Przedział czasu odnowienia

Ponieważ jesteś klientem planu Adobe dla przedsiębiorstw w ramach programu VIP, Twoje licencje na każdy produkt co roku podlegają odnowieniu. Adobe udostępnia przedział czasu na dokonanie tego odnowienia, rozciągający się przed datą rocznicy umowy i po tej dacie. W tym okresie można w dowolnej chwili odnowić licencję na produkt.

Gdy rozpocznie się okres odnawiania, na górze kart Przegląd i Produkty w serwisie Admin Console będzie wyświetlany następujący komunikat, zapraszający do odnowienia licencji.

Rozpoczyna się okres odnawiania

Jeśli nie odnowiono licencji lub odnowiono tylko ich część, przez cały okres odnawiania w serwisie Admin Console będą wyświetlane stosowne komunikaty.

Po zakończeniu okresu odnawiania

Jeśli pozostały nieodnowione licencje, to utracą one ważność. W takiej sytuacji trzeba będzie skontaktować się ze sprzedawcą, aby kupić nową subskrypcję.

W dalszej części tego dokumentu opisano różne scenariusze, wynikające z różnego sposobu zarządzania licencjami w okresie odnawiania. Poniższe sekcje podają również szczegółowe instrukcje odnowienia licencji lub zarządzania nimi (jeśli odnowiono tylko część).

Jeśli złożysz zamówienie na odnowienie w dowolnym momencie w okresie odnawiania, otrzymasz potwierdzenie tego zamówienia pocztą elektroniczną.

Status odnowienia licencji: podsumowanie liczbowe

W okresie odnowienia można w dowolnym momencie wyświetlić status licencji na kartach Przegląd i Produkty w serwisie Admin Console. Widoczny status licencji zależy od dokonanych zakupów i od tego, w jakim momencie okresu odnawiania jest wyświetlany.

Status odnowienia licencji: podsumowanie liczbowe

Używane licencje:

Ta opcja wyświetla liczbę obecnie używanych licencji danego produktu w stosunku do liczby nabytych licencji. W przykładzie powyżej używanych jest obecnie 50 licencji, a w okresie odnawiania nabyto 45 licencji.

Wymagają odnowienia:

Ta liczba jest wyświetlana tylko w okresie odnawiania i wskazuje liczbę przypisanych licencji, które nie zostały jeszcze odnowione. Jeśli nie odnowisz ich przed upływem okresu odnawiania, użytkownicy przypisani do tych licencji mogą utracić dostęp.

Jeśli odnowiono wszystkie licencje lub kupiono większą liczbę niż poprzednio, liczba ta nie będzie wyświetlana w okresie odnawiania.

Wymagana płatność:

Ta liczba wskazuje, na ile licencji złożono zlecenie zakupu za pomocą obiegu pracy Dodaj licencje lub Dodaj produkty na karcie Przegląd, ale jeszcze za nie nie zapłacono. W powyższym przykładzie używanych jest 5 licencji, za które jeszcze nie zapłacono. Jest to status wyświetlany zawsze wtedy, gdy istnieją nieopłacone licencje dodane w okresie obowiązywania umowy.

Brak dostępu:

Jeśli występuje niedobór licencji, za które nie zapłacono w okresie odnawiania, to przypisani do takich nadmiarowych licencji użytkownicy utracą dostęp do produktów.

W poniższych sekcjach opisano zmiany tych liczb w poszczególnych przedziałach okresu odnawiania.

Scenariusz 1: Pełne odnowienie

Jeśli odnowiono wszystkie używane obecnie licencje lub kupiono ich większą liczbę, to na górze kart Przegląd i Produkty w serwisie Admin Console będzie wyświetlany następujący komunikat:

Pełne odnowienie

Ta wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny i oznacza, że nie trzeba wykonywać żadnych działań.

W podsumowaniu będzie podawana nowa liczba licencji. W przykładzie powyżej używanych jest obecnie 60 licencji na produkt Acrobat DC, a w okresie odnawiania nabyto 70 licencji.

