Administrere brukergrupper i Admin Console

En brukergruppe er en samling av forskjellige brukere som må tildeles et delt sett med tillatelser. Det finnes ulike tillatelser på tvers av ulike produkter som må tilordnes til mange brukere i varierende rekkefølge. Administrasjon av tillatelser etter bruker er ikke en bærekraftig modell.

La oss for eksempel si at du leder en avdeling, og du vil tilordne et produkt til hvert medlem i avdelingen. Én måte å gjøre dette på ville vært å endre de individuelle tillatelsene for hver bruker i avdelingen og tilordne produktet til hver av disse. Den mer praktiske metoden er å opprette en brukergruppe som inkluderer alle medlemmene i avdelingen, og deretter tilordne produktet til gruppen. Denne metoden gjør at administratoren slipper å håndtere hver bruker separat. Du kan legge til flere brukere eller fjerne brukere fra gruppen på et senere tidspunkt. Gruppetillatelsene forblir uendret selv om brukerne i gruppen endres.

Opprette brukergrupper

Aktuell rolle: Systemadministrator

Når du oppretter grupper, kan du velge å opprette gruppene enkeltvis i Admin Console. Du kan imidlertid også bruke masseopplasting med en CSV-fil og opprette flere grupper samtidig.

 1. Admin Console går du til Brukere > Brukergrupper.

 2. Klikk på Ny brukergruppe øverst til høyre.

  Opprett en ny brukergruppe-skjermbildet vises.

  Opprette en ny brukergruppe
 3. Skriv inn et navn og en beskrivelse av brukergruppen du vil opprette, og klikk på Lagre.

 1. Mens du arbeider med brukergrupper i Admin Console, klikker du på  øverst til høyre på Brukergrupper-siden.

 2. Velg Legg til brukergruppe med en CSV-fil i rullegardinlisten.

 3. I dialogboksen Legg til brukergrupper med en CSV-fil klikker du på Last ned CSV-mal og velger Standardmal.

  Legge til brukergrupper med en CSV-fil
 4. Oppdater den nedlastede CSV-filen med følgende data for brukergruppene du vil legge til:

  Felt i CSV-filen Beskrivelse/merknader
  User group name (Obligatorisk) Kan ha maksimalt 255 tegn
  Beskrivelse (Valgfritt) Kan ha maksimalt 255 tegn
  User group admins

  (Obligatorisk) Det kan tilordnes flere administratorer ved å skille hvert navn med et komma og omslutte listen med anførselstegn. Oppføringen for hver administrator må inneholde brukerens identitetstype, etterfulgt av en bindestrek, og deretter e-postadressen:

  '<identitetstype>-<e-postadresse>,<identitetstype>-<e-postadresse>...'

  Eksempel:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  Avhengig av applikasjonen som brukes for å opprette CSV-filen, kan det bli lagt til flere anførselstegn ved lagring, noe som fører til at prosessen mislykkes. Det er lurt å se på CSV-filen i et enkelt tekstredigeringsprogram for å kontrollere at hvert felt bare har ett anførselstegn først og sist.

  I CSV-filen kan du ikke ta med brukere (som administratorer) som ennå ikke er en del av organisasjonen i Admin Console.

  Assigned product profiles

  (Valgfritt) Du kan tilordne flere produktprofiler ved å skille hver profil med et komma og omslutte listen med anførselstegn. Produktprofilene du inkluderer, må imidlertid være opprettet for organisasjonen på forhånd.

  På samme måte som når du legger til flere administratorer (beskrevet ovenfor), må du omslutte profilene med anførselstegn når du legger til flere profiler.

  Eksempel:

  'Standard Adobe Target-konfigurasjon 2, Standard Photoshop-konfigurasjon'

  Kontroller at du angir navnet på produktprofilen og ikke selve produktnavnet.

 5. Dra og slipp den oppdaterte CSV-filen i Legg til brukergrupper med en CSV-fil-dialogboksen og klikk på Last opp.

  Merk:

  Du kan laste opp CSV-filer på opptil 10 MB.

Du tas tilbake til Brukergrupper-siden. Listen viser ikke nødvendigvis gruppene du har lagt til ved hjelp av CSV-filen. Denne prosessen kan ta noen minutter. Listen oppdateres når massehandlingen er fullført.

Når massehandlingen er fullført, mottar du en e-post. Du kan også se en detaljert rapport for operasjonen via Resultater for massehandlinger.

Redigere brukergrupper

Aktuell rolle: Systemadministrator

I Admin Console kan du redigere navnet eller beskrivelsen av en eksisterende brukergruppe. Hvis du bruker masseopplasting med en CSV-fil, kan du også redigere brukergruppens administratorer og produktprofilene som for øyeblikket er tilordnet til den aktuelle gruppen. Du kan legge til eller fjerne administratorer og produktprofiler fra brukergruppen.

 1. I Admin Console går du til Brukere > Brukergrupper.

 2. I listen over brukergrupper klikker du på navnet på brukergruppen du vil redigere, og klikker deretter på Innstillinger.

 3. Rediger navnet og beskrivelsen for brukergruppen, og klikk deretter på Lagre.

 1. Mens du arbeider med brukergrupper i Admin Console, klikker du på  øverst til høyre på Brukergrupper-siden.

 2. Velg Rediger brukergrupper med en CSV-fil fra rullegardinlisten.

 3. I dialogboksen Rediger brukergrupper med en CSV-fil klikker du på Last ned CSV-mal og velger Standardmal.

  Redigere brukergrupper med en CSV-fil

  CSV-malen lastes ned til datamaskinen.

 4. Klikk på Avbryt for å lukke dialogboksen Rediger brukergrupper med en CSV-fil.

  Du tas tilbake til Brukergrupper-siden.

  For hver gruppe du vil redigere, må du inkludere følgende detaljer i CSV-filen du lastet ned i forrige trinn:

  • Beskrivelse
  • Tilordnede gruppeadministratorer
  • Tilordnede produktprofiler

  Etter at CSV-filen er lastet ned til datamaskinen, kan du åpne den i et hvilket som helst redigeringsprogram.

 5. For å få detaljene nevnt ovenfor for en gruppe, klikker du på gruppenavnet på siden Brukergrupper.

  Da blir du tatt til siden som inneholder detaljene for den valgte gruppen.

 6. Klikk på Innstillinger.

 7. I dialogboksen Innstillinger kopierer du gruppenavnet og limer det inn i feltet User Group Name i en rad i CSV-filen.

  Merk:

  Gruppenavnet brukes internt under masseopplastingen for å identifisere hver enkelt rad i CSV-filen. Av den grunn kan du ikke redigere gruppenavnet. Hvis du vil endre gruppenavnet, må du bruke den manuelle prosedyren som er beskrevet ovenfor.

  For å beholde beskrivelsen må du kopiere den og lime den inn i feltet Description i raden i CSV-filen.

  Hvis du vil fjerne beskrivelsen, må du kontrollere at Description-feltet i CSV-raden er tomt.

  For å lage en ny beskrivelse skriver du inn de nye detaljene i CSV-raden.

 8. Klikk på Avbryt for å lukke dialogboksen.

  Da blir du tatt tilbake til siden som inneholder detaljene for den valgte gruppen.

 9. Gå til Admin-fanen.

 10. Skriv inn e-postadressene og identitetstypene for administratorene i feltet User Group Admins i CSV-raden i følgende format (atskilt med komma), omsluttet av enkle anførselstegn:

  '<identitetstype>-<e-postadresse>,<identitetstype>-<e-postadresse>...'

  Eksempel:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com'

  Avhengig av applikasjonen som brukes for å opprette CSV-filen, kan det bli lagt til flere anførselstegn ved lagring, noe som fører til at prosessen mislykkes. Det er lurt å se på CSV-filen i et enkelt tekstredigeringsprogram for å kontrollere at hvert felt bare har ett anførselstegn først og sist.

  For å legge til administratorer i gruppen må du legge til detaljene deres (e-postadresser og identitetstyper) i formatet beskrevet ovenfor.

  For å beholde administratorene i gruppen du redigerer, du ta med detaljene deres.

  Hvis du vil slette administratorer fra gruppen, må du ekskludere (eller fjerne) detaljene deres.

  Du kan ikke ta med brukere (som administratorer) som ennå ikke er en del av organisasjonen i Admin Console.

 11. Gå til fanen Tilordnede produktprofiler.

 12. Merk:

  Produktprofilene som du legger til i CSV-filen, må imidlertid være opprettet for organisasjonen på forhånd.

  Skriv inn produktprofilnavnene i feltet Tilordnede produktprofiler i CSV-raden i følgende format (adskilt med komma), omgitt av enkle anførselstegn:

  '<Produktprofilnavn>,<Produktprofilnavn>,...'

  Eksempel:

  'Standard Adobe Target-konfigurasjon 2, Standard Photoshop-konfigurasjon'

  Kontroller at du angir navnet på produktprofilen og ikke selve produktnavnet.

  Avhengig av applikasjonen som brukes for å opprette CSV-filen, kan det bli lagt til flere anførselstegn ved lagring, noe som fører til at prosessen mislykkes. Det er lurt å se på CSV-filen i et enkelt tekstredigeringsprogram for å kontrollere at hvert felt bare har ett anførselstegn først og sist.

  For å legge til produktprofiler i gruppen må du legge til produktprofilnavnene i formatet beskrevet ovenfor.

  Hvis du vil beholde produktprofiler i gruppen, du ta med navnene.

  Hvis du vil slette produktprofiler fra gruppen, må du sørge for å ekskludere (eller fjerne) navnene fra CSV-raden.

  Produktprofiler som skal legges til, være konfigurert for organisasjonen på forhånd.

 13. Etter at du har fullført trinnene 5 til 12 for alle gruppene du vil redigere, lagrer du CSV-filen og lukker den.

 14. Dra og slipp den oppdaterte CSV-filen i Rediger brukergrupper med en CSV-fil-dialogboksen og klikk på Last opp.

  Merk:

  Du kan laste opp en CSV-fil på opptil 10 MB.

Du tas tilbake til Brukergrupper-siden. Eventuelle oppdateringer du gjør i gruppene på denne listen, er kanskje ikke synlige umiddelbart. Denne prosessen kan ta noen minutter. Oppdateringene blir tilgjengelige når massehandlingen er fullført.

Når massehandlingen er fullført, mottar du en e-post. Du kan også se en detaljert rapport for operasjonen via Resultater for massehandlinger.

Legge til eksisterende brukere i grupper

Aktuell rolle: Produktadministrator, systemadministrator

Merk:

Produktadministratorer kan ikke legge til nye brukere i grupper. De kan bare legge til brukerne som allerede finnes i organisasjonen.

Følg disse trinnene for å legge til brukere i en brukergruppe:

 1. Når du jobber med brukergrupper, kan du klikke på gruppenavnet i listen over brukergrupper som du vil legge brukeren til i.

 2. Klikk på Legg til bruker.

 3. I skjermbildet "Legg til bruker" skriver du inn navnet eller e-posten til brukeren og velger brukeren fra rullegardinlisten som vises.

  Hvis brukeren du legger til, ikke er lagt til i Admin Console allerede, kan du angi brukerens e-postadresse. Du blir bedt om å opprette en ny bruker. Skriv inn brukerdetaljene, så sendes det en invitasjon på e-post til brukeren.

 4. Klikk på Legg til bruker.

 5. Legg til bruker-skjermbildet vises så du kan legge til flere brukere i denne gruppen.

  Klikk på Avbryt for å gå tilbake til informasjonssiden for brukergruppen.

Legge til flere brukere i en gruppe

Du kan legge til flere brukere samtidig i en gruppe. Hvis du for eksempel vil kopiere brukerne (eller en delmengde) fra én gruppe til en annen, kan du eksportere brukerne fra én gruppe og deretter legge dem til i den andre gruppen.

Merk:

Denne prosedyren legger til eksisterende brukere i grupper. Hvis du vil legge til brukere både i organisasjonen og i grupper samtidig, kan du se Legge til flere brukere.

 1. Mens du arbeider med en gruppe i Admin Console, klikker du på  øverst til høyre på siden for gruppen.

 2. Klikk på Legg til brukere med en CSV-fil.

 3. I dialogboksen Legg til brukere med en CSV-fil, klikker du på Last ned CSV-mal og velger enten Gjeldende brukerliste (anbefalt) eller Standardmal.

  add-users-by-csv

  Hvis du vil ha en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen, kan du se CSV-filformat.

 4. Rediger den nedlastede filen med data for brukere du vil legge til i gruppen.

 5. I dialogboksen Legg til brukere med en CSV-fil kan du enten dra og slippe filen eller klikke på Velg en fil-knappen og velge filen på datamaskinen.

 6. Klikk på Last opp.

Når massehandlingen er fullført, mottar du en e-post. Du kan også se en detaljert rapport for operasjonen under Produktprofiler > Resultater for massehandlinger-siden.

For tips om feilsøking for masseopplasting til Admin Console, kan du se Feilsøke masseopplasting av brukere.

Legge til administratorer i grupper

Aktuell rolle: Systemadministrator

Du kan delegere administreringsoppgaven for en gruppe til gruppeadministratorer. Disse administratorene kan deretter administrere brukere i gruppen.

Følg disse trinnene for å legge til administratorer i en brukergruppe:

 1. I Admin Console går du til Brukere > Brukergrupper.

 2. Velg brukergruppen du vil legge til brukeren i, fra listen Brukergrupper.

  Detaljer om den valgte brukergruppen vises.

 3. Gå til Administratorer-fanen, og klikk Legg til administrator.

 4. I Legg til administrator-skjermen skriver du inn navnet eller e-posten til brukeren og velger brukeren fra rullegardinlisten som vises.

  Hvis brukeren du legger til, ikke er lagt til i Admin Console allerede, kan du angi brukerens e-postadresse. Du blir bedt om å opprette en ny bruker. Skriv inn brukerdetaljene, så sendes det en invitasjon på e-post til brukeren.

 5. Søk etter og velg én eller flere brukere som skal legges til som administratorer i brukergruppen.

 6. Klikk på Legg til administrator.

 7. Legg til bruker-skjermbildet vises så du kan legge til flere brukere i denne gruppen.

  Klikk på Avbryt for å gå tilbake til informasjonssiden for brukergruppen.

Du tas tilbake til Administrator-fanen. Listen viser nå administratoren du tilordnet til denne gruppen.

Tildele produktprofiler til brukergrupper

Aktuell rolle: Produktprofiladministrator, systemadministrator

Du kan tildele produktprofiler til brukergrupper. Alle brukerne i den gruppen får det samme settet med produkttillatelser.

 1. I Admin Console går du til Brukere > Brukergrupper.

 2. Velg brukergruppen du vil legge til en produktprofil i, fra listen Brukergrupper.

 3. Gå til Tilordnede produktprofiler-fanen og klikk på Tilordnet produktprofil.

  Listen over produkter som vises er basert på organisasjonens kjøpsplan.

  Hvis gruppen har mer enn 75 000 brukere:

  Hvis en gruppe har mer enn 75 000 brukere, vises advarselen nedenfor. Du kan fortsatt gå videre. Vi anbefaler imidlertid at du ikke tilordner så store brukergrupper, da du sannsynligvis vil oppleve ytelsesproblemer når denne forespørselen blir behandlet i Admin Console.

  Tilordne en gruppe på mer enn 75 000 brukere til en profil

  Hvis gruppen har mer enn 200 000 brukere:

  Hvis en gruppe har mer enn 200 000 brukere, vises feilmeldingen nedenfor. Du har ikke tillatelse til å tilordne en produktprofil til en gruppe med mer enn 200 000 brukere. Kontakt oss. Gå til Adobe Admin Console > Kundestøtte for å kontakte oss. Finn ut mer om de tilgjengelige alternativene for støtte.

  Tilordne en gruppe på mer enn 200 000 brukere til en profil
 4. Klikk på et produkt i listen, og angi og velg deretter produktprofilen for dette produktet.

  Hvis du vil ha mer informasjon om produkter og profiler, kan du se Administrere produkter og profiler.

 5. Klikk på Lagre.

Du tas tilbake til Tildel produktprofiler-fanen.

Listen viser nå produktprofilene du la til i denne gruppen.

Som produktprofiladministrator kan du også legge til brukergrupper i produktprofiler mens du arbeider med produktprofiler.

Merk:

Hvis du vil fjerne en bruker fra en gruppe som gruppeadministrator, kan du velge brukeren i Brukere-fanen for den bestemte gruppen, og klikke på -symbolet øverst til høyre på skjermen.

Brukergrupper og ressursdeling

Adobe Creative Cloud-sluttbrukere kan samarbeide om mapper, biblioteker og Adobe XD-nettsky-dokumenter med andre brukere ved å dele disse ressursene offentlig eller privat. Privat deling er tilgjengelig for individuelle delingsmottakere og grupper. Active Directory-synkroniserte grupper og brukergrupper er en del av adresseboken i en organisasjon og kan brukes som delingsmottakere for ressurser som eies av organisasjonen. Gruppedeling er for øyeblikket bare tilgjengelig i Adobe XD.

Fjerne brukergrupper

Aktuell rolle: Systemadministrator

Som systemadministrator kan du velge å fjerne én eller flere brukergrupper i Admin Console.

Når du fjerner en brukergruppe, beholdes fortsatt brukerne i denne gruppen i Admin Console. Hvis du har tilordnet produktprofiler til denne gruppen, mister imidlertid brukerne i gruppen tilgangen til de tilknyttede produktene.

 1. Admin Console går du til Brukere > Brukergrupper.

 2. I listen over brukergrupper klikker du i avmerkingsboksen til venstre for brukergruppene du vil slette. 

 3. Klikk på Fjern brukergrupper.

 4. Klikk på Fjern brukergrupper i bekreftelsesdialogboksen.

Fjerne brukere fra grupper

Aktuell rolle: Brukergruppeadministrator, systemadministrator

 1. Når du jobber med brukergrupper, kan du klikke på gruppenavnet i listen over brukergrupper som du vil legge brukeren til i.

 2. Hvis du vil slette én eller flere brukere, klikker du i avmerkingsboksen til venstre for brukerne i listen.

 3. Klikk på Fjern brukere.

 4. Klikk på Fjern brukere på bekreftelsessiden.

Du tas tilbake til Detaljer-siden.

Fjerne flere brukere fra en gruppe

Du kan bruke prosedyren for fjerning av flere brukere til å fjerne flere brukere fra en gruppe på én gang. Hvis du for eksempel vil flytte et visst antall brukere fra én gruppe til en annen, kan du fjerne dem fra én gruppe og legge dem til i en annen.

 1. Mens du arbeider med en gruppe i Admin Console, klikker du på  øverst til høyre på siden for gruppen.

 2. Klikk på Opphev tilordning for brukere med en CSV-fil.

 3. Fra dialogboksen Opphev tilordning for brukere med en CSV-fil laster du ned en eksempelmal for CSV-filen, som inneholder strukturen for de påkrevde dataene.

  unassign-users-by-csv

  Hvis du vil ha en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen, kan du se CSV-filformat.

 4. Åpne CSV-filen i Excel, og rediger filen slik at den kun inneholder radene til brukerne du vil fjerne fra denne gruppen.

 5. I dialogboksen Opphev tilordning for brukere med en CSV-fil kan du enten dra og slippe filen, eller klikke på Velg en fil-knappen og velge filen på datamaskinen.

 6. Klikk på Last opp.

Når massehandlingen er fullført, mottar du en e-post. Du kan også se en detaljert rapport for operasjonen under Produktprofiler > Resultater for massehandlinger-fanen.

Eksportere gruppebrukere

Du kan laste ned data for brukere for en gruppe. Hvis du for eksempel vil legge til brukere fra én gruppe til en annen, kan du laste ned brukerlisten fra kildegruppen og deretter legge dem til i den andre gruppen. Hvis du vil fjerne brukerne fra kildegruppen, kan du bruke den samme filen.

CSV-filen du laster ned, inneholder dataene definert i CSV-filformat-delen.

 1. Mens du arbeider med en gruppe i Admin Console, klikker du på  øverst til høyre på siden for gruppen.

 2. Klikk på  og velg Eksporter brukerliste til en CSV-fil.

 3. Velg en mappeplassering som filen skal lastes ned til, og klikk på OK.

Resultater for massehandlinger

Når du kjører en massehandling, som for eksempel å legge til eller fjerne flere brukere samtidig fra en gruppe, mottar du en e-post. I tillegg kan du se detaljer for massehandlingen på siden Resultater for massehandlinger.

 1. Mens du arbeider med en gruppe i Admin Console, klikker du på  øverst til høyre på siden for gruppen.

 2. I rullegardinlisten velger du Resultater for massehandlinger.

 3. Klikk på et operasjonsnavn i listen for å se detaljene om en massehandling.

 4. På detaljsiden klikker du på Last ned resultater for å laste ned en CSV-fil med en detaljert rapport for massehandlingen.

Siden Resultater for massehandlinger viser rapporter som er opptil 90 dager gamle. Rapporter som er eldre enn 90 dager, fjernes automatisk. Systemadministratoren trenger ikke å foreta seg noe.