Administrowanie globalne | Przegląd

Zobacz, jak poprosić o dostęp do serwisu Global Admin Console.

Wprowadzenie

Global Admin Console to rozwiązanie przeznaczone dla klientów o złożonych strukturach organizacyjnych, którzy mają wiele systemów Admin Console lub chcą podzielić swój główny system administracyjny na wiele takich konsol. Przykładami mogą być korporacje międzynarodowe, konsorcja edukacyjne, duże okręgi szkolne i duże agencje rządowe. Takie rozwiązanie zagnieżdża systemy Admin Console w hierarchicznej strukturze, podobnej do schematu organizacyjnego, aby zapewnić przejrzystość w rozproszonym przedsiębiorstwie.

Global Admin Console nie zastępuje ani nie zmienia funkcji istniejących serwisów Admin Console. Ta konsola pełni rolę elementu głównego w hierarchii (organizacji głównej), pod którym zagnieżdżone są wszystkie pozostałe konsole. Obowiązuje przy tym kryterium wyboru, skupiające się na zakupie i utworzeniu struktury hierarchicznej, w której system Admin Console jest konsolą główną.

Więcej informacji o funkcjach i zaletach systemu Global Admin Console podano w artykule przeglądowym Global Admin Console.

Uwaga: Treść i lektor tego filmu są obecnie dostępne tylko w języku angielskim.

Najważniejsze zalety

Oto kilka kluczowych zalet, jakie oferuje serwis Global Admin Console:

 • Decentralizacja przez przekazanie zadań administracyjnych związanych z używaniem niektórych produktów Adobe i przestrzeni dyskowej na poziom poszczególnych pionów, działów lub biur terenowych.
 • Utworzenie organizacji odpowiadających każdej jednostce w strukturze organizacyjnej oraz uporządkowanie ich w hierarchię. Można nawet usuwać organizacje.
 • Dystrybucja zasobów i licencji na produkty w obrębie różnych organizacji. Organizacjom można przydzielać zasoby produktowe.
 • Ograniczenie widoczności pomiędzy poszczególnymi strukturami, w tym zezwolenie administratorom na wyświetlanie tylko tych użytkowników, którzy im bezpośrednio podlegają.
 • Samoobsługowy nadzór nad strukturą organizacyjną w Adobe Admin Console, odzwierciedlającą strukturę w systemach katalogowych przedsiębiorstwa. Organizacje można uporządkować w hierarchię.
 • Tworzenie centrów administracyjnych, w których wyznaczona grupa administratorów może zarządzać zasobami Adobe powiązanymi ze składnikiem organizacyjnym lub projektem w ramach przedsiębiorstwa. Możliwość zarządzania administratorami w organizacjach.
 • Definiowanie zasad i stosowanie ich do organizacji.
 • Tworzenie, edytowanie i usuwanie profilów produktowych oraz grup użytkowników.
 • Eksportowanie informacji o organizacjach w celu generowania raportów na potrzeby innych procesów.
 • Importowanie zmian, które zaszły w organizacjach oraz hierarchii struktury organizacyjnej.
 • Otrzymywanie powiadomień o statusie umów ETLA w organizacjach podrzędnych. Banery powiadomień wyświetlane w serwisie Global Admin Console przejrzyście informują, że umowa organizacji podrzędnej wygaśnie, już wygasła lub jest nieaktywna. Więcej informacji można znaleźć w artykule na temat wygaśnięcie umowy.

Rola administratora globalnego

Wraz z serwisem Global Admin Console wprowadzono także nową rolę administracyjną. Administrator globalny to rola odrębna od administratora systemu, która umożliwia wykonywanie następujących działań:

 • Wyświetlanie pełnego ujęcia inwestycji przedsiębiorstwa w produkty Adobe, zebranych w różnych systemach Admin Console dodanych do hierarchii Global Admin Console.
 • Monitorowanie przypisania licencji i zasobów Adobe oraz ich wykorzystania w obrębie wielu systemów Admin Console.
 • Tworzenie systemów Admin Console lub organizacji.
 • Przydzielanie licencji na produkty z nadrzędnego lub głównego systemu Admin Console do innych systemów Admin Console znajdujących się poniżej w hierarchii.
 • Zarządzanie codziennymi operacjami — administratorzy systemu nadal mogą zarządzać przydzielonym im serwisem Admin Console. Administrator globalny może na przykład przydzielić produkt do podporządkowanego systemu Admin Console, ale nie może przypisywać go użytkownikom. Administrator systemu otrzyma te stanowiska w swoim serwisie Admin Console i przypisze produkty użytkownikom.
 • Opcjonalnie można zastosować zasady organizacyjne do dowolnego systemu Admin Console w hierarchii.

Podstawowe zadania administracyjne

Global Admin Console to system zaprojektowany do pracy na wielu organizacjach i wielu systemach Admin Console. W poniższej tabeli przedstawiono różne możliwości obu systemów oraz serwis, w którym można je wykonać (Admin Console lub Global Admin Console).

Zadanie Global Admin Console Admin Console
Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie organizacji podrzędnych
Praca z wieloma organizacjami
Zarządzanie administratorami W jednej lub wielu organizacjach

W jednej organizacji


Zarządzanie profilami produktowymi i grupami użytkowników

Definiowanie zasad i zarządzanie nimi
Przydzielanie produktów w różnych organizacjach
Przydzielanie produktów użytkownikom
Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie pakietami
Konfigurowanie katalogów i domen
Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw oraz szyfrowaniem

Wdrażanie administracji globalnej

Adobe zaleca wdrożenie administracji globalnej, jeśli przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • ma wiele serwisów Admin Console, które chce uporządkować w celu zbiorczej prezentacji danych i łatwiejszego zarządzania;
 • chce podzielić systemy Admin Console na niezależnie zarządzane konsole;
 • zarządza wieloma umowami;
 • wymaga rozproszenia lub scentralizowania konfiguracji identyfikatorów w poszczególnych organizacjach podrzędnych;
 • chce podzielić zakupione zasoby i przekazać je do administrowania różnym osobom w różnych częściach przedsiębiorstwa;
 • ma oddzielnych administratorów różnych produktów Adobe, regionów lub organizacji i nie chce, aby wchodzili sobie nawzajem w kompetencje;

 

Aby poprosić o dostęp do serwisu Global Admin Console, wykonaj następujące czynności po rozmowie z przedstawicielem Adobe:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Pomoc techniczna > Podsumowanie pomocy technicznej.

  Uwaga:

  Adobe zaleca wprowadzenie tego zgłoszenia pomocy technicznej za pomocą tego z serwisów Admin Console, który będzie pełnił rolę konsoli głównej.

 2. Kliknij opcję Utwórz zgłoszenie.Zostanie wyświetlone okno Utwórz zgłoszenie.

 3. Wybierz opcję Zarządzanie użytkownikami i licencjami.

 4. W wyświetlonym formularzu wprowadź szczegółowe dane.

  • Wybierz priorytet problemu — P4 = niski
  • Określ stopień wpływu problemu = średni
  • Podaj podsumowanie problemu = <Nazwa organizacji> prosi o dostęp do systemu Global Admin Console
 5. W polu Opisz charakter problemu wskaż, że chcesz uzyskać dostęp do systemu Global Admin Console dla swojego przedsiębiorstwa. Podaj następujące informacje:

  • Nazwa i identyfikator Console ID (stanowiący część adresu URL ciąg cyfr i liter znajdujący się przed frazą „@AdobeOrg”) serwisu Admin Console, który ma zostać ustawiony jako organizacja najwyższego poziomu (root) — można także poprosić o utworzenie w tym celu nowej konsoli i podać jej pożądaną nazwę.
   • W niektórych przypadkach preferowanym rozwiązaniem jest nowa konsola. Przedstawiciel Adobe doradzi Ci w tym zakresie. Organizacja najwyższego poziomu musi być starannie wybrana, ponieważ później trudno ją zmienić.
  • Co najmniej jednemu z obecnych administratorów systemu zostanie przypisana rola administratora globalnego. W razie potrzeby zawsze można później samodzielnie dodać kolejnych administratorów.
  • Imię i nazwisko oraz adres e-mail przedstawiciela Adobe lub kierownika ds. współpracy z klientem.
  Opisz charakter problemu

Dalsze kroki

Gdy uzyskasz już dostęp do serwisu Global Admin Console, zacznij od skonfigurowania struktury organizacyjnej i przydzielenia zasobów organizacjom podrzędnym.

Konfigurowanie organizacji

Przydział produktów

Edytowanie organizacji

Informacje

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online