Celem tego dokumentu jest zaprezentowanie szkołom podstawowym i ponadpodstawowym oraz innym instytucjom z sektora edukacji procesu wdrażania licencji imiennych na produkt Adobe Spark (tylko w języku angielskim), plan Wszystkie aplikacje lub inne produkty Adobe dla uczniów, nauczycieli i personelu.

Ten dokument jest przewodnikiem krok po kroku, ale dostępne są również bardziej szczegółowe informacje na temat serwisu Adobe Admin Console i poszczególnych kroków procedury. Można je znaleźć na stronie produktów dla przedsiębiorstw.

Creative Cloud dla sektora edukacji

Pierwsze kroki

Uzyskaj dostęp do programu Spark z funkcjami premium

Administratorzy działów informatycznych szkół, które mają już produkty Adobe, mogą znaleźć program Spark z funkcjami premium w serwisie Adobe Admin Console.

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console.

  Na stronie Przegląd obok zakupionych licencji będą widoczne karty „Nowa bezpłatna oferta” dla programu Spark z funkcjami premium.

  Karty Nowa bezpłatna oferta
 2. Kliknij opcję Rozpocznij pracę.

 3. Na ekranie Potwierdź typ organizacji wybierz kategorię, do której należy Twoja organizacja.

  Zaakceptuj warunki, jeśli wybrany typ organizacji to Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe.

  Potwierdzanie typu organizacji
 4. Kliknij opcję Potwierdź i kontynuuj.

  Na stronie Przegląd będzie widoczna karta dla programu Spark z funkcjami premium. Można teraz rozpocząć wdrażanie programu Spark dla użytkowników.

  Karta Adobe Spark z funkcjami premium

Przygotowanie do wdrożenia

 1. Określ administratora domeny w swojej szkole/okręgu.

  Właścicielem licencji imiennych (Adobe Spark lub Wszystkie aplikacje) udostępnianych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych pozostaje szkoła. Dlatego też takie licencje muszą zostać wdrożone z użyciem identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID. W ramach konfiguracji tych identyfikatorów szkoła musi wykazać, że jest właścicielem konfigurowanej domeny, odpowiednio modyfikując rekordy DNS. Jeśli nie masz dostępu do takiej konfiguracji, poproś administratorów domeny o wykonanie jej w Twoim imieniu.

 2. Zaplanuj system identyfikatorów dla swojej instytucji. Zdecyduj, czy chcesz skonfigurować konta typu Enterprise ID czy Federated ID.

  Adobe ID Nieobsługiwane. Użytkownicy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą korzystać wyłącznie z identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID.
  Enterprise ID Konta Enterprise ID są własnością instytucji i są przez nie zarządzane Użytkownicy końcowi logują się, podając ustawione przez siebie hasła.
  Federated ID Konta Federated ID umożliwiają użytkownikom logowanie się z użyciem systemu SSO (pojedynczego logowania) skonfigurowanego w instytucji. Aby się zalogować, użytkownik końcowy podaje te same dane konta, których używa przy logowaniu do innych aplikacji i usług. Może to być na przykład konto Google lub konto Active Directory File System (ADFS).
 3. Jeśli chcesz skonfigurować pojedyncze logowanie (SSO), określ administratora identyfikatorów (danych logowania) dostarczanych przez szkołę.

  Logowanie SSO można skonfigurować, jeśli uczniowie mają już identyfikatory pakietu Google i szkoła chce je wykorzystać jako metodę logowania do aplikacji Adobe. Jeśli nie chcesz konfigurować logowania SSO, użyj identyfikatorów Enterprise ID.

1. Skonfiguruj identyfikatory

Najpierw zaloguj się w serwisie Admin Console, używając konta administratora.

1.a. Utwórz katalog i dodaj domenę

 1. Przejdź do sekcji Admin Console > Ustawienia i kliknij opcję Rozpocznij konfigurowanie identyfikatorów.

  Rozpocznij konfigurowanie identyfikatorów
 2. Kliknij opcję Utwórz katalog, wprowadź nazwę katalogu, wybierz typ identyfikatorów i kliknij przycisk Utwórz katalog.

  Zamknij ekran z potwierdzeniem.

  Tworzenie katalogu
 3. Kliknij opcję Dodaj domeny. Wprowadź domeny i kliknij opcję Dalej.

  Sprawdź, czy przypisujesz odpowiednie domeny — te, na podstawie których utworzono identyfikatory logowania dla użytkowników. Na przykład jeśli użytkownik loguje się za pomocą identyfikatora joestudent@schoolabc.edu, przypisz domenę schoolabc.edu.

  Jeśli użytkownicy logują się przy użyciu różnych domen (na przykład jeśli inną domenę stosuje się dla nauczycieli, a inną dla uczniów), można je wszystkie tutaj zarejestrować. Możesz przypisać więcej niż jedną domenę jednocześnie, dodając wartości rozdzielone przecinkami (na przykład schoolabc.edu, abcteachers.edu, abc staff.edu).

  Dodawanie domen
 4. Przejrzyj listę domen i kliknij opcję Dodaj domeny.

  add-domain
 5. Na ekranie Konfigurowanie identyfikatorów kliknij opcję Uzyskaj token DNS, a następnie opcję Skopiuj wartość rekordu.

  Uzyskaj token DNS
 6. Przejdź do konsoli zarządzania domeną (na przykład Google Domains lub GoDaddy)

 7. W sekcji My Domains (Moje domeny) kliknij opcję Configure DNS (Konfiguruj usługę DNS) obok odpowiedniej domeny.

  Konfigurowanie usługi DNS
 8. Dodaj rekord TXT i wprowadź token skopiowany wcześniej z serwisu Adobe Admin Console.

  Wprowadź odpowiednie wartości w polach Name (Nazwa), Type (Typ) oraz TTL zgodnie z poniższym ekranem.

  Dodawanie rekordu TXT
 9. Wróć do serwisu Adobe Admin Console. Jeśli Twoja domena nie została automatycznie zweryfikowana, kliknij opcję Weryfikuj. Następnie kliknij opcję Weryfikuj teraz.

  Weryfikuj

  Gdy domena przejdzie weryfikację, otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną.

  • Jeśli katalog utworzono w oparciu o identyfikatory Enterprise ID, jest to koniec procesu. Można teraz przetestować konfigurację i przejść dalej.
  • Jeśli utworzono katalog w oparciu o identyfikatory typu Federated ID, skonfiguruj logowanie SSO po otrzymaniu od Adobe wiadomości e-mail z potwierdzeniem udostępnienia katalogu.

1.b. Skonfiguruj logowanie SSO (opcjonalnie)

Poniższa procedura przedstawia podstawowe kroki konfiguracji logowania SSO. Szczegółowe instrukcje i pojęcia opisano w artykule Konfigurowanie identyfikatorów.

Uwaga:

W niniejszym dokumencie zilustrowano procedurę konfiguracji logowania SSO na przykładzie identyfikatorów usługi Google Suite dla Edukacji. Instrukcje konfiguracji dotyczące innych popularnych usług IdP (dostawców tożsamości) można znaleźć tutaj: Microsoft ADFS, Microsoft Azure, Shibboleth IdP, Okta, InCommon. Jeśli wykorzystywanej przez Twoją instytucję usługi IdP nie ma na tej liście lub jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z operatorem tej usługi.

 1. Przejdź do konsoli administracyjnej usługi IdP (na przykład G-Suite).

 2. Otwórz sekcję Apps > SAML apps > Enable SSO for a SAML application (Aplikacje > Aplikacje SAML > Włącz pojedyncze logowanie dla aplikacji SAML).

  Włączanie logowania SSO dla aplikacji SAML
 3. Na ekranie Enable SSO for SAML Application (Włącz pojedyncze logowanie dal aplikacji SAML) kliknij opcję Setup My Own Custom App (Skonfiguruj niestandardową aplikację).

  Konfigurowanie niestandardowej aplikacji
 4. Zostanie wyświetlony ekran Google IdP Information (Informacje usługi IdP Google). Zapisz wartości podane dla parametrów SSO URL (Adres URL logowania SSO) i Entity ID (Identyfikator podmiotu). Pobierz certyfikat i kliknij opcję Next (Dalej).

  Zmień rozszerzenie pliku certyfikatu z .pem na .cer, zmieniając nazwę pliku.

  Uwaga:

  Jeśli dostępny jest więcej niż jeden certyfikat, wybierz certyfikat SHA-1. Musi to być certyfikat w formacie PEM. Jeśli nie masz pewności co do typu i formatu certyfikatu, skontaktuj się z dostawcą usługi IdP.

  Informacje usługi IdP Google
 5. Wróć do serwisu Adobe Admin Console. Przejdź do sekcji Ustawienia > Tożsamość > Katalogi i kliknij opcję Konfiguruj obok odpowiedniego katalogu.

  Na ekranie Konfiguruj katalog wykonaj następujące czynności:

  • Prześlij certyfikat.
  • W polu Identyfikator podmiotu wklej skopiowaną wartość parametru „Entity ID”. W polu Adres URL logowania SSO wklej skopiowaną wartość parametru „SSO URL”.
  • Dla parametru Powiązanie IdP ustaw wartość HTTP — Post.
  • Dla parametru Ustawienie loginu użytkownika wybierz opcję Adres e-mail.
  • Kliknij przycisk Zakończ konfigurację.
  Konfigurowanie domeny
  Odwzorowanie pól pomiędzy konsolą administracyjną Google Admin a stroną Konfiguruj katalog.
 6. W serwisie Adobe Admin Console kliknij opcję Pobierz metadane. Aby zakończyć konfigurację, prześlij plik metadanych XML do konsoli administracyjnej Google.

  Aby potwierdzić, że przyjmujesz do wiadomości konieczność sfinalizowania konfiguracji w systemie dostawcy usługi IdP, zaznacz odpowiednie pole wyboru i kliknij opcję Zakończ.

  Pobieranie metadanych
 7. Otwórz ten plik XML w zwykłym edytorze tekstu (na przykład Notatniku w systemie Windows lub programie TextEdit w systemie Mac). Odszukaj w pliku metadanych łańcuchy entityId oraz Location.

  Uwaga:

  Nie otwieraj pliku tego XML w programie Microsoft Word.

  Metadane
 8. Wróć do ekranu G-Suite, uzupełnij podstawowe informacje dotyczące swojej niestandardowej aplikacji i kliknij opcję Next (Dalej).

  Podstawowe informacje dotyczące niestandardowej aplikacji
 9. Wklej wartości entityId i Location na ekranie Service Provider Details (Dane dostawcy usługi) i kliknij opcję Next (Dalej).

  Dane dostawcy usługi
 10. Dodaj nowe odwzorowanie na ekranie Attribute Mapping (Odwzorowanie atrybutów) zgodnie z poniższą tabelą i kliknij opcję Finish (Zakończ).

  Atrybuty dostawcy usługi Pola profilu użytkownika
  FirstName Imię
  LastName Nazwisko
  Email Podstawowy adres e-mail
  Odwzorowanie atrybutów

  Uwaga:

  Atrybuty uwzględniają wielkość liter.

 11. Na ekranie Setting up SSO for Adobe (Konfiguracja logowania SSO dla aplikacji Adobe) kliknij opcję OK.

  Konfiguracja logowania SSO dla aplikacji Adobe
 12. Zmień ustawienia dla aplikacji Adobe Creative Cloud na wartość On For Everyone (Włączone dla wszystkich).

  Ustawienia dla usługi Adobe Creative Cloud
 13. Przejdź ponownie do serwisu Adobe Admin Console i wykonaj następujące czynności na ekranie Konfiguruj katalog. Aby potwierdzić, że konfiguracja w systemie dostawcy usługi IdP została sfinalizowana, zaznacz odpowiednie pole wyboru i kliknij opcję Zakończ.

  Logowanie SSO dla tego katalogu zostało skonfigurowane — możesz teraz zacząć dodawać do niego użytkowników.

2. Przetestuj konfigurację

Aby przetestować konfigurację, można dodać nowe konto użytkownika i zalogować się za jego pomocą. Możesz wybrać w tym celu istniejący adres e-mail, do którego masz dostęp, lub utworzyć nowy na potrzeby testu.

2.a. Dodaj użytkownika

Aby dodać użytkownika, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy Użytkownicy i kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 2. Podaj adres e-mail użytkownika. Wybierz opcję Dodaj jako użytkownika Federated ID lub Dodaj jako użytkownika Enterprise ID.

  Uwaga:

  Użyj adresu e-mail należącego do jednej z przypisanych domen. Nie wybieraj opcji Dodaj jako użytkownika Adobe ID.

 3. Wybierz odpowiednią opcję w polu Kraj oraz wpisz wartości w pola Imię i Nazwisko.

  Uwaga:

  Imię i Nazwisko to pola obowiązkowe, chociaż błędnie opisano je jako opcjonalne.

  Dodawanie użytkownika
 4. Aby przypisać użytkownikowi produkty, przejdź do karty Przypisz produkty. Kliknij produkt, wybierz dla niego profil i zapisz zmiany.

  Zostanie wyświetlona lista produktów odpowiadająca planowi zakupowemu instytucji. Więcej informacji o produktach i profilach: Zarządzanie produktami i profilami.

  Przypisywanie produktów

  Po prawidłowym utworzeniu konta użytkownika i przypisaniu mu produktu otrzymasz wiadomość na powiązany z tym kontem adres e-mail. Wykonaj instrukcje podane w tej wiadomości.

2.b. Zaloguj się jako nowy użytkownik

Aby zalogować się za pomocą utworzonego konta użytkownika, otwórz serwis Adobe Spark i kliknij opcje Zaloguj się > Zaloguj się z konta szkolnego. Następnie zaloguj się, podając adres e-mail i hasło.

Logowanie do usługi Adobe Spark

Uwaga:

Jeśli z danym adresem e-mail jest powiązany zarówno osobisty identyfikator Adobe ID (identyfikator tworzony samodzielnie przez użytkownika końcowego), jak i identyfikator przydzielony przez szkołę (Enterprise ID lub Federated ID utworzone w serwisie Adobe Admin Console), zostanie wyświetlony ekran wyboru konta. Aby zalogować się przy użyciu nowego konta dla przedsiębiorstw, wybierz Enterprise ID.

Jeśli używasz identyfikatorów Federated ID, nastąpi przekierowanie do ekranu logowania usługi IdP (na przykład Google). Wprowadź adres e-mail użytkownika, kliknij opcję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Logowanie za pomocą konta Google

3. Zarządzaj użytkownikami

3.a. Utwórz profile produktów

Profile produktów umożliwiają włączanie wszystkich lub wybranych usług Adobe dostępnych w nabytym przez szkołę planie. Pozwala to dostosować ustawienia powiązane z danym produktem i planem.

Aby użytkownik mógł korzystać z produktu lub usługi, trzeba go dodać do odpowiedniego profilu produktów. Do profilu produktów można przydzielać licencje, przypisując go do zakupionego planu. Użytkownik może należeć do wielu profilów produktów, z których każdy udziela mu różnych licencji. Ostateczny kształt uprawnień użytkownika wyznacza suma zbiorów licencji udzielanych przez poszczególne profile produktów. Więcej informacji o profilach produktów: Zarządzanie produktami i profilami.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Produkty.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich planów produktowych Adobe, którymi administrujesz.

 2. Wybierz odpowiedni plan produktowy i kliknij opcję Nowy profil.

  Zostanie wyświetlony kreator Utwórz nowy profil.

  Utwórz nowy profil
 3. Na ekranie Szczegóły wprowadź nazwę profilu, nazwę wyświetlaną i opis, a następnie kliknij opcję Dalej.

  Aby użytkownicy byli automatycznie powiadamiani pocztą elektroniczną o dodaniu ich lub usunięciu z tego profilu, włącz opcję Powiadomienia użytkowników.

 4. Na ekranie Przydział wybierz docelową liczbę licencji przydzielonych do tego profilu, a następnie kliknij opcję Dalej.

  Uwaga:

  Opcja Przydziały nie ma zastosowania do planów Adobe Spark dla sektora edukacji.

 5. Na ekranie Usługi można włączyć lub wyłączyć poszczególne usługi dla tego profilu produktów.

  Ekran Usługi
 6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać nowy profil.

3.b. Utwórz grupy użytkowników i przypisz im profile produktów

Adobe zaleca tworzenie grup użytkowników jako mechanizmu zapewniania dostępu do produktów i usług. Można utworzyć jedną grupę i dodać do niej wszystkich użytkowników lub utworzyć oddzielne grupy dla poszczególnych wydziałów, programów lub ról (uczeń, nauczyciel, pracownik).

Utworzenie wielu grup użytkowników jest przydatne w następujących sytuacjach:

 • Jeśli szkoła zamierza udostępniać różne produkty różnym grupom użytkowników, na przykład jeśli plan „Creative Cloud Wszystkie aplikacje” ma być dostępny tylko dla uczniów szkół średnich, a plan Adobe Spark — dla wszystkich uczniów.
 • Jeśli chcesz przyznać innym użytkownikom ograniczone uprawnienia administracyjne. Na przykład kierownik wydziału może mieć możliwość dodawania lub usuwania użytkowników ze swojego wydziału bez konieczności proszenia o to centralnego działu informatycznego.

Aby utworzyć grupę użytkowników, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy Grupy użytkowników i kliknij opcję Nowa grupa użytkowników.

  Nowa grupa użytkowników
 2. Wprowadź nazwę i opis tworzonej grupy użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Opis nie odgrywa żadnej roli w konfiguracji i służy wyłącznie celom informacyjnym. Jednak warto wprowadzić nazwę i opis informujące o celu grupy.

  Nazwa i opis
 3. Można również skonfigurować konto administratora danej grupy użytkowników, zwanego Administratorem grupy użytkowników.

  Aby dodać administratora grupy użytkowników, kliknij nazwę grupy. Przejdź do karty Administratorzy i kliknij opcję Dodaj administratora.

  Dodawanie administratora
 4. Podaj adres e-mail administratora. Można szukać istniejących użytkowników lub dodawać nowych, podając poprawny adres e-mail i wypełniając informacje na ekranie.

  Kliknij przycisk Zapisz.

  Dodawanie administratora
 5. Aby zarządzać uprawnieniami przyznawanymi użytkownikom, przypisz odpowiednie profile produktów do grupy użytkowników.

  Kliknij nazwę grupy, przejdź do karty Przypisane profile produktów, a następnie kliknij opcję Przypisz profile produktów.

  Przypisywanie profili produktów
 6. Dodaj wybrane profile produktów do grupy użytkowników i kliknij opcję Zapisz.

  Dodawanie profili produktów do grupy użytkowników

Grupa użytkowników jest teraz gotowa i można zacząć dodawać do niej użytkowników.

Jeśli użytkownikom przypisano rolę administracyjną albo profil produktowy, to zostanie do nich wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem. Użytkownicy muszą kliknąć odsyłacz, aby uzupełnić swój profil, jeśli powiadomienie zawiera taki monit.

3.c. Dodaj użytkowników

Aby dodać wielu użytkowników do organizacji i jednocześnie przypisać ich do profili produktów, prześlij dane wszystkich użytkowników w formacie listy rozdzielanej przecinkami. Za pomocą pliku CSV można zaimportować do 5000 użytkowników naraz.

Jeśli chcesz zautomatyzować proces zarządzania użytkownikami, możesz skorzystać z narzędzia User Sync. Ta metoda wymaga zainstalowania w sieci korporacyjnej dodatkowego oprogramowania, które pozwoli synchronizować użytkowników między katalogiem kont korporacji a systemami Adobe. Jest to jednak metoda rekomendowana przez Adobe w przypadku dużych organizacji, mających odpowiednie zasoby informatyczne.Więcej informacji podano w artykule Konfigurowanie narzędzia Synchronizacja użytkowników. Można również skorzystać z samoobsługowego kursu poświęconego automatyzacji obsługi użytkowników, dostępnego za pośrednictwem bezpłatnego konta Adobe Captivate Prime.

Aby zbiorczo dodawać użytkowników za pośrednictwem serwisu Admin Console, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy, kliknij ikonę i z rozwijanej listy wybierz opcję Dodaj użytkowników (CSV).

 2. W oknie dialogowym Dodaj użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Standardowy szablon.

  Dodawanie użytkowników (CSV)
 3. Otwórz pobrany szablon CSV w edytorze arkuszy kalkulacyjnych (na przykład w programie Microsoft Excel) i wklej do niego użytkowników zgodnie z poniższą ilustracją.

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

  W przypadku identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID, kolumny od A do G są obowiązkowe. 

  Jeśli stosujesz grupy użytkowników jako mechanizm zarządzania dostępem do produktów, przypisz użytkowników do odpowiednich grup, używając kolumn K i L. W tym przypadku możesz pozostawić pozostałe komórki puste.

  Pobrany szablon CSV

  Uwaga:

  Ta funkcja nie obsługuje nazw kont użytkowników zawierających znaki specjalne, takie jak przecinek (,) i średnik (;).

 4. Przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Dodaj użytkowników (CSV) i kliknij przycisk Prześlij.

  Kliknij przycisk Prześlij

  Uwaga:

  Można przesłać plik CSV o rozmiarze do 10 MB.

3.d. Środowisko pracy użytkownika końcowego

Gdy procedura przypisywania profili produktów lub uprawnień administracyjnych zostanie pomyślnie zakończona, użytkownicy otrzymają powitalną wiadomość e-mail.

Powitalna wiadomość e-mail

Użytkownicy mogą kliknąć odsyłacz Rozpocznij w tej wiadomości e-mail, zalogować się i rozpocząć korzystanie z przydzielonych im usług.

Aby zalogować się w programie Adobe Spark za pomocą utworzonego konta użytkownika, otwórz serwis Adobe Spark i kliknij opcje Zaloguj się > Zaloguj się z konta szkolnego. Następnie zaloguj się, podając adres e-mail i hasło.

Logowanie do usługi Adobe Spark

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów pierwszym krokiem powinno być przejrzenie podręcznika dla administratorów i wyszukanie artykułów na stronie pomocy technicznej i materiałów do nauki dla przedsiębiorstw.

Rozwiązywanie typowych problemów z logowaniem SSO

W przypadku wystąpienia błędu związanego bezpośrednio z logowaniem SSO należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów. Ponadto jeśli problem z logowaniem SSO dotyczy usługi IdP, należy skontaktować się z centrum pomocy dostawcy tej usługi.

Rozwiązywanie problemów ze zbiorczym przesyłaniem danych

Kontakt z działem pomocy technicznej Adobe

Kontaktując się z zespołem pomocy technicznej Adobe w celu zgłoszenia problemu dotyczącego logowania SSO, należy podać następujące informacje. Pozwoli to działowi obsługi klienta Adobe szybko i skutecznie udzielić wsparcia.

 • Liczba kont użytkowników, których dotyczy problem;
 • Nazwa domeny Adobe;
 • Identyfikator logowania i adres e-mail, których dotyczy problem (muszą być takie same);
 • Pełne dane kontaktowe użytkownika;
 • Przedział dat i godzin, w których występował problem;
 • Zrzuty ekranu lub wideo prezentujące obieg pracy, począwszy od sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany po próbę zalogowania się za pośrednictwem serwisu www.adobe.com;
 • Dane wyjściowe funkcji śledzenia („trace”) dla protokołu SAML zarejestrowane podczas prezentowanego obiegu pracy. Użycie funkcji śledzenia protokołu SAML nie wymaga specjalnych umiejętności ani uprawnień (nie są do tego potrzebne uprawnienia administratora). Jest to funkcja dostępna w wielu przeglądarkach, na przykład Firefox i Chrome.

Aby użyć wtyczki śledzenia w protokole SAML, wykonaj następujące czynności:

 1. Zainstaluj wtyczkę śledzenia SAML w przeglądarce użytkownika.

 2. Sprawdź, czy użytkownik jest wylogowany z konta Adobe.

 3. Odszukaj i kliknij okno SAML Trace, dostępne po wybraniu ikony SAML na pasku narzędzi.

  Zostanie wyświetlone oddzielne okno. Przesuń je i pozostaw otwarte.

 4. Przejdź do serwisu www.adobe.com, kliknij opcję Zaloguj się i przeprowadź procedurę logowania aż do wystąpienia błędu.

 5. Z chwilą wystąpienia błędu przejdź do okna SAML Trace (patrz poniżej).

  Odszukaj i kliknij wiersz polecenia POST w kolorze pomarańczowym zawierający znacznik SAML kończący się frazą „accauthlinktest”.

  Diagnozowanie problemów z logowaniem SSO
 6. Kliknij kartę SAML — obok kart HTML i Parameters (Parametry).

 7. Skopiuj całą zawartość do pliku tekstowego i dołącz go do nowego zgłoszenia w systemie pomocy.

 8. Aby wykonać procedurę diagnozowania problemu z logowaniem SSO, odszukaj cztery obowiązkowe parametry SAML 2.0:

  1. NameID
  2. FirstName
  3. LastName
  4. Email
  • Wielkość liter musi być dokładnie taka sama, jak na powyższej liście.
  • Przejrzyj wartości obok każdego z tych parametrów i sprawdź, czy wszystkie zostały wypełnione.
  • Sprawdź, czy wartość parametru Email jest zgodna z wartością NameID i odwrotnie.
  • Sprawdź, czy formaty parametrów Email i NameID są poprawne i kompletne.

  Brak zgodności między nazwą między konta sieciowego użytkownika a nazwą konta tego użytkownika w systemach Adobe spowoduje błąd logowania SSO.

  Zajrzyj także do serwisu Adobe Admin Console. Wybierz kartę Ustawienia > Tożsamość, kliknij nazwę domeny i wybierz opcję Dzienniki zdarzeń. Są to zapisy udostępniane przez funkcję dziennika systemowego dostawcy usługi (Okta). Może występować kilkuminutowe opóźnienie w aktualizacji tych dzienników.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online