Wprowadzenie

Licencje imienne to domyślna i najpopularniejsza forma wdrażania produktów Adobe Creative Cloud i Document Cloud, przeznaczona do zastosowania w dowolnym środowisku połączonym z siecią. Licencjami na aplikacje zarządza się zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników. Licencje imienne umożliwiają udostępnienie użytkownikom pełnego zakresu funkcji programów i usług. Użytkownicy końcowi mogą korzystać ze wszystkich dostępnych licencji i usług zgodnie z uprawnieniami przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje podano w artykule Omówienie licencji.

Rodzaje pakietów licencji imiennych

Pakiety samoobsługowe

Grafikom i innym pracownikom kreatywnym można zezwolić na samodzielne instalowanie programów i aktualizacji za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop — w taki sam sposób, jak robią to miliony innych użytkowników produktów Adobe. Zmniejsza to nakłady pracy ze strony działu informatycznego i gwarantuje, że pracownicy będą mieć dostęp do wszystkich potrzebnych im narzędzi oraz ich aktualizacji, gdy tylko zostaną wydane.

Jeśli chcesz włączyć samoobsługę, mimo że użytkownicy w danej organizacji nie mają uprawnień administracyjnych, dostępne są następujące opcje:

 • Utworzenie pakietu samoobsługowego
 • Utworzenie pakietu zarządzanego z włączoną opcją podniesionych uprawnień
 • Utworzenie pakietu na podstawie szablonu Adobe z włączoną opcją podniesionych uprawnień

Taki pakiet daje użytkownikom pełną kontrolę nad pobieraniem i instalowaniem aplikacji i aktualizacji Adobe. Jeśli użytkownicy nie mają uprawnień administracyjnych pozwalających na zarządzanie aplikacjami i aktualizacjami, można utworzyć dla nich pakiet samoobsługowy.

Uwaga:

Za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop użytkownicy końcowi mogą instalować tylko dwie ostatnie wersje główne aplikacji Creative Cloud. Jeśli są im potrzebne starsze wersje, należy utworzyć i wdrożyć pakiety zarządzane.

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Pakiety.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych pakietów.

 2. Kliknij opcję Utwórz pakiet.

  Lista pakietów
 3. Wybierz opcję Pakiet samoobsługowy i kliknij przycisk Wybierz.

  Pakiet samoobsługowy
 4. Wprowadź nazwę pakietu i wybierz odpowiednie opcje:

  Opcje pakietu samoobsługowego

  Platforma: Wybierz system operacyjny i rodzaj obsługiwanego procesora (32-bitowy lub 64-bitowy). Konieczne jest utworzenie osobnych pakietów dla instalacji 32-bitowych i 64-bitowych. Pakietu 32-bitowego nie można uruchomić na komputerze 64-bitowym.

  Język: Wybierz język używany przy tworzeniu pakietu.

  Użyj języka systemu operacyjnego: Zaznaczenie tej opcji umożliwia utworzenie pakietu, który będzie wdrażany w języku systemu operacyjnego na komputerze klienckim. W takim przypadku język systemu jest domyślnym językiem bazowym, w którym wdrażany jest pakiet.

  Utwórz folder na rozszerzenia i dołącz narzędzie wiersza poleceń Extension Manager: Tworzy w folderze pakietu podfolder, w którym można umieścić rozszerzenia do zainstalowania wraz z tym pakietem. Więcej informacji: Zarządzanie rozszerzeniami w pakietach.

  Dodaj rozszerzenie Adobe Asset Link: (dostępne, jeśli włączono powyższą opcję). To rozszerzenie łączy system Adobe Experience Manager (AEM) Assets z aplikacjami stacjonarnymi Creative Cloud: Photoshop, Illustrator i InDesign.

  Uwaga: Wymagane jest rozwiązanie AEM Assets. Więcej informacji: Adobe Asset Link. Ta możliwość jest udostępniana wyłącznie klientom korzystającym z subskrypcji Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

  Przekieruj do wewnętrznego serwera aktualizacji: Kieruje wszelkie aktualizacje tego pakietu na wewnętrzny serwer aktualizacji. Dane serwera są podawane w kodzie XML przesłonięcia na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji podano w sekcji Preferencje artykułu „Pakowanie aplikacji w serwisie Admin Console”.

 5. Kliknij przycisk Kompiluj pakiet.

  Zostanie wyświetlona strona Pakiety. Na liście pakietów będą widoczne postępy kompilacji.

  Po zakończeniu kompilacji zostanie wyświetlony komunikat. Jeśli pakiet został skompilowany pomyślnie, w komunikacie tym zostanie również podany przedział czasu, przez jaki będzie można pobierać ten pakiet z serwisu Admin Console.

  Okres ważności pakietu samoobsługowego

  Aby sprawdzić, ile czasu pozostało na pobranie istniejących pakietów, kliknij wiersz z odpowiednim pakietem na panelu szczegółów.

 6. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz lokalizację na komputerze, w której chcesz zapisać pakiet.

 7. Aby w przyszłości pobrać pakiet do dystrybucji, kliknij jego nazwę na liście pakietów, a następnie kliknij opcję Pobierz na prawym panelu.

Pakiety zarządzane

Dzięki pakietom zarządzanym administratorzy mogą kontrolować, jakie produkty są wdrażane i kiedy mają one być aktualizowane. Można tworzyć pakiety zawierające najnowsze lub archiwalne wersje produktów Adobe. Pakiety takie można następnie wdrożyć na komputerach użytkowników w organizacji. Można nawet przeprowadzać wdrożenia w trybie cichym oraz wdrożenia niestandardowe, w których podczas instalacji nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkowników końcowych.

Jeśli planujesz korzystać z pakietów zarządzanych, dostępne są następujące opcje:

 • Utworzenie pakietu zarządzanego z włączoną opcją podniesionych uprawnień
 • Utworzenie wstępnie skonfigurowanych pakietów na podstawie szablonów Adobe
 • Utworzenie pakietów niestandardowych zawierających odpowiednie konfiguracje i aplikacje dla użytkowników

Wybranie tego typu pakietu pozwala zachować większą kontrolę nad aplikacjami i aktualizacjami Adobe, jakie użytkownicy mogą instalować.

Tutaj podano szczegółową listę produktów Adobe, które można umieszczać w pakietach z użyciem tej metody.

Uwaga:

Aby utworzyć pakiety obejmujące produkty, które nie należą do oferty Creative Cloud ani Document Cloud, takie jak Adobe Captivate i Presenter, trzeba dostosować dostępne szablony Adobe. Opisana poniżej procedura nie będzie miała zastosowania.

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Pakiety.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych pakietów.

  Jeśli dotychczas nie zostały utworzone żadne pakiety, serwis wyświetli następujący ekran, ułatwiający rozpoczęcie pracy.

  Ekran wyświetlany użytkownikowi po raz pierwszy tworzącemu pakiety
 2. Kliknij opcję Utwórz pakiet.

  Lista pakietów
 3. Wybierz opcję Pakiet zarządzany i kliknij przycisk Wybierz.

  Pakiet zarządzany
 4. Na ekranie Konfiguruj wybierz lub włącz wymagane opcje:

  • Platforma: Wybierz system operacyjny i rodzaj obsługiwanego procesora (32-bitowy lub 64-bitowy).
   Uwaga: Konieczne jest utworzenie osobnych pakietów dla instalacji 32-bitowych i 64-bitowych. Pakietu 32-bitowego nie można wdrożyć na komputerze 64-bitowym, a pakietu 64-bitowego na komputerze 32-bitowym.
  • Język: Wybierz język używany przy tworzeniu pakietu.
  • Użyj języka systemu operacyjnego: Włączenie tej opcji umożliwia utworzenie pakietu, który będzie wdrażany w języku systemu operacyjnego na komputerze klienckim. W takim przypadku język systemu jest domyślnym językiem bazowym, w którym wdrażany jest pakiet.
 5. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Jeśli dodasz produkt, który ma produkty zależne, również one zostaną automatycznie dodane. Na przykład jeśli dodasz program Photoshop CC, automatycznie zostaną dodane produkty Camera Raw CC i Adobe Preview CC. Produkty zależne można jednak w razie potrzeby usunąć.

 6. Na ekranie Wybierz aplikacje kliknij ikonę Plus obok odpowiednich aplikacji, aby uwzględnić je w pakiecie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  CreatePackages_Managed_ChooseApps_New

  Aby wyświetlić listę wcześniejszych obsługiwanych wersji aplikacji (o ile istnieją), zaznacz pole wyboru Pokaż starsze wersje.

  Uwaga:

  Jeśli dodasz produkt, który ma produkty zależne, również one zostaną automatycznie dodane. Na przykład jeśli dodasz program Photoshop, automatycznie zostaną dodane produkty Camera Raw i Adobe Preview.

 7. Na ekranie Opcje zaznacz lub włącz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Dalej.

  Opcje pakietu zarządzanego

  Opcje aplikacji Creative Cloud Desktop:

  • Pokaż panel aplikacji: Ta opcja umożliwia pokazywanie lub ukrywanie panelu Apps (Aplikacje) w aplikacji Creative Cloud Desktop dla użytkowników końcowych. Włączenie lub wyłączenie panelu Apps powoduje odpowiednio włączenie lub wyłączenie możliwości aktualizacji na komputerze klienckim.
  • Zezwalaj na instalowanie i aktualizowanie aplikacji przez użytkowników innych niż administratorzy: Umożliwia użytkownikom bez uprawnień administratora samoobsługowe instalowanie aplikacji i aktualizacji oraz zarządzanie nimi.
  • Wyłącz synchronizację plików: Wyłącza automatyczną synchronizację plików na komputerach klienckich. Jest to przydatne w przypadku instalowania pakietów w środowiskach testowych, gdzie trzeba wyłączyć synchronizację plików. Opcja dostępna tylko dla instytucji edukacyjnych.

  Opcje zarządzania:

  • Włącz program Remote Update Manager: Umożliwia używanie programu Remote Update Manager. Adobe Remote Update Manager umożliwia zdalne uruchamianie aktualizacji na komputerach klienckich i wykonywanie programu z uprawnieniami administracyjnymi. Więcej informacji: Remote Update Manager.
  • Przekieruj do wewnętrznego serwera aktualizacji: Kieruje wszelkie aktualizacje tego pakietu na wewnętrzny serwer aktualizacji. Dane serwera są podawane w kodzie XML przesłonięcia na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji podano w sekcji Preferencje artykułu Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console.
  • Utwórz folder na rozszerzenia i dołącz narzędzie wiersza poleceń Extension Manager: Tworzy w folderze pakietu podfolder, w którym można umieścić rozszerzenia do zainstalowania wraz z tym pakietem. Więcej informacji: Zarządzanie rozszerzeniami w pakietach.
   • Dodaj rozszerzenie Adobe Asset Link: (dostępne, jeśli włączono powyższą opcję). To rozszerzenie łączy system Adobe Experience Manager (AEM) Assets z aplikacjami stacjonarnymi Creative Cloud: Photoshop, Illustrator i InDesign. Uwaga: Wymagane jest rozwiązanie AEM Assets. Więcej informacji: Adobe Asset Link. Ta możliwość jest udostępniana wyłącznie klientom korzystającym z subskrypcji Creative Cloud dla przedsiębiorstw.
  • Zainstaluj pakiet wniestandardowym katalogu: Aplikacje z tego pakietu zostaną instalowane w niestandardowym katalogu. Jest to katalog zdefiniowany na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji podano w sekcji Preferencje artykułu „Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console”.
 8. Na ekranie Finalizuj wpisz nazwę pakietu, a następnie kliknij opcję Kompiluj pakiet.

  Można tu również przejrzeć dołączone aplikacje i konfigurację pakietu przed jego skompilowaniem.

  CreatePackages_Managed_Finalize_New

  Po zakończeniu kompilacji zostanie wyświetlony komunikat. Jeśli pakiet został skompilowany pomyślnie, w komunikacie tym zostanie również podany przedział czasu, przez jaki będzie można pobierać ten pakiet z serwisu Admin Console.

  Aby sprawdzić, ile czasu pozostało na pobranie istniejących pakietów, kliknij wiersz z odpowiednim pakietem na panelu szczegółów.

 9. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz lokalizację na komputerze, w której chcesz zapisać pakiet.

 10. Aby w przyszłości pobrać pakiet do dystrybucji, kliknij w dowolnym miejscu wiersza odpowiedniego pakietu, a następnie kliknij opcję Pobierz w menu szczegółów pakietu.

Pakiety zawierające tylko program Acrobat:

Jeśli przedsiębiorstwo ma w serwisie Admin Console uprawnienia obejmujące tylko licencje Document Cloud, to można utworzyć pakiety zawierające tylko program Acrobat.

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Pakiety.

 2. Kliknij opcję Utwórz pakiet.

 3. Wprowadź nazwę pakietu i wybierz odpowiednie opcje.

  Tworzenie pakietu zawierającego tylko program Acrobat

  Platforma:

  Wybierz system operacyjny i rodzaj obsługiwanego procesora (32-bitowy lub 64-bitowy).
  Uwaga: Konieczne jest utworzenie osobnych pakietów dla instalacji 32-bitowych i 64-bitowych. Pakietu 32-bitowego nie można wdrożyć na komputerze 64-bitowym, a pakietu 64-bitowego na komputerze 32-bitowym.

  Język:

  Wybierz język używany przy tworzeniu pakietu.

  Włącz program Remote Update Manager:

  Umożliwia on zdalne uruchamianie aktualizacji na komputerach klienckich i wykonywanie programu z uprawnieniami administracyjnymi. Więcej informacji: Remote Update Manager.

 4. Kliknij przycisk Kompiluj pakiet.

  Zostanie wyświetlona strona Pakiety. Na liście pakietów będą widoczne postępy kompilacji.

  Po zakończeniu kompilacji zostanie wyświetlony komunikat. Jeśli pakiet został skompilowany pomyślnie, w komunikacie tym zostanie również podany przedział czasu, przez jaki będzie można pobierać ten pakiet z serwisu Admin Console.

  Okres ważności pakietu zawierającego tylko program Acrobat
 5. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz lokalizację na komputerze, w której chcesz zapisać pakiet.

 6. Aby w przyszłości pobrać pakiet do dystrybucji, kliknij jego nazwę na liście pakietów, a następnie kliknij opcję Pobierz w prawym panelu.

Po utworzeniu zgodnie z podanymi tu instrukcjami pakietów zawierających tylko program Acrobat albo pakietów, w których Acrobat jest jednym z produktów, można dostosować pakiet, korzystając z kreatora dostosowywania Adobe.

Kreator ten usprawnia proces dostosowywania lub konfigurowania funkcji i ustawień aplikacji Acrobat w module instalacyjnym przed wdrożeniem programu w całym przedsiębiorstwie.

Creative Cloud Packager

Program Creative Cloud Packager umożliwia tworzenie niestandardowych pakietów, które można wykorzystać w przypadku wdrożeń licencji innych niż imienne, na przykład licencji dla urządzeń.

Uwaga:

Program Creative Cloud Packager nie obsługuje aplikacji CC 2019 i późniejszych wersji. Więcej informacji.

Przed pobraniem i zainstalowaniem programu Creative Cloud Packager należy zapoznać się z jego wymaganiami systemowymi.

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Narzędzia i powiadomienia.

 2. Na kafelku Creative Cloud Packager kliknij opcję pobierania odpowiednią do używanego systemu operacyjnego.

  Wybierz opcję Creative Cloud Packager

Więcej informacji o tworzeniu i wdrażaniu pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager zawiera artykuł Tworzenie pakietów — podręcznik użytkownika.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online