Podręczna pomoc
W serwisie Admin Console otwórz kartę Produkty i utwórz nowy profil albo wybierz istniejący do edycji.

Jeśli zamierzasz wdrażać licencje urządzeń współużytkowanych w wielu pracowniach w instytucji, możesz przypisać każdą z pracowni do innego profilu produktowego w serwisie Admin Console.

Pozwala to na przykład utworzyć na potrzeby jednej z pracowni profil produktowy, który nie nakłada ograniczeń, tak aby wszyscy użytkownicy mogli korzystać z aplikacji Adobe — nawet tacy, którzy nie mają konta szkolnego. Dla innych pracowni można natomiast zdefiniować profile produktowe, które ograniczają dostęp do aplikacji tylko do użytkowników mających konto przydzielone przez szkołę. Dostęp do aplikacji zainstalowanych w tych pracowniach można również ograniczyć na podstawie zasad dostępu zdefiniowanych w odpowiednich profilach produktowych.

Zarządzanie profilami produktowymi

Administrator produktu może tworzyć lub edytować profile produktowe i przypisywać do nich administratorów. Administrator produktu lub administrator profilu produktowego może ponadto zarządzać przypisanymi mu profilami produktowymi.

Uwaga:

Jeśli tworzysz profile produktowe zawierające licencje imienne, wykonaj następującą procedurę.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Produkty.

 2. Wybierz produkt, na którym oprzesz swój profil produktowy.

 3. Upewnij się, że jest otwarta karta Profile produktu.

  Jeśli tworzysz nowy profil produktów, kliknij opcję Nowy profil.

  Jeśli edytujesz istniejący profil, kliknij jego nazwę na liście, a następnie wybierz opcję Ustawienia.

 4. Na ekranie Szczegóły wprowadź nazwę profilu, nazwę wyświetlaną i opis, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  Po utworzeniu profilu produktowego zostanie wyświetlony ekran Konfiguracja. Umożliwia on zarządzanie następującymi konfiguracjami urządzeń:

  Zasady dostępu użytkowników: określają osoby w instytucji, które mają dostęp do aplikacji i usług Adobe na urządzeniu.

  Wyjściowe adresy IP: określają, które urządzenia mają dostęp do aplikacji i usług Adobe, korzystając z zakresu wyjściowych adresów IP zdefiniowanych w instytucji.

  Powiązane maszyny: określają, które urządzenia mają dostęp do aplikacji i usług Adobe, na podstawie jednostki organizacyjnej, zakresu adresów IP lub wdrożonego pakietu.

 5. Na karcie Zasady dostępu użytkownika określ odpowiednią politykę dostępu:

  Zasady dostępu użytkowników
  • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom dostęp do aplikacji na współużytkowanym urządzeniu, można wybrać opcję Otwarty dostęp. Użytkownik będzie musiał tylko podać prawidłowe dane uwierzytelniające. Może to być nawet bezpłatne konto Adobe ID założone przez użytkownika. Ta opcja jest przydatna w otwartych pracowniach, gdzie z aplikacji korzystają uczniowie, studenci i wykładowcy, goście, a także osoby postronne. Dotyczy to na przykład komputerów w bibliotece publicznej albo w salach, które szkoła udostępnia na potrzeby zajęć pozalekcyjnych.

  • Opcja Tylko użytkownik z organizacji powoduje, że dostęp będą mieć tylko ci użytkownicy, których konta zostały dodane w serwisie Admin Console. Mogą to być konta Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID. Jest to przydatne w sytuacji, gdy dostęp ma być ograniczony tylko do upoważnionych uczniów, studentów i pracowników. Przykładem może być pracownia na uczelni, której użytkownicy mają konta Adobe ID, Enterprise ID lub Federated ID.

  • Opcja Tylko konta Enterprise ID / Federated ID powoduje, że dostęp będą mieć wyłącznie użytkownicy z kontami korporacyjnymi. Użytkownik logujący się z konta Adobe ID nie uzyska dostępu do aplikacji. Dzięki tej opcji można ograniczyć dostęp tylko do użytkowników korzystających z kont stanowiących własność instytucji. Przykładem może być pracownia w szkole podstawowej, gdzie można wykorzystać tę opcję, aby upoważnić niepełnoletnich użytkowników do korzystania z aplikacji i usług.

 6. Przejdź na kartę Wyjściowe adresy IP i podaj odpowiednie adresy lub zakresy adresów.

  Jeśli podajesz wiele adresów lub zakresów, umieść każdy z nich w osobnym wierszu.

  Wyjściowe adresy IP

  Komputery łączące się z systemami Adobe z użyciem adresów spoza zdefiniowanych tu zakresów nie będą umożliwiać korzystania z licencji urządzeń współużytkowanych.

  Wyjściowe adresy IP to adresy publiczne, za pomocą których instytucja łączy się z Internetem. Są one przypisywane przez usługodawcę internetowego instytucji lub przez organizację zajmującą się przydziałem adresów IP.

  Załóżmy, że użytkownik objęty tym profilem produktowym uruchamia aplikację Creative Cloud na urządzeniu korzystającym z licencji urządzeń współużytkowanych. W tym przypadku wyjściowy adres IP tego urządzenia jest porównywany z adresami wyjściowymi podanymi w powyższej opcji.

 7. Przejdź do sekcji Powiązane maszyny i wybierz odpowiednią opcję:

  Powiązane maszyny
  • Opcja Według jednostek organizacyjnych Microsoft Active Directory umożliwia powiązanie z profilem produktowym wszystkich maszyn, które należą do wskazanej jednostki organizacyjnej. Na przykład w sytuacji, gdy instytucja utworzyła jednostki organizacyjne odpowiadające wydziałom, dla każdego z wydziałów można zdefiniować osobny profil produktowy. Urządzenia należące do danego działu będą powiązane z konkretnym profilem produktowym.

  • Opcja Według zakresu adresów IP w sieci LAN umożliwia powiązanie z tym profilem produktowym wszystkich urządzeń we wskazanym zakresie adresów IP sieci lokalnej. Ta opcja jest przydatna na przykład w sytuacji, gdy pracownie komputerowe lub wspólne komputery w bibliotece są uporządkowane według określonych zakresów adresów IP sieci lokalnej.

   Uwaga:

   Jeśli powiązana maszyna ma zarówno adresy IP w sieci Ethernet, jak i Wi-Fi, produkt profilowy wykorzysta adres Ethernet.

  • Opcja Według zainstalowanego pakietu umożliwia powiązanie z profilem produktowym wszystkich urządzeń, na których wdrożono wybrane pakiety.

   Uwaga:

   Opcje urządzeń powiązanych są stosowane w podanej kolejności obowiązywania.

   Załóżmy, że profil A został skonfigurowany z opcją Jednostka organizacyjna Active Directory = Biblioteka, a profil B jest skonfigurowany z opcją Pakiet = Aplikacje wideo. Urządzenie należące do jednostki organizacyjnej Biblioteka oraz mające pakiet Aplikacje wideo zostanie powiązane z profilem A, a nie z profilem B.

   Do jednego profilu można dodać maksymalnie 10 pakietów.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Na tej stronie można wykonać także następujące czynności w odniesieniu do profilów produktowych:

Pobieranie raportu aktywowanych urządzeń

Opcja Utwórz raport umożliwia pobranie raportu dotyczącego urządzeń w instytucji, na których aktywowano obecnie licencje urządzeń współużytkowanych.

Ten raport zawiera następujące informacje:

 • Data licencji: Data, z którą uzyskano licencję dla urządzenia.
 • Status aktywacji: POMYŚLNY — aktywacja urządzenia przebiegła pomyślnie. NIEPOWODZENIE — aktywacja urządzenia zakończyła się niepowodzeniem. Po aktywacji urządzenie zostanie powiązane z domyślnym profilem produktowym. AUTOMATYCZNA AKTYWACJA — na tym urządzeniu jest zainstalowana starsza wersja pakietów licencji urządzeń współużytkowanych. Po aktywacji urządzenie zostanie powiązane z domyślnym profilem profilu produktowym.
 • Nazwa DNS urządzenia: Nazwa DNS urządzenia.
 • Adres IP: Adres IP urządzenia.
 • Identyfikator pakietu: Identyfikator pakietu SDL zainstalowanego na urządzeniu.
 • Nazwa pakietu: Nazwa pakietu SDL zainstalowanego na urządzeniu.
 • Jednostka organizacyjna Active Directory: Nazwa jednostki organizacyjnej, do której należy dane urządzenie (o ile taka jednostka istnieje).
 • Wyjściowy adres IP: Wyjściowy adres IP sieci, do której należy urządzenie.

Aby pobrać raport, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Produkty i wybierz produkt z panelu po lewej stronie.

 2. Kliknij odpowiedni profil.

 3. Z menu w prawym górnym rogu wybierz opcję Utwórz raport.

Raport zostanie utworzony na serwerze Adobe, a następnie pobrany na Twój komputer.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online