Opcja Ustawienia zasobu umożliwia przedsiębiorstwu sterowanie sposobem udostępniania jego zasobów przez pracowników osobom z zewnątrz. Administrator systemu może określić restrykcyjne ustawienia udostępniania, które uniemożliwią pracownikom korzystanie z pewnych funkcji udostępniania w środowisku Creative Cloud i Document Cloud. Opcje ustawień zasobów wykorzystuje się w połączeniu z innymi systemami egzekwowania regulaminu przedsiębiorstwa (przy czym nie są to systemy dostarczane przez Adobe), aby zagwarantować, że zasoby zostaną udostępnione tylko tym osobom i firmom z zewnątrz, które są uprawnione do ich otrzymania.

Uwaga:

Ustawienia zasobów mają zastosowanie tylko do tych użytkowników w przedsiębiorstwie, którzy posługują się identyfikatorem Enterprise ID lub Federated ID. Ustawienia te nie mają zastosowania do subskrypcji zespołowych.

Do wyboru są trzy zasady ograniczeń udostępniania:

 • Pozostając przy tym ustawieniu domyślnym, zezwala się użytkownikom na udostępnianie łączy publicznych i współpracowanie nad udostępnionymi folderami z dowolną osobą w przedsiębiorstwie i poza nim.
 • Jest to opcja zalecana w przypadku przedsiębiorstw, które ufają swoim pracownikom i chcą zapewnić im swobodę, kontrolę i dostęp do wszystkich funkcji Creative Cloud i Document Cloud.

 • Ta opcja umożliwia ograniczenie udostępniania łączy publicznych oraz innych rodzajów publicznego udostępniania (np. w serwisie Behance lub Facebook).
 • Jest to opcja zalecana w przypadku przedsiębiorstw, które chcą ograniczyć przypadkowe udostępnianie zasobu publicznie (poza przedsiębiorstwo), ale nadal pragną zachować dostęp do niektórych funkcji współpracy.

 • Ta opcja umożliwia ograniczenie udostępniania za zaproszeniem do odbiorców z domen przypisanychdomen zaufanych oraz domen z białej listy. Po jej ustawieniu użytkownicy nie będą mogli udostępniać zasobów należących do przedsiębiorstwa osobom z zewnątrz, których nie ma na liście dozwolonych domen.
 • Jest to opcja zalecana w przypadku przedsiębiorstw wymagających ścisłej kontroli nad tym, które konkretnie domeny zewnętrzne mają mieć prawo dostępu do zasobów przedsiębiorstwa.

Ograniczenie udostępniania za pomocą funkcji Ustawienia zasobu powoduje rozpoczęcie procesu, którego długość jest proporcjonalna do liczby użytkowników w przedsiębiorstwie oraz liczby utworzonych relacji udostępniania. W przypadku niektórych produktów i usług Adobe konieczne jest unieważnionych buforowanych wpisów w sieci dostarczania zawartości (CDN) i usunięcie obrazów podglądu z usługi Slack. Pełna aktywacja opcji Ustawienia zasobu może trwać do 24 godzin.

Dostępne są również dwie zasady żądania dostępu:

To ustawienie domyślne umożliwia użytkownikom wysyłanie prośby o dostęp do folderu lub dokumentu, do którego nie mają uprawnień.

Aby zwiększyć poziom ochrony, można użyć tego ustawienia. Uniemożliwia ono użytkownikom wysyłanie próśb o dostęp do dokumentu, który nie został im udostępniony.

Uwaga:

Opcja Ustawienia zasobu nie stanowi systemu DRM (Digital Rights Management — cyfrowe zarządzanie uprawnieniami) ani pełnego systemu ochrony zasobów. Użytkownicy mający dostęp do określonych zasobów nadal mogą je kopiować i przekazywać innym osobom spoza przedsiębiorstwa za pośrednictwem systemów poza kontrolą Adobe.

Kwestie związane z implementacją

Przed włączeniem ograniczeń udostępniania należy rozważyć konsekwencje tej decyzji dla użytkowników końcowych. Część funkcji niektórych aplikacji zostanie bowiem ograniczona, a ponadto użytkownicy przy próbie użycia tych funkcji będą widzieć komunikaty o błędzie. Co więcej, aby takie komunikaty o błędzie przy próbie użycia zastrzeżonej funkcji dostarczały odpowiednich informacji, użytkownicy muszą korzystać z najnowszej wersji programu InDesign, XD lub Acrobat. W przeciwnym razie komunikaty te będą nieprecyzyjne.

Raz zainicjowanej zmiany ustawienia nie można zatrzymać. Nie można również wycofać wynikającego z niej procesu usuwania. Po wybraniu opcji Bez udostępniania łącza publicznego wszystkie istniejące łącza publiczne zostaną usunięte. Użytkownicy mający te łącza nie będą już mogli uzyskać dostępu do powiązanej z nimi zawartości. Po wybraniu opcji Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny wszystkie istniejące instancje współpracy nad folderami lub dokumentami zostaną usunięte.

Poniżej wymieniono funkcje publikacji w programach Creative Cloud i Document Cloud, na które mają wpływ opisane powyżej opcje Bez udostępniania łącza publicznego lub Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny. Nie można wyłączyć współpracy nad udostępnionymi folderami i dokumentami w odniesieniu do użytkowników z domen przypisanych, zaufanych lub dodanych do białej listy przez przedsiębiorstwo.

Na przykład:

 • Wybranie opcji Bez ograniczeń lub Bez udostępniania łącza publicznego nie wpływa ograniczająco na funkcje współpracy (na przykład możliwość wysyłania prywatnych zaproszeń w programie Adobe XD).
 • Wybranie opcji Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny spowoduje, że użytkownicy będą mogli współpracować tylko z użytkownikami z listy dozwolonych domen.

Aplikacja Ograniczane funkcje
Creative Cloud Assets Współpracuj, Udostępnij w usłudze Slack, Wyślij łącze
Biblioteki Creative Cloud Współpracuj, Udostępnij w usłudze Slack, Wyślij łącze
Adobe XD Usługi publikacji, usługi zaproszeń
InDesign Publish Online
Spark Publikuj
Adobe Color Opublikuj motyw
Rejestruj Udostępnij, Współpracuj
Aplikacja mobilna Creative Cloud Utwórz łącze, Współpracuj
Behance Utwórz projekt
Portfolio Publikuj

Aplikacja Ograniczane funkcje
Aplikacje komputerowe Acrobat i Reader Udostępnianie
Usługi WWW (cloud.acrobat.com)
Udostępnianie
Wtyczka Send & Track do programu Outlook Udostępnianie
Aplikacje mobilne (w tym Acrobat i Scan) Udostępnij łącze, Udostępnij łącze Document Cloud

Wybór opcji udostępniania

Aby włączyć ograniczenie udostępniania za pomocą opcji Ustawienia zasobu, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia zasobu.

  Zasady ograniczeń udostępniania
 2. Wybierz odpowiednią zasadę ograniczeń udostępniania.

  Do wyboru są trzy poziomy ograniczeń. Po wybraniu opcji nakładającej większe ograniczenia nie można już zatrzymać ani cofnąć utraty istniejących łączy publicznych oraz instancji współpracy nad udostępnionymi folderami lub dokumentami.

  Wybierając opcję Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny, pamiętaj o zdefiniowaniu białej listy domen, aby uniknąć utraty wszystkich istniejących instancji współpracy.

  Uwaga:

  Aby korzystać z opcji Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny w ramach subskrypcji Document Cloud, należy dodać przypisane i zaufane domeny do białej listy domen.

  Opcje udostępniania Ograniczenia Wpływ na istniejące łącza i instancje współpracy
  Bez ograniczeń Użytkownicy mogą tworzyć łącza publiczne i współpracować z dowolnymi osobami nad udostępnionymi folderami i dokumentami.
  Brak wpływu.
  Bez udostępniania łącza publicznego Uniemożliwia użytkownikom tworzenie łączy publicznych. Powoduje usunięcie wszystkich istniejących łączy publicznych. Po rozpoczęciu tego procesu nie można go już zatrzymać ani cofnąć.
  Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny Uniemożliwia użytkownikom tworzenie łączy publicznych i ogranicza możliwość współpracy nad udostępnionymi dokumentami i folderami wyłącznie do użytkowników z domen zaufanych, przypisanych albo dodanych do białej listy. Powoduje usunięcie wszystkich istniejących łączy publicznych, a także instancji współpracy nad udostępnionymi dokumentami i folderami z użytkownikami, którzy nie korzystają z dozwolonej domeny. Po rozpoczęciu tego procesu nie można go już zatrzymać ani cofnąć.
 3. Kliknij przycisk Potwierdź.

  Jeśli chcesz, aby użytkownicy nadal mogli udostępniać zasoby przedsiębiorstwa określonym osobom lub firmom zewnętrznym, wykonaj następujące czynności.

  • W przypadku firm zewnętrznych, na przykład agencji: Dodaj domenę tej agencji do białej listy domen w sekcji Ustawienia zasobu, dostępnej w serwisie Adobe Admin Console.
  • W przypadku osoby pracującej na zlecenie: Utwórz dla tej osoby identyfikator Adobe Enterprise ID lub Federated ID należący do Twojego przedsiębiorstwa.
 4. Wybierz odpowiednią zasadę wniosków o dostęp i kliknij przycisk Potwierdź.

  Wnioski o dostęp są domyślnie dozwolone.

  Dzięki temu użytkownik, który ma odsyłacz do udostępnianego zasobu, ale nie dysponuje uprawnieniami do jego wyświetlania, może poprosić o taki dostęp. Użytkownicy z uprawnieniami do udostępniania danego dokumentu otrzymują powiadomienie o każdym wniosku o dostęp i mogą podjąć decyzję o jego przyznaniu lub odmowie.

  Osoba, która prosiła o dostęp, otrzyma powiadomienie o jego przyznaniu lub odmowie.

  Zasady wniosków o dostęp

  Uwaga:

  Jeśli wybrano zasadę Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny, to ograniczenie jest stosowane w sytuacji, gdy użytkownicy próbują przyznać dostęp, o który prosi osoba spoza organizacji.

Biała lista domen

Domeny na białej liście to domeny, z którymi można bezpiecznie współpracować. Jeśli wybrano ustawienie Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny, to można dodać odpowiednie domeny do białej listy domen.

Dodawanie domen do białej listy

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia zasobu.

 2. Aby dodać domeny, kliknij opcję Dodaj domeny.

 3. Wpisz domeny w oknie dialogowym Dodaj domeny. Można podać wiele domen rozdzielonych przecinkami. Kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga:

  Do białej listy nie można dodawać subdomen. Przykłady subdomen to „zachod.przyklad.com” oraz „wschod.przyklad.com”; domeną jest w tym przypadku „przyklad.com”.

  Dodawanie domen

  Uwaga:

  Aby korzystać z opcji Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny w ramach subskrypcji Document Cloud, należy dodać przypisane i zaufane domeny do białej listy domen.

Usuwanie domen z białej listy

Aby usunąć domeny z tej listy, zaznacz pola wyboru po lewej stronie nazw odpowiednich domen i kliknij opcję Usuń domeny. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Usuń.

Nazwa domeny zostanie usunięta z listy Biała lista domen. Jeśli wybraną opcją udostępniania jest Udostępnianie ograniczone do użytkowników domeny, to wszelkie udostępnienia na rzecz osób z wycofanej domeny zostaną wyłączone.

Usuwanie domeny z białej listy

Uwaga:

Usunięcie domeny z białej listy powoduje usunięcie wszystkich istniejących instancji współpracy nad udostępnionymi dokumentami i folderami pomiędzy użytkownikami korzystającymi z tej domeny a użytkownikami w przedsiębiorstwie. Po rozpoczęciu tego procesu nie można go już zatrzymać ani cofnąć.

Implikacje dla użytkowników należących do wielu przedsiębiorstw

Chociaż Adobe stanowczo zaleca, aby każdy użytkownik należał tylko do jednego „przedsiębiorstwa” (struktury organizacyjnej), przynależność do wielu przedsiębiorstw jest możliwa. W przypadku takich użytkowników wybór mającej zastosowanie opcji udostępniania nie jest jednoznaczny. Tego problemu można uniknąć, sprawdzając, czy każdy użytkownik należy do przypisanej domeny powiązanej z jednym przedsiębiorstwem.

Uwaga:

Jeśli użytkownik należy do wielu przedsiębiorstw, ale nie korzysta z przypisanej domeny, to nie obowiązują go żadne ograniczenia udostępniania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online