Informacje o formach licencjonowania udostępnianych przez Adobe i wdrażaniu licencji w celu aktywacji i uwierzytelniania produktów.

Uwaga:

  Usługa Typekit zmieniła nazwę na Adobe Fonts i wchodzi teraz w skład Creative Cloud i innych subskrypcji. Więcej informacji.

Uwaga:

Jeśli w organizacji zmieni się typ licencji, użytkownicy końcowi muszą się wylogować z produktów lub usług Adobe, a potem zalogować ponownie z użyciem tych samych danych logowania, aby móc kontynuować pracę.

W przypadku produktów stacjonarnych, takich jak Photoshop, Acrobat lub Illustrator, skorzystaj z opcji „Wyloguj się” i „Zaloguj się” w menu Pomoc. W serwisie Adobe.com skorzystaj z ikony w prawym górnym rogu, aby się wylogować, a następnie ponownie zalogować.

Nabywając produkt od Adobe, uzyskujesz na niego licencję. Licencja to prawo do używania oprogramowania i usług Adobe. Na podstawie licencji uwierzytelnia się i aktywuje produkty na komputerach użytkowników.

Licencje imienne

Licencje imienne to domyślna i najpopularniejsza forma wdrażania produktów Adobe Creative Cloud i Document Cloud, przeznaczona do zastosowania w dowolnym środowisku połączonym z siecią. Licencjami na aplikacje zarządza się zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników. Licencje imienne umożliwiają udostępnienie użytkownikom pełnego zakresu funkcji programów i usług. Użytkownicy końcowi mogą korzystać ze wszystkich dostępnych licencji i usług zgodnie z uprawnieniami przedsiębiorstwa.

Więcej informacji

W przypadku licencji imiennych prawo do korzystania z aplikacji i usług Adobe jest powiązane z konkretnym użytkownikiem. Taki schemat licencjonowania jest skuteczny w sytuacji, gdy zakres niezbędnych produktów i usług jest ściśle powiązany z określoną rolą lub osobą. Licencje imienne zapewniają administratorom w dziale informatycznym pełną kontrolę, pozwalając im w dowolnym momencie dodawać lub usuwać licencje na produkty przydzielane użytkownikowi. Ułatwia to również monitorowanie zgodności licencyjnej, ponieważ administratorzy nie muszą śledzić wykorzystania na maszynach i mogą centralnie zarządzać licencjami.

Licencje imienne wymagają okresowego łączenia się z Internetem. Komputery muszą połączyć się z serwerami Adobe w celu dokonania początkowej aktywacji. Potem trzeba łączyć się co najmniej raz na 99 dni. Użytkownicy nie będą mogli korzystać z aplikacji mobilnych, jeśli firma nie wdroży licencji imiennych.

Użytkownicy logują się, podając swoje dane uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do aplikacji i usług. Można także skonfigurować system pojedynczego logowania (SSO), aby umożliwić użytkownikom bezproblemowy dostęp z wykorzystaniem tego samego interfejsu, jakiego używa się w przypadku wszystkich pozostałych aplikacji w przedsiębiorstwie.

Model licencji imiennych zapewnia:

Użytkownikom końcowym:

 • Dostęp do światowej klasy aplikacji kreatywnych i biurowych: Obejmuje to najnowsze aplikacje projektowane z myślą o działaniu w chmurze, takie jak Adobe XD, Lightroom CC oraz Adobe Dimension. Te aplikacje nie są dostępne w żadnym innym modelu licencjonowania.
 • Dostęp do usług chmury Adobe: Zasoby w bibliotekach Creative Cloud są dostępne z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu, pozwalając błyskawicznie rozpocząć pracę nad projektem. Można również korzystać z funkcji współpracy w usłudze Team Projects oraz używać czcionek z kolekcji Adobe Fonts. Adobe Sign umożliwia natomiast automatyzację obiegów pracy związanych z podpisywaniem dokumentów i szybsze realizowanie związanych z tym korzyści.

Administratorom:

Wdrażanie aplikacji z użyciem licencji imiennych

W przypadku licencji imiennych nie są konieczne żadne wstępne działania konfiguracyjne na komputerach. Aplikacje Creative Cloud muszą zostać zainstalowane lub wdrożone tylko na komputerach użytkowników końcowych. Każdy z komputerów, na którym będzie aktywowana licencja, musi mieć dostęp do Internetu. Może to być jednak dostęp kontrolowany przez zaporę sprzętową (firewall). Takie urządzenie przechwytuje i rozpakowuje cały ruch sieciowy, aby zweryfikować jego zawartość i sprawdzić, czy:

 • poza sieć wewnętrzną nie są przesyłane żadne nieprzeznaczone do tego dane;
 • wszystkie przesyłane dane są hermetyzowane w zaszyfrowanym tunelu zestawionym pomiędzy zaporą sprzętową a serwerami Adobe;
 • punktem końcowym każdej transmisji jest autoryzowany serwer Adobe o znanym adresie sieciowym i publicznie podpisanym, niewycofanym certyfikacie SSL.

Logowanie się użytkownika — obieg pracy

Uwierzytelnianie to proces polegający na sprawdzeniu tożsamości użytkownika i powiązaniu jej z kontem Creative Cloud należącym do tego użytkownika. Autoryzacja polega na sprawdzeniu konta użytkownika w celu określenia jego ogólnego statusu, dostępnych dla niego aplikacji i usług oraz wszelkich ograniczeń lub specjalnych uprawnień dla tego użytkownika. Większość usług licencjonowania pracuje na serwerach Adobe. Jednak niektóre z nich są uruchamiane lokalnie. Przykładem może być aplikacja Creative Cloud Desktop, będąca według definicji Adobe usługą licencjonowania, którą uruchamia się lokalnie. (Aplikacja ta jest jednocześnie usługą wdrożeniową, ponieważ umożliwia pobieranie i instalowanie aplikacji). Lokalne usługi licencjonowania działają w oparciu o usługi licencjonowania udostępniane z serwerów Adobe i korzystają z nich przy realizacji wszystkich swoich funkcji. Usługi licencjonowania są widoczne dla użytkowników podczas wykonywania takich czynności, jak logowanie, akceptowanie warunków użytkowania i akceptowanie umów licencyjnych.

 Aplikacje można pobierać i instalować na komputerach klienckich z użyciem różnych metod. Szczegółowe informacje: Strategie dostarczania aplikacji. Użytkownicy muszą się zalogować, aby uzyskać licencje na te aplikacje. Użytkownicy mogą skorzystać z jednej z następujących metod, aby uzyskać licencje na aplikacje:

Aplikacja Creative Cloud Desktop

Aplikacja Creative Cloud Desktop wprowadza samoobsługowy obieg pracy, w którym użytkownicy mogą sami pobierać i instalować aplikacje oraz aktualizacje. Jeśli konto użytkownika obejmuje usługi w chmurze, to aplikacja Creative Cloud Desktop umożliwia również dostęp do usług Creative Cloud, takich jak aktywacja czcionek Adobe Fonts, osobista przestrzeń dyskowa w chmurze oraz publikowanie prac i poznawanie opinii innych w serwisie Behance.

 Jeśli administrator dołączył aplikację Creative Cloud Desktop do pakietów wdrożeniowych, to użytkownicy będą mogli ją uruchamiać. Po podaniu danych uwierzytelniających i zalogowaniu się użytkownika zostaną aktywowane wszystkie kwalifikujące się do aktywacji aplikacje zainstalowane na komputerze. Przed aktywacją aplikacji użytkownicy muszą ponadto zaakceptować warunki użytkowania.

Bezpośrednio z aplikacji

Podczas uruchamiania aplikacji jest wyświetlany ekran logowania. Użytkownicy logują się, podając swoje dane uwierzytelniające, aby potwierdzić licencję na daną aplikację. Jeśli użytkownik nie jest uprawniony do licencjonowania danej aplikacji, zostanie ona uruchomiona w wersji próbnej i przestanie działać po zakończeniu okresu próbnego.

Ustawienia serwera proxy i zapory

Aby użytkownicy mogli się zalogować, trzeba skonfigurować zaporę i serwery proxy do akceptowania połączeń z punktami końcowymi usług WWW w serwisie Adobe.

Szczegółową listę punktów końcowych, w tym punktów usług licencjonowania, podano w artykule Creative Cloud dla przedsiębiorstw — sieciowe punkty końcowe.

Licencje urządzeń współużytkowanych

Licencje urządzeń współużytkowanych to forma licencjonowania przeznaczona dla instytucji edukacyjnych, w której oprogramowanie jest przypisywane do urządzenia, a nie do osoby. Każdy, kto zaloguje się na takim urządzeniu, będzie mieć dostęp do produktów i usług Adobe.

Więcej informacji

Licencje urządzeń współużytkowanych to idealne rozwiązanie do pracowni i sal lekcyjnych wyposażonych w komputery stacjonarne. Umożliwia to na przykład zainstalowanie aplikacji Creative Cloud w pracowniach komputerowych, aby zapewnić korzystającym z nich uczniom i studentom oraz nauczycielom dostęp do produktów i usług określonych w umowie zawartej przez uczelnię z Adobe.

Instytucje uczestniczące w programie Value Incentive Plan (VIP) mogą korzystać z licencji urządzeń współużytkowanych, aby aktywować licencje na oprogramowanie na konkretnych komputerach.

Serwis Admin Console umożliwia administratorom bezproblemowe przejście z licencji dla urządzeń na licencje urządzeń współużytkowanych. Po zakończeniu migracji użytkownicy będą mieć dostęp do produktów i usług Adobe nabytych przez instytucję.

Licencje dla urządzeń (stary model)

Instytucje uczestniczące w programie Value Incentive Plan (VIP) mogą korzystać z licencji dla urządzeń, aby aktywować licencje na oprogramowanie na konkretnych komputerach. Użytkownicy nie będą musieli nigdy się logować ani podawać numerów seryjnych, aby korzystać z aplikacji.

Więcej informacji

Uwaga:

Aplikacje w wersji CC 2019 i nowszych nie obsługują licencji dla urządzeń. Więcej informacji podano w tym dokumencie.

Licencje dla urządzeń dostępne w planach Creative Cloud dla sektora edukacji umożliwiają przypisanie licencji na program do konkretnego urządzenia, a nie do konkretnego użytkownika lub numeru seryjnego. Użytkownicy nigdy nie muszą się rejestrować ani wprowadzać numerów seryjnych w celu korzystania z oprogramowania. Takie licencje są powiązane z pulami wdrożeniowymi urządzeń, tworzonymi automatycznie podczas zamawiania produktów.

Instytucje mogą nabywać licencje dla urządzeń w ramach planu Creative Cloud dla sektora edukacji po przystąpieniu do programu Value Incentive Plan (VIP) za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy ofert edukacyjnych Adobe lub za pośrednictwem działu Adobe Business Direct.

Jeśli Twoja instytucja już nabyła licencje dla urządzeń, zapoznaj się z instrukcjami zarządzania tymi licencjami w serwisie Admin Console. Przejrzyj również instrukcje tworzenia pakietów licencji dla urządzeń za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager.

Licencje oparte na numerze seryjnym (stary model)

Starsza metoda licencjonowania, która nie tworzy powiązania z konkretnym użytkownikiem, lecz z określonym komputerem. Można ją zastosować w przypadku wdrożeń obejmujących bardzo małą liczbę klientów. Podobnie jak w przypadku licencji imiennych, dla licencji z numerem seryjnym można tworzyć gotowe pakiety do zdalnego wdrażania.

Więcej informacji

Uwaga:

Aplikacje w wersji CC 2019 i nowszych nie obsługują licencji opartych na numerach seryjnych. Więcej informacji podano w tym dokumencie.

Migracja z numerów seryjnych na licencje imienne

Licencje imienne mają kilka zalet w porównaniu z licencjami anonimowymi lub opartymi na numerach seryjnych. Administratorzy mogą dokładnie śledzić i monitorować wykorzystanie licencji. Mogą również centralnie zarządzać licencjami przydzielonymi użytkownikowi i odbierać dostęp do aplikacji i usług bez potrzeby ponownego wdrażania pakietów. Licencje imienne umożliwiają również wprowadzanie samoobsługowych obiegów pracy, w których użytkownicy sami pobierają i instalują produkty oraz aktualizacje. Ponadto licencje imienne umożliwiają używanie usług przetwarzanych w chmurze, takich jak czcionki dodawane z biblioteki Adobe Fonts, wybieranie lokalizacji synchronizacji plików, a także przekazywanie i zbieranie opinii w serwisie Behance.

Jeśli w organizacji wdrożono pakiet CS6 albo program Creative Cloud ELA/ETLA lub VIP, warto rozważyć przeniesienie użytkowników na licencjonowanie imienne.

Uwaga:

Aby uniknąć przerw w obiegu pracy użytkowników, należy wysłać do nich zaproszenia do dołączenia do organizacji, a następnie dodać ich do grup w celu przypisania licencji. Dzięki temu użytkownicy będą mieli dość czasu na zaakceptowanie zaproszeń i skonfigurowanie identyfikatorów. Można również poinformować użytkowników, że będą musieli się zalogować w celu używania aplikacji.

Użytkowników i grupy dodaje się za pomocą serwisu Admin Console. Więcej informacji: Zarządzanie grupami oraz Zarządzanie użytkownikami.

Aby usunąć licencje oparte na numerach seryjnych, wykonaj następujące kroki:

 1. Utwórz i wdróż pakiet zawierający daną aplikację Creative Cloud (samodzielnie lub w połączeniu z innymi aplikacjami). Wdrożenie najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud Desktop spowoduje uaktualnienie odpowiednich plików i umożliwi korzystanie z licencji imiennych.

  Aby pobrać ten pakiet bezpośrednio z serwisu Admin Console, przejdź do sekcji Pakiety > Szablony Adobe. Można go również utworzyć za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager.

 2. Tworzenie pakietu licencji za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager.

  We wskazanej lokalizacji zostanie utworzony pakiet zawierający cztery pliki:

  • AdobeSerialization
  • RemoveVolumeSerial
  • helper.bin
  • prov.xml
 3. Aby usunąć licencję przedsiębiorstwa na licencjonowane uprzednio aplikacje, uruchom program wykonywalny RemoveVolumeSerial z uprawnieniami administratora.

  Uwaga:

  Program RemoveVolumeSerial spowoduje dezaktywację wszystkich produktów Creative Cloud dla przedsiębiorstw uruchomionych na komputerze klienckim, niezależnie od numeru seryjnego podanego podczas tworzenia pliku RemoveVolumeSerial.

  Na przykład jeśli plik RemoveVolumeSerial został utworzony z użyciem numeru seryjnego 1234-1234-1234-1235 i uruchomiony na komputerze, na którym jest używana licencja o numerze seryjnym 1234-1234-1234-1236, zostaną dezaktywowane wszystkie produkty Creative Cloud dla przedsiębiorstw uruchamiane na tym komputerze.

 4. Utwórz pakiet i wdróż najnowsze wersje aplikacji ich aktualizacje. Użyj serwisu Admin Console lub narzędzia Creative Cloud Packager, aby utworzyć pakiet z licencją imienną. Więcej informacji: Creative Cloud Packager. Jeśli nie chcesz aktualizować aplikacji do najnowszych wersji, pomiń ten krok.

  Jeśli chcesz odinstalować starsze wersje aplikacji, zrób to przed wdrożeniem najnowszych wersji. Odinstalowanie ich później może spowodować uszkodzenie powiązań plików.

 5. Przy następnym uruchomieniu aplikacji użytkownicy zobaczą ekran logowania. Zalogowanie się za pomocą identyfikatora Adobe ID lub Enterprise ID spowoduje uzyskanie licencji i aktywację aplikacji. Użytkownicy mogą również uruchamiać aplikację Creative Cloud Desktop i logować się za jej pomocą.

Uzyskanie numeru seryjnego dla przedsiębiorstwa

Jeśli przedsiębiorstwu udostępniono licencje oparte na numerach seryjnych, można pobrać je z serwisu Adobe LWS.

 1. Zaloguj się w serwisie Adobe LWS, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

 2. Wybierz opcje Licencjonuj > Pobierz numery seryjne.

 3. Wybierz identyfikator użytkownika końcowego (EUID) lub identyfikator wdrożeniowy (DTID) dla swojego przedsiębiorstwa.

 4. Wybierz odpowiednie wartości opcji Nazwa produktu, Wersja produktu oraz Platforma.

 5. Kliknij przycisk Szukaj.

  Zostanie wyświetlona nazwa produktu oraz numery seryjne.

Uwaga:

Serwis Licencjonowanie Adobe nie obsługuje identyfikatorów Enterprise ID. Jeśli planowane jest używanie licencji opartych na numerach seryjnych, zalecamy utworzenie wszystkich kont administratorów z użyciem identyfikatorów Adobe ID.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online