Nabywanie licencji urządzeń w ramach planu Creative Cloud dla sektora edukacji

Licencje dla urządzeń umożliwiają instytucjom korzystającym z programu Value Incentive Plan (VIP) licencjonowanie oprogramowania dla konkretnych komputerów. Dzięki temu użytkownicy nie muszą się nigdy logować ani wprowadzać numeru seryjnego, aby skorzystać z aplikacji. Instytucje mogą nabywać licencje urządzeń w ramach planu Creative Cloud dla sektora edukacji po przystąpieniu do programu VIP za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy ofert edukacyjnych Adobe lub za pośrednictwem działu Adobe Business Direct.

Logowanie do serwisu Admin Console

 1. Zaloguj się w serwisie www.adobe.com/pl, klikając opcję Zaloguj się na globalnym pasku nawigacyjnym na górze i podając identyfikator Adobe ID oraz hasło powiązane z kontem w programie VIP.

  Kliknij opcję Zaloguj się.

  Jeśli jednak masz aktywną sesję po zalogowaniu się na innej stronie w serwisie adobe.com, kliknij nazwę konta na górnym pasku nawigacyjnym.

  Kliknij nazwę konta na górnym pasku nawigacyjnym
 2. W okienku nawigacyjnym lub menu rozwijanym kliknij opcję Zarządzaj zespołem , aby otworzyć konsolę Admin Console, za pomocą której można zarządzać licencjami.

  Po dokonaniu zakupu licencji urządzeń w ramach oferty Creative Cloud dla sektora edukacji administrator programu VIP korzysta z serwisu Admin Console, aby zarządzać tymi licencjami i pobrać narzędzie Creative Cloud Packager.

  Uwaga: 

  Serwis Admin Console jest przygotowany do współpracy z następującymi przeglądarkami:

  • Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 lub nowsze wersje
  • Win 7: IE 9, IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 lub nowsze wersje
  • Win 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 lub nowsze wersje

Zarządzanie licencjami dla urządzeń

Aby wyświetlić licencje urządzeń, kliknij opcję Wszystkie w sekcji Licencje dla urządzeń na pasku nawigacyjnym po lewej stronie. Wyświetlona zostanie liczba nabytych, aktywnych i dostępnych licencji w podziale na pule wdrożeniowe. Pule wdrożeniowe składają się z zakupionych licencji na konkretne produkty. Na przykład przy zakupie licencji Creative Cloud Wszystkie aplikacje oraz licencji Pojedyncza Aplikacja — Photoshop CC, każda z nich utworzy własną pulę wdrożeniową.

Pula wdrożeniowa

Pakowanie i wdrażanie licencji urządzeń

Przejdź do sekcji Narzędzia wdrażania, aby pobrać narzędzie Creative Cloud Packager. Packager to produkt przeznaczony dla administratorów, który umożliwia tworzenie pakietów aplikacji do wdrażania. Po utworzeniu pakietu instalacyjnego administrator instaluje ten pakiet produktów na komputerach w klasach lub pracowniach, posługując się takimi narzędziami wdrożeniowymi, jak Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop lub JAMF Casper Suite. Więcej informacji: Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD oraz Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM. Więcej informacji na temat pakowania i wdrażania licencji urządzeń: Tworzenie pakietów z licencjami dla urządzeń.

Uwaga:

Adobe zaleca, aby na komputerach, na których używa się licencji dla urządzeń, nie instalować programu Creative Cloud Desktop. Istnieje znany błąd związany z określonymi typami kont, który może powodować usunięcie licencji z komputera, gdy użytkownik wyloguje się z programu Creative Cloud Desktop. Nie jest to działanie wymagane, ale niepodjęcie go może prowadzić do nieoczekiwanych skutków, gdy użytkownicy zalogują się, a potem wylogują z programu.

Aktywacja licencji na urządzeniu

Administratorzy nie mogą przypisać licencji dla urządzenia bezpośrednio w serwisie Admin Console. Licencje urządzeń są aktywowane na zasadzie „pierwsze uruchomienie — pierwsza licencja”: gdy na urządzeniu zostanie po raz pierwszy uruchomiona aplikacja (np. Photoshop, Dreamweaver), tworzony jest odpowiedni plik licencji i licencja ta jest aktywowana dla danego urządzenia. Proces ten trwa aż do wykorzystania wszystkich zakupionych licencji.

Urządzenia muszą połączyć się z serwerami Adobe w celu dokonania początkowej aktywacji. Potem trzeba łączyć się co najmniej raz na 99 dni aż do końca okresu subskrypcji.

Gdy licencja zostanie aktywowana na jednym z urządzeń, nazwa tego urządzenia pojawi się w serwisie Admin Console w odpowiedniej puli wdrożeniowej. Podana zostanie także informacje o liczbie licencji dostępnych do uaktywnienia.

Pule wdrożeniowe Creative Cloud Wszystkie aplikacje

Dezaktywacja licencji na urządzeniu

Dezaktywacja licencji uniemożliwia dostęp do puli wdrożeniowej produktu z określonego urządzenia.

Wszystkie urządzenia są wymienione w sekcji Licencje dla urządzeń na pasku nawigacyjnym po lewej stronie. Wybierz odpowiednią pulę wdrożeniową, aby rozpocząć proces dezaktywacji.

