Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM

Uwaga:

31 grudnia 2020 r. nastąpiło zakończenie cyklu życiowego programu Flash Player. Szczegóły podano na stronie Informacje dla przedsiębiorstw o zakończeniu cyklu życia programu Flash Player.

W tym artykule opisano proces tworzenia pakietu SCCM w celu zainstalowania pakietu wdrożeniowego Adobe. Ponieważ zarówno firma Adobe, jak i Microsoft używają terminu „pakiet”, a obecnie w użyciu są dwie wersje oprogramowania Microsoft, w tym artykule zastosowano następujące konwencje nazewnictwa:

 • W odniesieniu do pakietu utworzonego za pomocą narzędzia SCCM używa się nazwy „pakiet SCCM”, chyba że kontekst jest oczywisty i można użyć tylko terminu „pakiet”.
 • W odniesieniu do pakietu utworzonego za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager używa się nazwy „pakiet wdrożeniowy Adobe” lub „pakiet Adobe”. Samodzielnie występujący termin „pakiet” nigdy nie oznacza „pakietu Adobe”.

Przygotowanie

SCCM to narzędzie jest przeznaczone do obsługi wielu różnych konfiguracji sieciowych. Optymalnym rozwiązaniem jest taka konfiguracja wdrożeniowa, w której pakiet Adobe i folder instalacyjny produktu są umieszczone razem na tym samym serwerze (serwerach) dystrybucji. Służy do tego opcja konfiguracyjna TS.

Podczas kompilacji pakietu przeznaczonego do wdrożenia w systemie Windows program Creative Cloud Packager tworzy dwa foldery w określonej przez użytkownika lokalizacji zapisu: Exceptions oraz Build.

Folder Exceptions zawiera podfoldery z różnymi rodzajami instalatorów (EXE, AIR, MSI), których nie można wdrożyć za pomocą głównego instalatora MSI (ponieważ nie może on zawierać instalatora osadzonego). Do obsługi każdego z nich należy utworzyć oddzielne instalatory SCCM, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w pliku ExceptionInfo.txt na najwyższym poziomie folderu Exceptions. Folder ten może być pusty, jeśli w pakiecie nie występują zależności od innych instalatorów.

Folder Build zawiera plik MSI, którego nazwa odpowiada wprowadzonej nazwie pakietu, a także podfolder o nazwie Setup. Podfoldery te są wymagane do uruchomienia pliku MSI i pomyślnej instalacji produktu.

Uwaga: Pakiety utworzone za pomocą programu Creative Cloud Packager korzystają w tle z podsystemu instalatora Adobe, który z kolei używa natywnego instalatora systemu Windows — MSI. Dlatego nie można umieścić pakietu instalacyjnego Adobe w pakiecie Windows w celu użycia go wraz z instalatorem MSI, ponieważ system Windows nie dopuszcza takiego rekursywnego użycia funkcji MSI.

Tworzenie pakietu SCCM

Tworzenie pakietu SCCM to proces dwuetapowy. Najpierw należy utworzyć nowy pakiet SCCM, a następnie programy do instalacji i dezinstalacji.

Tworzenie nowego pakietu SCCM

 1. Otwórz kreator nowego pakietu.

  • Otwórz konsolę SCCM.
  • Wybierz opcje Zarządzanie komputerem > Dystrybucja oprogramowania > Pakiety.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Pakiety i wybierz polecenie Nowy, następnie kliknij opcję Pakiet.
 2. W oknie „Kreator nowego pakietu” nadaj nazwę nowemu pakietowi SCCM.

  Na karcie Ogólne:

  • Wprowadź nazwę nowego pakietu SCCM w polu Nazwa. To pole jest wymagane.
  • Można również wprowadzić wartości w opcjonalnych polach Wersja, Producent, Język i Komentarz.
  • Kliknij przycisk Dalej.
 3. Określ źródło danych pakietu SCCM.

  Na karcie Źródło danych:

  • Wybierz opcję Ten pakiet zawiera pliki źródłowe.
  • Kliknij opcję Ustaw po prawej stronie pola Katalog źródłowy. W oknie dialogowym Ustaw katalog źródłowy wybierz typ ścieżki, którego chcesz użyć (UNC lub lokalna) i wyszukaj lub wpisz ścieżkę do folderu Build, który zawiera plik. MSI i foldery pomocnicze. Kliknij przycisk OK.
  • Na karcie „Źródło danych” w polu Katalog źródłowy zostanie wyświetlona wybrana ścieżka. Zaznacz opcję Zawsze pobieraj pliki z katalogu źródłowego poniżej tego pola.
   Ustaw odpowiednio inne opcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Określ lokalizację przechowywania pakietu SCCM w punktach dystrybucji.

  Na karcie Dostęp do danych wybierz opcję Dostęp do folderu dystrybucyjnego za pośrednictwem udostępnianego udziału wspólnego pakietu ConfigMgr, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Określ ustawienia dystrybucji.

  • Na karcie Ustawienia dystrybucji wybierz priorytet wysyłania. W razie potrzeby wybierz preferowanego nadawcę. Ustaw odpowiednio inne opcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Ustaw odpowiednio opcje na karcie Raportowanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Ustaw odpowiednio opcje na karcie Bezpieczeństwo, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wyświetl podsumowanie nowego pakietu SCCM.

  • Przejrzyj wszystkie ustawienia nowego pakietu SCCM. Jeśli chcesz zmienić jakieś ustawienia, użyj przycisków Wstecz, aby do nich wrócić, a następnie przycisków Dalej, aby przejść ponownie do tego ekranu.
  • Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona karta Potwierdzenie.
  • Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć tworzenie pakietu.

Tworzenie programów instalacyjnych i dezinstalacyjnych pakietu SCCM

Narzędzie Creative Cloud Packager wygeneruje pojedynczy plik MSI w folderze Build. Będzie on używany zarówno do instalacji, jak i dezinstalacji produktu lub zestawu produktów. (Dezinstalacja jest dostępna tylko w przypadku pakietów instalacyjnych, ale nie w przypadku pakietów aktualizacji).

Jeśli chcesz, możesz utworzyć dwa oddzielne programy SCCM na potrzeby pakietu instalacyjnego: jeden służący do instalacji, a drugi do dezinstalacji. Nazwij te programy w taki sposób, aby użytkownicy systemów docelowych mogli bez problemu stwierdzić, do czego służy każdy z nich.

 1. Otwórz kreator nowego programu.

  • W konsoli SCCM wybierz opcje Zarządzanie komputerem > Dystrybucja oprogramowania > Pakiety.
  • Wybierz utworzony przed chwilą pakiet SCCM.
  • W sekcji pod tym pakietem wybierz opcje Programy > Nowy > Program.
 2. W kreatorze nowego programu podaj parametry wiersza poleceń programu.

  Na karcie Ogólne:

  Wprowadź opisową nazwę (na przykład install_PS_1 lub uninstall_PS_1) w polu Nazwa oraz komentarz wyjaśniający, do czego służy ten program.

  Kliknij przycisk Przeglądaj. W oknie dialogowym „Otwórz plik” wybierz typ pliku: Wszystkie pliki (*.*), a następnie wyszukaj i wybierz plik MSI/EXE. Szczegóły tej operacji będą zależeć od konkretnych parametrów każdego z tworzonych poleceń.

  Aby utworzyć pakiet instalacyjny, odszukaj plik .exe.

  Po powrocie do kreatora nowego programu dodaj do polecenia odpowiednie flagi lub opcje, umieszczając je za nazwą pliku w polu tekstowym Wiersz polecenia.

  Należy użyć parametru silent w celu utworzenia instalacji nienadzorowanej.

  Składnia:

  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

  Przykład:

  setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

  Więcej informacji na temat używania tego polecenia podano tutaj: Wdrożenie z wiersza poleceń na komputerach z systemem Windows.

  Aby utworzyć pakiet dezinstalacyjny, przejdź do pliku .MSI.

  W przypadku pakietu dezinstalacyjnego użyj polecenia msiexec z parametrem /uninstall.

  Przykład:

  msiexec.exe /uninstall PS_1.msi /quiet

 3. Na karcie Środowisko:

  • W polu „Program może działać” wybierz opcję Niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany.
  • W sekcji Tryb uruchamiania wybierz opcję Uruchom z uprawnieniami administratora. Pamiętaj, że opcja Zezwól użytkownikom na interakcję z tym programem musi być WYŁĄCZONA.

  Uwaga: Jeśli zdecydujesz się nie uruchomiać programu z uprawnieniami administratora, Menedżer aplikacji zapisze swój plik dziennika w innej lokalizacji. Zobacz „Dzienniki instalacji”.

 4. Ustaw odpowiednio wartości pól na kartach Zaawansowane, Instalator Windows oraz Obsługa MOM, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Przejrzyj informacje na ekranie podsumowania. Jeśli chcesz coś zmienić, zrób to teraz. Następnie kliknij przycisk Dalej na tym ekranie. Zostanie wyświetlony ekran Kreator ukończony. Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć tworzenie programu.

Tworzenie instalatorów i dezinstalatorów na potrzeby składników w folderze Exceptions

Aby utworzyć programy instalacyjne i dezinstalacyjne na potrzeby instalatorów MSI, EXE lub AIR, które są obecne w folderze Exceptions, użyj poleceń opisanych w pliku ExceptionInfo.txt umieszczonym na najwyższym tego folderu.

Na przykład, aby utworzyć pakiet instalacyjny SCCM na potrzeby instalatora MSI, takiego jak Adobe Flash Player 10, użyj następującego polecenia:

msiexec.exe /i AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Aby utworzyć dezinstalator, użyj opcji /uninstall zamiast /i

msiexec.exe /uninstall AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Ostrzeżenie: W przypadku instalatorów opartych na środowisku AIR można w ten sam sposób utworzyć instalator nienadzorowany, używając polecenia wymienionego w pliku ExceptionInfo.txt. Natomiast nie jest możliwe utworzenie nienadzorowanego dezinstalatora tych składników. Podczas dezinstalacji może być konieczne ręczne odinstalowanie aplikacji AIR.

Wybór punktów dystrybucji pakietu SCCM

 1. Otwórz Kreator nowych punktów dystrybucji.

  • W konsoli SCCM wybierz opcje Zarządzanie komputerem > Dystrybucja oprogramowania > Pakiety.
  • Wybierz utworzony przed chwilą pakiet SCCM.
  • Pod tym pakietem wybierz opcje Punkty dystrybucji > Nowe punkty dystrybucji. Spowoduje to wyświetlenie ekranu wprowadzającego. Kliknij przycisk Dalej.
 2. W kreatorze nowych punktów dystrybucji wybierz punkty dystrybucji, do których chcesz skopiować pakiet SCCM.

  Zakłada się, że na tym etapie zostały już utworzone punkty dystrybucji, których chcesz użyć na potrzeby tego pakietu SCCM. Można wybrać jeden lub więcej punktów dystrybucji pakietu.

 3. Przejrzyj ekran Kreator ukończony i kliknij przycisk Zamknij.

Rozgłaszanie programów pakietu SCCM

Wykonaj instrukcje podane w tej sekcji jednokrotnie w odniesieniu do każdego pakietu programu SCCM, który chcesz rozgłosić. 

Te instrukcje zakładają, że istnieje już kolekcja z systemami docelowymi, w których będą rozgłaszane programy pakietów SCCM.

 1. Otwórz Kreator dystrybucji oprogramowania do kolekcji.

  • W konsoli SCCM wybierz opcje Zarządzanie komputerem > Kolekcje.
  • Odszukaj kolekcję, której chcesz użyć do rozgłaszania tego pakietu SCCM.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kolekcji i wybierz opcję Dystrybucja > Oprogramowanie.
 2. W kreatorze Dystrybucja oprogramowania do kolekcji wybierz pakiet SCCM do rozgłaszania.

  Na karcie Pakiet:

  • Włącz opcję Wybierz istniejący pakiet.
  • Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola tekstowego. W oknie dialogowym „Wybierz pakiet” znajdź żądany pakiet SCCM i wybierz go. Następnie kliknij przycisk OK. Wybrany element pojawi się w polu tekstowym na karcie Pakiet.
  • Kliknij przycisk Dalej.
 3. Sprawdź, czy na pewno zostały wybrane punkty dystrybucji, do których chcesz skopiować pakiet SCCM.

  Na karcie Punkty dystrybucji wybierz punkty, do których chcesz dystrybuować ten pakiet SCCM. Następnie kliknij przycisk Dalej

 4. Wybierz program pakietu SCCM do rozgłoszenia.

  Na karcie Wybierz program:

  • Zostanie wyświetlona nazwa pakietu SCCM i zawarte w nim programy. W obszarze Programy wybierz program, który chcesz rozgłaszać.
  • Kliknij przycisk Dalej.
 5. Ustaw cechy ogłoszenia.

  Na karcie Nazwa ogłoszenia:

  • Wprowadź nazwę ogłoszenia w polu Nazwa.
  • Opcjonalnie wprowadź komentarz opisujący ogłoszenie w polu Komentarz.
  • Kliknij przycisk Dalej.

  Na karcie Subkolekcja ogłoszenia:

  • W polu Kolekcja będzie wyświetlana nazwa kolekcji, którą wybrano na potrzeby tego rozgłaszania. Określ, czy chcesz, aby to ogłoszenie było wysyłane do jakichkolwiek subkolekcji w ramach tej kolekcji. Wyniki dokonanego wyboru są wyświetlane w polu u dołu zakładki.
  • Kliknij przycisk Dalej.

  Na karcie Harmonogram rozgłaszania:

  • Ustaw datę i godzinę ogłoszenia.
  • Określ, czy to ogłoszenie wygasa. Jeśli chcesz, aby wygasło, ustaw datę i godzinę wygaśnięcia.
  • W razie potrzeby wprowadź inne ustawienia i kliknij przycisk Dalej.

  Na karcie Przypisz program:

  • Określ, czy ten program ma być uruchamiany obowiązkowo. Jeśli to zrobisz, określ datę i godzinę wymuszonego wykonania. Zwróć uwagę, że widoczna jest tutaj data ogłoszenia z poprzedniej zakładki.
  • Jeśli chcesz, ustaw datę ważności.
  • Wybierz inne opcje stosownie do potrzeb.
  • Kliknij przycisk Dalej.
 6. Wyświetl ekran podsumowania ogłoszenia.

  Przejrzyj informacje na ekranie podsumowania. Jeśli chcesz coś zmienić, zrób to teraz. Następnie kliknij przycisk Dalej na tym ekranie.

  Zostanie wyświetlony ekran Kreator ukończony. Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć tworzenie ogłoszenia.

Rozgłoszenie pakietu SCCM powoduje, że na pasku narzędzi systemu Windows na komputerach docelowych będzie wyświetlane powiadomienie o zaplanowanym uruchomieniu tego programu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto