Zarządzanie licencjami dla urządzeń

Uwaga:

Program Creative Cloud Packager nie znajduje się już w fazie rozwoju i nie będą dostarczane żadne jego aktualizacje. Ponadto nie można go używać do tworzenia pakietów, które zawierają aplikacje CC 2019 lub nowsze. Więcej informacji.

Programu Creative Cloud Packager nie można już używać do tworzenia pakietów, które zawierają aplikacje CC 2019 lub nowsze. (Więcej informacji). Aby można było używać aplikacji w wersji CC 2019 i nowszej, zaleca się migrację na licencje urządzeń współużytkowanych.

Szczegółowe informacje o licencjach urządzeń współużytkowanych zawiera Przewodnik wdrożeniowy.

Nabywanie licencji dla urządzeń w ramach planu Creative Cloud dla sektora edukacji

Instytucje uczestniczące w programie Value Incentive Plan (VIP) mogą korzystać z licencji dla urządzeń, aby aktywować licencje na oprogramowanie na konkretnych komputerach. Użytkownicy nie będą musieli nigdy się logować ani podawać numerów seryjnych, aby korzystać z aplikacji. Instytucje mogą nabywać licencje dla urządzeń w ramach planu Creative Cloud dla sektora edukacji po przystąpieniu do programu VIP za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy ofert edukacyjnych Adobe lub za pośrednictwem działu Adobe Business Direct.

Logowanie w serwisie Admin Console

 1. Zaloguj się w serwisie adobe.com, klikając opcję Zaloguj się na globalnym pasku nawigacyjnym na górze i podając adres e-mail oraz hasło powiązane z kontem w programie VIP.

  Wymagania systemowe serwisu Admin Console podano w artykule Wymagania systemowe | Admin Console.

 2. Aby otworzyć serwis Admin Console, który umożliwia zarządzanie licencjami, kliknij opcję Zarządzaj zespołem.

  Po dokonaniu zakupu licencji dla urządzeń w ramach oferty Creative Cloud dla sektora edukacji administrator programu VIP korzysta z serwisu Admin Console, aby zarządzać tymi licencjami i pobrać narzędzie Creative Cloud Packager.

Zarządzanie licencjami dla urządzeń

Aby wyświetlić licencje dla urządzeń, otwórz stronę Produkty w serwisie Admin Console.

Tworzenie pakietów i wdrażanie licencji dla urządzeń

Creative Cloud Packager to produkt przeznaczony dla administratorów, który umożliwia tworzenie pakietów aplikacji do wdrażania. Po utworzeniu pakietu instalacyjnego administrator instaluje ten pakiet produktów na komputerach w klasach lub pracowniach, posługując się takimi narzędziami wdrożeniowymi, jak Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop lub JAMF Casper Suite. Więcej informacji: Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD oraz Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM. Więcej informacji na temat pakowania i wdrażania licencji dla urządzeń: Tworzenie pakietów z licencjami dla urządzeń.

Pobierz program Creative Cloud Packager

 1. W serwisie Admin Console otwórz sekcję ProduktyLicencje dla urządzeń > Więcej informacji.

 2. Kliknij opcję Jak wdrażać urządzenia.

 3. W oknie dialogowym Wdrażanie licencji dla urządzeń wybierz wersję programu Creative Cloud Packager odpowiednią do swojego systemu operacyjnego.

  Wdrażanie urządzeń

Aktywacja licencji na urządzeniu

Administratorzy nie mogą przypisać licencji dla urządzenia bezpośrednio w serwisie Admin Console. Licencje dla urządzeń są aktywowane na zasadzie „pierwsze uruchomienie — pierwsza licencja”. Gdy na urządzeniu zostanie po raz pierwszy uruchomiona aplikacja (np. Photoshop, Dreamweaver), tworzony jest odpowiedni plik licencji i licencja ta jest aktywowana dla danego urządzenia. Proces ten trwa aż do wykorzystania wszystkich zakupionych licencji.

Urządzenia muszą połączyć się z serwerami Adobe w celu dokonania początkowej aktywacji. Potem trzeba łączyć się co najmniej raz na 99 dni aż do końca okresu subskrypcji.

Po aktywacji licencji na urządzeniu nazwa tego urządzenia będzie wyświetlana w serwisie Admin Console. Aby wyświetlić listę aktywowanych urządzeń, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Produkty.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich nabytych licencji, obejmujących licencje produktowe i licencje dla urządzeń.

 2. Kliknij odpowiednią licencję dla urządzenia, aby wyświetlić urządzenia, na których jest aktywna.

  Na karcie Wszystkie urządzenia znajduje się lista aktywowanych urządzeń.

  Aby wyświetlić dezaktywowane urządzenia, kliknij opcję Zdezaktywowane urządzenia.

Dezaktywacja licencji na urządzeniu

Aby rozpocząć proces dezaktywacji, przejdź do sekcji Produkty i wybierz odpowiednią licencję dla urządzenia. Następnie zaznacz pola wyboru obok odpowiednich urządzeń na liście Wszystkie urządzenia i kliknij opcję Zdezaktywuj urządzenia. Zostanie wyświetlone menu z prośbą o potwierdzenie.
Można również dezaktywować pojedyncze urządzenie, klikając w dowolnym miejscu w wierszu tego urządzenia poza polem wyboru, a następnie wybierając opcję Dezaktywuj.

Dezaktywacja urządzeń

Gdy licencja zostanie zdezaktywowana na danym urządzeniu, będzie można ją aktywować na innym. Dostępna licencja zostanie wykorzystana w chwili, gdy następne urządzenie bez licencji uruchomi aplikację z tej samej puli wdrożeniowej.

Gdy administrator dezaktywuje licencję na urządzeniu, na liście Zdezaktywowane urządzenia jest dodawany wpis, który określa produkt, nazwę urządzenia i datę dezaktywacji licencji.  Jeśli żadne urządzenia nie zostały dezaktywowane, to lista ta będzie pusta.

Aby wyświetlić tę listę, przejdź do sekcji Produkty w serwisie Admin Console i kliknij opcję Zdezaktywowane urządzenia.

Uwaga:

Lista Zdezaktywowane urządzenia ma charakter historyczny. Oznacza to, że to samo urządzenie może pojawić się na niej wielokrotnie, jeśli zostało zdezaktywowane, reaktywowane, a następnie znowu zdezaktywowane.

Ponowna aktywacja licencji

Administrator może na dwa sposoby reaktywować uprzednio zdezaktywowane urządzenie.

Opcja 1:

Można ponownie wdrożyć licencję, wykonując instrukcje z sekcji Pakowanie i wdrażanie licencji dla urządzeń (należy się przy tym upewnić, że została zainstalowana najnowsza wersja narzędzia Creative Cloud Packager). Tej metody używa się w następujących sytuacjach:

  A. Produkt Creative Cloud dla sektora edukacji został usunięty lub odinstalowany z urządzenia.

  B. Administrator chce zainstalować inny zestaw aplikacji niż ten, który znajduje się na urządzeniu.

  C. Dany produkt nie był od dawna aktualizowany.

Opcja 2:

Tworzenie nowego pliku licencji. Ta opcja to doskonałe rozwiązanie, jeśli trzeba zastąpić licencję na zainstalowany obecnie produkt nowym plikiem licencyjnym na taki sam produkt. Jeśli na przykład na urządzeniu przed dezaktywacją licencji był zainstalowany i używany plan Creative Cloud Wszystkie aplikacje, to wystarczy utworzyć nowy plik licencji Creative Cloud Wszystkie aplikacje dla tego urządzenia. Dzięki temu nie trzeba ponownie wdrażać całości rozwiązania na urządzeniu.

Jeśli nie można aktywować licencji na urządzeniu, zobacz Ponowna aktywacja maszyn archiwalnych w przypadku licencji dla urządzeń.

Po ponownym wdrożeniu licencji należy uruchomić aplikację na urządzeniu, aby ją aktywować. Gdy licencja zostanie aktywowana, urządzenie pojawi się w puli wdrażania produktu w serwisie Admin Console. Widoczna będzie również informacja o statusie urządzenia.

Licencje tymczasowe

Jeśli liczba urządzeń z aktywnymi licencjami przekracza liczbę zakupionych licencji, w sekcji Wszystkie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy oraz status Konieczna opłata wraz z datą ważności (liczbą dni). Administratorzy muszą w ciągu 60 dni od daty aktywacji przekształcić licencje tymczasowe w licencje opłacone, składając odpowiednie zamówienie u przedstawiciela Adobe.

Konieczna opłata

Administrator może również dezaktywować licencje tymczasowe, wykonując instrukcje podane w sekcji Dezaktywacja licencji na urządzeniu. Jeśli administrator nie kupi dodatkowych licencji ani nie dezaktywuje licencji tymczasowych przed upływem daty ważności, użytkownicy nie będą mogli korzystać z aplikacji związanych z tymi licencjami.

Zakup dodatkowych licencji

Administratorzy nie mogą obecnie dodawać (kupować) licencji dla urządzeń za pośrednictwem serwisu Admin Console. Aby kupić dodatkowe licencje dla urządzeń, zadzwoń do działu Adobe Business Direct na numer 800-443-8158 lub skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą oferty edukacyjnej Adobe..

Wyszukiwanie urządzenia

 1. Przejdź do sekcji Produkty i kliknij licencję dla urządzenia.

 2. W sekcji Wszystkie urządzenia wpisz nazwę urządzenia w polu wyszukiwania. Wyszukiwany termin musi zawierać co najmniej trzy znaki.

  Zostaną wyświetlone zgodne wyniki.

Zarządzanie administratorami

Administrator systemu jest użytkownikiem o pełnych uprawnieniach w ramach swojej organizacji i może wykonywać wszystkie zadania administracyjne w serwisie Admin Console. Ponadto administrator systemu może dodawać lub usuwać inne osoby o roli „Administrator systemu”, zachowując nad nim jednocześnie ogólną kontrolę. Więcej informacji: Role administracyjne.

Uwaga:

W programie Value Incentive Plans (VIP) jest dostępna wyłącznie rola Administrator systemu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto