Ten dokument jest przeznaczony dla klientów, którzy nabyli subskrypcję zespołową bezpośrednio w serwisie Adobe.com, i zawiera informacje o sposobach zarządzania licencjami w okresie odnawiania.

Okres odnawiania

Klienci, którzy nabyli subskrypcję zespołową bezpośrednio w serwisie Adobe.com, mogą korzystać z funkcji samoobsługowego zarządzania licencjami, udostępnianych przez Adobe na miesiąc przed datą odnowienia w serwisie Admin Console. Administrator systemu może w tym okresie, zwanym okresem odnawiania, zmienić liczbę licencji i produktów objętych planem.

Gdy rozpocznie się okres odnawiania, otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami o produktach ulegających odnowieniu, ich liczbie oraz cenie za odnowienie. 

Twoje plany zostaną automatycznie odnowione w dniu odnowienia. Nie musisz wykonywać żadnego działania. Natomiast przez miesiąc przed tą datą możesz dostosować liczbę licencji, które zostaną odnowione. 

W serwisie Admin Console można wyświetlić szczegółowe informacje o odnowieniu i wprowadzić stosowne zmiany, wykonując następujące procedury.

Uwaga:

Jeśli plan został nabyty za cenę promocyjną, to za odnowienie będzie naliczana aktualna cena rynkowa. Jeśli cena rynkowa uległa zmianie, to będzie wyświetlana najnowsza cena.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o odnawianych licencjach

Aby przejrzeć szczegółowe informacje o odnowieniu, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Konto. W menu Odnowienie kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

  Okres odnawiania
 2. Przejrzyj zamówienie, a następnie kliknij przycisk OK.

  view_renewal_details

Dodawanie lub usuwanie produktów i licencji w okresie odnawiania

W okresie odnawiania można w dowolnym momencie dodawać lub usuwać produkty i licencje. Z datą odnowienia opłata za dodane produkty i licencje zostanie naliczona na konto zapisane w danych rozliczeniowych obok opłaty za istniejący plan.

Uwaga:

W przypadku zamówień Value Incentive Plan (VIP) , nawet jeśli odnowisz licencje na Creative Cloud dla zespołów przed lub w trakcie okresu odnowienia, nowa data rocznicy zostanie zaktualizowana w serwisie Admin Console 30 dni po dacie odnowienia.

Na przykład, jeśli data rocznicy subskrypcji VIP to 31 grudnia 2018 r., a klient odnowił swoje licencje na Creative Cloud dla zespołów w dniu 28 grudnia 2018 r. (trzy dni przed datą rocznicy), to data rocznicy nadal będzie wyświetlana w serwisie Admin Console jako 31 grudnia 2018 r. zamiast 31 grudnia 2019 r. Data rocznicy zostanie zaktualizowana 30 dni później (w tym przypadku 31 stycznia 2019 r.).

Modyfikacja planu odnawiania: usuwanie licencji

Zmniejszenie liczby licencji wejdzie w życie z datą odnowienia. Oznacza to, że zmiany te nie będą natychmiastowe. Administrator systemu może wybrać użytkowników, którym odbierze licencje.

Załóżmy na przykład, że w organizacji jest dziesięć licencji na program Acrobat i wszystkie przypisano użytkownikom. W następnym roku będzie potrzebnych tylko dziewięć licencji. W związku z tym należy zmniejszyć liczbę licencji do dziewięciu i zapisać zmiany. W obecnym planie nadal pozostanie dziesięć licencji przypisanych dziesięciu użytkownikom. Jednak przed datą rocznicy zostanie wyświetlone powiadomienie z prośbą o usunięcie przypisania jednego z użytkowników.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Konto > Odnowienie i kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

  view_renewals
 2. Kliknij opcję Zaktualizuj plan odnawiania.

  Zmiana planu odnawiania
 3. Przejrzyj informacje o sposobie odnowienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Usuń odpowiednią liczbę licencji i kliknij przycisk Dalej.

  remove_license_count2
 5. Przejrzyj wprowadzone zmiany i kliknij przycisk Gotowe.

  Jeśli liczba licencji została zmniejszona, to serwis wyświetli komunikat Dalsze kroki.

  Dalsze kroki

  Po przejściu na stronę produktu w serwisie Admin Console będzie również widoczne następujące powiadomienie.

  Zmniejszenie liczby licencji

W dniu odnowienia liczba licencji na plan Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud zmniejszy się z dziesięciu do dziewięciu. Jeśli do tego dnia nie usuniesz użytkownika z planu, to jeden z użytkowników automatycznie utraci dostęp zgodnie z zasadami dotyczącymi nadmiarowego przydziału.

Możesz również wybrać użytkownika do usunięcia po zmianie planu odnawiania. Jest to preferowana metoda, ponieważ nie wymaga ponownego logowania do serwisu Admin Console po odnowieniu. Minusem jest to, że użytkownik od razu utraci dostęp. Nie można wybrać użytkownika do usunięcia w przyszłości.

Modyfikacja planu odnawiania: dodawanie licencji

Zwiększenie liczby licencji lub dodanie nowych produktów wchodzi w życie dopiero w dniu odnowienia. Oznacza to, że zmiany te nie będą natychmiastowe. Jeśli potrzebujesz licencji od razu, zobacz Dodawanie produktów i licencji.

Aby zmienić plan odnawiania, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Konto > Odnowienie i kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

 2. Kliknij opcję Zaktualizuj plan odnawiania.

 3. Na ekranie Zaktualizuj plan odnawiania kliknij opcję Dalej.

  Zmiana planu odnawiania
 4. Zmodyfikuj produkty i liczbę licencji, a następnie kliknij opcję Dalej.

  modify_the_productsandlicense
 5. Przejrzyj zamówienie, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  review_your_order1

  Uwaga:

  Za pomocą tej procedury nie można anulować całego konta. Jeśli zmniejszyć liczbę odnawianych licencji na wszystkie produkty do zera, system wyświetli powiadomienie o konieczności skontaktowania się z działem obsługi.

Nadmiarowy przydział

Zaleca się usunięcie użytkowników natychmiast po zmniejszeniu liczby licencji. Gdy odnowi się zmniejszoną liczbę licencji, zmiana taka zacznie obowiązywać od daty odnowienia. Jeśli w tym dniu liczba użytkowników, którym przypisano licencję, jest większa od liczby odnowionych licencji, na koncie wystąpi przekroczenie limitu.

Uwaga:

Administratorzy zespołu mają obowiązek określić, którzy użytkownicy mają utracić licencje.

W dniu odnowienia Adobe zaczyna odliczanie czasu do automatycznego usunięcia użytkowników zgodnie z obowiązującą polityką zachowania zgodności (jest ona różna dla poszczególnych firm). Polityka ta dopuszcza okres karencji pomiędzy datą odnowienia a datą usunięcia użytkowników.

Jeśli administrator nie usunie nikogo, użytkownicy zostaną usunięci automatycznie zgodnie ze stażem licencji. Użytkownicy, którzy mieli dostęp dłużej, zostaną usunięci najpóźniej. Użytkownicy, którzy mieli najkrótszy staż licencyjny, jako pierwsi utracą dostęp do produktu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online