Jeśli zakupiono autonomiczne lub łączone plany obejmujące produkt Adobe Sign dla przedsiębiorstw lub Adobe Sign dla firm, to można używać serwisu Adobe Admin Console do zarządzania użytkownikami (i ich identyfikatorami), produktami oraz uprawnieniami dotyczącymi użytkowników i produktów. Można również przypisać dodatkowych administratorów do pomocy w zarządzaniu organizacją przedsiębiorstwa lub funkcjonowaniem produktów i usług Document Cloud. Może to polegać na przykład na przypisaniu administratora ds. funkcji, który będzie zarządzać zachowaniem usługi Adobe Sign. Więcej informacji: Zarządzanie administratorami.

W serwisie Adobe Admin Console są wprowadzane modyfikacje, które zapewnią większą kontrolę nad uprawnieniami użytkowników produktu Adobe Sign.

 • Klienci, którzy mają nowy interfejs, będą widzieć na stronie „Przegląd” karty dotyczące ofert Adobe Sign dla przedsiębiorstw lub Adobe Sign dla firm.
  • Większa część tego dokumentu odnosi się do opcji dostępnych w nowym interfejsie
 • Stary interfejs zawiera kartę, w której oferta ta nosi nazwę Document Cloud dla przedsiębiorstw lub Document Cloud dla firm
Karta oferty Document Cloud


Rozpoczynanie pracy

Aby można było konfigurować funkcje Adobe Sign i zarządzać nimi w odniesieniu do organizacji, użytkownik z licencją na ten produkt musi mieć przypisaną rolę administratora w serwisie Adobe Admin Console. Można to osiągnąć na kilka sposobów:

 1. Zaloguj się w serwisie Adobe Admin Console z konta o jednej z następujących ról administracyjnych:

  • Administrator systemu
  • Administrator produktu Adobe Sign
  • Administrator profilu produktowego (w odniesieniu do profilu produktu Adobe Sign)
 2. Przejdź na stronę produktu Adobe Sign: Produkty > Document Cloud > Adobe Sign > {profil produktowy}

  Przejdź na stronę produktu Adobe Sign
 3. Gdy otworzy się strona profilu produktowego, kliknij przycisk Dodaj użytkownika

  Dodawanie użytkownika
 4. Zostanie wczytana strona Dodaj użytkownika do {nazwa profilu produktowego}

  • Wybierz rolę w produkcie (poziom uprawnień) użytkownika
  • Wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, którego uprawnienia chcesz aktywować
   • Zostanie wyświetlona lista użytkowników na koncie, których nazwy są zgodne z wpisanym łańcuchem znaków
   • Jeśli łańcuch znaków jest niepowtarzalny w obrębie konta, to pojawi się opcja utworzenia nowego użytkownika
  • Kliknij przycisk Zapisz
  Konfigurowanie konta użytkownika
 5. Po pomyślnym zmodyfikowaniu praw użytkownika w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a rola tego użytkownika w produkcie Adobe Sign zostanie zaktualizowana.

  Pomyślnie dodano użytkownika

 1. Zaloguj się do serwisu Adobe Admin Console jako administrator

 2. Przejdź na stronę produktu Adobe Sign: Produkty > Document Cloud > Adobe Sign > {profil produktowy}

  Przejdź na stronę produktu Adobe Sign
 3. Gdy otworzy się strona profilu produktowego:

  • Odszukaj użytkownika, którego uprawnienia chcesz edytować, i kliknij rozwijane menu w kolumnie Rola w produkcie.
  • Zmień rolę w produkcie na odpowiednią wartość
  Zmiana roli użytkownika w produkcie
 4. Po pomyślnym zmodyfikowaniu praw użytkownika w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a rola tego użytkownika w produkcie Adobe Sign zostanie zaktualizowana.

  Pomyślnie zmodyfikowano uprawnienia użytkownika

Jeśli musisz dodać lub zmodyfikować konta wielu użytkowników, możesz przesłać plik CSV, aby wprowadzić wszystkie zmiany w trybie wsadowym.

Szczegółowe informacje na temat przesyłania zbiorczego za pomocą pliku CSV podano tutaj >

Dodawanie użytkowników (CSV)

Uwaga:

Produkt Adobe Sign ma dodatkową kolumnę, którą należy dodać do szablonu CSV, aby włączyć uprawnienia administratora: Product Role (Rola w produkcie)

Dopuszczalne wartości w kolumnie  Product Role to:

 • USER — użytkownik w systemie, który nie ma uprawnień administracyjnych
 • SIGN_ACCOUNT_ADMIN — administrator na poziomie konta, który ma uprawnienia do konfigurowania tego konta przez włączanie wszystkich ustawień na poziomie grupy
 • SIGN_PRIVACY_ADMIN — administrator na poziomie konta, który ma dodatkowo uprawnienie do usuwania użytkowników i ich zawartości z systemu

Format pliku CSV

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy.

  Na stronie Użytkownicy wyświetlana jest lista użytkowników w organizacji.

 2. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o użytkowniku, kliknij jego nazwę.

 3. Upewnij się, że w sekcji Profil produktu wymieniony jest profil produktów obejmujący usługę Adobe Sign, a użytkownik ma rolę Administrator systemu.

  Stary interfejs profilu użytkownika
 4. Aby sprawdzić, czy użytkownik należy do profilu produktów obejmującego usługę Adobe Sign, przejdź do sekcji Produkty.

  Na pasku bocznym będą widoczne wszystkie plany produktowe Adobe, dla których bieżący użytkownik jest administratorem.

 5. Wybierz odpowiedni produkt Document Cloud.

  Zostaną wyświetlone wszystkie profile produktów powiązane z tym produktem.

 6. Aby sprawdzić, czy dla tego profilu jest włączona usługa Adobe Sign, kliknij opcję Szczegóły i przejrzyj uwzględnione usługi.

  Dołączone usługi
 7. Kliknij nazwę profilu produktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.

  Zostanie wyświetlona lista użytkowników należących do profilu produktów.

 8. Upewnij się, że na liście znajduje się użytkownik, który ma być w organizacji administratorem produktu Adobe Sign.

 9. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Adobe Sign,aby edytować rolę użytkownika tej usługi.

 10. Przejdź do sekcji Lista użytkowników w usłudze Adobe Sign. Znajduje się tam pełna lista użytkowników uprawnionych do korzystania z produktu.

 11. Zaznacz użytkownika, a następnie kliknij opcję Edytuj użytkownika.

 12. Włącz lub wyłącz ustawienia administratora.

 13. Kliknij przycisk Zapisz.

  Profil użytkownika

Uwaga:

Obecnie w serwisie Admin Console dostępne są trzy role:

 • Użytkownik — użytkownik w systemie, który nie ma uprawnień administracyjnych
 • Administrator konta Sign — administrator na poziomie konta, który ma prawo edytować wszystkie elementy aplikacji Adobe Sign, w tym wszystkie grupy
 • Administrator konta Sign i administrator ds. prywatności — administrator na poziomie konta, który ma dodatkowo uprawnienie do usuwania użytkowników i ich zawartości z konta organizacji.

Administratorów na poziomie grupy należy tworzyć w systemie Adobe Sign.

Więcej informacji na temat ról administracyjnych w odniesieniu do produktu Adobe Sign podano tutaj >


Odbieranie uprawnień administratora Adobe Sign

Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia administratora produktu Adobe Sign:

 1. Zaloguj się do serwisu Adobe Admin Console jako administrator

 2. Przejdź na stronę produktu Adobe Sign: Produkty > Document Cloud > Adobe Sign > {profil produktowy}

 3. Kliknij nazwę profilu produktowego, aby otworzyć tę stronę

  Przejdź do odpowiedniego użytkownika
 4. Znajdź użytkownika, któremu chcesz odebrać uprawnienia administratora

  • Kliknij pole listy rozwijanej po prawej stronie rekordu tego użytkownika
  • Wybierz opcję Użytkownik
  Edytowanie użytkownika
 5. Po pomyślnym zmodyfikowaniu praw użytkownika w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a rola tego użytkownika w produkcie Adobe Sign zostanie zaktualizowana.

 • W serwisie Admin Console otwórz sekcję Użytkownicy i usuń uprawnienie „Administrator” w panelu Produkty i uprawnienia. Następnie usuń również uprawnienia administracyjne Adobe Sign tego użytkownika za pomocą portalu administracyjnego usługi Adobe Sign. Użytkownik nadal będzie mógł korzystać z usługi Adobe Sign, ale nie będzie już mieć uprawnień administratora.
 • W serwisie Admin Console przejdź do karty Produkty lub Użytkownicy i usuń tego użytkownika z grupy produktów obejmującej uprawnienie Document Cloud dla przedsiębiorstw lub Document Cloud dla firm. Użytkownik nie będzie mógł już korzystać z usługi Adobe Sign i w związku z tym utraci uprawnienia administratora.

Uwaga:

Jeśli uprawnienia administratora Adobe Sign zostały przydzielone za pomocą konsoli administracyjnej usługi Adobe Sign, można je odebrać, wyłączając opcję administratora konta lub administratora grupy dla tego użytkownika.


Wykorzystanie transakcji i raporty

Serwis Admin Console umożliwia również nabywanie ofert Adobe Sign rozliczanych według liczby transakcji oraz zarządzanie nimi. 

Wykonaj następującą procedurę, aby sprawdzić statystyki transakcji i wygenerować szczegółowe raporty z wykorzystania produktu Adobe Sign.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Przegląd i odszukaj kartę Adobe Sign.

  Na karcie tej są wyświetlane ogólne statystyki licencji i transakcji, uzależnione od rodzaju nabytej przed przedsiębiorstwo oferty Adobe Sign. Jeśli kupiono jedną z ofert rozliczanych według liczby transakcji, to na karcie Adobe Sign będzie można sprawdzić, ile transakcji nabyło przedsiębiorstwo. 

  Karta z ofertą Adobe Sign
 2. Kliknij opcję Zarządzanie usługami Adobe Sign.

  Zostanie uruchomiona aplikacja internetowa Sign. Jeśli sesja logowania nie jest aktywna, zaloguj się, podając swoje dane uwierzytelniające.

 3. Przejdź do sekcji Raporty i kliknij opcję Utwórz nowy raport.

  Tworzenie nowego raportu
 4. Aby wygenerować raport ze szczegółowymi statystykami wykorzystania, dostosuj ustawienia filtrów i kliknij opcję Uruchom raport.

  Uruchamianie raportu
 5. Zostanie wyświetlony raport graficzny zgodny z wybranymi filtrami. Można go wyeksportować do pliku CSV, klikając opcję Eksportuj dane raportu.

  Uwaga:

  Niektóre wykresy nie są dostępne w wersjach językowych innych niż angielska.

  Eksportowanie danych raportu