Aby dezaktywować licencję, kliknij opcję Dezaktywuj obok odpowiedniego urządzenia. Zostanie wyświetlone menu z prośbą o potwierdzenie.

Gdy licencja zostanie zdezaktywowana na danym urządzeniu, pojawi się znowu na liście licencji dostępnych w ramach określonej puli wdrożeniowej produktu i będzie ją można aktywować na innym urządzeniu. Dostępna licencja zostanie wykorzystana w chwili, gdy następne urządzenie bez licencji uruchomi aplikację z tej samej puli wdrożeniowej.

Dziennik Zdezaktywowane urządzenia

Gdy administrator dezaktywuje licencję na urządzeniu, w dzienniku Zdezaktywowane urządzenia jest dodawany wpis, który określa produkt, nazwę urządzenia i datę dezaktywacji licencji.  Jeśli żadne urządzenia nie zostały dezaktywowane, to dziennik ten będzie pusty.

Ponowna aktywacja licencji

Administrator może na dwa sposoby reaktywować uprzednio zdezaktywowane urządzenie.

 1. Można ponownie wdrożyć licencję, wykonując instrukcje z sekcji Pakowanie i wdrażanie licencji urządzeń (należy się przy tym upewnić, że została zainstalowana najnowsza wersja narzędzia Creative Cloud Packager). Tej metody używa się w następujących sytuacjach:

    a. Produkt Creative Cloud dla sektora edukacji został usunięty lub odinstalowany z urządzenia

    b. Administrator chce zainstalować inny zestaw aplikacji niż ten, który znajduje się obecnie na urządzeniu

    c. Dany produkt nie był od dawna aktualizowany

 2. Tworzenie nowego pliku licencji. Ta opcja to doskonałe rozwiązanie, jeśli trzeba zastąpić licencję na zainstalowany obecnie produkt nowym plikiem licencyjnym na taki sam produkt. Jeśli na przykład na urządzeniu przed dezaktywacją licencji był zainstalowany i używany plan Creative Cloud Wszystkie aplikacje, to wystarczy utworzyć nowy plik licencji Creative Cloud Wszystkie aplikacje dla tego urządzenia. Nie trzeba ponownie wdrażać całości rozwiązania.

Uwaga:

Nie należy usuwać plików w folderach SLCache oraz SLStore, może to bowiem spowodować niespójny stan informacji licencyjnych na komputerze-hoście.

Po ponownym wdrożeniu licencji należy uruchomić aplikację na urządzeniu, aby ją aktywować. Gdy licencja zostanie aktywowana, urządzenie pojawi się w puli wdrażania produktu w konsoli Admin Console. Widoczna będzie również informacja o statusie urządzenia.

Uwaga:

Jeśli masz problemy z reaktywacją, zobacz Ponowna aktywacja maszyn archiwalnych w przypadku licencji dla urządzeń.

Licencje tymczasowe

Jeśli liczba urządzeń z aktywnymi licencjami przekracza liczbę zakupionych licencji, w sekcji Aktywne licencje zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy oraz status „Tymczasowy” i data ważności. Administratorzy muszą w ciągu 60 dni od daty aktywacji przekształcić licencje tymczasowe w licencje opłacone, składając odpowiednie zamówienie u przedstawiciela Adobe. Administrator może również dezaktywować licencje tymczasowe, wykonując instrukcje podane w sekcji Dezaktywacja licencji na urządzeniu. Jeśli nie zostaną kupione dodatkowe licencje lub licencje tymczasowe nie zostaną dezaktywowane wraz upływem daty ważności, użytkownicy nie będą mogli korzystać z żadnych aplikacji związanych z tymi licencjami.

Zakup dodatkowych licencji

Administratorzy nie mogą obecnie dodawać (kupować) licencji urządzeń za pośrednictwem serwisu Admin Console. Aby kupić dodatkowe licencje urządzeń, zadzwoń do działu Adobe Business Direct na numer 800-443-8158 lub skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą oferty edukacyjnej Adobe.

Uwaga:

Przycisk Dodaj licencje, który znajduje się w serwisie Admin Console, służy tylko do dodawania licencji dla nazwanych użytkowników. Są to licencje przypisane do poszczególnych użytkowników, w przeciwieństwie do licencji urządzenia, które są przypisane do konkretnych urządzeń.

Wyszukiwanie urządzenia

 1. Kliknij pozycję Wszystkie w sekcji Licencje dla urządzeń w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

 2. W polu wyszukiwania na górnym pasku narzędziowym wprowadź nazwę urządzenia. W prawym okienku zostaną wyświetlone pasujące wyniki.

Zarządzanie administratorami

 1. Kliknij opcję Administratorzy w panelu nawigacyjnym po lewej stronie, aby otworzyć zakładkę Administratorzy.

 2. Kliknij odsyłacz + Dodaj więcej na dole tabeli.

 3. Wprowadź adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić do pełnienia roli administratora.

 4. Kliknij opcję Dodaj administratora.

 5. Status zmienia się na „oczekujący” i zostaje wysłane zaproszenie. Aby cały proces mógł zostać zakończony, zaproszenie musi zostać przyjęte.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online