Kleuren aanpassen

Een kleur die buiten het gamma valt, omzetten in een afdrukbare kleur

Sommige kleuren uit de RGB- en HSB-kleurmodellen, zoals neonkleuren, kunnen niet worden afgedrukt, omdat er geen equivalent voor deze kleuren bestaat in het CMYK-model. Als u een kleur buiten de kleuromvang selecteert, wordt er een waarschuwingsdriehoek  weergegeven in het deelvenster Kleur of in de kleurkiezer.

 1. Klik op deze driehoek om de dichtstbijliggende CMYK-equivalent te gebruiken (deze kleur wordt weergegeven in een klein vak bij de driehoek).

Overgaan naar een webveilige kleur

Er zijn 216 webveilige kleuren. Dit zijn de kleuren die alle browsers, ongeacht het platform, herkennen. Als u een niet-webveilige kleur selecteert, wordt er een waarschuwingsblokje  weergegeven in het deelvenster Kleur, in de kleurkiezer of in het dialoogvenster Kleuren bewerken/Illustratie opnieuw kleuren.

 1. Klik op het blokje om de dichtstbijliggende webveilige kleur te gebruiken (deze wordt weergegeven in een klein vak bij het blokje).

Kleuren laten overvloeien

Met Overvloeien maakt u een aantal tussenliggende kleuren voor een groep met drie of meer gevulde objecten, op basis van de verticale of horizontale stand van de objecten of op hun stapelvolgorde. Overvloeien heeft geen effect op lijnen of op niet-getekende objecten.

 1. Selecteer drie of meer gevulde objecten.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Om tussenliggende objecten te vullen met een geleidelijk verloop tussen het voorste en het achterste gevulde object, kiest u Bewerken > Kleuren bewerken > Overvloeien: voor naar achter.

  • Om tussenliggende objecten te vullen met een geleidelijk verloop tussen de gevulde objecten geheel links en rechts, kiest u Bewerken > Kleuren bewerken > Overvloeien: horizontaal.

  • Om tussenliggende objecten te vullen met een geleidelijk verloop tussen het bovenste en onderste gevulde object, kiest u Bewerken > Kleuren bewerken > Overvloeien: verticaal.

Een kleur wijzigen in zijn omgekeerde of complement

 1. Selecteer de kleur die u wilt wijzigen.

 2. Selecteer een optie in het menu van het deelvenster Kleur.

  Omdraaien

  Hiermee wijzigt u elke component van een kleur in de tegengestelde waarde op de kleurenschaal. Als een RGB-kleur bijvoorbeeld een R-waarde van 100 heeft, wordt met de opdracht Omdraaien de waarde van R gewijzigd in 155 (255 – 100 = 155).

  Complementeren

  Hiermee wijzigt u elke component van een kleur in een nieuwe waarde op basis van de som van de hoogste en laagste RGB-waarden in de geselecteerde kleur. De laagste en hoogste RGB-waarden van de huidige kleur worden opgeteld. De waarde van elke component wordt van het resultaat afgetrokken om nieuwe RGB-waarden te maken. Stel bijvoorbeeld dat u een kleur selecteert met de RGB-waarde 102 voor rood, 153 voor groen en 51 voor blauw. Illustrator telt de hoogste (153) en laagste (51) waarden bij elkaar op en dat wordt de nieuwe waarde (204). Alle RGB-waarden in de bestaande kleur worden afgetrokken van de nieuwe waarde om nieuwe, complementaire RGB-waarden te maken: 204 – 102 (de huidige waarde voor rood) = 102 als de nieuwe waarde voor rood, 204 – 153 (de huidige waarde voor groen) = 51 als de nieuwe waarde voor groen en 204 – 51 (de huidige waarde voor blauw) = 153 als de huidige waarde voor blauw.

De tint van een kleur wijzigen

 1. Selecteer een algemene proceskleur of steunkleur in het deelvenster Stalen of selecteer een object waarop u een algemene proceskleur of steunkleur hebt toegepast.

 2. Sleep de T-schuifregelaar in het deelvenster Kleur of geef een waarde op in het tekstvak om de intensiteit van de kleur te wijzigen. Het bereik van de tint kan worden ingesteld tussen 0% en 100%. Hoe lager de waarde, hoe lichter de tint.

  Opmerking:

  Als u de T-schuifregelaar niet ziet, controleert u of u een algemene proceskleur of steunkleur hebt geselecteerd. Als de T-schuifregelaar dan nog steeds niet wordt weergegeven, kiest u Opties tonen in het menu van het deelvenster Kleur.

 3. Als u de tint als een staal wilt opslaan, sleept u de kleur naar het deelvenster Stalen of klikt u op de knop Nieuw staal in het deelvenster Stalen. De tint wordt onder dezelfde naam als de basiskleur opgeslagen, maar met toevoeging van het tintpercentage. Als u bijvoorbeeld een kleur met de naam 'Hemelsblauw' hebt opgeslagen bij 50 procent, wordt de staalnaam 'Hemelsblauw 50%'.

Meerdere kleuren omdraaien

 1. Selecteer de objecten waarvan u de kleuren wilt omdraaien.

 2. Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Kleuren omdraaien.

  Opmerking:

  U kunt het deelvenster Kleur gebruiken om afzonderlijke kleuren om te draaien.

De kleurbalans van een of meerdere kleuren aanpassen

 1. Selecteer de objecten waarvan u de kleuren wilt aanpassen.

 2. Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Kleurbalans aanpassen.

 3. Stel de opties voor vulling en lijnen in.

 4. Wijzig de kleurwaarden en klik op OK.

  • Als u algemene proceskleuren of steunkleuren hebt geselecteerd, gebruikt u de tintregelaar om de intensiteit van de kleuren aan te passen. Niet-algemene proceskleuren die u hebt geselecteerd, worden hierdoor niet beïnvloed.

  • Als u in de CMYK-kleurmodus werkt en niet-algemene proceskleuren hebt geselecteerd, moet u de schuifregelaars gebruiken om de percentages cyaan, magenta, geel en zwart aan te passen.

  • Als u in de RGB-kleurmodus werkt en niet-algemene proceskleuren hebt geselecteerd, moet u de schuifregelaars gebruiken om de percentages rood, groen en blauw aan te passen.

  • Als u de kleuren die u hebt geselecteerd in grijswaarden wilt omzetten, selecteert u Grijswaarden in de lijst Kleurmodus en selecteert u de optie Omzetten. Gebruik vervolgens de regelaar om het percentage zwart aan te passen.

  • Als u algemene proces- of steunkleuren hebt geselecteerd die u wilt omzetten naar niet-algemene proceskleuren, selecteert u CMYK of RGB in de lijst Kleurmodus (afhankelijk van de kleurmodus van het document) en selecteert u de optie Omzetten. Gebruik vervolgens de regelaars om de kleuren aan te passen.

De kleurmodus van een document wijzigen

 1. Kies Bestand > Documentkleurmodus > CMYK-kleur of RGB-kleur.

Steunkleuren weergeven en uitvoeren met behulp van Lab-waarden

Bepaalde vooraf gedefinieerde steunkleuren, zoals de kleuren in de TOYO-, PANTONE-, DIC- en HKS-bibliotheken, zijn gedefinieerd aan de hand van Lab-waarden. De kleuren uit deze bibliotheken omvatten ook CMYK-definities, zodat deze ook compatibel zijn met eerdere versies van Illustrator. In het deelvenster Stalen kunt u bepalen of Lab- of CMYK-waarden worden gebruikt voor het weergeven, exporteren en afdrukken van deze steunkleuren.

Lab-waarden, gebruikt in combinatie met de juiste apparaatprofielen, geven de meest nauwkeurige uitvoer voor alle apparaten. Als kleurenbeheer essentieel voor uw project is, raadt Adobe u aan steunkleuren weer te geven, te exporteren en af te drukken met hun Lab-waarden.

Opmerking:

Als de optie Voorvertoning overdruk is ingeschakeld, worden de Lab-waarden automatisch gebruikt om de schermnauwkeurigheid te verbeteren. Lab-waarden worden ook bij het afdrukken gebruikt als u de optie Simuleren hebt geselecteerd in het menu Overdrukken in het gedeelte Geavanceerd van het dialoogvenster Afdrukken.

 1. Kies Geselecteerde kleuren toevoegen in het menu van het deelvenster Stalen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Gebruik de Lab-waarden die zijn opgegeven door de fabrikant van het boek als u de kleuren zo nauwkeurig mogelijk wilt weergeven en uitvoeren.

  • Selecteer CMYK-waarden uit de procesboeken van de fabrikant als u wilt dat de steunkleuren zijn afgestemd op eerdere versies van Illustrator.

Kleuren omzetten in grijswaarden en omgekeerd

Kleuren omzetten in grijswaarden

 1. Selecteer de objecten waarvan u de kleuren wilt omzetten.

 2. Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Omzetten in grijswaarden.

  Opmerking:

  Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Kleuren aanpassen om objecten in grijswaarden om te zetten en tegelijkertijd de grijstinten aan te passen.

Grijswaardenafbeeldingen omzetten in RGB of CMYK

 1. Selecteer de grijswaardenafbeelding.

 2. Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Omzetten in CMYK of Omzetten in RGB (afhankelijk van de kleurmodus van het document).

Grijswaarden of 1-bits afbeeldingen inkleuren

 1. Selecteer het bitmapobject.

 2. Let op dat de knop Vulling in het deelvenster Tools of in het deelvenster Kleur is geselecteerd.

 3. Kies in het deelvenster Kleur de kleur voor de afbeelding: zwart, wit, een proceskleur of een steunkleur.

  Opmerking:

  Als een grijswaardenafbeelding een alfakanaal bevat, kunt u de afbeelding niet inkleuren met een proceskleur. Selecteer dan een steunkleur.

De verzadiging van meerdere kleuren aanpassen

 1. Selecteer de objecten waarvan u de kleuren wilt aanpassen.

 2. Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Verzadigen.

 3. Typ een waarde van –100% tot 100% om het verzadigingspercentage te bepalen voor de kleur of de tint van de steunkleur.

Overlappende kleuren mengen

U kunt overvloeimodi of het effect Hard mengen of Zacht mengen gebruiken om overlappende kleuren te mengen.

Overvloeimodi

Overvloeimodi bieden allerlei opties voor het besturen van overlappende kleuren. Gebruik in plaats van de effecten Hard mengen of Zacht mengen altijd deze modi voor illustraties met steunkleuren, patronen, verlopen, tekst of andere gecompliceerde illustraties.

Het effect Hard mengen

Kies deze optie om de hoogste waarde van iedere kleurcomponent te kiezen. Als Kleur 1 bijvoorbeeld 20% cyaan, 66% magenta, 40% geel en 0% zwart is en Kleur 2 40% cyaan, 20% magenta, 30% geel en 10% zwart, is de resulterende harde kleur 40% cyaan, 66% magenta, 40% geel en 10% zwart.

Het effect Zacht mengen

Kies deze optie om de onderliggende kleuren zichtbaar te maken door de overlappende illustratie en de afbeelding te verdelen in de verschillende onderdelen. U kunt het gewenste percentage voor de zichtbaarheid van de overlappende kleuren opgeven.

U kunt overvloeimodi toepassen op afzonderlijke objecten, terwijl u de effecten Hard mengen en Zacht mengen moet toepassen op gehele groepen of lagen. Overvloeimodi zijn van invloed op de vulling en de lijn van een object, terwijl bij gebruik van de effecten Hard en Zacht de lijn van een object wordt verwijderd.

Opmerking:

In de meeste gevallen wordt de kleur omgezet in CMYK wanneer het effect Hard mengen of Zacht mengen wordt toegepast op objecten die zijn getekend met een combinatie van proces- en steunkleuren. Wanneer niet-algemene RGB-proceskleuren worden gemengd met een RGB-steunkleur worden alle steunkleuren omgezet in een niet-algemene RGB-proceskleur.

Kleuren mengen met het effect Hard mengen

 1. Selecteer de groep of laag.

 2. Kies Effect > Pathfinder > Hard mengen.

Kleuren mengen met het effect Zacht mengen

 1. Selecteer de groep of laag.

 2. Kies Effect > Pathfinder > Zacht mengen.

 3. Typ een waarde tussen 1% en 100% in het tekstvak Mengfactor om de mate van zichtbaarheid van de overlappende kleuren te bepalen en klik op OK.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account