.

  • Marker et eller flere sideikoner i sidepanelet, og vælg Slet side(r) eller Slet opslag i menuen i panelet Sider.

Når du flytter eller kopierer en side eller et opslag fra et dokument til et andet, kopieres alle elementer på siden eller opslaget, inklusive grafik, lænker og tekst, til det nye dokument. Sektionsmærker er bevaret. Sammenkædede tekstrammer inkluderes også, men tekst, der er sammenkædet med sider uden for opslaget, overføres ikke. Hvis den side eller det opslag, du kopierer, indeholder formater, lag eller mastere med samme navn som deres modstykker i destinationsdokumentet, anvendes destinationsdokumentets indstillinger på siden eller opslaget.

Hvis du kopierer en side fra et dokument, der har en anden størrelse end det dokument, du kopierer til, er det ikke sikkert, at placeringen af siden og sideelementet stemmer helt overens.

Bemærk:

Hvis du vil flytte eller kopiere et opslag med flere sider, skal du fjerne markeringen af Gør det muligt at flytte dokumentsider i destinationsdokumentet for at holde opslaget samlet.

Flytning eller kopiering af sider mellem dokumenter

 1. Hvis du vil flytte dokumenter fra et dokument til et andet, skal du åbne begge dokumenter.
 2. Vælg Layout > Sider > Flyt sider, eller vælg Flyt sider i menuen i panelet Sider.
 3. Angiv den eller de sider, som du vil flytte.
 4. Vælg navnet på destinationsdokumentet i menuen Flyt til.
 5. Vælg derefter under Destination, hvor siderne skal flyttes hen, og angiv om nødvendigt en side.
 6. Hvis du vil fjerne siderne fra det oprindelige dokument, skal du vælge Slet sider efter flytning.

Bemærk:

Når du kopierer sider mellem dokumenter, kopieres deres tilknyttede mastere automatisk. Hvis det nye dokument indeholder en master med samme navn som den master, der anvendes på den kopierede side, anvendes masteren for det nye dokument imidlertid på den kopierede side.

Flytning eller kopiering af sider mellem dokumenter ved at trække

 1. Hvis du vil flytte sider fra et dokument til et andet, skal du kontrollere, at begge dokumenterne er åbne og synlige.

  Bemærk:

  Du kan vælge Vindue > Arranger > Arranger for at få vist dokumenterne side om side.

 2. Træk det oprindelige dokuments sideikon til det nye dokument.
 3. I dialogboksen Indsæt sider skal du angive, hvor siderne skal tilføjes.
 4. Hvis du vil fjerne siderne fra det oprindelige dokument, skal du markere Slet sider efter indsættelse.

Styring af paginering af opslag

De fleste dokumenter bruger kun opslag på to sider. Når du tilføjer eller fjerner sider før et opslag, flyttes siderne som standard. Du vil imidlertid muligvis gerne holde visse sider i et opslag samlet. Du kan for eksempel oprette portfals eller harmonikafals ved at oprette et opslag med flere sider (kaldes også et ø-opslag) og tilføje sider til det. Ved ikke at gøre det muligt at flytte rundt på sider kan du sikre, at de bevares i det samme opslag.

Panelet Sider
Panelet Sider

A. Opslag med en side B. Opslag med fire sider med kantede parenteser omkring sidetallene C. Markeret opslag med to sider 

Oprettelse af et opslag med flere sider

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan holde et enkelt opslag samlet ved at markere et opslag i panelet Sider og derefter fjerne markeringen af Gør det muligt at flytte markeret opslag i menuen i panelet Sider. Du kan identificere et ø-opslag i panelet Sider via de kantede parenteser omkring sidetallene.

  • Hvis du vil tillade, at der oprettes opslag med mere end to sider og bevare disse opslag, når du tilføjer, fjerner eller arrangerer foregående sider, skal du fjerne markeringen ud for Gør det muligt at flytte dokumentsider i menuen i panelet Sider. InDesign bevarer opslag på mere end to sider, mens tosiders opslag ompagineres normalt.

 2. Du kan tilføje sider til det valgte opslag ved enten at bruge Indsæt sider for at indsætte en ny side midt i et opslag eller ved at trække en eksisterende side til opslaget i panelet Sider. Hvis du vil trække et helt opslag, skal du trække i sidetallene.
Tilføje en side til et opslag ved hjælp af panelet Sider
Tilføje en side til et opslag ved hjælp af panelet Sider

Bemærk:

Du kan indsætte op til ti sider i et opslag. Når du har nået grænsen, vises den lodrette sorte bjælke ikke.

Omfordeling af sider

Du kan omfordele siderne i et opslag, så de svarer til indstillingen for Modstående sider i dialogboksen Filer > Dokumentopsætning.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis det er gjort muligt at flytte et enkelt opslag, skal du markere opslaget og markere Gør det muligt at flytte markeret opslag i menuen i panelet Sider for at vælge det.

  • Hvis det er gjort muligt at flytte dokumentsider og du har tilføjet sider til et opslag, skal du markere Gør det muligt at flytte dokumentsider i menuen i panelet Sider for at markere det. Klik på Nej for at omfordele sider. Hvis du klikker på Ja for at bevare opslagene med flere sider, vises numrene i klammer på de pågældende opslag i panelet Sider, for at angive at det ikke er muligt at flytte rundt på opslagene.

Start af et dokument med et opslag med to sider

I stedet for at starte dokumentet med en enkelt side kan du starte dokumentet med et opslag på to sider.

 1. Udfør én af følgende handlinger:
  • Vælg Filer > Nyt dokument for at oprette et dokument.

  • Vælg Filer > Dokumentopsætning for at redigere et eksisterende dokument.

 2. Angiv et lige nummer som f.eks. 2 for Startsidenr., og klik derefter på OK.

Rotation af opslagsvisningen

I nogle tilfælde har du brug for at redigere roteret indholdet. I stedet for at rotere hovedet for at se på det roterede indhold, kan du rotere opslagsvisningen. Denne indstilling er især nyttig, hvis du arbejder med kalendere og tabeller, der er roterede.

Rotation af opslagsvisning påvirker ikke udskrivning eller output.

Rotation af opslaget
Rotation af opslaget

A. Før rotation af opslag B. Roteret opslagsvisning C. Rotationsikon i panelet Sider 
 1. Vælg den side eller det opslag, der skal roteres, i panelet Sider.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Roter opslagsvisning > 90° med uret, 90° mod uret eller 180° i panelmenuen Sider.

  • Vælg Vis > Roter opslag > 90° med uret, 90° mod uret eller 180°.

Der vises et rotationsikon  ved siden af det roterede opslag i panelet Sider.

Objekter, du placerer eller opretter, spejlvender rotationsvisningen. Hvis du f.eks. opretter en tekstramme, når opslagsvisningen er roteret 90 grader, så roteres tekstrammen også. Objekter, du indsætter, roteres ikke.

Når du omdanner objekter, skal du huske på, at du arbejder en roteret sidevisning. Hvis du f.eks. redigerer en tabel i en roteret opslagsvisning, og du ændrer "venstre" side af tabellen, så ændres det, der ser ud til at være øverst i tabellen i den roterede visning.

Bemærk:

Inden du udskriver filen eller sender den til en anden person, er det en god ide at rydde opslagsrotationen, så der ikke opstår forvirring. Vælg Vis > Roter opslag > Ryd rotation.

Brug af flere sidestørrelser

Du kan definere forskellige sidestørrelser til siderne i samme dokument. Denne funktion er især nyttig, når du skal styre relaterede design i én fil. Du kan f.eks. medtage visitkort, postkort, brevhoved og konvolutsider i samme dokument. Brug af flere sidestørrelser er også praktisk til oprettelse af gatefold-layout i magasiner.

Se videoselvstudiet om Blanding af sidestørrelser med det nye sideværktøj.

Flere sidestørrelser i samme dokument
Flere sidestørrelser i samme dokument

A. Magasinside B. Gatefold-side C. Rygside 

Oprettelse af forskellige sidestørrelser i et dokument

Brug sideværktøjet til at vælge den masterside eller layoutside, hvis størrelse skal ændres, og brug derefter kontrolpanelet til at ændre indstillingerne. En side får samme sidestørrelse som mastersiden, men du kan ændre størrelsen på en layoutside, så den ikke er den samme som mastersidens størrelse. En masterside kan baseres på en anden masterside med en anden størrelse, så de blandede sidestørrelser kan have samme masterindhold.

Bemærk:

Du kan hurtigt anvende en anden sidestørrelse ved at markere siden i panelet Sider og vælge en sidestørrelse vha. knappen Rediger sidestørrelse .

 1. Brug sideværktøjet  til at vælge en eller flere mastersider eller layoutsider, hvis størrelse skal ændres.

  Kontroller, at hele siden er markeret i layoutet, ikke kun panelet Sider.

 2. Du kan ændre størrelsen af de valgte sider ved at vælge indstillinger i kontrolpanelet:

  X- og Y-værdier

  Rediger Y-værdien for at bestemme den lodrette placering af siden i forhold til andre sider på opslaget.

  B- og H-sidestørrelsesværdier

  Rediger bredden og højden af de valgte sider. Du kan angive en forudindstilling af sidestørrelse i menuen. Hvis du vil oprette en tilpasset sidestørrelse, der vises på denne liste, skal du vælge Tilpas sidestørrelse i menuen, angive indstillingerne for sidestørrelsen og klikke på OK.

  Retning

  Vælg et højformat eller tværformat som sideretning.

  Aktiver layoutjustering

  Vælg denne indstilling, hvis objekterne på siden skal justeres automatisk, når sidestørrelsen ændres. Se Om automatisk layoutjustering.

  Vis mastersidemaske

  Vælg denne indstilling for at få vist en mastersidemaske oven på enhver side, der vælges med sideværktøjet.

  Objekter flyttes sammen med siden

  Vælg denne indstilling, hvis objekterne skal flyttes sammen med siden, når du justerer X- og Y-værdierne.

Brug af mastersidemasker

Når du bruger sideværktøjet til at vælge en side og aktivere indstillingen Vis mastersidemaske, vises en tonet kasse over den valgte side. Du kan flytte mastersidemasken, så mastersideelementerne vises på den rette placering. Indstillingen Vis mastersidemaske er især nyttig, hvis mastersiden og dokumentsiden har forskellige sidestørrelser.

Justering af mastersidemasken efter en mindre layoutside
Justering af mastersidemasken efter en mindre layoutside

 1. Brug sideværktøjet til at vælge en side.

 2. Vælg Vis mastersidemaske i kontrolpanelet.

 3. Træk i kanten af mastersidemasken for at flytte sideelementerne.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online