Scenariusz 2: Częściowe odnowienie

Jeśli odnowiono tylko część licencji, a data rocznicy umowy jeszcze nie upłynęła, to na górze kart Przegląd i Produkty w serwisie Admin Console jest wyświetlany następujący komunikat:

Częściowe odnowienie: przed datą rocznicy

Ta wiadomość wskazuje, że trzeba złożyć zamówienie na pozostałe licencje.

Jeśli odnowiono tylko część licencji, a data rocznicy umowy już upłynęła, to na górze kart Przegląd i Produkty w serwisie Admin Console jest wyświetlany następujący komunikat:

Częściowe odnowienie: po dacie rocznicy

Wiadomość ta wskazuje, że trzeba wykonać jedną z następujących czynności:

  • złożyć zamówienie na pozostałe licencje,
  • usunąć przypisanie produktu użytkownikom, aby wyrównać braki licencji.

Na stronie Produkt odpowiadającej produktowi, dla którego odnowiono część licencji, również będzie wyświetlany status odnowienia.

W tym przypadku niedobór jest reprezentowany przez status „Wymaga odnowienia”:

Wymaga odnowienia: przed datą rocznicy

Status po dacie rocznicy

Jeśli licencje nadal nie zostaną odnowione, ale po dacie rocznicy pozostają przypisane, będzie wyświetlany następujący status:

Częściowe odnowienie: po dacie rocznicy

W powyższym przykładzie liczba używanych licencji Creative Cloud Wszystkie aplikacje wynosi 50, natomiast liczba licencji dostępnych w bieżącym okresie to 45. Dlatego też status używanych licencji jest wyświetlany w następującym formacie: [KM1] 50/45.

Ponieważ używasz obecnie 50 licencji, oznacza to, że nadal trzeba odnowić 5 licencji. Możesz kupić co najmniej 5 licencji na ten produkt albo usunąć przypisanie licencji do 5 użytkowników, aby wyrównać ten niedobór. Jeśli nie wykonasz żadnego z tych kroków przed upływem okresu karencji, 5 użytkowników automatycznie utraci przypisanie do produktu z chwilą zakończenia okresu odnawiania.

W pierwszej kolejności usuwane są licencje użytkowników najpóźniej przypisanych do tego produktu. Aby wyświetlić listę użytkowników, którzy utracą przypisanie, kliknij opcję Wymaga odnowienia w lewym górnym rogu karty Wszyscy użytkownicy.

Licencje użytkowników wymagają odnowienia

Usuwanie przypisania użytkowników do produktów

Za pomocą karty Użytkownicy dla danego produktu można usunąć przypisanie użytkowników do tego produktu. Szczegółowe informacje: Usuwanie użytkowników i grup z produktu.

Jeśli usuniesz użytkownika, którego nie ma na liście Licencje użytkowników wymagają odnowienia, to z listy tej zniknie pierwszy użytkownik.

Proces ten będzie kontynuowany przy usuwaniu kolejnych użytkowników przypisanych do produktu.

Po zakończeniu zarządzania niedoborem licencji liczba licencji przypisanych będzie taka sama, jak liczba licencji dostępnych.

Usunięto przypisanie użytkowników

Flaga „Wymaga odnowienia” nie będzie już wyświetlana, ponieważ nie występuje niedobór licencji.

Uwaga:

Jeśli na liście „Licencje użytkowników wymagają odnowienia” znajdują się użytkownicy, których licencje chcesz usunąć, to nie trzeba podejmować żadnych działań. Ci użytkownicy automatycznie utracą licencje po upływie okresu karencji.

Scenariusz 3: Brak odnowienia

Jeśli w żadnym momencie okresu odnowienia nie odnowiono żadnych licencji na produkt, to po zakończeniu tego okresu zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Brak odnowienia

W tym przypadku zwykłe odnowienie nie będzie już możliwe. Trzeba będzie kupić nową subskrypcję i od nowa przypisać użytkowników.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online