Eksportere tekst

Du kan arkivere hele eller en del af en InDesign-tekstenhed i filformater, som du senere kan åbne i andre programmer. Hver tekstenhed i dokumentet eksporteres til et separat dokument.

InDesign kan eksportere tekst i flere filformater, som er vist i dialogboksen Eksporter. Formaterne på listen bruges af andre programmer, og de kan bevare mange af de tekstspecifikationer, indrykninger og tabuleringer, der er defineret i dokumentet.

Du kan gemme afsnit i tekst, som du ofte benytter, samt sidelayoutelementer som snippets.

 1. Brug tekstværktøjet , og klik i den tekstenhed, som du vil eksportere.
 2. Vælg Filer > Eksporter.
 3. Angiv et navn og en placering til den eksporterede tekstenhed, og vælg et tekstfilformat under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).

  Hvis dit tekstbehandlingsprogram ikke er angivet på listen, kan du gemme dokumentet i et format, som programmet kan importere, f.eks. RTF. Hvis tekstbehandlingsprogrammet ikke understøtter andre InDesign-eksportformater, kan du bruge et rent tekstformat. Bemærk dog, at alle tegnattributter fjernes fra teksten, hvis du eksporterer i rent tekstformat.

 4. Klik på Arkiver for at eksportere tekstenheden i det valgte format.

Hvis du vil bevare al formatering, skal du bruge eksportfilteret til Adobe InDesign-mærket tekst. Du kan finde flere oplysninger i PDF-filen med mærket tekst på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_dk (PDF).

Eksportere indhold til internettet

Du har flere muligheder for at tilpasse InDesign-indhold til brug på internettet:

Dreamweaver (XHTML)

Eksporter en markering eller hele dokumentet til et grundlæggende, uformateret HTML-dokument. Du kan oprette lænker til billeder på en server eller oprette en separat mappe til billeder. Du kan bruge en hvilken som helst HTML-editor, f.eks. Adobe Dreamweaver®, til at formatere indhold til internettet. Se Eksportér indhold til Dreamweaver (CS5).

Kopier og indsæt

Kopier tekst eller billeder fra InDesign-dokumentet, og indsæt det i din HTML-editor.

Adobe PDF

Eksporter et dokument til Adobe PDF, og udgiv PDF'en på internettet. PDF'en kan indeholde interaktive elementer, f.eks. film, lydklip, knapper og sideovergange. Se Dynamiske PDF-dokumenter.

Flash (SWF)

Eksporter til en SWF-fil, som øjeblikkeligt kan vises i Flash Player eller på internettet. En SWF-fil kan indeholde knapper, hyperlinks og sideovergange som f.eks. en vifte, en opløsning og et sidekrøl. Se Oprette interaktive SWF-filer (Flash) til internettet.

Flash (FLA)

Eksporter til en FLA-fil, der kan redigeres i Adobe Flash Professional. Se Oprette FLA-filer til internettet.

Digital Editions (EPUB)

Du kan eksportere et dokument eller en bog som en ombrydelig XHTML-baseret e-bog, der er kompatibel med Adobe Digital Editions-læsningssoftwaren. Se Eksportér indhold til EPUB (CS5).

XML

I forbindelse med avancerede arbejdsforløb til tilpasning skal indholdet eksporteres fra InDesign i XML-format, som du derefter kan importere i en HTML-editor, f.eks. Dreamweaver. Se Arbejde med XML.

Eksportere indhold til Dreamweaver (CS5)

Eksport som XHTML er en nem måde at gøre dit InDesign-indhold klar til internettet. Når du eksporterer indhold til XHTML, kan du kontrollere, hvordan tekst og billeder eksporteres. InDesign bevarer navnene på de afsnits-, tegn-, objekt-, tabel- og celleformater, der er anvendt på det eksporterede indhold, ved at mærke XHTML-indholdet med CSS-formatklasser med samme navn. Med Adobe Dreamweaver eller en anden CSS-kompatibel HTML-editor, kan du hurtigt anvende formatering og layout på indholdet.

Det bliver eksporteret

InDesign eksporterer alle tekstenheder, sammenlænkede og integrerede grafikelementer, SWF-filmfiler, fodnoter, tekstvariabler (som tekst), punktopstillinger og nummererede lister samt hyperlinks, der springer til tekst eller websider. Tabeller eksporteres også, men visse typer formatering, f.eks. tabel- og cellestreger, eksporteres ikke. Tabeller tildeles entydige id'er, så der kan henvises til dem som Spry-datasæt i Dreamweaver.

Det bliver ikke eksporteret

InDesign eksporterer ikke objekter, som du tegner (f.eks. rektangler, ovaler og polygoner), filmfiler (med undtagelse af SWF), hyperlinks (med undtagelse af lænker til websider og lænker, der anvendes på tekst, som springer til tekstankerpunkter i det samme dokument), indsatte objekter (herunder indsatte Illustrator-billeder), tekst, som er konverteret til konturer, XML-mærker, bøger, bogmærker, SING-glyphlets, sideovergange, indeksmærker, objekter på montagebordet, som ikke er markerede og som ikke berører siden, eller mastersideelementer (medmindre de tilsidesættes eller markeres forud for eksporten).

 1. Hvis du ikke eksporterer hele dokumentet, skal du markere de tekstrammer, det tekstudsnit, de tabelceller eller den grafik, som du vil eksportere.
 2. Vælg Filer > Eksporter til > Dreamweaver.
 3. Angiv navn og placering for HTML-dokumentet, og klik derefter på Arkiver.
 4. Angiv de ønskede indstillinger under Generelt, Billeder og Avanceret i dialogboksen XHTML-eksportindstillinger, og klik derefter på Eksport.

Der oprettes et dokument med det angivne navn og filtypenavnet .html (f.eks. "nyhedsbrev.html"), hvis det er angivet, og en undermappe med billeder til internettet (f.eks. "internetbilleder til nyhedsbrev") arkiveres på den samme placering.

XHTML-eksportindstillinger

Angiv følgende indstillinger i dialogboksen XHTML (Filer > Eksporter til Dreamweaver).

Generelle indstillinger

Området Generelt indeholder følgende indstillinger.

Eksporter

Afgør, om det kun er markerede elementer eller hele dokumentet, der eksporteres. Hvis en tekstramme er markeret, bliver hele tekstenheden inklusive overskudstekst eksporteret.

Hvis Dokument er valgt, eksporteres alle sideelementer fra alle opslag med undtagelse af mastersideelementer, som ikke er tilsidesat, og sideelementer i usynlige lag. XML-mærker og genererede indekser og indholdsfortegnelser ignoreres også.

Punkttegn

Vælg Knyt til usorteret liste for at konvertere afsnit med punkttegn til listeelementer, der formateres i HTML ved hjælp af <ul>-mærket. Vælg Konverter til tekst for at formatere ved hjælp af <p>-mærket med punkttegn som tekst.

Rækkefølge

Brug enten siderækkefølgen eller XML-strukturen til at bestemme læserækkefølgen af sideobjekter.

Hvis Baser på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign rækkefølgen for læsning af sideobjekterne ved at scanne fra venstre mod højre og fra top til bund. I visse tilfælde, særligt i komplicerede dokumenter med flere kolonner, vises designelementerne muligvis ikke i den ønskede rækkefølge for læsning. Du kan ændre rækkefølgen og formatere indholdet ved hjælp af Dreamweaver.

Hvis Baser på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign rækkefølgen for læsning af sideobjekterne i henhold til dokumentets indbinding (fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre). I visse tilfælde, særligt i komplicerede dokumenter med flere kolonner, vises de eksporterede designelementer muligvis ikke i den ønskede læserækkefølge. Du kan ændre rækkefølgen og formatere indholdet ved hjælp af Dreamweaver.

Hvis Samme som XML-struktur er valgt, styrer panelet XML-struktur rækkefølgen af det eksporterede indhold, og hvilket indhold der bliver eksporteret. Hvis indholdet allerede er mærket, kan du trække mærkerne i panelet XML-struktur for at angive XHTML-eksportrækkefølgen. Hvis indholdet ikke er mærket, kan du vælge Tilføj umærkede elementer i panelmenuen Struktur for at generere mærker, hvis rækkefølge du kan ændre. Hvis du vil udelade et element i eksporten, kan du blot slette mærket i panelet XML-struktur. (Sletning af et mærke sletter ikke indholdet fra INDD-filen). Se Mærke sideelementer.

Tal

Afgør, hvordan tal skal konverteres i HTML-filen.

Knyt til sorteret liste

Konverterer opstillinger med nummerering til listeelementer, der formateres i HTML ved hjælp af <ol>-mærket.

Knyt til statisk sorteret liste

Konverterer opstillinger med nummerering til listeelementer, men tildeler en <value>-attribut ud fra afsnittets aktuelle nummer i InDesign.

Konverter til tekst

Konverterer opstillinger med nummerering til afsnit, der starter med afsnittets aktuelle nummer som tekst.

Indstillinger for billeder

I menuen Kopier billeder skal du beslutte, hvordan billeder eksporteres til HTML.

Original

Eksporterer det oprindelige billede til undermappen med billeder til internettet. Når denne indstilling er valgt, nedtones alle andre indstillinger.

Optimeret

Giver dig mulighed for at ændre indstillinger for at bestemme, hvordan billedet eksporteres.

Formateret

Bevarer InDesign-formatering, f.eks. rotering og skalering, i så vid udstrækning som muligt for billeder til internettet.

Billedkonvertering

Giver dig mulighed for at vælge, om de optimerede billeder i dokumentet skal konverteres til GIF eller JPEG. Vælg Automatisk for at lade InDesign beslutte, hvilket format der skal bruges i hvert enkelt tilfælde.

GIF-indstillinger (palet)

Giver mulighed for at styre, hvordan InDesign håndterer farver, når GIF-filer optimeres. GIF-formatet bruger en begrænset farvepalet, som ikke kan indeholde mere end 256 farver.

Vælg Adaptiv (ingen rastersimulering) for at oprette en palet med et repræsentativt udvalg af farver i grafikken uden rastersimulering (blanding af små farveprikker for at simulere flere farver). Vælg Web for at oprette en palet med websikre farver, der er en delmængde af Windows- og Mac OS-systemfarver. Vælg System (Win) eller System (Mac) for at oprette en palet ved hjælp af den indbyggede farvepalet i systemet. Dette kan resultere i uventede resultater.

JPEG-indstillinger (billedkvalitet)

Bestemmer forholdet mellem komprimering (resulterer i mindre filstørrelser) og billedkvalitet for hvert JPEG-billede, der oprettes. Lav resulterer i den mindste filstørrelse og den laveste billedkvalitet.

JPEG-indstillinger (formateringsmetode)

Afgør, hvor hurtigt JPEG-grafik vises, når den fil, der indeholder billedet, åbnes på internettet. Vælg Proces for at få vist JPEG-billederne gradvist og med flere detaljer, efterhånden som de downloades. (Filer, der oprettes med denne indstilling, er lidt større og kræver mere RAM ved visning). Vælg Grundlinje, hvis hver JPEG-fil først skal vises når den er downloadet helt. En pladsholder vises ved filens placering, indtil filen vises.

Lænke til serversti

I stedet for at eksportere billeder til en undermappe kan du med denne indstilling angive en lokal URL (f.eks. "billeder/"), der vises foran billedfilen. I HTML-koden viser lænkeattributten den sti og det filtypenavn, som du angiver. Denne indstilling er særligt effektiv, når du selv konverterer billeder til webkompatible billeder.

Bemærk:

InDesign kontrollerer ikke den sti, du angiver til Java™ -script, eksterne CSS-formater eller billedmapper. Du kan kontrollere disse stier ved hjælp af Dreamweaver.

Avancerede indstillinger

Brug området Avanceret til angivelse af indstillinger for CSS og JavaScript.

CSS-indstillinger

Cascading Style Sheets (CSS) er en samling af formateringsregler, der styrer udseendet af indhold på en webside. Når du bruger CSS til formatering af en side, adskilles indhold fra præsentation. Sidens indhold – HTML-koden – findes i selve HTML-filen, mens CSS-reglerne, der definerer hvordan koden præsenteres, findes i en anden fil (et eksternt stylesheet) eller i HTML-dokumentet (som regel i Head-sektionen). Du kan f.eks. angive forskellige skriftstørrelser til markeret tekst, og du kan ved hjælp af CSS styre format og placering af elementer, der befinder sig på blokniveau på en webside.

Integreret CSS

Ved eksport til XHTML kan du oprette en liste over CSS-formater, der vises i Head-afsnittet i HTML-filen med erklæringer (attributter).

Hvis Medtag formatdefinitioner er valgt, forsøger InDesign at matche attributterne for InDesign-tekstformatering med de tilsvarende CSS-attributter. Når denne indstilling ikke er markeret, indeholder HTML-filen tomme erklæringer. Du kan efterfølgende redigere disse erklæringer i Dreamweaver.

Hvis Bevar lokale tilsidesættelser er valgt, medtages lokal formatering som f.eks. kursiv og fed.

Ingen CSS

Hvis du vælger denne indstilling, udelades CSS-sektionen i HTML-filen.

Eksternt CSS

Angiv URL'en for det eksisterende CSS-typografiark, der normalt er en relativ URL, f.eks. "/styles/style.css". InDesign kontrollerer ikke, om CSS-opsætningen eksisterer eller er gyldig. Du kan bekræfte den eksterne CSS-opsætning ved hjælp af Dreamweaver.

JavaScript-indstillinger

Vælg Lænke til eksternt JavaScript for at køre et JavaScript, når HTML-siden åbnes. Angiv URL'en til JavaScript'et. Dette er normalt en relativ URL. InDesign kontrollerer ikke, om JavaScript'et findes eller er gyldigt.

Eksportere indhold til EPUB (CS5)

Du kan eksportere et dokument eller en bog som en ombrydelig e-bog i EPUB-format, som er kompatibel med læsningssoftwaren Adobe Digital Editions.

 1. Hvis du vil eksportere et dokument, skal du åbne dokumentet og vælge Filer > Eksporter til > EPUB.
 2. Angiv et navn og en placering, og klik derefter på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).
 3. Angiv de ønskede indstillinger under områderne Generelt, Billeder og Indhold i dialogboksen Eksportindstillinger til Digitale udgivelser, og klik derefter på OK.

InDesign opretter en enkelt .epub-fil, som indeholder det XHTML-baserede indhold. Den eksporterede fil indeholder et JPEG-miniaturebillede fra den første side i det angivne dokument (eller formatkildedokumentet, hvis der er valgt en bog). Denne miniature bruges til at finde bogen i biblioteksoversigten i Digital Editions Reader. Du skal bruge Digital Editions-softwaren til at få vist filen - softwaren kan downloades gratis på Adobes websted.

Bemærk:

.epub-filen er en .zip-fil. Hvis du vil se og redigere indholdet af .epub-filen, skal du ændre filtypenavnet fra .epub til .zip og derefter pakke indholdet ud. Det er især nyttigt til redigering af CSS-filen.

EPUB-ressourcer

Du kan se en liste over EPUB-artikler og -ressourcer under www.adobe.com/go/learn_id_epub_dk.

Du kan finde flere oplysninger om EPUB-formatet på www.idpf.org.

Hent en gratis kopi af Digital Editions-læseren på www.adobe.com/dk/products/digital-editions.html.

Se bloggen Digital Editions for at få flere oplysninger om Digital Editions.

Generelle eksportindstillinger til Digital Editions

Afsnittet Generelt i dialogboksen Eksportindstillinger til Digitale udgivelser indeholder følgende indstillinger.

Inkluder dokumentets metadata

Metadata fra dokumentet (eller formatkildedokumentet, hvis en bog er valgt) medtages med den eksporterede fil.

Tilføj udgiverindgang

Angiv de oplysninger om udgiveren, som forekommer i e-bogens metadata. Du kan f.eks. skrive udgiverens URL-adresse, så dem der modtager e-bogen, kan besøge webstedet og købe e-bogen.

Entydig identifikator

Hvert EPUB-dokument kræver en entydig identifikator. Du kan angive attributten for den entydige identifikator. Hvis du lader dette felt være tomt, oprettes automatisk en entydig identifikator.

