Przedsiębiorstwo może pozyskiwać informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy końcowi korzystają z jego zasobów, takich jak foldery, pliki i biblioteki.

Wprowadzenie

Administrator systemu może pobierać z serwisu Admin Console szczegółowe raporty nazywane dziennikami zawartości. Zawierają one informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy końcowi wykorzystują zasoby korporacyjne.

W plikach dziennika są rejestrowane informacje o działaniach wykonywanych przez użytkowników w odniesieniu do tych zasobów — takich jak operacje tworzenia lub modyfikowania. Tak wygenerowane pliki dziennika można wyeksportować, aby śledzić działania użytkowników wykonywane na zasobach Creative Cloud i Document Cloud należących do przedsiębiorstwa. Zasięg tych dzienników i wartość rejestrowanych w nich informacji rośnie wraz z liczbą zasobów przenoszonych do chmury Adobe.

Śledzić można tylko zasoby, którymi zarządzają użytkownicy korzystający z identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID. Działania wykonywane na tych zasobach przez użytkowników z identyfikatorami Adobe ID również są logowane. Natomiast zasoby, którymi zarządzają użytkownicy z identyfikatorem Adobe ID, nie są uwzględniane w dziennikach, ponieważ z prawnego punktu widzenia ich właścicielami są ci użytkownicy, a nie przedsiębiorstwo. Informacje o przenoszeniu użytkowników z kont Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID podano w artykule Zmiana typu identyfikatora.

Uwaga:

Dzienniki zawartości rejestrują tylko informacje o użytkownikach w katalogach należących do przedsiębiorstwa. Nie obejmują natomiast informacji dotyczących użytkowników z katalogu powierzonego. Więcej informacji: Powierzanie dostępu do katalogów.

Z serwisu Admin Console można pobierać dzienniki zawartości dotyczące następujących działań użytkowników:

Operacja Opis
Tworzenie Działanie użytkownika polegające na przesłaniu, zaimportowaniu, utworzeniu lub skopiowaniu elementu
Odczyt Działanie użytkownika polegające na pobraniu pliku lub pozycji biblioteki z Internetu, zapisaniu takiego elementu na urządzeniu lokalnym lub udostępnieniu offline
Modyfikacja Działanie użytkownika polegające na edycji i zapisaniu elementu
Trwałe usunięcie Działanie użytkownika polegające na nieodwracalnym usunięciu elementu
Wysłanie zaproszenia# Działanie użytkownika polegające na dodaniu współpracownika do udostępnionego elementu
Przyjęcie zaproszenia# Działanie użytkownika polegające na przyjęciu zaproszenia i dołączeniu do współpracy nad udostępnionym elementem
Zmiana roli współpracownika# Działanie użytkownika polegające na modyfikacji roli współpracownika
Utworzenie łącza publicznego# Działanie użytkownika polegające na utworzeniu łącza publicznego
Usunięcie łącza publicznego# Działanie użytkownika polegające na usunięciu łącza publicznego

# W przypadku programów Adobe InDesign i Adobe Spark te operacje nie są rejestrowane w dzienniku

Uwaga:

Działania wykonywane na zasobach przechowywanych w ramach produktów Lightroom CC, Lightroom Classic, Lightroom Mobile, Lightroom WWW, Behance oraz Adobe Stock nie są rejestrowane.

Generowanie dzienników zawartości

Aby wyświetlić dzienniki zawartości przedsiębiorstwa, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Ustawienia > Dzienniki zawartości.

 2. Kliknij przycisk Utwórz raport.

 3. Wybierz zakres dat i kliknij przycisk Utwórz raport.

  Zakres dat określa się zgodnie z czasem lokalnym.

  Tworzenie raportów

  Dzienniki można generować w odniesieniu do działań wykonanych w ciągu ubiegłych 90 dni.

  Uwaga:

  Nie można wygenerować dzienników dla dat, które przypadały przed wprowadzeniem obsługi tej funkcji.

  Gdy raport będzie gotowy do pobrania, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem.

 4. Po otrzymaniu powiadomienia przejdź do serwisu Admin Console i kliknij opcję Pobierz plik w sekcji Dzienniki zawartości. Raport Dzienniki zawartości może się składać z wielu plików, z których każdy ma maksymalny rozmiar 100 MB.

  Raport będzie dostępny w serwisie Admin Console przez siedem dni. Gdy zostanie usunięty, można będzie go ponownie wygenerować dla tego samego okresu — pod warunkiem, że zakres dat będzie się mieścić w przedziale poprzednich 90 dni.

  Uwaga:

  W przypadku organizacji zawierających bardzo wiele kont użytkowników raport Dzienniki zawartości z 90 dni może być bardzo duży i obejmować wiele plików. Tak duży rozmiar może uniemożliwić pobranie go w całości (zależy to od używanej przeglądarki internetowej). Jeśli nie można pobrać raportu Dzienniki zawartości, spróbuj zmniejszyć wybrany zakres dat. Obsługę może także ułatwić zmodyfikowanie domyślnych ustawień niektórych przeglądarek, tak aby nie trzeba było za każdym razem wybierać lokalizacji zapisu każdego pobieranego pliku.

  Pobieranie pliku

  Zakres dat

  Czas podawany w formacie UTC. W zależności od lokalizacji użytkownika może się on różnić od zakresu dat wybranego w chwili tworzenia raportu.

  Data utworzenia

  Określa godzinę czasu miejscowego w chwili tworzenia raportu.

Raport zostanie pobrany w postaci plików CSV. Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Schemat dziennika.

Schemat dziennika

Pobrany plik zawiera następujące informacje w odniesieniu do każdego działania użytkownika:

Pole Opis
Action Działanie użytkownika (na przykład utworzenie, odczyt, modyfikacja, udostępnienie łącza)
Date Data i godzina zdarzenia w formacie UTC
User name Nazwa konta użytkownika, który wykonał działanie
User email Adres e-mail użytkownika, który wykonał działanie
Path Ścieżka elementu
Item name Nazwa elementu
Item ID Niepowtarzalny identyfikator elementu wygenerowany przez Adobe
Item type Folder, plik lub biblioteka
IP address Adres IP, z którego użytkownik wykonał operację. Jeśli zalogowane zdarzenie jest inne niż Created (Utworzenie), Read (Odczyt), Updated (Modyfikacja) lub Permanently Deleted (Trwałe usunięcie), pole to będzie puste.
Created Data i godzina utworzenia elementu lub przesłania go do chmury. Jeśli zalogowane zdarzenie jest inne niż Created (Utworzenie), Read (Odczyt), Updated (Modyfikacja) lub Permanently Deleted (Trwałe usunięcie), pole to będzie puste.
Last modified Data i godzina ostatniej modyfikacji elementu. Jeśli zalogowane zdarzenie jest inne niż Created (Utworzenie), Read (Odczyt), Updated (Modyfikacja) lub Permanently Deleted (Trwałe usunięcie), pole to będzie puste.
Password protected Jeśli udostępnione łącze jest chronione hasłem, to pole ma wartość True (Prawda). W przeciwnym razie pole ma wartość False (Nieprawda). Jeśli zarejestrowane zdarzenie nie jest zdarzeniem udostępnienia łącza, pole to będzie puste.
Shared link Adres URL udostępnionego elementu. Jeśli zarejestrowane zdarzenie nie jest zdarzeniem udostępnienia łącza, pole to będzie puste.
Permission Poziom uprawnień współpracownika zaproszonego do współpracy nad udostępnionym elementem. Jeśli zarejestrowane zdarzenie jest inne niż Sent an invite (Wysłanie zaproszenia), Accepted an invite (Przyjęcie zaproszenia) lub Changed a collaborator's role (Zmiana roli użytkownika), pole to będzie puste.
Collaborator email Adres e-mail współpracownika zaproszonego do współpracy nad udostępnionym elementem. Jeśli zarejestrowane zdarzenie jest inne niż Sent an invite (Wysłanie zaproszenia), Accepted an invite (Przyjęcie zaproszenia) lub Changed a collaborator's role (Zmiana roli użytkownika), pole to będzie puste.

Uwagi do wydania

W przypadku klientów przeniesionych na nowy model przestrzeni dyskowej mogą mieć zastosowanie następujące kwestie. Jeśli w serwisie Admin Console jest widoczna karta Przestrzeń dyskowa, to korzystasz z nowego modelu.

 • Dzienniki mogą zawierać wewnętrzne zdarzenia systemowe, na przykład zdarzenia kont systemowych identyfikowanych adresami e-mail „tracked-send-share@adobe.com”. 
 • Dzienniki wewnętrznych zdarzeń systemowych mogą zawierać ścieżki nieistniejące w katalogach klienta. 
 • Niektóre pozycje dziennika mogą nie mieć prefiksu [creative_cloud] lub [document_cloud] w kolumnie ścieżki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online