Podczas onboardingu organizacja nabywa plany, które umożliwiają dostęp do różnych produktów i usług Adobe. Mogą to być produkty Creative Cloud, takie jak Photoshop, Illustrator lub InDesign, lub produkty Document Cloud, np. program Acrobat, i usługi takie jak Adobe Sign. Ponadto plany mogą obejmować produkty Marketing Cloud, takie jak Adobe Analytics oraz Adobe Audience Manager.

Definiując profile produktów, można optymalnie dopasować sposób wykorzystania tych planów w przedsiębiorstwie. Profile produktów umożliwiają włączenie całości lub części usług Adobe dostępnych w ramach planu oraz dostosowanie ustawień powiązanych z poszczególnymi produktami i planami. Do tak zdefiniowanych profilów produktów można przypisać specjalnych administratorów o roli Administrator produktów. Administratorzy produktów zajmują się dodawaniem użytkowników do profilów produktów, za które są odpowiedzialni.

Strona Produkty w serwisie Admin Console zawiera opcje umożliwiające zarządzanie produktami i profilami produktów.

Uwaga:

Profile produktów nie są jednak dostępne w przypadku subskrypcji dla zespołów. Administrator systemu zarządzający zespołem może bezpośrednio przypisywać produkty użytkownikom.

Sprawdzone procedury (tylko użytkownicy Adobe Experience Cloud)

Jeśli jesteś administratorem produktów Adobe Experience Cloud w serwisie Admin Console, weź pod uwagę następujące ograniczenia, pozwalające zachować najlepszą wydajność:

 • maksymalnie 8000 profilów w organizacji;
 • maksymalnie 4000 profilów produktów przypisanych do użytkownika; 
 • maksymalnie 100 000 użytkowników przydzielonych do produktu.

Zarządzanie produktami

Administrator produktu ma przydzielone uprawnienia do administrowania produktami w organizacji. W ramach tych uprawnień może przypisywać użytkowników i grupy do produktów, które mu przydzielono. Opcjonalnie można także przypisywać użytkownikom role. Administrator produktu może również tworzyć profile produktów i przypisywać do nich administratorów profilu produktów.

Dodawanie użytkowników i grup do produktu

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Produkty.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich planów produktowych Adobe, których jesteś administratorem.

 2. Wybierz produkt i przejdź do sekcji Użytkownicy.

  Dodawanie użytkownika
 3. Kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 4. Na ekranie Dodawanie użytkownika wprowadź nazwę lub adres e-mail użytkownika i wybierz odpowiednią osobę z wyświetlonej listy rozwijanej.

  Jeśli użytkownik, którego chcesz dodać, nie został uprzednio skonfigurowany w ramach organizacji w serwisie Admin Console, wprowadź jego adres e-mail. Zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie danych użytkownika.

 5. Wybierz profil dla bieżącego produktu i kliknij opcję Zapisz.

  Jeśli jesteś administratorem systemu w swoim zespole, kliknij opcję Zapisz.

Zostanie wyświetlona zaktualizowana lista użytkowników, a dodany użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem.

Usuwanie użytkowników i grup z produktu

 1. Zarządzając produktem w serwisie Admin Console, przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie nazw użytkowników i kliknij opcję Usuń użytkowników.

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Usuń użytkowników.

Eksportowanie listy produktów

Wykonuje: administrator systemu

Listę nabytych i przypisanych produktów można wyeksportować na potrzeby działu zakupów w przedsiębiorstwie.

Pobierany w wyniku tego działania plik CSV zawiera listę produktów w przedsiębiorstwie:

 • Pseudonim profilu produktów;
 • Produkt, do którego należy dany profil;
 • Przydział licencji, czyli liczbę użytkowników przypisanych do profilu; zobacz Definiowanie limitów i zarządzanie nimi;
 • Użytkowników przypisanych do profilu;
 • Administratorów profilu.
 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Przegląd.

 2. Kliknij ikonę Eksportuj do formatu CSV w prawym górnym rogu strony.

 3. Wybierz lokalizację folderu i kliknij przycisk OK.

Tworzenie profilów produktów i zarządzanie nimi

Aby użytkownik mógł korzystać z produktu lub usługi, trzeba dodać jego konto do odpowiedniego profilu produktów. Administrator produktu przydziela licencje na potrzeby profilu produktów, przypisując go do planu nabytego przez przedsiębiorstwo.

Użytkownik może należeć do wielu profilów produktów, z których każdy udziela mu różnych licencji. Ostateczny kształt uprawnień użytkownika wyznacza suma zbiorów licencji udzielanych mu przez poszczególne profile produktów.

Uwaga:

Koncepcja profilów produktów stanowi odejście od wcześniejszego sposobu zarządzania produktami i usługami Adobe za pomocą serwisu Admin Console. Administratorzy systemu mogą teraz dodawać administratorów produktów i definiować limity przydziału w ramach profilów produktowych (jednak tylko w odniesieniu do licencji imiennych). Nie muszą już bezpośrednio zarządzać użytkownikami i grupami. Administrator produktów jest odpowiedzialny za dodawanie użytkowników do profilów produktów, którymi zarządza.

Ponieważ profile produktów nie są dostępne w przypadku subskrypcji zespołowych, administratorzy systemu w takich planach mogą przypisywać użytkowników bezpośrednio do produktów.

Uwaga:

Procedury zarządzania profilem produktów nie mają zastosowania do programu Adobe Experience Manager Mobile. Aby dodać użytkowników do tego rozwiązania lub zarządzać nimi, należy skorzystać z serwisu Experience Manager Mobile Portal.

Tworzenie profilu produktów

Wykonuje: administrator produktu

Administrator produktu może tworzyć profile produktów i przypisywać do nich administratorów profilu produktów.

Ponadto administrator ten zarządza profilami, które mu powierzono, oraz przyznaje użytkownikom dostęp do produktu. W przypadku produktów Adobe, dla których obsługiwane są role, dostęp użytkownika do produktu można definiować na podstawie jego roli.

Uwaga:

Jeśli tworzysz profile produktowe zawierające licencje urządzeń współużytkowanych, przeczytaj ten artykuł.

 1. Zarządzając produktem, przejdź do sekcji Profile produktów i kliknij opcję Nowy profil.

  Zostanie wyświetlony kreator Utwórz nowy profil.

  create-new-profile-wizard

  Uwaga:

  Aby utworzyć profil produktowy na potrzeby planu Pojedyncza aplikacja, trzeba wybrać produkt przed dodaniem informacji w sekcjach Szczegóły i Limit. Więcej informacji: Tworzenie niestandardowego profilu Pojedyncza aplikacja.

 2. Na ekranie Szczegóły wprowadź nazwę profilu, nazwę wyświetlaną i opis, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Można również zaznaczyć, że użytkownicy mają być powiadamiani o dodaniu ich lub usunięciu z tego profilu.

 3. Na ekranie Przydział wybierz liczbę licencji przydzielonych do tego profilu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  W ciągu roku można w dowolnym momencie wdrożyć dodatkowe potrzebne licencje. Będą one rozliczane z tym samym poziomem upustu EA co początkowe zamówienie, niezależnie od liczby dodatkowo wdrożonych licencji.

 4. Na ekranie Usługi można włączyć lub wyłączyć poszczególne usługi dla tego profilu produktów.

  Więcej informacji: Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktów.

  Usługi
 5. Kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać nowy profil.

Nastąpi powrót do listy profilów produktów. Będzie na niej wyświetlony utworzony profil.

Uwaga:

W przypadku ofert Adobe Marketing Cloud tworzy się grupy uprawnień związanych ze specyficznymi funkcjami poszczególnych rozwiązań. Definiując profile produktów Marketing Cloud, nie wyłącza się dostępu do poszczególnych usług (krok 6 w procedurze powyżej), ale wybiera grupę uprawnień do poszczególnych rozwiązań, która ma zastosowanie do tworzonego profilu produktów.

Usuwanie profilów produktów

 1. Na stronie szczegółów produktu zaznacz pola wyboru po lewej stronie nazw profilów, a następnie kliknij opcję Usuń profile.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Usuń profile.

Nastąpi powrót do listy profilów produktów.

Przypisywanie roli administratora profilu produktów innym użytkownikom

Wykonuje: administrator produktu

Zazwyczaj administratorzy produktu przypisują administratorów profilu produktów do poszczególnych profilów. Administratorzy profilu produktów dodają następnie użytkowników lub grupy do swojego profilu.

Administratorzy produktu mogą dodać administratorów profilu produktów po utworzeniu tego profilu.

 1. Wybierz profil produktów i przejdź do sekcji Administratorzy.

 2. Kliknij opcję Dodaj administratora.

 3. Na ekranie Dodaj administratora wprowadź nazwę lub adres e-mail użytkownika i wybierz odpowiednią osobę z wyświetlonej listy rozwijanej.

  Jeśli użytkownik, którego chcesz dodać, nie został uprzednio skonfigurowany w ramach organizacji w serwisie Admin Console, wprowadź jego adres e-mail. Zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie danych użytkownika.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Administratorowi zostaje przyznany dostęp do funkcji zarządzania tym profilem; jest również wysyłana wiadomość e-mail z powiadomieniem o nowych uprawnieniach.

Uwaga:

 • Przypisanie administratora do profilu produktów nie uprawnia tej osoby do korzystania z danego produktu. Aby uzyskać dostęp do produktu, administrator musi się dodać jako użytkownika do odpowiedniego profilu produktów.
 • Ustawienia powiadomień grupy nie wpływają w żaden sposób na powiadomienia e-mail dla administratorów. Każdy administrator otrzymuje wiadomość e-mail z powiadomieniem o jego roli.

Usuwanie ról administracyjnych z profilu produktów

 1. Pracując nad profilem, kliknij pola wyboru po lewej stronie nazw administratorów na liście. 

 2. Kliknij opcję Usuń administratora.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuń administratora.

 3. Kliknij opcję Usuń administratora.

Zostanie wyświetlona zaktualizowana lista administratorów profilu produktów.

Zarządzanie limitami przydziałów dla profilu

Dotyczy: Model licencji imiennych.

Wykonuje: administrator systemu, administrator produktu

Po utworzeniu kilku profilów produktów można skorzystać z narzędzia Rozdziel limit, aby zdefiniować limity ułatwiające administratorom podejmowanie decyzji o liczbie użytkowników, których można przydzielić do danego profilu. Jeśli na przykład przedsiębiorstwo kupiło łącznie 1000 licencji dla użytkowników danego produktu i zostały utworzone cztery profile produktów, to można szybko zdefiniować limit przydziału 250 użytkowników dla każdego z tych profilów. Można również ręcznie dobrać limity przypisywane do poszczególnych profilów.

Uwaga:

Funkcja limitowanych przydziałów nie ma zastosowania w przypadku produktów Marketing Cloud i Stock, ponieważ te rozwiązania nie są sprzedawane z licencjami dla poszczególnych użytkowników.

Jeśli nabyto produkty dla przedsiębiorstw w ramach programu VIP:

 • Przydział przypisany pojedynczemu profilowi produktowemu nie może przekroczyć limitu dostępnego dla tego produktu.
 • Ponadto suma wszystkich przydziałów produktu w ramach profilów produktowych nie może przekroczyć limitu tego produktu.
  Załóżmy na przykład, że limit przydziału produktu wynosi 10. Oznacza to, że jeśli jednemu profilowi produktowemu przydzielono 6 sztuk, a drugiemu 4 sztuki, to nie można już będzie zwiększyć przydziału w tych profilach. Nie można będzie również zwiększyć przydziału użytkowników do innych profilów tego produktu, chyba że zmniejszy się przydział w jednym z obecnych profilów albo podwyższy limit produktu.
 • Przydziału przypisanego do profilu nie można zmniejszyć, jeśli wszystkie licencje zostały już przydzielone użytkownikom. Najpierw trzeba cofnąć przypisanie tych licencji, a dopiero potem będzie można zmniejszyć limit przydziału.

Uwaga:

Serwis Admin Console nie egzekwuje obecnie powyższych ograniczeń przydziału w przypadku klientów korzystających z umowy ETLA.

 1. Pracując nad profilem produktów, kliknij opcję Ustawienia w lewym górnym rogu strony szczegółów profilu.

 2. Przejdź do karty Przydział.

  Zarządzanie limitami przydziałów dla profilu
 3. Wprowadź liczbę licencji przydzielonych do tego profilu produktów i kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie użytkownikami i grupami przypisanymi do profilów produktów

Gdy administrator produktu doda Cię jako administratora profilu produktów, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że możesz teraz uczestniczyć w zarządzaniu oprogramowaniem Adobe.

 1. Kliknij odsyłacz Rozpocznij w tym powiadomieniu e-mail.

 2. Zaloguj się w serwisie Admin Console, podając swoje dane uwierzytelniające. Przejrzyj ekran powitalny oraz stronę Przegląd.

Mając już odpowiednie uprawnienia, możesz zarządzać profilami produktowymi, dodając lub usuwając użytkowników i grupy.

Dodawanie użytkowników i grup do profilu produktów

Wykonuje: administrator profilu produktów

 1. Wybierz profil produktów i przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 3. Na ekranie Dodaj użytkownika wprowadź nazwę lub adres e-mail użytkownika i wybierz odpowiednią osobę z wyświetlonej listy rozwijanej.

  Jeśli użytkownik, którego chcesz dodać, nie został uprzednio skonfigurowany w ramach organizacji w serwisie Admin Console, wprowadź jego adres e-mail. Zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie danych użytkownika.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Jeśli jeden lub więcej z wybranych profilów produktów zawiera pozycje zakupione w ramach programu VIP, dla których wykorzystano już wszystkie dostępne licencje, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Wykorzystane licencje

  W takim przypadku możesz kupić licencje VIP na niezbędne produkty cofnąć przypisanie licencji innych użytkowników.

Zostanie wyświetlona zaktualizowana lista użytkowników, a dodany użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem.

Dodawanie wielu użytkowników do profilu produktów

Wykonuje: administrator profilu produktów

Za pomocą pliku CSV można dodać do profilu produktów wielu użytkowników jednocześnie.

Uwaga:

Ta procedura umożliwia dodanie istniejących kont użytkowników do profilu produktów. Aby jednocześnie dodać użytkowników do organizacji i do profilu produktów, zobacz Dodawanie wielu użytkowników.

 1. Tworząc lub edytując profil produktów, przejdź na kartę Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę  w wybierz opcję Dodaj użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Dodaj użytkowników (CSV) można pobrać listę bieżących użytkowników albo standardowy szablon CSV, klikając opcję Pobierz szablon CSV.

  Pobierany plik zawiera następujące dane:

  • Identity Type (tylko plan dla przedsiębiorstw)
  • User name (tylko plan dla przedsiębiorstw)
  • Domain (tylko plan dla przedsiębiorstw)
  • Email (plan dla przedsiębiorstw i dla zespołów)
  • First Name (plan dla przedsiębiorstw i dla zespołów)
  • Last Name (plan dla przedsiębiorstw i dla zespołów)

  Opis tych pól podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Otwórz plik CSV w programie Excel i zmodyfikuj go tak, aby zawierał tylko wiersze odpowiadające użytkownikom, których chcesz dodać do tego profilu.

 5. W oknie dialogowym Dodaj użytkowników (CSV) przeciągnij plik lub kliknij opcję Wybierz plik i odszukaj odpowiedni plik na komputerze.

 6. Kliknij przycisk Prześlij.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z operacji, przechodząc na kartę Profil produktów > Wyniki operacji zbiorczej.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Usuwanie użytkowników i grup z profilu produktów

 1. Wybierz profil produktów i przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie nazw użytkowników i kliknij opcję Usuń użytkowników.

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Usuń użytkowników.

Usuwanie wielu użytkowników z profilu produktów

Wykonuje: administrator profilu produktów

Za pomocą operacji zbiorczej można usuwać z profilu produktów wielu użytkowników jednocześnie. Na przykład aby przenieść kilku użytkowników z jednego profilu do innego, można usunąć ich z pierwszego profilu, a następnie dodać do drugiego.

 1. Tworząc lub edytując profil produktów, przejdź na kartę Użytkownicy.

 2. Kliknij ikonę  w wybierz opcję Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV).

 3. W oknie dialogowym Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV) można pobrać listę bieżących użytkowników albo standardowy szablon CSV, klikając opcję Pobierz szablon CSV.

  Pobierany plik zawiera następujące pola:

  • Identity Type (tylko plan dla przedsiębiorstw)
  • User name (tylko plan dla przedsiębiorstw)
  • Domain (tylko plan dla przedsiębiorstw)
  • Email (plan dla przedsiębiorstw i dla zespołów)
  • First Name (plan dla przedsiębiorstw i dla zespołów)
  • Last Name (plan dla przedsiębiorstw i dla zespołów)

  Opis tych pól podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Otwórz plik CSV w programie Excel i zmodyfikuj go tak, aby zawierał tylko wiersze odpowiadające użytkownikom, których chcesz usunąć z profilu.

 5. W oknie dialogowym Wycofaj przypisanie użytkowników (CSV) przeciągnij plik lub kliknij opcję Wybierz plik i odszukaj odpowiedni plik na komputerze.

 6. Kliknij przycisk Prześlij.

Po ukończeniu przetwarzania operacji zbiorczej otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z operacji, przechodząc na kartę Profil produktów > Wyniki operacji zbiorczej.

Eksportowanie użytkowników profilu

Wykonuje: administrator profilu produktów

Administrator systemu może pobierać dane użytkowników dotyczące określonego profilu. Plik ten można następnie wykorzystać w celu dodania wielu użytkowników do innego profilu produktów w przedsiębiorstwie.

Pobrany plik CSV zawiera dane zdefiniowane w sekcji Format pliku CSV.

 1. Pracując nad profilem produktów, przejdź do karty Użytkownicy.

 2. Kliknij przycisk  i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

 3. Wybierz lokalizację folderu i kliknij przycisk OK.

Wyniki operacji zbiorczej

Po uruchomieniu operacji zbiorczej, takiej jak dodawanie lub usuwanie wielu użytkowników profilu produktów, otrzymasz wiadomość e-mail. Można również wyświetlić szczegółowy raport z tej operacji, przechodząc na stronę Wyniki operacji zbiorczej.

 1. Pracując nad profilem produktów, przejdź na kartę Użytkownicy i kliknij opcję w prawym górnym rogu.

 2. Z rozwijanej listy wybierz opcję Wyniki operacji zbiorczej.

 3. Aby wyświetlić szczegółowe dane operacji zbiorczej, kliknij jej nazwę na liście.

 4. Na stronie szczegółów kliknij opcję Pobierz wyniki, aby pobrać plik CSV ze szczegółowym raportem operacji zbiorczej.

Ważne: Na stronie Wyniki wyświetlane są raporty nie starsze niż 90 dni. Raporty starsze niż 90 dni są automatycznie usuwane bez udziału administratora systemu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online