Læserækkefølge

Hvis du vælger Baser på sidelayout, bestemmes rækkefølgen for læsning af sideobjekterne i EPUB af deres placering på siden. InDesign læser fra venstre mod højre og top til bund. Hvis du vil have mere kontrol over læserækkefølgen, skal du bruge panelet XML-mærker til at mærke sideelementerne. Hvis du vælger Samme som XML-struktur, bestemmes læserækkefølgen af mærkernes rækkefølge i strukturvisning. Se Mærke sideelementer.

Punkttegn

Vælg Knyt til usorteret liste for at konvertere afsnit med punkttegn til listeelementer, der formateres i HTML ved hjælp af <ul>-mærket. Vælg Konverter til tekst for at formatere ved hjælp af <p>-mærket med punkttegn som tekst.

Tal

Afgør, hvordan tal skal konverteres i HTML-filen.

Knyt til sorteret liste

Konverterer opstillinger med nummerering til listeelementer, der formateres i HTML ved hjælp af <ol>-mærket.

Knyt til statisk sorteret liste

Konverterer opstillinger med nummerering til listeelementer, men tildeler en <value>-attribut ud fra afsnittets aktuelle nummer i InDesign.

Konverter til tekst

Konverterer opstillinger med nummerering til afsnit, der starter med afsnittets aktuelle nummer som tekst.

Vis e-bog efter eksport

Starter Adobe Digital Editions Reader, hvis den findes. Der vises en advarsel, hvis dit system ikke har et læseprogram, der kan vise .epub-dokumenter.

Indstillinger for eksport af billeder til Digital Editions

Afsnittet Billeder i dialogboksen Eksportindstillinger til Digitale udgivelser indeholder følgende indstillinger. I menuen Billedkonvertering skal du beslutte, hvordan billeder eksporteres til HTML.

Formateret

Bevarer InDesign-formatering, f.eks. rotering og skalering, i så vid udstrækning som muligt for billeder til internettet.

Billedkonvertering

Giver dig mulighed for at vælge, om de optimerede billeder i dokumentet skal konverteres til GIF eller JPEG. Vælg Automatisk for at lade InDesign beslutte, hvilket format der skal bruges i hvert enkelt tilfælde.

GIF-indstillinger (palet)

Giver mulighed for at styre, hvordan InDesign håndterer farver, når GIF-filer optimeres. GIF-formatet bruger en begrænset farvepalet, som ikke kan indeholde mere end 256 farver.

Vælg Adaptiv for at oprette en palet med et repræsentativt udvalg af farver i grafikken uden rastersimulering (blanding af små farveprikker for at simulere flere farver). Vælg Web for at oprette en palet med websikre farver, der er en delmængde af Windows- og Mac OS-systemfarver. Vælg System (Win) eller System (Mac) for at oprette en palet ved hjælp af de indbyggede systemfarvepalet. Dette kan resultere i uventede resultater.

Vælg Skærminterlacing for at få vist et billede, der gradvist indlæses langsomt ved at udfylde de manglende linjer. Hvis denne indstilling ikke er valgt, er billedet uskarpt og bliver efterhånden tydeligt, når billedet har fuld opløsning.

JPEG-indstillinger (billedkvalitet)

Bestemmer forholdet mellem komprimering (resulterer i mindre filstørrelser) og billedkvalitet for hvert JPEG-billede, der oprettes. Lav resulterer i den mindste filstørrelse og den laveste billedkvalitet.

JPEG-indstillinger (formateringsmetode)

Afgør, hvor hurtigt JPEG-grafik vises, når den fil, der indeholder billedet, åbnes på internettet. Vælg Proces for at få vist JPEG-billederne gradvist og med flere detaljer, efterhånden som de downloades. (Filer, der oprettes med denne indstilling, er lidt større og kræver mere RAM ved visning). Vælg Grundlinje, hvis hver JPEG-fil først skal vises når den er downloadet helt. En pladsholder vises ved filens placering, indtil filen vises.

Indstillinger for eksport af indhold til Digital Editions

Afsnittet Indhold i dialogboksen Eksportindstillinger til Digitale udgivelser indeholder følgende indstillinger.

Format til EPUB-indhold

Angiv, om du vil bruge XHTML-format eller DTBook-format.

Medtag InDesign-stikord fra indholdsfortegnelsen

Vælg denne indstilling, hvis du vil generere en indholdsfortegnelse i e-bogens venstre side. Vælg det format, du vil bruge til e-bogens indholdsfortegnelse, i menuen Indholdsfortegnelsesformat. Du kan vælge Layout > Indholdsfortegnelsesformater, hvis du vil oprette et særligt indholdsfortegnelsesformat til din e-bog.

Undertryk automatiske indgange for dokumenter

Vælg denne indstilling, hvis du ikke ønsker at få vist dokumentnavnene i e-bogens indholdsfortegnelse. Denne indstilling er især nyttig, når du opretter en e-bog på baggrund af en bog.

Brug elementer på første niveau som kapitelskift

Vælg denne indstilling for at opdele e-bogen i flere filer, hvor hver fil begynder med den første indgang i indholdsfortegnelsen. Hvis en indholdsfil er større end 260 KB, begynder et nyt kapitel ved starten af et afsnit mellem indgange på første niveau for at undgå grænsen på 300 KB.

Generer CSS

Cascading Style Sheets (CSS) er en samling af formateringsregler, der styrer udseendet af indhold på en webside. Når du bruger CSS til formatering af en side, adskilles indhold fra præsentation.

Medtag formatdefinitioner

Når du eksporterer til EPUB, kan du oprette en liste over CSS-formater, der kan redigeres.

Bevar lokale tilsidesættelser

Hvis denne indstilling er valgt, medtages lokal formatering som f.eks. kursiv og fed.

Medtag skrifttyper, der kan integreres

Medtager alle de skrifter, som kan integreres, i e-bogen. Skifter indeholder integreringsbit, som afgør om skriften kan integreres.

Kun formatnavne

Hvis du vælger denne indstilling, medtages kun udefinerede formatnavne i EPUB-typografiarket.

Brug eksisterende CSS-fil

Angiv URL'en for det eksisterende CSS-typografiark, der normalt er en relativ URL, f.eks. "/styles/style.css". InDesign kontrollerer ikke, om CSS eksisterer eller er gyldig, så du skal bekræfte CSS-opsætningen.

Eksportere indhold til Buzzword

Buzzword er en webbaseret teksteditor, som kan bruges til at oprette og gemme tekstfiler på en webserver. Når du eksporterer en tekstenhed til Buzzword, oprettes en tekstfil på Buzzword-serveren.

 1. Marker tekst, eller anbring indsættelsespunktet i en tekstramme, der er en del af den tekstenhed, du vil eksportere.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Filer > Eksporter til > Buzzword i InDesign.

  • Vælg Filer > Eksporter til Buzzword i InCopy.

 3. Hvis du ikke allerede er logget på CS Live, skal du klikke på Log på, angive din e-mailadresse og adgangskode og derefter klikke på Log på.

 4. Angiv navnet på det Buzzword-dokument, der skal oprettes, i dialogboksen Eksporter tekstenhed til Buzzword, og klik derefter på OK.

Buzzword-dokumentet åbnes på Acrobat.com. Derefter kan du flytte dokumentet til et andet arbejdsrum og dele det med andre.

Bruge webfarveprøvebiblioteket

InDesign har et farveprøvebibliotek, der hedder web, som består af de farver, de fleste webbrowsere bruger til at vise tekst og grafik på websider. De 216 farver i biblioteket, som ofte kaldes websikre farver, er ensartede uanset platformen, fordi de er et delsæt af de farver, browsere bruger i både Windows og på Mac OS. De websikre farver i InDesign er de samme som i den websikre farvepalet i Adobe Photoshop og den browsersikre farvepalet i Adobe Illustrator.

Farverne i biblioteket er navngivet efter deres RGB-værdier. Farvernes hexadecimalkode, som HTML bruger til at definere farven, er arkiveret sammen med farveprøven.

 1. VælgNy farveprøve i menuen i panelet Farveprøver.
 2. Vælg Web under Farvetilstand.
 3. Vælg den websikre farve, og klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online