Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD

Podczas przygotowywania pakietu do wdrożenia w systemie Mac OS, pakiet należy utworzyć i przechowywać w systemie Mac OS. Odniesienia w pakiecie Mac OS mogą ulec uszkodzeniu jeśli zostaną skopiowane i przechowywane w systemie Windows.

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem wdrażania pakietu Adobe należy upewnić się, że spełniono warunki:

 • Zdalne zarządzanie jest włączone we wszystkich systemach docelowych. Można je włączyć w oknie Preferencje systemowe, klikając przycisk Udostępnianie. W oknie, które się pojawi, wybierz opcję Zdalne zarządzanie w lewym panelu i wybierz funkcje udostępniania, które chcesz włączyć. Sprawdź dokumentację ARD pod kątem zaleceń. Przykładowo, opcje „Kopiuj elementy” i „Usuń i zastąp elementy” powinny być zaznaczone przy wdrażaniu pakietów. Odniesienie komponentu wdrożenia.
 • Pakiet Adobe, który planujesz wdrożyć, jest dostępny na urządzeniu administratora lub za jego pomocą.
 • Zdefiniowano już grupę ARD, zawierającą wszystkie systemy docelowe, na których ma być wdrożony pakiet Adobe. 
 • Dostępna jest wystarczająca ilość pamięci, aby wdrożyć na wszystkich systemach docelowych. Obejmuje to miejsce na skopiowanie pakietu wdrażania na system docelowy, a także rozmiar zainstalowanych produktów.

Umożliwienie użytkownikowi określenia miejsca instalacji

Jeśli przy konfiguracji pakietu instalacyjnego wdrażania wybrano opcję „Określ katalog podczas wdrażania”, należy zmodyfikować utworzony pakiet przed wdrożeniem go przez system ARD.

Dokonaj następującej zmiany w utworzonym pakiecie instalacyjnym PKG:

 1. Otwórz plik Contents/Info.plist w pakiecie instalacyjnym PKG.

 2. Zmodyfikuj wartość znacznika IFPkgFlagDefaultLocation na bezwzględną ścieżkę katalogu docelowego. Na przykład:
  /Volumes/<Volume_name>/<Folder_name>

  lub w przypadku wdrażania na woluminie głównym:
  /<Folder_name>

  Jeśli planujesz wdrożenie za pomocą polecenia Kopiuj elementy i Wyślij polecenie UNIX, podaj nazwę folderu; nazwa woluminu zostanie przekazana za pomocą polecenia instalatora.

  Po dokonaniu tej modyfikacji, można przystąpić do wdrożenia pakietu za pomocą systemu ARD, jak opisano poniżej.

Wdrażanie pakietów

 1. Uruchom narzędzie ARD w systemie administracyjnym.

 2. Wybierz urządzenia docelowe.

  W lewym okienku okna głównego ARD należy wybrać wymaganą listę komputerów, a w prawym okienku zweryfikować urządzenia docelowe.

 3. Skonfiguruj pakiety instalacyjne.

  Wybierz opcję „Zainstaluj pakiety” w narzędziu ARD i dodaj pakiet instalacyjny, który ma zostać wdrożony.

  Wybierz, czy chcesz uruchomić je ponownie, uruchomić je z tej aplikacji lub serwera zadań, oraz inne opcje w zależności od potrzeb. Jeśli wybierzesz opcję „Uruchom to zadanie z: Serwer zadań na tym komputerze", serwer zadań wyśle zadanie do wszystkich systemów, które nie były połączone w momencie inicjowania zadania.

  Jeśli chcesz, możesz zaplanować zadanie instalacji na później. W tym celu należy kliknąć przycisk Harmonogram w lewym dolnym rogu okna Instalacja pakietów, a następnie w oknie Harmonogram zadania wpisać godzinę i datę instalacji pakietu.

 4. Zainstaluj w systemach docelowych.

  Jeśli nie zaplanowano zadania na później, należy sprawdzić dostępność wszystkich urządzeń docelowych wymienionych w obszarze Nazwa w dolnej części okna Pakiety instalacyjne. Po kliknięciu przycisku Zainstaluj, instalacja rozpocznie się natychmiast na wszystkich wymienionych systemach docelowych.

  Jeśli zadanie zostało zaplanowane na później, kliknij przycisk Zainstaluj. Przed planowanym rozpoczęciem zadania należy upewnić się, że wszystkie urządzenia docelowe wymienione w obszarze Nazwa w oknie Pakiety instalacyjne są w stanie cichym i nikt ich nie używa, ale są aktywne i mogą otrzymać polecenie.

  Po wykonaniu zadania Zainstaluj Pakiety, jego status jest pokazywany w oknie ARD. Po zakończeniu procesu, status jest odpowiednio aktualizowany.

  Uwaga: Nie należy przerywać instalacji/deinstalacji zadań w narzędziu ARD. Jeśli spróbujesz to zrobić, operacja może trwać nadal, nawet jeśli okno ARD wskazuje jej zatrzymanie.

  Ze względu na strukturę pakietów tworzonych przez program Adobe Application Manager Enterprise Edition, pasek postępu wyświetlany podczas wdrażania poprzez narzędzie ARD nie jest pomocny. Może pokazać 0% po zakończeniu (w systemie Mac OS 10.5) lub pozostać na 95% przez większość czasu (w systemie Mac OS 10.6).

Pakiety aktualizacji

 • Pakiety aktualizacyjne z nazwą <pkg_name>_Update.pkg.
 • Pakietów aktualizacji nie można odinstalować.

Rozwiązywanie problemów

Wdrażanie pakietów za pomocą narzędzia ARD może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli stan użytkownika zmieni się w trakcie jego wdrażania, tzn. jeśli użytkownik zaloguje się, wyloguje lub przełączy na innego. Jeśli korzystasz z serwera zadań, zadanie może rozpocząć wdrażanie tego samego pakietu bezpośrednio po zmianie stanu, co może zakończyć się niepowodzeniem. Jest to standardowe zachowanie narzędzia ARD. Jeśli to nastąpi, należy wdrożyć ponownie.

Wdrażanie za pomocą polecenia UNIX Kopiuj elementy i wyślij

Alternatywą do opcji „Instaluj pakiety” jest zadanie „Kopiuj elementy”, aby skopiować zadanie pakietu na system docelowy i uruchomienie polecenia „Wyślij polecenie UNIX”, aby uruchomić instalator i wdrożyć skopiowany pakiet.

Uwaga: Jeśli katalog instalacji określa użytkownik docelowy, przed wdrażaniem należy zmodyfikować utworzony pakiet. Patrz sekcja Tworzenie pakietów

 1. Uruchom narzędzie ARD w systemie administracyjnym. 

 2. Wybierz urządzenia docelowe. W lewym okienku okna głównego ARD należy wybrać wymaganą listę komputerów, a w prawym okienku zweryfikować urządzenia docelowe.

 3. Skonfiguruj pakiety instalacyjne. 

  • Wybierz opcję „Kopiuj elementy” w narzędziu ARD i dodaj pakiet instalacyjny do wdrożenia.
  • Wybierz miejsce docelowe, do którego chcesz skopiować pakiet na komputerach docelowych.
  Uwaga: Jeśli chcesz, aby obiektem docelowym był dysk rozruchowy, dodaj znak / po parametrze -target
 4. Zainstaluj w systemie docelowym. Wybierz opcję „Wyślij polecenie Unix” w narzędziu ARD.

  Wybierz opcję „Uruchom polecenie jako: Użytkownik”. Wpisz „root” w polu użytkownika.

  Przekaż nazwę woluminu za pomocą polecenia instalatora:

  sudo installer -pkg -target <Volume_Location>

  Uwaga: Jeśli chcesz, aby obiektem docelowym był dysk rozruchowy, dodaj znak / po parametrze -target.

Odinstalowanie oprogramowania Adobe z pakietem wdrażania

Uwaga: Pakiety dezinstalacji nie są tworzone dla pakietów aktualizacji.

Pakiet instalacyjny zawiera plik o nazwie <package_name>_Uninstall.pkg, używany do odinstalowania oprogramowania, które zainstalowano za pomocą odpowiedniego pliku instalacyjnego, <package_name>_Install.pkg. Kroki są podobne do tych, które wykonano przy instalacji oprogramowania.

 1. Wybierz systemy docelowe.W lewym okienku głównego okna ARD wybierz grupę, która zawiera systemy docelowe, na których zainstalowano oprogramowanie za pomocą pakietu wdrożeniowego.

 2. Uruchom zadanie Zainstaluj pakiety w celu odinstalowania pakietu w systemach docelowych.

  • Wybierz opcję „Zainstaluj pakiety” w narzędziu ARD i dodaj pakiet dezinstalacji (lub przeciągnij go do okienka pakietów).
  • Kliknij przycisk Zainstaluj.
 3. Po wykonaniu zadania jego stan jest wyświetlany w oknie ARD. Po zakończeniu procesu, status jest odpowiednio aktualizowany.

  Uwaga: Nie należy przerywać instalacji/deinstalacji zadań w narzędziu ARD. Jeśli spróbujesz to zrobić, operacja może trwać nadal, nawet jeśli okno ARD wskazuje jej zatrzymanie.

Odinstalowywanie przy użyciu polecenia Unix „Kopiuj elementy i wyślij”

Jeśli korzystasz z tej metody, użyj tej samej metody do odinstalowania, skopiowania i wywołania pakietu dezinstalacyjnego zamiast pakietu instalacyjnego:

 1. Wybierz urządzenia docelowe.

  W lewym okienku okna głównego ARD należy wybrać wymaganą listę komputerów, a w prawym okienku zweryfikować urządzenia docelowe.

 2. Skonfiguruj pakiety odinstalowywania.

  • Wybierz opcję „Kopiuj elementy” w narzędziu ARD i dodaj pakiet dezinstalacyjny do wdrożenia.
  • Wybierz miejsce docelowe, do którego chcesz skopiować pakiet na komputerach docelowych.
 3. Skonfiguruj pakiety odinstalowywania. 

  • Wybierz opcję „Kopiuj elementy” w narzędziu ARD i dodaj pakiet dezinstalacyjny do wdrożenia.
  • Wybierz miejsce docelowe, do którego chcesz skopiować pakiet na komputerach docelowych.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto