Informacje o tworzeniu pakietów zawierających licencje urządzeń współużytkowanych, przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, w których oprogramowanie jest przydzielane do urządzenia, a nie do osoby.

Uwaga:

Aplikacja Adobe Dimension nie obsługuje obecnie modelu licencji urządzeń współużytkowanych dla szkół i pracowni.

Wprowadzenie

Uwaga:

Procedury opisane w tym dokumencie dotyczą aplikacji w wersji CC 2019 i nowszych.

Licencje urządzeń współużytkowanych to forma licencjonowania przeznaczona dla instytucji edukacyjnych, w której oprogramowanie jest przypisywane do urządzenia, a nie do osoby. Każdy, kto zaloguje się na takim urządzeniu, będzie mieć dostęp do produktów i usług Adobe. Taka metoda stanowi idealne rozwiązanie do pracowni i sal lekcyjnych wyposażonych w komputery stacjonarne.

Szczegółowe informacje podano w artykule Omówienie licencji.

Tworzenie pakietów licencji urządzeń współużytkowanych

Wykonaj następujące instrukcje, aby utworzyć pakiety zawierające licencje urządzeń współużytkowanych:

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Pakiety. Zostanie wyświetlona historia wszystkich pakietów utworzonych przez wszystkich administratorów w przedsiębiorstwie.

  Jeśli dotychczas nie zostały utworzone żadne pakiety, serwis wyświetli następujący ekran, ułatwiający rozpoczęcie pracy.

  Rozpocznij tworzenie pakietu
 2. Kliknij opcję Utwórz pakiet.

  Utwórz pakiet
 3. Z listy opcji wyświetlonych na ekranie wybierz pozycję Licencje urządzeń współużytkowanych.

  Rodzaje licencji
 4. Na ekranie Uprawnienia wybierz odpowiednie uprawnienie i kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz uprawnienia
 5. Na ekranie System wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Dalej.

  • Platforma: Wybierz system operacyjny i rodzaj obsługiwanego procesora (32-bitowy lub 64-bitowy). Konieczne jest utworzenie osobnych pakietów dla instalacji 32-bitowych i 64-bitowych. Pakietu 32-bitowego nie można uruchomić na komputerze 64-bitowym.
  • Język: Wybierz język używany przy tworzeniu pakietu.
  • Użyj języka systemu operacyjnego: Zaznaczenie tej opcji umożliwia utworzenie pakietu, który będzie wdrażany w języku systemu operacyjnego na komputerze klienckim. Język systemu operacyjnego jest domyślnym językiem bazowym, w którym wdrażany będzie pakiet w razie braku dostępności ustawień językowych.
  Ekran System
 6. Na ekranie Wybierz aplikacje kliknij ikonę plusa obok odpowiednich aplikacji, aby uwzględnić je w pakiecie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz aplikacje

  Aby wyświetlić listę wcześniejszych obsługiwanych wersji aplikacji (o ile istnieją), zaznacz pole wyboru Pokaż starsze wersje.

  Uwaga:

  Jeśli dodasz produkt, który ma produkty zależne, również one zostaną automatycznie dodane. Na przykład jeśli dodasz program Photoshop, automatycznie zostaną dodane produkty Camera Raw i Adobe Preview.

 7. Na ekranie Opcje zaznacz lub włącz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Dalej.

  Opcje aplikacji Creative Cloud Desktop:

  • Wyłącz synchronizację plików: Wyłącza automatyczną synchronizację plików na komputerach klienckich. Jest to przydatne w przypadku instalowania pakietów w środowiskach testowych, gdzie trzeba wyłączyć synchronizację plików. Opcja ta zapobiega synchronizacji plików wielu użytkowników, którzy korzystają z tego samego urządzenia.

  Uwaga:

  Niektóre aplikacje stacjonarne Creative Cloud wymagają włączonej synchronizacji plików.

  Uwaga:

  Jeśli wyłączysz synchronizację plików:

  • Wszystkie aplikacje będą się uruchamiać (z wyjątkiem programu Lightroom dla użytkowników z kontami Enterprise ID lub Federated ID i licencją imienną).
  • Pliki CC nie będą synchronizowane. Uwaga: Dotyczy to także takich plików, jak np. pliki multimedialne w projektach Rush.
  • Biblioteki CC i funkcje współpracy nie będą dostępne.
  • Czcionki z usługi Adobe Fonts będą dostępne (z wyjątkiem użytkowników mających konta Federated ID).
  • Funkcja wyszukiwania w usłudze Stock będzie dostępna (jednak użytkownicy z kontami Federated ID nie będą mogli pobierać podglądów).

   

  Opcje zarządzania:

  • Włącz program Remote Update Manager: Umożliwia używanie programu Remote Update Manager. Adobe Remote Update Manager pozwala na zdalne uruchamianie aktualizacji na komputerach klienckich i wykonywanie programu z uprawnieniami administracyjnymi. Więcej informacji: Używanie programu Adobe Remote Update Manager.
  • Przekieruj do wewnętrznego serwera aktualizacji: Kieruje wszelkie aktualizacje tego pakietu na wewnętrzny serwer aktualizacji. Dane serwera są podawane w kodzie XML przesłonięcia na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji podano w sekcji Preferencje artykułu Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console.
  • Utwórz folder na rozszerzenia i dołącz narzędzie wiersza poleceń Extension Manager: Tworzy w folderze pakietu podfolder, w którym można umieścić rozszerzenia do zainstalowania wraz z tym pakietem. Więcej informacji: Zarządzanie rozszerzeniami w pakietach.
  • Zainstaluj pakiet w niestandardowym katalogu: Aplikacje z tego pakietu zostaną zainstalowane w niestandardowym katalogu. Jest to katalog zdefiniowany na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji podano w sekcji Preferencje artykułu Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console.
  Ekran Opcje
 8. Na ekranie Finalizuj wpisz nazwę pakietu, a następnie kliknij opcję Kompiluj pakiet.

  Można tu również przejrzeć dołączone aplikacje i konfigurację pakietu przed jego skompilowaniem.

  Kompilowanie pakietu pakiet

  Po zakończeniu kompilacji zostanie wyświetlony komunikat. Jeśli pakiet został skompilowany pomyślnie, w komunikacie tym zostanie również podany przedział czasu, przez jaki będzie można pobierać ten pakiet z serwisu Admin Console.

  Komunikat o kompilacji pakietu

  Uwaga:

  Aby sprawdzić, ile czasu pozostało na pobranie istniejących pakietów, kliknij wiersz z odpowiednim pakietem na panelu szczegółów.

 9. Status kompilacji pakietu jest wyświetlany w kolumnie Status na stronie Pakiety.

  Jeśli kompilacja pakietu zakończy się powodzeniem, w kolumnie Dostępność zostanie wyświetlony odsyłacz Pobierz.

  Status pakietów

  Uwaga:

  Pakiet będzie dostępny w serwisie Admin Console przez maksymalnie trzy dni. Aby sprawdzić, ile czasu pozostało na pobranie pakietu, kliknij wiersz z tym pakietem. Zostaną wyświetlone szczegółowe dane pakietu.

 10. Aby pobrać pakiet i rozpowszechnić go później, kliknij odsyłacz Pobierz.

  Odsyłacz do pobierania

Wdrażanie pakietów

Wdrażanie aktualizacji

Adobe regularnie dostarcza aktualizacje i nowe wersje aplikacji Creative Cloud. Zapewnia to użytkownikom subskrypcji edukacyjnych dostęp do najnowszych i najlepszych funkcji wszystkich aplikacji wdrożonych przez uczelnię na urządzeniach współużytkowanych w klasach i pracowniach. Aby uzyskać najnowsze aktualizacje Creative Cloud, wybierz jedną z następujących metod:

 • Utwórz pakiet aktualizacji i wdróż go ręcznie na urządzeniach klienckich.
 • Lub użyj narzędzia Remote Update Manager, które wdraża najnowsze aktualizacje z serwera Adobe Update albo wewnętrznego serwera aktualizacji na każdym urządzeniu, na którym zostało uruchomione. Nie ma konieczności ręcznego przesyłania aktualizacji na poszczególne urządzenia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online