Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji

Informacje związane z konserwacją ustawień środowiska wewnętrznego serwera aktualizacji za pomocą narzędzia AUSST.

Za pomocą narzędzia Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) można scentralizować procesy pobierania aplikacji Adobe i ich aktualizacji z jednego serwera. 

Narzędzie AUSST

Konserwacja serwera

3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji

Konfiguracja serwera

Typowe scenariusze zastosowań

Po skonfigurowaniu wewnętrznego serwera aktualizacji trzeba zazwyczaj wykonywać pewne zadania synchronizacyjne w celu regularnego uaktualniania tego środowiska. Narzędzie AUSST umożliwia nie tylko skonfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji, ale także:

 • Generowanie plików konfiguracji klienta, za pomocą których definiuje się konfigurację komputerów klienckich związaną z używaniem wewnętrznego serwera aktualizacji. Pliki konfiguracji klienta są niezbędne w celu utworzenia grup produktów.
 • Pobieranie aktualizacji przyrostowych z serwera aktualizacji Adobe.
 • Tworzenie grup konfiguracji produktów, które umożliwiają różnym grupom użytkowników pobieranie produktów i aktualizacji należących do przypisanej im grupy.
 • Usuwanie niepotrzebnych aktualizacji w celu zwolnienia miejsca na serwerze wewnętrznym.
 
Uwaga:

Opcja fresh (konfiguracyjna) oraz incremental (konserwacyjna) wykluczają się nawzajem, jednak wszystkie pozostałe opcje można łączyć z każdą z powyższych.

Szybki przegląd często używanych opcji narzędzia AUSST podano w sekcji Typowe scenariusze zastosowań.

Synchronizacja z serwerem aktualizacji Adobe

Po przeprowadzeniu początkowej konfiguracji należy regularnie synchronizować serwer wewnętrzny z serwerem aktualizacji Adobe, aby zawsze dostępne były najnowsze aplikacje i aktualizacje. Uruchom następujące polecenie:

AdobeUpdateServerSetupTool --root="/serverroot/updates/Adobe/CC" {--incremental | --fresh}

Synchronizacja przyrostowa

Użycie parametru --incremental powoduje, że sprawdzane są wszystkie pobrane aplikacje i aktualizacje, jednak pobierane będą tylko te z nich, w przypadku których pojawiła się nowsza wersja. 

 • Od czasu ostatniej synchronizacji na serwerze Adobe opublikowano nowe aplikacje i aktualizacje

Parametr    --incremental powoduje że zostaną pobrane tylko te nowe aplikacje

 • Brak nowych aplikacji i aktualizacji na serwerze Adobe

Parametr    --incremental powoduje, że nic nie zostanie pobrane

W zwykłych okolicznościach należy użyć opcji --incremental. Jeśli jednak okaże się, że z jakiegoś powodu na komputerach użytkowników nie pojawiają się najnowsze aplikacje i aktualizacje, można przeprowadzić pełną synchronizację z użyciem opcji --fresh, zgodnie z poniższym opisem.

Pełna synchronizacja

Użycie parametru --fresh umożliwia pobranie z serwera Adobe wszystkich znajdujących się na nim aplikacji i aktualizacji.

Ten parametr powoduje wyczyszczenie folderu głównego. Wszystkie aplikacje i aktualizacje znajdujące się na wewnętrznym serwerze aktualizacji zostaną usunięte, a następnie na serwer ten zostaną pobrane wszystkie najnowsze aplikacje i aktualizacje dostępne na serwerze Adobe.

W rezultacie wewnętrzny serwer przedsiębiorstwa będzie zawierać najnowsze wersje produktów i aktualizacji, gotowe do wprowadzenia na komputerach użytkowników.

Synchronizacja tylko programu Acrobat

Parametr --acrobatonly umożliwia pobranie z serwera Adobe tylko aplikacji Acrobat i Reader oraz ich aktualizacji.

Pobieranie produktów i aktualizacji na podstawie filtru

Wykonując aktualizację przyrostową lub pełną za pomocą narzędzia AUSST, można wybrać produkty i aktualizacje do pobrania.

Uwaga:

Opcja filterProducts nie obsługuje programu Acrobat. Opisane poniżej scenariusze nie umożliwiają filtrowania programu Acrobat. Ponadto w przypadku użycia poniższych opcji filtra program Acrobat zawsze będzie pobierany lub aktualizowany, nawet jeśli nie został dodany w filtrze. Aby pobrać i zaktualizować wyłącznie program Acrobat, można zsynchronizować serwer z użyciem parametru acrobatonly.

Narzędzie AUSST synchronizuje wersje bieżące aplikacji stacjonarnych Adobe oraz ich poprzednie wersje główne. Narzędzie AUSST nie synchronizuje aktualizacji aplikacji, które nie są już sprzedawane przez Adobe. Łącza do aplikacji dostępnych do pobrania można znaleźć tutaj.  Oznacza to, że tworząc filtry, należy podawać tylko te wersje aplikacji, których pobieranie i instalowanie jest obsługiwane.

W opisanych poniżej scenariuszach zastosowań użyto kodów SAP. W razie potrzeby pełną listę tych kodów można znaleźć tutaj.

Korzystanie z opcji --filterProducts

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<lokalizacja bezwzględna folderu pobierania>" --incremental --filterProducts="<rozdzielona przecinkami lista kodów SAP produktów>"

Jeśli opcja ta jest używana podczas konfiguracji serwera, należy zastąpić parametr --incremental parametrem --fresh.

Przykład pobierania konkretnych wersji i aktualizacji produktu After Effects (kod Sap: AEFT):

 • Wszystkie wersje i aktualizacje:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<lokalizacja bezwzględna folderu pobierania>" --incremental --filterProducts="AEFT"
 • Wszystkie aktualizacje wersji 16.0:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<lokalizacja bezwzględna folderu pobierania>" --incremental --filterProducts="AEFT#16.0"
 • Aktualizacja 16.1.3 do wersji 16:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<lokalizacja bezwzględna folderu pobierania>" --incremental --filterProducts="AEFT#16.0#16.1.3"
 • Aktualizacja 16.0.1 do wersji 16.0 programu After Effects, a także wszystkie wersje programu Photoshop (kod SAP: PHSP):
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<<lokalizacja bezwzględna folderu pobierania>>" --incremental --filterProducts="AEFT#16.0#16.0.1,PHSP"
  (Uwaga: Poszczególne produkty są rozdzielone przecinkami)

Korzystanie z opcji --filterFilePath

Jeśli istnieje wiele produktów i aktualizacji, które trzeba dodać w filtrze, korzystanie z opcji --filterProducts może stać się niewygodne.

Alternatywą jest zdefiniowanie tych produktów w pliku filterConfig.xml i użycie opcji --filterFilePath. Szczegółowe dane filtrowania podaje się wówczas w tym pliku filterConfig.xml.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<lokalizacja bezwzględna folderu pobierania>" --incremental --filterFilePath="<lokalizacja bezwzględna pliku filterConfig.xml>"

Przykładowa struktura pliku filterConfig.xml

Tak jak w przykładzie podanym dla parametru --filterProducts, aby utworzyć filtr umożliwiający pobranie aktualizacji 16.0.1 do wersji After Effects 16.0 oraz najnowszej wersji programu Photoshop:

<Filters>     

  <Filter>

      <GroupName/>

             <FilterValue>AEFT#16.0#16.0.1,PHSP</FilterValue>

  </Filter>  

</Filters>

Pełna lista kodów SAP.

Uwaga:

Jeśli grupy produktów (opisane poniżej) nie są tworzone, to trzeba dodać pusty węzeł GroupName. Jeśli węzeł GroupName nie zostanie dodany, to format pliku .xml będzie niepoprawny i podczas synchronizacji wystąpią błędy.

Na potrzeby standardowych poleceń filtrowania tworzona jest domyślnie grupa z wieloznacznikiem.

Tworzenie grup produktów

Grupy produktów to mechanizm ułatwiający tworzenie zestawów produktów i wersji przeznaczonych dla konkretnych użytkowników.

 1. Zdefiniuj grupy produktów obejmujące te produkty i aktualizacje, które są potrzebne różnym grupom użytkowników.
 2. Utwórz pliki .overrides na podstawie różnych grup produktów.
 3. Wdróż pliki .overrides u różnych grup użytkowników.

Każda grupa użytkowników będzie miała dostęp do własnej grupy produktów.

1. Definiowanie grup produktów

Aby utworzyć grupy produktów, można użyć jednej z następujących opcji:

1.   --FILTERPRODUCTS

2.   --FILTERFILEPATH

1. Korzystanie z opcji --filterProducts

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<lokalizacja bezwzględna folderu pobierania>" --incremental --filterProducts="<group name>(<rozdzielona przecinkami lista kodów SAP produktów>)|<nazwa grupy>(<rozdzielona przecinkami lista kodów SAP produktów>)"

Jeśli opcja ta jest używana podczas konfiguracji serwera, należy zastąpić parametr --incremental parametrem --fresh.

 

W tym przykładzie użyto produktów After Effects (kod SAP: AEFT) oraz Photoshop (kod SAP: PHSP). Utwórz dwie grupy o nazwach g1 i g2, które będą filtrować następujące produkty i aktualizacje.

 grupa g1

grupa g2

Wszystkie wersje programu After Effects oraz aktualizację 19.1.2 do programu Photoshop.

Wszystkie aktualizacje wersji After Effects 16.0 oraz najnowsze wersje programu Photoshop.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\DynamicViews" --incremental --filterProducts="g1(AEFT,PHSP#19.0#19.1.2)|g2(AEFT#16.0,PHSP)"

Pamiętaj o rozdzieleniu grup znakiem potoku (|).

Pełna lista kodów SAP.

2. Korzystanie z opcji --filterFilePath

Jeśli w filtrze trzeba dodać wiele grup, produktów i aktualizacji, korzystanie z opcji --filterProducts może stać się niewygodne. Alternatywą jest zdefiniowanie tych produktów w pliku filterConfig.xml i użycie opcji --filterFilePath.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<lokalizacja bezwzględna folderu pobierania>" --incremental --filterFilePath="<lokalizacja bezwzględna pliku filterConfig.xml>"

Przykładowa struktura pliku filterConfig.xml

Podobnie jak w przykładzie z użyciem opcji --filterProducts, utworzymy filtr zawierający dwie grupy: g1 oraz g2.

grupa g1

grupa g2

Najnowsza wersja programu After Effects oraz aktualizacja 19.1.2 do wersji programu Photoshop nr 19.0

Wersja 16.0 
programu After Effects oraz najnowsze wersje programu Photoshop

<Filters>

      <Filter>

            <GroupName>g1</GroupName>

            <FilterValue>AEFT,PHSP#19.0#19.1.2</FilterValue>

      </Filter>

      <Filter>

            <GroupName>g2</GroupName>

             <FilterValue>AEFT#16.0,PHSP</FilterValue>

      </Filter>

</Filters>

Pełna lista kodów SAP.

Na liście kodów Sap podano najnowszą wersję każdej aplikacji. Opcje te można wykorzystać w kombinacji, budując plik XML do filtrowania.

2. Tworzenie plików konfiguracji klienta (.overrides)

Po zdefiniowaniu plików produktów oraz — opcjonalnie — grup produktów należy wygenerować pliki konfiguracji klienta na potrzeby tych filtrów i grup.

Uruchom narzędzie AUSST dla każdej z grup zdefiniowanych powyżej:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<ścieżka folderu głównego>" --genclientconf="<ścieżka folderu wyjściowego>" --url="<adres URL serwera>" --groupName=g1

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<ścieżka folderu głównego>" --genclientconf="<ścieżka folderu wyjściowego>" --url="<adres URL serwera>" --groupName=g2

Uwaga:

Opcje groupName są wymagane, jeśli zdefiniowano grupy produktów.

3. Wdrażanie plików konfiguracji klienta (.overrides)

Następnie należy wdrożyć wygenerowane pliki konfiguracyjne klienta (.overrides) na odpowiednich komputerach zgodnie z utworzonymi grupami produktów. W sekcji Konfigurowanie komputerów klienckich do korzystania z wewnętrznego serwera aktualizacji podano szczegółowe informacje na temat generowania i wdrażania plików konfiguracji klienta.

Usuwanie nieaktualnych produktów i aktualizacji

Gdy Adobe wydaje nowe aktualizacje produktu, poprzednie wersje pobrane za pomocą narzędzia AUSST stają się nieaktualne i niepotrzebnie zajmują przestrzeń dyskową na wewnętrznym serwerze aktualizacji.

Na przykład jeśli pobrano aktualizację 19.1.0 programu Photoshop, a potem zostanie pobrana aktualizacja 19.1.1, to wersja 19.1.0 staje się zbędna.

Za pomocą opcji --cleanup w połączeniu z opcją --incremental można jednocześnie oczyścić serwer ze wszystkich niepotrzebnych aktualizacji.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<lokalizacja bezwzględna folderu pobierania>" --incremental --cleanup --filterProducts="<kody SAP, które chcesz zachować po czyszczeniu>"

Serwera nie można czyścić za pomocą opcji cleanup bez jednoczesnego użycia opcji filterProducts.

Menu interfejsu wiersza poleceń narzędzia AUSST

Narzędzie AUSST można uruchomić z wiersza poleceń, podając tylko parametr --root. W takim przypadku zostanie wyświetlone menu umożliwiające wybranie opcji. Można wybrać jedną z opcji, aby przejść dalej.

Menu interfejsu wiersza poleceń narzędzia

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto