Za pomocą serwisu Admin Console można teraz zarządzać dostępem do wewnętrznych funkcji i możliwości produktu. Serwis Admin Console umożliwia zarządzanie operacjami, które mogą wykonywać użytkownicy produktu, poprzez przypisywanie odpowiednich uprawnień i ról dotyczących profili produktów. Jeśli na przykład w organizacji używane są rozwiązania Adobe Analytics lub Adobe Target, można zacząć od utworzenia profili tych produktów, przypisać profilom odpowiednie uprawnienia w zależności od potrzeb użytkownika, a następnie dodawać użytkowników do tych profili. Uprawnienia dodanych użytkowników będą określane na podstawie profili produktów, do których zostali dodani.

Oprócz przyznawania użytkownikom uprawnień do wykonywania określonych czynności lub udzielania dostępu do konkretnych obszarów można też przypisywać im role produktowe w ramach profili produktów. Na przykład produkt Adobe Target umożliwia przypisywanie użytkownikom ról „Obserwuje”, „Edytuje” lub „Zatwierdza”. Te role produktowe są rozpoznawane i egzekwowane przez Adobe Target.

Administrator profilu produktów ma możliwość definiowania uprawnień i ról w ramach profili produktów w serwisie Admin Console, co pozwala kontrolować sposób korzystania z produktu przez użytkowników.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu produktami i profilami w serwisie Admin Console zawiera temat Zarządzanie produktami i profilami.

Serwis Admin Console grupuje poszczególne uprawnienia w sekcje. Każda sekcja zawiera wiele uprawnień, które można dołączać do profilu produktu.

Uwaga:

Sekcje i poszczególne uprawnienia widoczne w serwisie Admin Console zależą od wybranego produktu.

Dodawanie uprawnień do profili produktów

Wykonaj następujące czynności, aby dodać do profilu produktu pozycje uprawnień z konkretnej sekcji:

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Produkty.

  Wyświetli się lista wszystkich planów produktowych Adobe, dla których bieżący użytkownik jest administratorem.

 2. Kliknij odpowiedni plan produktowy.

 3. Kliknij profil produktu, do którego chcesz dodać uprawnienia, a następnie przejdź do karty Uprawnienia.

  Karta Uprawnienia zawiera listę sekcji, które mają zastosowanie do wybranego produktu. Na liście podana jest także liczba pozycji uprawnień, które włączono w obecnym profilu.

  Sekcje uprawnień
 4. Kliknij sekcję, aby wyświetlić dostępne uprawnienia.

  Można również skorzystać z pola wyszukiwania, aby odszukać uprawnienie. Lista uprawnień jest filtrowana zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania.

  Pozycje uprawnień

  Dodaj lub usuń uprawnienia.

  Możesz też wyszukać uprawnienie za pomocą pola wyszukiwania.

 5. Gdy skończysz, kliknij opcję Zapisz.

Automatyczne włączanie uprawnień

Podczas dodawania uprawnień do profilu produktów można skorzystać z opcji automatycznego dołączania. Umożliwia ona dodanie nie tylko wszystkich uprawnień obecnie dostępnych w sekcji, ale także wszystkich uprawnień, które zostaną utworzone w tej sekcji w przyszłości. Oznacza to, że po zaznaczeniu tego pola wyboru wszystkie aktualnie dostępne uprawnienia z danej sekcji zostaną dodane do profilu produktów. Jeśli w przyszłości w tej sekcji pojawią się nowe uprawnienia, to one również zostaną automatycznie dołączone do tego profilu produktów. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że nie trzeba ponownie edytować profilu produktów, aby włączyć nowe uprawnienia.

 1. Pracując na karcie Uprawnienia dla wybranego profilu produktów, kliknij sekcję, aby ją otworzyć i wyświetlić dostępne uprawnienia.

 2. Aby automatycznie włączyć wszystkie uprawnienia z tej sekcji, kliknij opcję Włączaj automatycznie.

  Automatyczne włączanie uprawnień
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uprawnienia zostały automatycznie włączone

Usuwanie uprawnień

Poszczególne pozycje uprawnień dodane uprzednio do profilu produktów można usuwać. Można również usunąć wszystkie uprawnienia znajdujące się w danej sekcji uprawnień profilu produktu.

 1. Pracując na karcie Uprawnienia dla wybranego profilu produktów, kliknij odpowiednią sekcję uprawnień, aby ją otworzyć.

  Usuwanie uprawnień
 2. Aby usunąć konkretne uprawnienie, kliknij ikonę  po prawej stronie włączonego uprawnienia.

 3. Aby usunąć z profilu produktów wszystkie uprawnienia uwzględnione w danej sekcji uprawnień, kliknij opcję Usuń wszystkie, która znajduje się w prawym górnym rogu listy WŁĄCZONE.

Kopiowanie uprawnień

Na podstawie uprawnień zdefiniowanych w istniejącym profilu można utworzyć nowy profil produktów. Jest to przydatne w przypadku profili, dla których zdefiniowano złożony zestaw uprawnień.

 1. Po zapisaniu zmian uprawnień dla profilu produktów otwórz kartę Uprawnienia i kliknij przycisk Kopiuj uprawnienie.

 2. Gdy pojawi się pytanie, czy utworzyć nowy profil, kliknij przycisk Kontynuuj.

  Potwierdź kopiowanie uprawnień

  Skopiowanie uprawnień z istniejącego profilu spowoduje przejście do nowego, roboczego profilu produktów. Nowy profil produktów będzie zawierać wszystkie uprawnienia profilu pierwotnego.

 3. Na karcie Szczegóły profilu podaj informacje wymagane do utworzenia nowego profilu.

  Szczegóły nowego profilu
 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz usługi, które chcesz włączyć lub wyłączyć w tym profilu, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  Usługi w nowym profilu

Po utworzeniu nowego profilu z uprawnieniami skopiowanymi z poprzedniego zostanie wyświetlona karta Użytkownicy tego nowego profilu.

Dodaj do profilu odpowiednich użytkowników i administratorów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online