Administrere grafiklænker

Om lænker og integreret grafik

Når du indsætter et grafikelement, kan du se filens skærmopløsningsversion i layoutet, så du kan se og placere det. Den faktiske grafikfil kan imidlertid enten lænkes eller integreres.

 • Sammenkædede illustrationer er forbundet med, men forbliver uafhængige af, dokumentet, hvilket giver et mindre dokument. Du kan ændre sammenkædede illustrationer med transformeringsværktøjer og effekter, men du kan ikke markere og redigere de enkelte komponenter i illustrationerne. Du kan bruge den sammenkædede grafik mange gange uden at øge dokumentets størrelse væsentligt. Du kan også opdatere alle kæderne på en gang. Når du eksporterer eller udskriver, hentes den oprindelige grafik, og der oprettes et endeligt output ud fra originalerne i fuld opløsning.

 • Integrerede illustrationer kopieres til dokumentet i fuld opløsning, hvilket medfører et større dokument. Du kan når som helst styre versioner og opdatere filen. Så længe grafikken er indlejret, kan dokumentet bruges alene.

Hvis du vil finde ud af, om grafik er lænket eller integreret, eller du skal ændre dens status fra det ene til det andet, skal du bruge panelet Lænker.

Hvis det indsatte bitmapbillede er 48K eller mindre, integrerer InDesign automatisk billedet med fuld opløsning i stedet for skærmopløsningsversionen i dit layout. InDesign viser disse billeder i panelet Lænker, så du når som helst kan kontrollere versioner og opdatere filen. Lænken er dog ikke nødvendig for optimalt output.

Bemærk:

Hvis du flytter et dokument til en anden mappe eller disk (hvis du f.eks. giver det til en serviceudbyder), skal du sørge for også at flytte de lænkede grafikfiler, da disse ikke lagres i dokumentet. Du kan kopiere alle relaterede filer automatisk med funktionerne Forhåndskontrol og Pak.

Oversigt over panelet Lænker

Alle filer, der indsættes i et dokument, vises i panelet Lænker. Disse omfatter både lokale filer (på disk) og elementer, der styres på en server. Filer, der er sat ind fra et websted i Internet Explorer, vises dog ikke i dette panel.

I InCopy vises også lænkede tekstenheder i panelet Lænker. Når du vælger en lænket tekstenhed i panelet Lænker, indeholder sektionen Lænkeoplysninger f.eks. antal noter, styret status og status for registrerede ændringer.

Panelet Lænker

A. Kategorikolonner B. Vis/skjul oplysninger om lænke C. Ikon for en eller flere ændrede forekomster D. Ikonet Ændret E. Ikon for manglende lænke F. Ikon for integreret lænke 

Når det samme grafikelement vises flere gange i dokumentet, kombineres lænkerne under en menupil i panelet Lænker. Når et sammenlænket EPS-grafikelement eller InDesign-dokument indeholder lænker, er disse også kombineret under en menupil.

En sammenlænket fil kan vises i panelet Lænker på en af følgende måder:

Opdateret

En opdateret fil er tom i kolonnen Status.

Ændret

Dette ikon betyder, at der er en nyere version af filen på disken end versionen i dit dokument. Ikonet vises f.eks., hvis du importerer et Photoshop-grafikelement til InDesign, og du eller en anden redigerer og gemmer det originale grafikelement i Photoshop.

Der vises en lidt ændret version af ikonet Ændret, når et grafikelement ændres, og et eller flere forekomster opdateres, mens andre ikke opdateres.

Mangler

Grafikelementet findes ikke længere det sted, hvorfra det blev importeret, men det kan evt. findes et andet sted. Der kan opstå manglende lænker, hvis en original fil slettes eller flyttes til en anden mappe eller server, efter den er blevet importeret. Du kan ikke vide, om en manglende fil er ajourført, før du finder originalen. Hvis du udskriver eller eksporterer et dokument, når dette ikon vises, udskrives eller eksporteres filen muligvis ikke med fuld opløsning.

Integreret

Når en sammenlænket fils indhold integreres, blokeres der for styring af den pågældende lænke. Hvis den valgte lænke er ved at blive redigeret, aktiveres indstillingen ikke. Fjernes filens integrering, er der igen mulighed for at styre lænken.

Hvis et lænket objekt ikke vises på en bestemt dokumentside, indikerer følgende koder, hvor objektet vises: MB (montagebord), MS (masterside), OV (overskudstekst) og ST (skjult tekst).

Du kan finde et videoselvstudium om brug af panelet Lænker på www.adobe.com/go/lrvid4027_id.

InDesign Secrets indeholder en video med tip og teknikker til panelet Lænker på Tidsbesparelser med panelet Lænker.

 • Vælg Vindue > Lænker for at få vist panelet Lænker. Alle sammenlænkede filer og automatisk integrerede filer identificeres med navn.
 • Hvis du vil vælge og se et lænket grafikelement, skal du vælge lænken i panelet Lænker og derefter klikke på knappen Gå til lænke , klikke på sidenummeret på lænken i kolonnen Side eller vælge Gå til lænke i panelmenuen Lænker. InDesign centrerer visningen omkring den markerede grafik. Du kan få vist et skjult objekt ved at vise laget (eller tilstanden, hvis det er et forankret objekt).
 • Hvis du vil udvide eller skjule indlejrede lænker, skal du klikke på trekantsikonet til venstre for lænken. Der opstår indlejrede lænker, når det samme grafikelement vises flere gange i dokumentet, eller når det lænkede EPS-grafikelement eller InDesign-dokument indeholder lænker.
 • Hvis du vil sortere lænkerne i panelet, skal du klikke på kategorititlen øverst i panelet Lænker for at sortere efter den pågældende kategori. Klik på den samme kategori igen for at vende rækkefølgen. Hvis du f.eks. klikker på kategorien Side, er rækkefølgen for lænkerne fra første side til sidste side. Hvis du klikker på Side igen, sorteres lænkerne fra sidste side til første. Brug Panelindstillinger til at føje kolonner til panelet Lænker.

Du kan få vist flere kategorier, f.eks. Oprettelsesdato og Lag, i panelet Lænker for at se flere oplysninger om grafikelementerne. Du kan for hver kategori bestemme, om oplysningerne skal vises som en kolonne i panelet Lænker og i afsnittet Lænkeoplysninger nederst i panelet Lænker.

 1. Vælg Panelindstillinger i panelmenuen Lænker.
 2. Marker afkrydsningsfelterne under Vis kolonne for at tilføje kolonner i panelet Lænker.

  Mappe 0 er den mappe, der indeholder den sammenlænkede fil. Mappe 1 er den mappe, der indeholder Mappe 0, osv.

 3. Marker afkrydsningsfelterne under Vis i lænkeoplysninger for at vise oplysningerne i afsnittet Lænkeoplysninger nederst i panelet Lænker.
 4. Klik på OK.

Du kan ændre kolonnerækkefølgen ved at markere en kolonne og trække den til en anden placering. Træk i kolonnegrænserne for at ændre kolonnebredden. Klik på en kategorioverskrift for at sortere lænkerne i den pågældende kategori i stigende rækkefølge. Klik igen for at sortere i faldende rækkefølge.

 1. Vælg Panelindstillinger i panelmenuen Lænker.
 2. Vælg Små rækker, Normale rækker eller Store rækker for Rækkestørrelse.
 3. Bestem i forbindelse med miniaturebilleder, om miniaturebilleder, der gengiver grafikelementerne, skal vises i kolonnen Navn og i afsnittet Lænkeoplysninger nederst i panelet Lænker.
 4. Klik på OK.

Afsnittet Lænkeoplysninger i panelet Lænker viser oplysninger om de valgte sammenlænkede filer.

Bemærk:

Hvis du vil ændre de oplysninger, der vises i afsnittet Lænkeoplysninger i panelet Lænker, skal du vælge Panelindstillinger i panelmenuen Lænker og markere afkrydsningsfelter i kolonnen Vis i lænkeoplysninger.

 1. Dobbeltklik på en lænke, eller marker en lænke, og klik på ikonet Vis/skjul oplysninger om lænke, som er en lille trekant i venstre side af panelet.

Hvis en sammenkædet eller integreret fil indeholder metadata, kan du få vist metadataene ved hjælp af panelet Kæder. Du kan ikke redigere eller erstatte metadata, der er knyttet til en sammenkædet fil.

 1. Marker en fil i panelet Lænker, og vælg Værktøjer > XMP-filoplysninger i panelmenuen.

Integrere et billede i dokumentet

I stedet for at lænke til en fil, som du har indsat i et dokument, kan du integrere (eller gemme) filen i dokumentet. Når du integrerer en fil, bryder du sammenkædningen med den oprindelige fil. Uden sammenkædningen advarer panelet Kæder dig ikke, når den oprindelige fil er ændret, og du ikke kan opdatere filen automatisk.

Når en fil integreres, øges dokumentets filstørrelse.

Integrere en sammenlænket fil

 1. Marker en fil i panelet Lænker.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Integrer lænke i panelmenuen Lænker.

  • Hvis der er flere forekomster af en fil, skal du vælge Integrer alle forekomster af [filnavn] i panelmenuen Lænker. Hvis du kun vil integrere én forekomst, skal du markere den og vælge Integrer lænke.

Filen forbliver i panelet Lænker og markeres med ikonet for integreret lænke .

Bemærk:

Vælg Fjern lænkning i panelmenuen Lænker for en tekstfil, der vises i panelet Lænker. Når du integrerer en tekstfil, fjernes dens navn fra panelet Lænker.

Fjerne integrering af en lænket fil

 1. Marker en eller flere integrerede filer i panelet Lænker.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Fjern integrering af lænke i panelmenuen Lænker. Hvis der er flere forekomster af en fil, skal du vælge Fjern integrering af alle forekomster af [filnavn] i panelmenuen Lænker.

  • Klik på knappen Sammenlænk igen , eller vælg Sammenlænk igen i panelmenuen Lænker.

 3. Vælg at sammenlænke filen til den originale fil eller til en mappe, som InDesign opretter fra de integrerede data, der er lagret i dokumentet.

Opdatere, gendanne og erstatte lænker

Brug panelet Lænker for at kontrollere en lænkes status eller erstatte filer med opdaterede eller alternative filer.

Når du opdaterer eller genetablerer (sammenlænker igen) en lænke til en fil, bevares eventuelle omdannelser udført i InDesign (hvis du har valgt at bevare dimensioner, når der sammenlænkes igen under indstillinger for filhåndtering). Hvis du f.eks. importerer et kvadratisk grafikelement, roterer det 30° og derefter sammenlænker det igen med et grafikelement, der ikke er roteret, roterer InDesign det 30°, så det svarer til layoutet for det grafikelement, som det erstatter.

Bemærk:

Indsatte EPS-filer kan indeholde OPI-lænker, som vises i panelet Lænker. Undgå at sammenlænke OPI-lænker til andre filer end dem, som det oprindelig var tiltænkt, da EPS-filen blev oprettet. I givet fald kan der opstå problemer med at downloade skrifttyper og farveseparationer.

Vælge skalering for grafikelementer, der sammenlænkes igen

Når du sammenlænker igen for at erstatte et grafikelement med en anden kildefil, kan du beholde billeddimensionerne for filen, der bliver erstattet, eller du kan vise den indgående fil med dens faktiske dimensioner.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Filhåndtering (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Filhåndtering (Mac OS).

 2. Vælg Bevar billeddimensioner, når der sammenlænkes igen, hvis billeder skal vises i samme størrelse, som de billeder, de erstatter. Fjern markeringen af denne indstilling, hvis de sammenlænkede billeder skal vises i deres naturlige størrelse.

InDesign søger først efter en manglende lænke i den mappe, hvor en anden fil er blevet lænket igen i den aktuelle session. Derefter søger programmet efter en lænke i den mappe, hvor dokumentet er placeret. Hvis den stadig ikke er fundet, søges i dokumentets overordnede mappe.

Ændrede lænker kaldes også "forældede" lænker.

 1. Gør et af følgende i panelet Lænker:
  • For at opdatere bestemte lænker skal du markere en eller flere lænker, der er markeret med ikonet for ændret lænke . Klik derefter på knappen Opdater lænke , eller vælg Opdater lænke i panelmenuen Lænker.

  • Hvis du vil opdatere alle ændrede lænker, skal du vælge Opdater alle lænker i panelmenuen Lænker eller vælge en ændret lænke og bruge Alt+klik (Windows) eller Alternativ+klik (Mac OS) på knappen Opdater lænke.

  • Hvis du kun vil opdatere en lænke til et grafikelement, der vises flere steder i dokumentet, skal du kun vælge underlænken og vælge Opdater lænke. Hvis du vælger den "overordnede" lænke, kan du opdatere alle lænker til det ændrede grafikelement.

 1. Markér en lænke i panelet Lænker, og klik på knappen Sammenlænk igen  , eller vælg Sammenlænk igen i panelmenuen Lænker. Hvis du vælger en "overordnet" lænke til flere forekomster, skal du vælge Sammenlænk igen alle forekomster af [filnavn] i panelmenuen Lænker.

  Sammenlænk igen er deaktiveret i styrede tekstenheder, medmindre en tekstenhed er checket ud.

 2. Vælg Søg efter manglende lænker i denne mappe i den dialogboks, der vises, hvis InDesign skal søge i mappen efter filer med samme navne som andre manglende lænkede filer. Hvis denne indstilling ikke er valgt, er det kun det markerede billede, der sammenlænkes igen.
 3. Vælg Vis importindstillinger for at kontrollere, hvordan den nye kildefil importeres.
 4. Find og dobbeltklik på den nye kildefil.
 5. Vælg Importindstillinger, hvis du har markeret indstillingen Vis importindstillinger. (Se Importindstillinger for grafik).
 1. Hvis du vil gendanne en manglende lænke, skal du markere en lænke, der er markeret med ikonet for manglende lænke  i panelet Lænker, og derefter klikke på knappen Sammenlænk igen  .
 2. Vælg Søg efter manglende lænker i denne mappe i den dialogboks, der vises, for at sammenlænke de manglende filer, som vises i den angivne mappe, igen. Find og dobbeltklik på en fil.

InDesign søger som standard efter manglende lænker og forsøger at fortolke dem, når du åbner et dokument. Det er to præferenceindstillinger, der gør det muligt for InDesign automatisk at søge efter og finde manglende lænker, når du åbner et dokument.

Kontroller lænker, inden dokumentet åbnes

Hvis du deaktiverer denne indstilling, åbner InDesign dokumentet med det samme, og lænkens status forbliver afventende, indtil lænkerne angives som opdateret, manglende eller ændret. Hvis denne indstilling aktiveres, kontrollerer InDesign, om der er ændrede eller manglende lænker.

Find manglende lænker, inden dokumentet åbnes

Hvis du deaktiverer denne indstilling, forsøger InDesign ikke selv at fortolke de manglende lænker. Du vil muligvis deaktivere denne indstilling, hvis lænkerne sænker serverens ydeevne, eller hvis der opstår uventede lænker. Denne indstilling er nedtonet, hvis Kontroller lænker, inden dokumentet åbnes er deaktiveret.

Søg efter manglende lænker

Brug kommandoen Søg efter manglende lænker til at søge efter og fortolke lænker i dit dokument. Denne kommando er nyttig, hvis du deaktiverede de indstillinger, der søger efter manglende lænker, når du åbner et dokument, og det nu viser sig, at der mangler lænker. Denne kommando er også nyttig, hvis du tilslutter en server, hvor billeder er gemt, efter at du har åbnet et dokument.

 • Hvis du vil ændre lænkeindstillinger, skal du åbne afsnittet Filhåndtering i dialogboksen Indstillinger, og se om indstillingerne Kontroller lænker, inden dokumentet åbnes og Find manglende lænker, inden dokumentet åbnes er markeret.
 • Hvis InDesign skal forsøge at fortolke de manglende lænker, skal du vælge Værktøjer > Søg efter manglende lænker i panelmenuen Lænker.

  Denne kommando er nedtonet, hvis dokumentet ikke indeholder manglende lænker.

 1. Vælg Filhåndtering i dialogboksen Indstillinger.
 2. Vælg en af nedenstående indstillinger i menuen Standardmappe, der sammenlænkes igen, og klik derefter på OK.

  Mappe, der senest er blevet sammenlænket igen

  Denne indstilling viser den mappe, du sidst anvendte, da du sammenlænkede igen, hvilket svarer til funktionsmåden i InDesign CS3.

  Oprindelig mappe, der er sammenlænket

  Denne indstilling viser den oprindelige placering af den lænkede fil, hvilket svarer til funktionsmåden i InDesign CS2 og tidligere.

Brug kommandoen Kopier sammenlænkning(er) til til at kopiere grafikfiler til en anden mappen og omdirigere lænkerne til de kopierede filer. Denne kommando er især nyttig, når du skal flytte filer til et andet drev, f.eks. hvis du flytter filer fra en dvd til en harddisk.

 1. Vælg de lænker til filer, du vil kopiere, og vælg Værktøjer > Kopier sammenlænkning(er) til i panelmenuen Lænker.
 2. Angiv den mappe, hvor de lænkede filer kopieres til, og vælg Vælg.

Når du bruger kommandoen Opret lænke til mappe igen, kan du pege på en mappe, der indeholder filer med de samme navne som de forældede lænker. Hvis dine aktuelle lænker peger på billeder med lav opløsning, kan du f.eks. angive en anden mappe, der indeholder billeder med høj opløsning. Du kan angive et andet filtypenavn til filerne, så du f.eks. kan ændre lænkerne fra .jpg til .tiff.

Kommandoen Opret lænke til mappe igen er nedtonet i en InCopy-tekstenhed, medmindre tekstenheden er checket ud.

 1. Marker en eller flere lænker i panelet Lænker.
 2. Vælg Opret lænke til mappe igen i panelmenuen Lænker.
 3. Angiv placeringen af den nye mappe.
 4. Hvis du vil bruge et andet filtypenavn, skal du vælge Match samme filnavn, men denne filtype og angive det nye filtypenavn, f.eks. AI, TIFF eller PSD.
 5. Klik på Vælg.

Med kommandoen Sammenlænk filtypenavn igen kan du erstatte billeder ud fra deres filtype. Hvis du f.eks. har flere JPEG-billeder i dit dokument, kan du erstatte dem med PSD-filer. Filerne med forskellige filtyper skal være i samme mappe som de lænkede filer, der skal erstattes.

 1. Sørg for, at filer med forskellige filtypenavne er i samme som de oprindelige filer.
 2. Marker en eller flere lænker i panelet Lænker.
 3. Vælg Sammenlænk filtypenavn igen i panelmenuen Lænker.
 4. Angiv det filtypenavn, der skal erstatte de valgte filer, og klik på Sammenlænk igen.

Erstatte en importeret fil ved hjælp af kommandoen Indsæt

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil erstatte indholdet i en grafikramme, f.eks. et importeret grafikelement, skal du bruge markeringsværktøjet  for at markere rammen.

   Hvis du vil erstatte indholdet i en grafikramme, f.eks. et importeret grafikelement, skal du bruge positionsværktøjet til at markere billedet.

  • Hvis du vil erstatte indholdet i en tekstramme, skal klikke på et indsættelsespunkt i en tekstramme ved hjælp af tekstværktøjet og derefter vælge Rediger > Marker alle.

 2. Vælg Filer > Indsæt.
 3. Find og marker den nye fil.
 4. Sørg for, at Erstat markeret element er markeret, og klik på Åbn.
 5. Klik på Åbn.

Du kan vælge at kopiere enten hele stien til det lænkede billede eller platformens formatsti. Det er nyttigt at kopiere hele stien til billedet, så du kan give gruppemedlemmer besked om, hvor grafikken er placeret. Du kan f.eks. kopiere hele stien og sætte den ind i en e-mail-meddelelse. Det er nyttigt at kopiere platformens sti til scripting eller til angivelse af billedfelter i en datafletning.

 1. Marker en lænke i panelet Lænker.
 2. Vælg Kopier informationer > Kopier hele stien eller Kopier platformens formatsti i panelmenuen Lænker.
 3. Indsæt stien.

Redigere oprindelig illustration

Med kommandoen Rediger original kan du åbne det meste grafik i det program, du oprettede det i, så du kan redigere det efter behov. Når du har gemt den oprindelige fil, opdateres det dokument, hvori du sammenkædede den, med den nye version.

Bemærk:

Hvis du i InDesign tjekker et styret grafikbillede ud (et, der er eksporteret til InCopy) og markerer dette i stedet for selve grafikken, åbnes grafikken i InCopy.

Redigere oprindelig grafik ved hjælp af standardprogrammet

InDesign er som standard afhængig af det operativsystem, der bestemmer, hvilket program der bruges, når originalen åbnes.

 1. Markér et eller flere billeder på siden eller i panelet Lænker.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Klik i panelet Lænker på knappen Rediger original .

  • Vælg Rediger > Rediger original.

 3. Gem filen, når du har lavet ændringer i originalprogrammet.

Redigere oprindelig grafik ved hjælp af et andet program

 1. Marker billedet.
 2. Vælg Rediger > Rediger med, og angiv derefter det program, du vil bruge til at åbne filen med. Hvis programmet ikke fremgår, skal du vælge Andre og finde programmet.