Na karcie Pakiety w serwisie Admin Console można tworzyć pakiety niestandardowe. Proces tworzenia pakietów zapewnia precyzyjną kontrolę nad tym, jakie aplikacje się w nich znajdą. Można również określić takie ustawienia, jak docelowe platformy i język.

Na karcie Pakiety można tworzyć następujące typy pakietów:

Pakiet samoobsługowy:

Instaluje na komputerach użytkowników aplikację Adobe Creative Cloud Desktop z uprawnieniami administratora. Zobacz Tworzenie pakietu samoobsługowego.

Pakiet zarządzany:

Umożliwia kontrolowanie procesu instalowania i aktualizowania aplikacji na komputerach użytkowników. Zobacz Tworzenie pakietu zarządzanego.

Pakiet zawierający tylko program Acrobat:

Jeśli przedsiębiorstwo ma w serwisie Admin Console uprawnienia obejmujące tylko licencje Document Cloud, to można utworzyć pakiety zawierające tylko program Acrobat.

Uwaga:

Aby utworzyć pakiety obejmujące produkty, które nie należą do oferty Creative Cloud ani Document Cloud, takie jak Adobe Captivate i Presenter, trzeba dostosować dostępne szablony Adobe. Procedury opisane w tym dokumencie nie będą miały zastosowania.

Tworzenie pakietu samoobsługowego

Taki pakiet daje użytkownikom pełną kontrolę nad pobieraniem i instalowaniem aplikacji i aktualizacji Adobe. Jeśli użytkownicy nie mają uprawnień administracyjnych pozwalających na zarządzanie aplikacjami i aktualizacjami, można utworzyć dla nich pakiet samoobsługowy.

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Pakiety.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych pakietów.

  Lista pakietów
 2. Kliknij opcję Utwórz pakiet.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z wyborem metody wdrażania.

  choose-self-service-package
 3. Wybierz opcję Pakiet samoobsługowy i kliknij przycisk Wybierz.

  Wybór opcji pakietu
 4. Wprowadź nazwę pakietu i wybierz odpowiednie opcje:

  Platforma: Wybierz system operacyjny i rodzaj obsługiwanego procesora (32-bitowy lub 64-bitowy). Konieczne jest utworzenie osobnych pakietów dla instalacji 32-bitowych i 64-bitowych. Pakietu 32-bitowego nie można uruchomić na komputerze 64-bitowym.

  Język: Wybierz język używany przy tworzeniu pakietu.

  Użyj języka systemu operacyjnego: Zaznaczenie tej opcji umożliwia utworzenie pakietu, który będzie wdrażany w języku systemu operacyjnego na komputerze klienckim. W takim przypadku język systemu jest domyślnym językiem bazowym, w którym wdrażany jest pakiet.

  Utwórz folder na rozszerzenia i dołącz narzędzie wiersza poleceń Extension Manager: Tworzy w folderze pakietu podfolder, w którym można umieścić rozszerzenia do zainstalowania wraz z tym pakietem. Więcej informacji: Zarządzanie rozszerzeniami w pakietach.

  Przekieruj do wewnętrznego serwera aktualizacji: Kieruje wszelkie aktualizacje tego pakietu na wewnętrzny serwer aktualizacji. Dane tego serwera są podawane w kodzie XML przesłonięcia na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji podano w sekcji Preferencje artykułu „Pakowanie aplikacji w serwisie Admin Console”.

 5. Kliknij przycisk Kompiluj pakiet.

  Zostanie wyświetlona strona Pakiety. Na liście pakietów będą widoczne postępy kompilacji.

  Po zakończeniu kompilacji zostanie wyświetlony komunikat. Jeśli pakiet został skompilowany pomyślnie, w komunikacie tym zostanie również podany przedział czasu, przez jaki będzie można pobierać ten pakiet z serwisu Admin Console.

  Okres ważności pakietu samoobsługowego

  Czas, przez jaki istniejący pakiet pozostanie dostępny do pobrania z serwisu Admin Console, można również sprawdzić w okienku szczegółów, klikając wiersz z nazwą danego pakietu.

 6. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz lokalizację na komputerze, w której chcesz zapisać pakiet.

 7. Aby w przyszłości pobrać pakiet do dystrybucji, kliknij jego nazwę na liście pakietów, a następnie kliknij opcję Pobierz na prawym panelu.

Tworzenie pakietu zarządzanego

Wybranie tego typu pakietu pozwala zachować większą kontrolę nad aplikacjami i aktualizacjami Adobe, jakie użytkownicy mogą instalować.

Uwaga:

Aby utworzyć pakiety obejmujące produkty, które nie należą do oferty Creative Cloud ani Document Cloud, takie jak Adobe Captivate i Presenter, trzeba dostosować dostępne szablony Adobe. Opisana poniżej procedura nie będzie miała zastosowania.

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Pakiety.

 2. Kliknij opcję Utwórz pakiet.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z wyborem metody wdrażania.

  Wybór pakietu zarządzanego
 3. Wybierz opcję Pakiet zarządzany i kliknij przycisk Wybierz.

  Konfigurowanie pakietu
 4. Wybierz odpowiednie opcje:

  Platforma: Wybierz system operacyjny i rodzaj obsługiwanego procesora (32-bitowy lub 64-bitowy). Konieczne jest utworzenie osobnych pakietów dla instalacji 32-bitowych i 64-bitowych. Pakietu 32-bitowego nie można uruchomić na komputerze 64-bitowym.

  Język: Wybierz język używany przy tworzeniu pakietu.

  Użyj języka systemu operacyjnego: Zaznaczenie tej opcji umożliwia utworzenie pakietu, który będzie wdrażany w języku systemu operacyjnego na komputerze klienckim. W takim przypadku język systemu jest domyślnym językiem bazowym, w którym wdrażany jest pakiet.

  Pokaż panel aplikacji: Określ, czy panel Apps (aplikacje) w programie Creative Cloud Desktop ma być widoczny dla użytkowników. Włączenie lub wyłączenie panelu Apps powoduje odpowiednio włączenie lub wyłączenie możliwości aktualizacji na komputerze klienckim.

  Zezwalaj na instalowanie i aktualizowanie aplikacji przez użytkowników innych niż administratorzy: Umożliwia użytkownikom bez uprawnień administratora samoobsługowe instalowanie aplikacji i aktualizacji oraz zarządzanie nimi.

  Włącz program Remote Update Manager: Umożliwia używanie programu Remote Update Manager. Ta opcja powinna być zaznaczona. Adobe Remote Update Manager umożliwia zdalne uruchamianie aktualizacji na komputerach klienckich i wykonywanie programu z uprawnieniami administracyjnymi. Więcej informacji: Remote Update Manager.

  Utwórz folder na rozszerzenia i dołącz narzędzie wiersza poleceń Extension Manager: Tworzy w folderze pakietu podfolder, w którym można umieścić rozszerzenia do zainstalowania wraz z tym pakietem. Więcej informacji: Zarządzanie rozszerzeniami w pakietach.

  Przekieruj do wewnętrznego serwera aktualizacji: Kieruje wszelkie aktualizacje tego pakietu na wewnętrzny serwer aktualizacji. Dane tego serwera są podawane w kodzie XML przesłonięcia na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji podano w sekcji Preferencje artykułu „Pakowanie aplikacji w serwisie Admin Console”.

  Zainstaluj w niestandardowym katalogu: Aplikacje z tego pakietu zostaną zainstalowane w niestandardowym katalogu. Jest to katalog zdefiniowany na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji podano w sekcji Preferencje artykułu „Pakowanie aplikacji w serwisie Admin Console”.

  Wyłącz synchronizację plików: Wyłącza automatyczną synchronizację plików na komputerach klienckich. Jest to przydatne w przypadku instalowania pakietów w środowiskach testowych, gdzie trzeba wyłączyć synchronizację plików. Opcja dostępna tylko dla instytucji edukacyjnych.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlony ekran, na którym można wybrać aplikacje dodawane do pakietu.

  Wybór aplikacji

  Uwaga:

  Jeśli dodasz produkt, który ma produkty zależne, również one zostaną automatycznie dodane. Na przykład jeśli dodasz program Photoshop CC, automatycznie zostaną dodane produkty Camera Raw CC i Adobe Preview CC. Produkty zależne można jednak w razie potrzeby usunąć.

 6. Kliknij ikonę Plus obok odpowiednich aplikacji, aby uwzględnić je w pakiecie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na ekranie Finalizuj wprowadź nazwę tworzonego pakietu.

  Można tu również przejrzeć dołączone aplikacje i konfigurację pakietu przed jego skompilowaniem.

 8. Kliknij przycisk Kompiluj pakiet.

  Po zakończeniu kompilacji zostanie wyświetlony komunikat. Jeśli pakiet został skompilowany pomyślnie, w komunikacie tym zostanie również podany przedział czasu, przez jaki będzie można pobierać ten pakiet z serwisu Admin Console.

  Okres ważności pakietu zarządzanego

  Czas, przez jaki istniejący pakiet pozostanie dostępny do pobrania z serwisu Admin Console, można również sprawdzić w okienku szczegółów, klikając wiersz z nazwą danego pakietu.

 9. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz lokalizację na komputerze, w której chcesz zapisać pakiet.

 10. Aby w przyszłości pobrać pakiet do dystrybucji, kliknij w dowolnym miejscu wiersza odpowiedniego pakietu, a następnie kliknij opcję Pobierz w menu szczegółów pakietu.

Tworzenie pakietu zawierającego tylko program Acrobat

Jeśli przedsiębiorstwo ma w serwisie Admin Console uprawnienia obejmujące tylko licencje Document Cloud, to można utworzyć pakiety zawierające tylko program Acrobat.

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Pakiety.

 2. Kliknij opcję Utwórz pakiet.

 3. Wprowadź nazwę pakietu i wybierz odpowiednie opcje.

  create-acrobat-only-package

  Platforma:

  Wybierz system operacyjny i rodzaj obsługiwanego procesora (32-bitowy lub 64-bitowy). Konieczne jest utworzenie osobnych pakietów dla instalacji 32-bitowych i 64-bitowych. Pakietu 32-bitowego nie można uruchomić na komputerze 64-bitowym.

  Język:

  Wybierz język używany przy tworzeniu pakietu.

  Włącz program Remote Update Manager:

  Umożliwia używanie programu Remote Update Manager. Ta opcja powinna być zaznaczona. Adobe Remote Update Manager umożliwia zdalne uruchamianie aktualizacji na komputerach klienckich i wykonywanie programu z uprawnieniami administracyjnymi. Więcej informacji: Remote Update Manager.

 4. Kliknij przycisk Kompiluj pakiet.

  Zostanie wyświetlona strona Pakiety. Na liście pakietów będą widoczne postępy kompilacji.

  Po zakończeniu kompilacji zostanie wyświetlony komunikat. Jeśli pakiet został skompilowany pomyślnie, w komunikacie tym zostanie również podany przedział czasu, przez jaki będzie można pobierać ten pakiet z serwisu Admin Console.

  Okres ważności pakietu zawierającego tylko program Acrobat
 5. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz lokalizację na komputerze, w której chcesz zapisać pakiet.

 6. Aby w przyszłości pobrać pakiet do dystrybucji, kliknij jego nazwę na liście pakietów, a następnie kliknij opcję Pobierz w prawym panelu.

Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager

Creative Cloud Packager umożliwia tworzenie niestandardowych pakietów, które można wykorzystać w przypadku wdrożeń licencji innych niż imienne, na przykład licencji opartych na numerach seryjnych.

Aby pobrać narzędzie Creative Cloud Packager, zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Narzędzia i powiadomienia.

Wybierz opcję Creative Cloud Packager

Na kafelku Creative Cloud Packager kliknij opcję pobierania odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego.

Pakiety tworzone za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager nie są wymienione na karcie Pakiety w serwisie Admin Console.

Przed pobraniem i zainstalowaniem programu Creative Cloud Packager należy zapoznać się z jego wymaganiami systemowymi.

Więcej informacji o tworzeniu i wdrażaniu pakietów: zobacz Tworzenie pakietów — podręcznik użytkownika.

Korzystanie z kreatora dostosowywania programu Acrobat

Po utworzeniu zgodnie z podanymi tu instrukcjami pakietów zawierających tylko program Acrobat albo pakietów, w których Acrobat jest jednym z produktów, można dostosować pakiet, korzystając z kreatora dostosowywania Adobe.

Kreator ten usprawnia proces dostosowywania lub konfigurowania funkcji i ustawień aplikacji Acrobat w module instalacyjnym przed wdrożeniem programu w całym przedsiębiorstwie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online