Wprowadzenie

Administratorzy produktów Adobe mogli tradycyjnie zarządzać użytkownikami i kontrolować ich dostęp do różnych funkcji za pomocą administracyjnego interfejsu danego produktu. Teraz można osiągnąć to samo za pomocą serwisu Adobe Admin Console. W niniejszym dokumencie omówiono korzyści takiego rozwiązania i podano dokładne instrukcje.

Dokument zawiera ogólne omówienie etapów związanych z przeniesieniem zarządzania użytkownikami z obecnego wewnętrznego interfejsu produktu do serwisu Adobe Admin Console. Podano tu ponadto odsyłacze do innych dokumentów, w których szczegółowo przedstawiono odpowiednie instrukcje.

Kto powinien przeczytać ten dokument

Ten dokument jest przeznaczony dla następujących ról administracyjnych.

Uwaga:

Konkretne nazwy ról w zarządzanym przez Ciebie produkcie mogą być inne. 

Administratorzy systemu

Administratorzy bieżącego produktu odpowiedzialni za zarządzanie użytkownikami. Obejmuje to takie zadania, jak:

 • Dodawanie i zapraszanie użytkowników do konfiguracji produktu 
 • Edytowanie właściwości użytkownika
 • Usuwanie użytkowników

Administratorzy produktu

Administratorzy bieżącego produktu odpowiadający za przypisywanie uprawnień produktu użytkownikom, dzięki czemu uzyskają dostęp do różnych funkcji produktu. Obejmuje to takie zadania, jak:

 • Nadawanie i odbieranie uprawnień dostępu do konkretnej funkcji produktu
 • Przypisywanie użytkownikowi roli określonego produktu

Uwaga:

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony dla użytkownika końcowego. Zazwyczaj proces migracji przebiega w sposób niezauważalny dla użytkowników końcowych i nie wymaga ich udziału. Administrator systemu może, stosownie do potrzeb, przekazać swoim użytkownikom informacje o migracji i jej oczekiwanym przebiegu.

Zalety migracji do serwisu Admin Console

Dlaczego warto przenieść procesy zarządzania do serwisu Adobe Admin Console

Adobe Admin Console umożliwia scentralizowane zarządzanie administratorami, użytkownikami, grupami użytkowników, uprawnieniami do produktów oraz rolami w kontekście produktu w odniesieniu do wszystkich produktów Adobe nabytych przez przedsiębiorstwo.

Systemowe zadania administracyjne można przekazać innym użytkownikom, tworząc w ten sposób kolejnych administratorów systemu. Można również wyznaczyć administratorów dla określonego produktu do zarządzania produktami Adobe nabytymi przez przedsiębiorstwo. Więcej informacji: Role administracyjne.

W miarę wprowadzania nowych produktów i usług przez Adobe można szybko nadawać użytkownikom dostęp do tych produktów z poziomu serwisu Admin Console. Można również zarządzać uprawnieniami i rolami dla określonych produktów za pomocą profili produktów.

Można również tworzyć grupy użytkowników, aby zbiorczo zarządzać uprawnieniami produktów oraz rolami produktowymi. Wystarczy tworzyć grupy użytkowników odpowiadające potrzebom, a następnie przypisywać te grupy do zdefiniowanych profili produktów.

Szczegółowe informacje: Admin Console.

Kto skorzysta na migracji

Administratorzy systemu

Serwis Admin Console udostępnia administratorom systemu pojedynczy interfejs, umożliwiający zarządzanie wszystkimi użytkownikami w przedsiębiorstwie, niezależnie od tego, jakich produktów Adobe używają. Nowych użytkowników można dodawać do serwisu Admin Console na podstawie ich identyfikatorów Adobe ID albo danych konta korporacyjnego.

Instrukcje dodawania użytkowników: Zapraszanie użytkowników. Można także dodawać wielu użytkowników za pomocą pliku CSV. Konsola zapewnia również różne operacje zbiorcze do zarządzania użytkownikami.

Administratorzy produktu

Serwis Admin Console udostępnia administratorom produktu pojedynczy interfejs, umożliwiający zarządzanie uprawnieniami i rolami w kontekście danego produktu w odniesieniu do wszystkich użytkowników w przedsiębiorstwie. Gdy Adobe wprowadzi nowe funkcje i możliwości produktów używanych przez przedsiębiorstwo, będzie można zarządzać uprawnieniami do nich dla istniejących użytkowników za pomocą tego samego interfejsu. Gdy przedsiębiorstwo nabędzie nowe produkty Adobe, będzie można użyć tego samego serwisu Admin Console, aby udzielić użytkownikom dostępu do nich oraz zarządzać ich uprawnieniami i rolami w kontekście tych nowych produktów.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania uprawnieniami i rolami produktowymi: Zarządzanie produktami i profilami.

Użytkownicy końcowi

Użytkownicy końcowi mają jeden zestaw haseł, których mogą używać w istniejących i nowych produktach Adobe dostępnych w Twoim przedsiębiorstwie.

Przed migracją

Otrzymasz powiadomienie z produktu w celu ułatwienia rozpoczęcia migracji.

Wiadomość e-mail z zaproszeniem od firmy Adobe do głównego administratora

Jeśli przedsiębiorstwo nie korzystało wcześniej z serwisu Adobe Admin Console, zostanie Ci przydzielona rola administratora głównego systemu i otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do serwisu. Aby się zalogować, należy użyć danych konta Adobe ID.

Przebieg migracji

Poniżej omówiono etapy przenoszenia funkcji zarządzania użytkownikami do serwisu Admin Console.

Krok 1: Zaplanowanie typu identyfikatorów użytkowników

Pierwszym krokiem jest wybór typu identyfikatorów dla użytkowników. Stosowany przez Adobe system zarządzania identyfikatorami ułatwia administratorom tworzenie kont użytkowników oraz administrowanie ich dostępem do aplikacji i usług. Adobe udostępnia trzy różne typy identyfikatorów (kont) umożliwiających uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników. Nazwą konta jest w nich adres e-mail. Można wybrać dowolny z następujących typów identyfikatorów obsługiwanych przez serwis Admin Console.

 • Federated ID: identyfikator tworzony przez organizację, do niej należący i przez nią zarządzany, powiązany z katalogiem korporacyjnym za pomocą usługi federacji. Przedsiębiorstwo zarządza danymi uwierzytelniającymi oraz zapewnia obsługę logowania SSO za pomocą usługi IdP (dostawcy tożsamości) w protokole SAML2.
 • Enterprise ID: identyfikator tworzony przez organizację, do niej należący i przez nią zarządzany. Adobe udostępnia hosting identyfikatorów Enterprise ID i przeprowadza uwierzytelnianie, ale utrzymanie tych identyfikatorów pozostaje w gestii przedsiębiorstwa.
 • Adobe ID: identyfikator tworzony przez użytkownika końcowego, stanowiący jego własność i przez niego zarządzany. Adobe przeprowadza uwierzytelnianie, natomiast użytkownik zarządza swoją tożsamością (identyfikatorem).

Dzięki różnym typom identyfikatorów przedsiębiorstwa i instytucje mogą wybrać i wdrożyć model najlepiej odpowiadający ich potrzebom organizacyjnym.

Uwaga:

Adobe zdecydowanie zaleca przedsiębiorstwom przejście na model tworzenia kont użytkowników tylko na podstawie identyfikatorów Federated ID i Enterprise ID. Korzystanie z tych typów identyfikatorów zapewnia większą kontrolę nad użytkownikami i zasobami w domenach korporacyjnych.

Ważne: Można korzystać albo z identyfikatorów Enterprise ID, albo Federated ID, ale nie obu tych typów jednocześnie. Możliwe jest natomiast łączenie jednego z powyższych typów identyfikatorów z identyfikatorami Adobe ID. Taka sytuacja występuje, gdy niektórzy użytkownicy logują się do produktu za pomocą korporacyjnych danych uwierzytelniających (np. johndoe@example.com), natomiast inni korzystają z adresów e-mail spoza przedsiębiorstwa (np. janedoe@gmail.com).

Szczegółowe informacje: Obsługiwane typy identyfikatorów.

Krok 2: Tworzenie identyfikatorów Adobe ID

Uwaga:

Jeśli wybrano korzystanie tylko z identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID, można pominąć ten etap w obiegu pracy.

Stosowanie konta Adobe ID zaleca się tylko wtedy, gdy użytkownicy logują się już do produktu za pomocą adresu e-mail spoza domeny przedsiębiorstwa. Jeśli wszyscy użytkownicy (lub niektórzy z nich) korzystają z identyfikatorów Adobe ID, należy poprosić każdego z tych użytkowników o utworzenie konta Adobe ID na stronie http://www.adobe.com/pl.

Krok 3: Konfigurowanie katalogu

Aby korzystać z identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID, należy najpierw utworzyć katalog, z którym zostanie połączona jedna lub wiele domen.

Więcej informacji: Konfigurowanie identyfikatorów.

Krok 4: Przypisanie domeny (jeśli w kroku 1. wybrano typy identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID)

Użytkownicy końcowi są uwierzytelniani na podstawie domen, które trzeba skonfigurować w serwisie Admin Console. W adresie e-mail joanna@przyklad.com domena to „przyklad.com”. Pojedyncza przypisana domena może być używana do tworzenia identyfikatorów Enterprise ID lub identyfikatorów Federated ID, jednak nie obu tych typów naraz. Możliwe jest jednak uzyskanie przypisania wielu domen.

Aby uzyskać przypisanie domeny, przedsiębiorstwo lub instytucja musi wykazać, że ją kontroluje. Każda domena może zostać przypisana tylko raz.

Jeśli domena jest już zajęta, np. przez inny dział tej samej firmy, można poprosić o dostęp do niej w ramach procesu przypisania domeny. Pierwszy oddział, któremu została przypisana domena (właściciel), będzie odpowiedzialny za zatwierdzanie wszelkich wniosków o dostęp innych działów (powierników). Szczegółowe informacje: Powierzanie dostępu do katalogów.

Jeśli skonfigurowano identyfikatory Federated ID, Logowanie SSO można skonfigurować. Jeśli przedsiębiorstwo skonfiguruje logowanie SSO (Single Sign-On — pojedyncze logowanie), użytkownicy będą mogli logować się do oprogramowania Adobe, podając dane uwierzytelniające swojego konta korporacyjnego.

Krok 5: Migracja zarządzania użytkownikami

Uwaga:

Przed rozpoczęciem migracji należy wykonać jedną (lub obie) z następujących czynności:

 • Jeśli wybrano korzystanie z identyfikatorów Adobe ID (jako jedynego rozwiązania lub w połączeniu z identyfikatorami Enterprise ID albo Federated ID), użytkownicy powinni utworzyć identyfikatory Adobe ID na stronie http://www.adobe.com/pl.
 • Jeśli wybrano korzystanie z identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID, należy przypisać domenę dla przedsiębiorstwa.

Po utworzeniu przez użytkowników identyfikatorów Adobe ID lub uzyskaniu przypisania domeny dla swojego przedsiębiorstwa można rozpocząć proces migracji z poziomu produktu Adobe.

Krok 6: Użytkownicy otrzymują wiadomości e-mail z zaproszeniem

Wszyscy użytkownicy, których konta zostały przygotowane do zarządzania w serwisie Admin Console, otrzymają wiadomość e-mail z informacjami o zakresie przyznanego im dostępu.

Administratorzy systemu i produktu będą mieli dostęp do serwisu Admin Console.

Użytkownicy końcowi będą mogli logować się do produktu za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zakończeniu migracji

Po zakończeniu migracji wejdą w życie następujące zmiany:

Administratorzy systemu

Nie będzie można zarządzać użytkownikami w produkcie.

Zarządzanie użytkownikami będzie realizowane w serwisie Admin Console. W tym artykule omówiono wprowadzenie do korzystania z serwisu Admin Console.

Jeśli jesteś głównym (lub pierwszym) administratorem systemu dla konta Admin Console swojego przedsiębiorstwa, możesz przypisać role administracyjne innym użytkownikom. Role te mogą być następujące:

 • Inni administratorzy systemu
 • Administratorzy produktu

Administratorzy produktu

Nie będzie już można zarządzać użytkownikami, ich uprawnieniami lub rolami w produkcie.

Otrzymasz uprawnienia do administrowania konkretnym produktem (lub produktami) w ramach swojej organizacji. Możesz tworzyć profile produktów i przypisywać do nich administratorów. Możesz także przypisywać użytkowników i grupy użytkowników do tak tworzonych profili produktów. Opcjonalnie role można także przypisywać użytkownikom lub grupom użytkowników. 

Szczegółowe informacje o zarządzaniu profilami produktów za pomocą serwisu Admin Console: Zarządzanie produktami i profilami.

Użytkownicy końcowi

Użytkownicy końcowi będą mogli logować się do istniejącego produktu za pomocą swoich danych uwierzytelniających. Wszystkie informacje o użytkownikach będą powiązane z konkretnym kontem Adobe ID lub innym kontem wybranym w przedsiębiorstwie (jeśli wybrano identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID).