Global administrasjon | Tilordne produkter

 Se hvordan du kan be om tilgang til Global Admin Console.

Med Global Admin Console kan ressurser distribueres til underordnede organisasjoner for administrering og tilordning til brukere i disse organisasjonene.

En del av distribusjons- og administrasjonsprosessen for Adobe-produktene på tvers av organisasjoner, er oppdelingen av ressursene som er kjøpt i ressurstildelinger på tvers av organisasjonene som skal administreres. Administrering av produktressursene kan utrulleres til andre organisasjoner ved å tildele alle eller noen av ressursene. Ikke alle ressurser til alle produkter kan tildeles på denne måten. I blant kan ikke produkter utrulleres til andre organisasjoner. Denne typen produkter er oppført i kategorien Produkttildeling, men det finnes ingen kontroller for å legge dem til i andre organisasjoner.

Forsiktig!

Du kan ikke tilordne produkter til en underordnet organisasjon fra en kontrakt som har utløpt, eller hvis organisasjonen er inaktiv. Finn ut mer om utløp av kontrakter, eller kontakt bedriftens administrator for å få hjelp med å forhindre at brukerne i den underordnede organisasjonen mister tilgangen til Adobe-applikasjoner og -tjenester.

Gruppert lagring

Vi er i ferd med å overføre kunder til den nye modellen for gruppert lagring. Når organisasjonen din er overført, får du se følgende endringer:

 • Globale administratorer får tilgang til lagringskvote og -bruk for hele hierarkiet og kan tildele lagring til organisasjoner ved hjelp av Produkttildeling-fanen i Global Admin Console.
 • Systemadministratorer og lagringsadministratorer har full kontroll over og innsyn i lagringen for hele organisasjonen. De kan spore og administrere lagringen ved hjelp av Lagring-fanen i Adobe Admin Console.

Med oppdateringene av Adobe Creative Cloud-lagringen har lagringskvotene blitt fleksible for sluttbrukere opp til mengden lagring som er kjøpt av organisasjonen. Finn ut mer.

Tildel produkter

Produkttildeling-fanen i Global Admin Console viser tildelingsenheter for produkter du har kjøpt for hele organisasjonshierarkiet. Som Global administrator kan du allokere disse produktressursene til en annen organisasjon i organisasjonstreet og angi hvor mye som skal tildeles. Som Global gransker kan du se og eksportere dataene, men du kan ikke oppdatere noe.

Fremgangsmåte for å tildele produkter til en organisasjon:

 1. Logg på Global Admin Console og gå til Produkttildeling.

 2. Velg et produkt i rullegardinlisten for å se hvordan det er tildelt til forskjellige organisasjoner.

  Hvis en organisasjon ikke har et produkt for øyeblikket, vises +.

  Merk:

  Hvis underorganisasjonen allerede har en kjøpekontrakt, kan det hende at produkttildelingen er begrenset fra den overordnede organisasjonen til denne underorganisasjonen. Finn ut mer.

 3. Hvis du vil tildele produktet, klikker du på + for den aktuelle organisasjonen.

  Noen produkter inneholder mer enn én ressurs som kan tildeles. I så fall er vises det flere ressurser i dialogboksen, og verdiene må angis for hver av dem. Adobe Stock kan for eksempel omfatte Adobe Stock-bildekreditter og Premium-kreditter.

  Produkttildeling – Adobe Stock

 4. Angi antallet for produktet i dialogboksen som vises.

 5. Klikk på Lagre.

 6. Klikk på den aktuelle vekselbryteren for å tillate eller ikke tillate overtildeling av en ressurs.

  Overtildeling

 7. Klikk på Gå gjennom ventende endringer når du er ferdig med å tildele ressurser. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

Merk:

Avhengig av produkttypen og den generelle systembelastningen kan tildelingen av produkter ta litt tid, fra noen minutter til flere timer.

  

Tildeling og distribuering av Adobe Acrobat Sign-brukerlisenser eller transaksjoner

Global Admin Console gir deg muligheten til å tildele og distribuere Acrobat Sign-brukerlisenser eller transaksjoner for hele organisasjonshierarkiet. Hver organisasjon i hierarkiet som har blitt tildelt Acrobat Sign-lisenser eller -transaksjoner, oppretter sin egen diskrete Acrobat Sign-konto.

 • Hver Acrobat Sign-konto som opprettes, er uavhengig og adskilt når det kommer til administrasjon og innhold.
 • Hver Acrobat Sign-konto påvirkes ikke av andre Acrobat Sign-kontoer som opprettes, for eksempel overordnede/underordnede organisasjoner.

Finn ut mer om administrering av Adobe Acrobat Sign i Admin Console.

For å administrere autentiseringstillegg som Knowledge-based Authentication (KBA) og telefonautentisering (PA), kan du kontakte din Adobe-representant eller kundebehandler.

  

Begrensninger for produkttildeling

Tildeling fra en overordnet organisasjon til en underorganisasjon er begrenset i følgende tilfeller:

 • Hvis begge organisasjonene har ulike kontrakter for produktene du forsøke å tildele, er det ikke tillatt å kombinere det samme tilbudet mellom kontrakter.
 • Hvis begge organisasjonene har de samme kontraktene, kan du be om tillatelse for å tildele et produkt ved å kontakte Adobe-representanten din eller sende inn en kundestøttesak der du oppgir at produkttildelingen i Global Admin Console er blokkert.

Overtildeling

Som Global administrator kan du tillate overtildeling av ressurser.

En tildelingspolicy knyttet til produktet og organisasjonen fastslår om overtildeling er tillatt.

Overtildeling tillater tildeling av flere produktressurser til en underorganisasjon enn det som er tilgjengelig i den overordnede organisasjonen. Dette er nyttig når tildelingene er omtrentlige, og administratoren ikke ønsker arbeidet med å sørge for at ressurstildelingene går opp.

Hvis overtildeling er deaktivert for en produktressurs i en organisasjon, kan summen av tildelinger til underorganisasjonene ikke overskride tildelingene til den overordnede organisasjonen. Forespørsler om å tildele en ressurs merket med overtildeling deaktivert, blir ikke utført.

Når vekselbryteren for overtildeling flyttes fra aktivert til deaktivert, må tildelingsverdiene justeres for å forhindre overtildeling før tildelingsoppdateringer kan utføres, hvis det forekommer overtildeling av en ressurs.

Overtildeling

Import og eksport av produkttildelingsdata

Som Global administrator kan du eksportere produkttildelingsdataene som en JSON- eller CSV-fil. Deretter kan du modifisere disse dataene og laste dem opp igjen for å importere endringene.

Når de potensielt modifiserte dataene lastes opp, blir de nye dataene sammenlignet med gjeldende data, og eventuelle endringer tas i bruk for produkttildelingsdataene. Deretter kan du gå gjennom og sende inn de ventende endringene for at de skal tre i kraft.

Merk:

Dette avsnittet omhandler eksport- og importfunksjonaliteter som er tilgjengelige i Produkttildeling-fanen i Global Admin Console. Hvis du vil ha mer informasjon om eksport- og importfunksjonaliteter i Organisasjoner-fanen, kan du se Eksport og import av organisasjonsstruktur.

Eksportere produkttildelingsmodellen

Fremgangsmåte for å eksportere produkttildelingsmodellen:
 1. Logg på Global Admin Console og gå til Produkttildeling-fanen.
 2. Klikk på  og velg Eksporter CSV eller Eksporter JSON. Filen din lastes ned. Finn ut mer om eksportformatene.

Importere produkttildelingsmodellen

Som Global administrator kan du eksportere dataer, endre dem og deretter importere den modifiserte filen. Fremgangsmåte for å importere produkttildelingsmodellen:
 1. Logg på Global Admin Console og gå til Produkttildeling-fanen.
 2. Klikk på  og velg Importer.
 3. Velg en JSON- eller CSV-fil som skal lastes opp.
 4. Klikk på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

Eksport- og importformater for produkttildeling

Eksport- og importformatene er like. Selv om feltene kan vises i en vilkårlig rekkefølge når du importerer i CSV-format, må de alltid stemme med overskriftsraden. Når du importerer i JSON-format, kan feltene vises i hvilken som helst rekkefølge.

Når du importerer produkttildelingsdata, må du angi operasjonen. Operasjonen kan være en av følgende:

 • Oppdater: indikerer en endring (endring av verdiene for grantedQuantity, allowOverAllocation).
 • Opprett: indikerer en tillegging av en produktressurs i den angitte organisasjonen.
 • Slett: indikerer en sletting av produktet.

Hvis ingen operasjon er angitt, blir ingenting endret når dataene importeres for den bestemte raden i CSV-filen eller objektet i JSON-filen.

Den eksporterte filen inneholder én rad eller post for hver av produktressursene. Noen produkter har mer enn én ressurs.

Hvis et produkt har mer enn én ressurs, kan Oppdater-operasjonene brukes for uavhengige ressurser, en Slett-operasjon sletter produktet sammen med alle ressursene i en organisasjon, og Opprett-operasjonen trenger en oppføring for hver av ressursene i importfilen, slik at det riktige antallet for hver av dem kan angis. allowOverAllocation-feltet gjelder for hele produktet, og det spiller ingen rolle hvilken ressurs en oppdatering av dette feltet er i.

Feltnavn Beskrivelse Bruk
productName Navn på produktet. For eksempel Alle applikasjoner. Skrivebeskyttet
licenseId

ID-en til et produkt (unikt for et produkt i en organisasjon).

Når du legger til et nytt produkt, kan dette feltet stå tomt eller være angitt til en plassholder som for eksempel new_product_1.  Plassholderidentifikatoren brukes dersom andre importerte oppføringer trenger å vise til dette produktet. Etter opprettingen blir det tildelt en reell lisens-ID som erstatter all bruk av plassholderidentifikatoren.

Kan angis når operation=Create
sourceLicenseId ID-en til et overordnet produkt. Dette feltet er tomt ugyldig hvis det representerer et kjøp i stedet for en tildeling. Kan angis når operation=Create
productId ID som identifiserer denne produktklassen. Denne ID-en deles mellom produktene av samme type og skiller seg fra licenseId som identifiserer en forekomst av dette produktet. Skrivebeskyttet
resourceName Navnet på denne produktressursen. For eksempel Brukerlisenser. Skrivebeskyttet
resourceId ID som identifiserer denne produktressursen. Kan angis når operation=Create
orgPathName Banenavnet til organisasjonen som denne produktressursen er i. Segmenter atskilt med "/". Skrivebeskyttet
orgName Enkelt navn på organisasjonen som inneholder denne produktressursen. Dette er det siste segmentet av orgPathName. Skrivebeskyttet
orgId Organisasjons-ID for organisasjonen som inneholder denne produktressursen. Kan angis når operation=Create
grantedQuantity

Antallet enheter av en ressurs som er tildelt denne organisasjonen av den overordnede organisasjonen eller antallet som er kjøpt hvis denne produktressursoppføringen representerer et kjøp.

Dette feltet kan oppdateres, men ikke for kjøpte produkter eller rottildelinger som den globale administratoren ikke har tillatelse til å endre.

Kan oppdateres når operation=Update

eller

operation=Create

enhet Navn på ressursenheten. For eksempel Brukere. Skrivebeskyttet
totalAllocations Summen av tildelingene til underorganisasjonene fra denne organisasjonen og for denne produktressursen. Denne verdien omfatter direkte tildelinger til direkte underorganisasjoner samt overtildelinger fra disse organisasjonene. For eksempel, hvis denne organisasjonen ga en underorganisasjon 10, og underorganisasjonen deretter tildelte 25 til sin underorganisasjon, hadde det totale tildelingen blitt 25: 10 til underorganisasjonen pluss et overtildeling på 15 i denne underorganisasjonen. Skrivebeskyttet
grantOverage Mengden totalAllocations overstiger grantedQuantity. Hvis totalAllocations ikke overstiger grantedQuantity, er denne verdien ugyldig eller null. Skrivebeskyttet
localLicensedQuantity Antallet av denne ressursen som er tildelt til denne organisasjonen som er til overs for bruk etter at antallet som er tildelt underorganisasjoner er trukket fra. Dette er den tilgjengelige mengden i Admin Console. Denne verdien kan være null, men den er aldri negativ, selv hvis denne organisasjonen har overtildelt ressurser til underorganisasjonene sine. Skrivebeskyttet
localUsage Antall enheter av ressursen som brukes i denne organisasjonen. For eksempel teller delegeringen av en brukerlisens til en bruker som én bruksenhet. Skrivebeskyttet
totalUsage Antallet enheter av ressursen som brukes av denne organisasjonen og alle underorganisasjoner. Dette viser bruken av denne ressursen i delen av organisasjonshierarkiet som er samlet i denne organisasjonen. Skrivebeskyttet
useOverage Mengden total bruk over tildelingen til organisasjonen (organisasjonen og underorganisasjonene har brukt mer av ressursene enn det som er tilgjengelig). Det vises en verdi som ikke er null når totalUsage overskrider localLicensedQuantity, Skrivebeskyttet
allowOverAllocation Angir om brukeren har tillatelse til å bevilge flere ressurser til underorganisasjoner, selv om det ikke er mer igjen å bevilge (tillatelse til å tildele til tross for overtildeling). Denne verdien gjelder for alle ressursene av dette produktet. Hvis det gjøres et forsøk på å oppdatere allowOverallocation for mer enn én ressurs for det samme produktet til ulike verdier, blir resultatet tilfeldig.  Kan oppdateres når operation=Update
isPurchasedProduct sant hvis produktet er et kjøpsprodukt (ikke tildelt av overordnet organisasjon). Dette tilsvarer at sourceLicenseId har en tom verdi. Skrivebeskyttet
redistribuerbar Sant betyr at produktet kan tildeles underorganisasjoner, usant betyr at produktet kun er tilgjengelig i organisasjonen det vises i, og at ressurser ikke kan tildeles en annen organisasjon. Skrivebeskyttet
operasjon Enten tom, Opprett, Oppdater eller Slett. Handling som skal utføres ved import av data.  

Datavalidering

 • Operasjonsfeltet må inneholde en gyldig operasjon.
 • Produktimportdataene må ha egenskaper og verdier for obligatoriske felt.
 • Egenskapene for produktimportdata må være av riktig type.
 • Produktpolicyfeltet (overAllocation) må ikke angis for forskjellige ressurser.
 • Feltet grantedQuantity:
  • Kan ikke endres til unlimited hvis det ikke allerede er unlimited.
  • Må være et ikke-negativt heltall eller strengverdien unlimited.

Tillatelse/tilgjengelig validering

 • Organisasjonen som er tilknyttet importdataene må eksistere. Hvis du oppdaterer, må du kontrollere at produktet og ressursen som er tilknyttet importdataene faktisk eksisterer.

Legg til produktvalidering

 • SourceLicenseId må eksistere.
 • Organisasjonen som er tilknyttet det nye produktet må eksistere.
 • Produktet som opprettes, kan ikke eksistere (produkt med samme licenseId).
 • Ressursene tilknyttet et produkt som opprettes må ha en samsvarende productId som samsvarer med produktet.

Utløpte kontrakter i hierarkiet

Du kan ikke tilordne produkter til en underordnet organisasjon fra en ETLA-kontrakt som har utløpt. Bannere og varsler i applikasjoner, på Oversikt- og Produkttilordning-sidene, indikerer klart når kontrakten for én eller flere underordnede organisasjoner kommer til å utløpe, har utløpt eller er inaktiv.

Kontrakt utløper i Global Admin Console

Forsiktig!

Når en ETLA-kontrakt som er en del av hierarkiet, er inaktiv, fjernes produktene fra Oversikt- og Produkttilordning-sidene.

Finn ut mer om utløp av kontrakter, eller kontakt bedriftens administrator for å få hjelp med å forhindre at brukerne i den underordnede organisasjonen mister tilgangen til Adobe-applikasjoner og -tjenester.

Beslektede emner

Du kan gå tilbake for å redigere og konfigurere organisasjonene. Hvis du fortsatt ikke har tilgang til Global Admin Console, kan du sende inn en kundestøttesak via Admin Console for å etterspørre dette.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet