Za pomocą serwisu Adobe Admin Console przedsiębiorstwa mogą definiować elastyczną hierarchię administracyjną w celu precyzyjnego zarządzania dostępem do produktów Adobe i korzystaniem z nich. Na szczycie tej hierarchii znajdują się administratorzy systemu, definiowani w trakcie procesu onboardingu przedsiębiorstwa. Administratorzy systemu mogą przekazywać część obowiązków kolejnym administratorom, zachowując jednak kontrolę nad całością zadań.

Najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstwa zalety funkcji Role administracyjne to:

 • kontrolowana decentralizacja obowiązków administracyjnych,
 • możliwość szybkiego przeglądania przydziałów produktowych w podziale na poszczególnych użytkowników i produkty,
 • funkcje umożliwiające przypisywanie limitów dla administratorów produktów.

Role administracyjne w hierarchii

Hierarchię organizacyjną można wykorzystywać odpowiednio do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może na przykład wyznaczyć różnych administratorów do zarządzania uprawnieniami w ramach usług Adobe Creative Cloud oraz Adobe Marketing Cloud. Inna możliwość to przydzielenie różnych administratorów do zarządzania uprawnieniami użytkowników z różnych komórek organizacyjnych.

Role administracyjne w hierarchii
Hierarchia ról administracyjnych

Uwaga:

W przypadku klientów korzystających z planu zespołowego istnieje tylko jedna rola administracyjna administrator systemu. Pozostałe role umożliwiają bardziej precyzyjną kontrolę uprawnień administracyjnych, ale mają zastosowanie tylko do kont korporacyjnych.

Rola Opis
Administrator systemu

Główny administrator organizacji. Może wykonywać wszystkie zadania administracyjne w serwisie Admin Console.

Ma również uprawnienia do nadawania innym użytkownikom następujących ról administracyjnych: administrator produktu, administrator profilu produktów, administrator grupy użytkowników, administrator ds. wdrożeń i administrator ds. pomocy technicznej.

Administrator produktu

Zarządza produktami przypisanymi do tego administratora i wykonuje powiązane czynności administracyjne. Obejmują one:

 • tworzenie profili produktów;
 • dodawanie użytkowników i grup użytkowników w organizacji, ale bez możliwości ich usuwania;
 • dodawanie i usuwanie użytkowników i grup użytkowników w profilach produktów;
 • dodawanie i usuwanie administratorów poszczególnych profili produktów;
 • dodawanie lub usuwanie innych administratorów produktu z danego produktu;
 • dodawanie lub usuwanie administratorów grupy z grup.
Administrator profilu produktów

Zarządza opisami profili produktów przypisanymi do tego administratora i wykonuje powiązane czynności administracyjne. Obejmują one:

 • dodawanie użytkowników i grup użytkowników w organizacji, ale bez możliwości ich usuwania;
 • dodawanie i usuwanie użytkowników i grup użytkowników w profilach produktów;
 • przypisywanie i odbieranie uprawnień do produktów użytkownikom i grupom w profilach produktów;
 • zarządzanie rolami dotyczącymi produktów w odniesieniu do użytkowników i grup użytkowników w profilach produktów.
Administrator grupy użytkowników

Zarządza opisami grup użytkowników przypisanymi do tego administratora i wykonuje powiązane czynności administracyjne. Obejmują one:

 • dodawanie lub usuwanie użytkowników z grup;
 • dodawanie lub usuwanie administratorów grupy w grupach.
Administrator ds. wdrożeń Tworzy, organizuje i wdraża pakiety oprogramowania i aktualizacje przeznaczone dla użytkowników.
Administrator ds. pomocy technicznej Rola nieadministracyjna z dostępem do informacji związanych z pomocą techniczną, takich jak zgłoszenia błędów wprowadzone przez klienta.
Administrator przestrzeni dyskowej Zarządza administrowaniem przestrzenią dyskową organizacji. Administrator może wyświetlać zużycie przestrzeni dyskowej zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych użytkowników, usuwać nieaktywne foldery użytkownika i przesyłać zawartość do innych odbiorców.

Szczegółowy wykaz uprawnień dla poszczególnych ról administracyjnych podano w temacie Uprawnienia.

Dodawanie administratora

Administrator może przypisywać role administracyjne innym użytkownikom, nadając im uprawnienia swojej własnej roli lub jednej z podległych jej ról w hierarchii. Na przykład będąc administratorem produktów, można nadać użytkownikowi uprawnienia administratora produktu lub profilu produktów, ale nie uprawnienia administratora ds. wdrożeń.

Aby dodać lub zaprosić administratora, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console wybierz opcję Użytkownicy > Administratorzy. Zostanie wyświetlona lista istniejących administratorów.

  Uwaga:

  Można też przejść na stronę szczegółów produktu, profilu produktów lub grupy użytkowników i kliknąć kartę Administratorzy. Następnie kliknij opcję Dodaj administratora.

 2. Kliknij opcję Dodaj administratora. Zostanie wyświetlony kreator Dodawanie administratora.

 3. Na ekranie Podstawowe informacje wprowadź nazwisko lub adres e-mail. Można szukać istniejących użytkowników lub dodawać nowych, podając poprawny adres e-mail i wypełniając informacje na ekranie.

  Ekran Podstawowe informacje
  Ekran Podstawowe informacje
 4. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Typy administratorów.

  Ekran Typy administratorów widoczny dla administratora systemu w przedsiębiorstwie
  Ekran Typy administratorów widoczny dla administratora systemu w przedsiębiorstwie

  Uwaga:

  • Opcje dostępne na tym ekranie są zależne od typu konta i roli administracyjnej. Można nadać użytkownikowi uprawnienia takie same jak własne lub uprawnienia jednej z ról z niższych poziomów hierarchii.
  • Administrator systemu zarządzający zespołem może przypisywać tylko jedną rolę administracyjną: administrator systemu.

  Ekran Typy administratorów widoczny dla administratora systemu w zespole
  Ekran Typy administratorów widoczny dla administratora systemu w zespole
 5. Wybierz jedną lub kilka ról administracyjnych.

  W przypadku typów Administrator produktu, Administrator profilu produktów i Administrator grupy użytkowników wybierz odpowiednio właściwe produkty, profile lub grupy.

  Uwaga:

  W przypadku administratora profili produktów można dołączyć profile wielu produktów.

  Administrator profilu produktów
 6. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony ekran Podsumowanie. Sprawdź przypisane użytkownikowi role administracyjne i kliknij przycisk Zapisz.

  Administrator ten otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o jego nowych uprawnieniach.

Edytowanie lub usuwanie administratora

Aby usunąć lub edytować administratora, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console wybierz opcję Użytkownicy > Administratorzy. Zostanie wyświetlona lista istniejących administratorów.

  Uwaga:

  Można też przejść na stronę szczegółów produktu, profilu produktów lub grupy użytkowników i kliknąć kartę Administratorzy.

  Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć widok szczegółowy, lub kliknij w dowolnym innym miejscu wiersza, aby zobaczyć podgląd szczegółów.

 2. Aby cofnąć uprawnienia administratora, wybierz użytkownika i kliknij opcję Usuń administratora.

  Odrzuć uprawnienia administratora

  Uwaga:

  Usunięcie administratora nie powoduje usunięcia danego użytkownika z serwisu Admin Console, a jedynie odebranie mu uprawnień związanych z rolą administracyjną.

Uprawnienia

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich uprawnień dla różnych typów administratorów.

Obszar Uprawnienie Administrator systemu Administrator produktu Administrator profilu produktów Administrator grupy użytkowników Administrator ds. wdrożeń Administrator ds. pomocy technicznej Administrator przestrzeni dyskowej
Zarządzanie identyfikatorami Dodawanie domeny (wysyłanie wniosku / przypisanie domeny)            
  Wyświetlanie domen i list domen            
  Zarządzanie kluczami szyfrowania dla domeny            
  Zarządzanie domyślną strategią haseł organizacji            
  Wyświetlanie domyślnej strategii haseł organizacji            
Zarządzanie użytkownikami Dodawanie użytkowników do organizacji        
  Usuwanie użytkowników z organizacji            
  Wyświetlanie danych i listy użytkowników    
  Edytowanie profilu użytkownika            
  Dodawanie profilu produktów dla użytkownika lub grupy ✔² ✔²        
  Usuwanie przypisania profilu produktów do użytkownika ✔² ✔²        
  Dodawanie profilu produktów do wielu użytkowników ✔² ✔²        
  Wyświetlanie profili produktów przypisanych do użytkownika ✔² ✔²        
  Wyświetlanie listy użytkowników produktu ✔²          
  Zbiorcze dodawanie użytkowników            
Zarządzanie administratorami Udzielanie użytkownikowi/grupie uprawnień do administrowania organizacją            
  Odbieranie użytkownikowi/grupie uprawnień do administrowania organizacją            
  Udzielanie użytkownikowi/grupie uprawnień do administrowania licencjami na produkty ✔² ✔²        
  Odbieranie użytkownikowi/grupie uprawnień do administrowania licencjami na produkty ✔² ✔²        
  Udzielanie użytkownikowi/grupie uprawnień do administrowania wdrażaniem          
  Odbieranie użytkownikowi/grupie uprawnień do administrowania wdrażaniem          
  Udzielanie użytkownikowi/grupie uprawnień do administrowania grupą          
  Odbieranie użytkownikowi/grupie uprawnień do administrowania grupą          
  Udzielanie użytkownikowi uprawnień do administrowania właścicielami produktów ✔²          
  Odbieranie użytkownikowi uprawnień do administrowania właścicielami produktów ✔²          
Zarządzanie konfiguracją licencji na produkt Udzielanie organizacji uprawnień do korzystania z produktu              
  Odbieranie organizacji uprawnień do korzystania z produktu              
  Wyświetlanie dostępnych produktów i serii produktów ✔² ✔²        
  Edytowanie opisów i danych licencji na produkty ✔² ✔²        
  Przydzielanie użytkownikowi licencji na produkt ✔² ✔²        
  Odbieranie użytkownikowi licencji na produkt ✔² ✔²        
  Dodawanie nowej konfiguracji licencji na produkt ✔²          
  Edytowanie konfiguracji usług dla licencji na produkt ✔² ✔²        
  Usuwanie konfiguracji usług dla licencji na produkt ✔²          
  Odbieranie użytkownikowi dostępu do produktu (usuwanie ze wszystkich konfiguracji) ✔²          
Zarządzanie przestrzenią dyskową Wyświetlanie folderów aktywnych i nieaktywnych użytkowników          
  Usuń nieaktywne foldery użytkowników i prześlij ich zawartość          
  Utwórz udostępnione foldery (tylko dla Adobe Campaign)          
  Usuń udostępnione foldery (tylko dla Adobe Campaign)          
Wdrażanie Wyświetlanie i używanie karty Wdrażanie          
Pomoc techniczna Wyświetlanie karty Pomoc techniczna      
  Zarządzanie zgłoszeniami pomocy technicznej          
Zarządzanie grupami użytkowników Tworzenie grupy użytkowników ✔¹ ✔¹        
  Usuwanie grupy użytkowników     ✔²      
  Dodawanie użytkownika do grupy     ✔²      
  Usuwanie użytkownika z grupy     ✔²      
  Przypisywanie grupy użytkowników do licencji na produkt ✔² ✔²        
  Usuwanie przypisania grupy użytkowników z licencji na produkt ✔² ✔²        
  Wyświetlanie członków grupy użytkowników ✔²    
  Wyświetlanie listy grup użytkowników  

¹ automatycznie staje się administratorem grupy użytkowników dla utworzonej grupy

² tylko w odniesieniu do produktów, profili produktów lub grup użytkowników, których jest właścicielem

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online