O 3D grafice v aplikaci Animate

Aplikace Animate CC (dříve Flash Professional CC) umožňuje vytvářet 3D efekty přemísťováním a otáčením filmových klipů v trojrozměrném prostoru na ploše. Animate představuje trojrozměrný prostor, protože do vlastností každé instance filmového klipu přidá osu Z. Efekty 3D perspektivy můžete do instancí filmového klipu přidávat jejich posouváním podél osy X nebo otáčením podél osy X či Y nástroji 3D posunutí a 3D natočení. V 3D terminologii se pro přemístění objektu v 3D prostoru používá pojem převod a pro otáčení objektu v 3D prostoru pojem transformace. Jakmile jste na filmový klip jednou aplikovali některý z těchto efektů, považuje ho aplikace Animate za 3D filmový klip a kdykoli tento klip vyberete, objeví se na filmovém klipu překryvný barevný indikátor os.

Chcete-li, aby se objekt zdál být dál nebo blíž k uživateli, přesuňte tento objekt pomocí nástroje 3D posunutí nebo Inspektoru vlastností podél jeho osy Z. Chcete-li vytvořit dojem objektu, který je vzhledem k uživateli v určitém úhlu, otočte filmový klip pomocí nástroje 3D natočení podél jeho osy Z. Současným používáním těchto nástrojů můžete vytvořit realistické efekty perspektivy.

Jak nástroj 3D posunutí, tak i nástroj 3D natočení umožňují s objekty manipulovat v globálním i místním 3D prostoru. Globální 3D prostor je prostor vymezené plochy. Globální transformace a převody se vztahují k vymezené ploše. Místní 3D prostor je prostor filmového klipu. Místní transformace a převody se vztahují k prostoru tohoto filmového klipu. Pokud například máte filmový klip, který obsahuje několik vnořených filmových klipů, vztahují se místní 3D transformace vnořených filmových klipů na kreslící oblast uvnitř kontejneru filmového klipu. Výchozím režimem nástrojů 3D posunutí a 3D natočení je globální režim. Chcete-li je používat v místním režimu, klikněte na panelu nástrojů v části Volby na tlačítko Globální.

Pokud ve svém souboru FLA použijete 3D vlastnosti instancí filmových klipů, můžete vytvářet různé grafické efekty a přitom nemusíte filmové klipy duplikovat v knihovně. Když ale upravujete filmový klip z knihovny, nejsou aplikované 3D transformace a posuny viditelné. Když upravujete obsah filmového klipu, jsou viditelné pouze 3D transformace vnořených filmových klipů.

dr_global_3d_space
Vymezená plocha s filmovým klipem otočeným v globálním 3D prostoru

dr_local_3d_space
Vymezená plocha s filmovým klipem obsahujícím vnořený filmový klip otočený v místním 3D prostoru

Poznámka:

Jakmile je do instance filmového klipu přidána 3D transformace, nelze její nadřízený symbol filmového klipu upravovat v režimu Upravit na místě.

Pokud máte ve vymezené ploše 3D objekty, můžete ke všem těmto objektům skupinově přidávat určité 3D efekty pomocí úpravy vlastností Perspective Angle a Úběžný bod ve svém souboru FLA. Vlastnost Perspective Angle způsobuje zmenšení nebo zvětšení zobrazení vymezené plochy. Vlastnost Úběžný bod způsobuje posouvání 3D objektů ve vymezené ploše. Tato nastavení mají vliv pouze na vzhled filmových klipů, na které jste aplikovali 3D transformaci nebo převod.

Ve vývojovém nástroji Animate můžete ovládat jen jeden úhel pohledu neboli kameru. Zobrazení kamery vašeho souboru FLA je stejné jako zobrazení vymezené plochy. Každý soubor FLA má pouze jedno nastavení úhlu perspektivy a úběžného bodu.

Chcete-li používat 3D funkce aplikace Animate, musíte nastavit publikování souboru FLA na Flash Player 10 a ActionScript 3.0. Otáčet a převádět kolem osy Z můžete pouze instance filmových klipů. Některé 3D funkce jsou dostupné jen s využitím kódu jazyka ActionScript, který není v uživatelském rozhraní aplikace Animate přímo dostupný (například vícenásobné úběžné body nebo oddělené kamery pro jednotlivé filmové klipy). Pokud použijete ActionScript 3.0, můžete kromě filmových klipů aplikovat 3D vlastnosti i na objekty jako jsou text, komponenty FLV Playback a tlačítka.

Poznámka:

Na vrstvy masky nelze použít 3D nástroje a jako vrstvy masky nelze používat vrstvy, které obsahují 3D objekty. Další informace o vrstvách masek viz Používání vrstev masek.

Přesouvání objektů v 3D prostoru

Instance filmového klipu můžete pomocí nástroje 3D posunutí  přesunovat ve 3D prostoru. Když nástrojem vyberete filmový klip, jeho tři osy, X, Y a Z, se objeví na objektu ve vymezené ploše. Osa X je červená, osa Y zelená a osa Z je modrá.

Výchozím režimem nástroje 3D posunutí je globální režim. Přemisťování objektu v globálním 3D prostoru je stejné, jako když objekt přemisťujete vzhledem k vymezené ploše. Přemisťování objektu v místním 3D prostoru je stejné, jako když objekt přemisťujete vzhledem k nadřazenému filmovému klipu (pokud existuje). Chcete-li nástroj 3D posunutí přepnout mezi globálním a místním režimem, klikněte při vybraném nástroji 3D posunutí na panelu nástrojů v části Volby na přepínací tlačítko Globální. Režim můžete dočasně přepnout z globálního na místní tím, že během tažení s nástrojem 3D posunutí stisknete klávesu D.

Nástroje 3D posunutí a 3D natočení jsou v panelu nástrojů na stejném místě. Klepnutím a podržením ikony aktivního 3D nástroje v panelu nástrojů vyberete 3D nástroj, který aktuálně není aktivní.

Vybrané objekty s aplikovaným 3D převodem se ve vymezené ploše ve výchozím nastavení objeví s překrytím 3D osy. V předvolbách aplikace Animate můžete v části Všeobecné toto překrytí vypnout.

dr_3d_translation_overlay
Překrytí nástroje 3D posunutí

Poznámka:

Změníte-li polohu osy z 3D filmového klipu, změní filmový klip zdánlivě i svou polohu kolem os x a y. Je to z toho důvodu, že pohyb podél osy z se řídí neviditelnými přímkami perspektivy, které vychází z 3D úběžného bodu (ten se nastavuje v Inspektoru vlastností instance 3D symbolu) k okrajům vymezené plochy.

Přesunutí jednoho objektu v 3D prostoru

 1. Na panelu Nástroje vyberte nástroj 3D posunutí  (nebo ho vyberte stisknutím klávesy G).
 2. Nastavte nástroj na místní nebo globální režim.

  Na panelu nástrojů v části Volby zkontrolujte tlačítko Globální, abyste se ujistili, zda je nástroj v požadovaném režimu. Chcete-li režim přepnout, klikněte na toto tlačítko nebo stiskněte klávesu D.

 3. Pomocí nástroje 3D posunutí  vyberte filmový klip.
 4. Chcete-li objekt přesunout tažením s nástrojem, přesuňte ukazatel myši nad ovládací prvky os X, Y a Z. Když je ukazatel nad některým z ovládacích prvků, změní se.

  Ovládací prvky os X a Y jsou špičky šipek na jednotlivých osách. Tažením za některý z těchto ovládacích prvků ve směru jeho šipky objekt přesuňte podél vybrané osy. Ovládací prvek osy Z je černý bod ve středu filmového klipu. Tažením za ovládací prvek osy Z nahoru nebo dolů objekt přesunujete podél osy Z.

 5. Chcete-li objekt přesunout pomocí Inspektoru vlastností, zadejte v Inspektoru vlastností v části 3D poloha a pohled hodnoty pro X, Y a Z.

  Když objekt přesouváte podél osy Z, jeho zdánlivá velikost se mění. Tato zdánlivá velikost se objeví v Inspektoru vlastností v části 3D poloha a pohled jako hodnoty šířky a výšky. Tyto hodnoty jsou pouze ke čtení.

Přesouvání výběru obsahujícího více objektů v 3D prostoru

Když vyberete více filmových klipů, můžete jeden z vybraných objektů přesunout nástrojem 3D posunutí  a ostatní se přesunou stejně.

 • Chcete-li všechny objekty ve skupině přesunout v globálním 3D prostoru stejným směrem, nastavte nástroj 3D posunutí na globální režim a poté táhněte za ovládací prvky osy jednoho z těchto objektů. Poklepejte se stisknutou klávesou Shift na jeden z vybraných objektů, abyste ovládací prvky osy přesunuli na tento objekt.

 • Chcete-li všechny objekty ve skupině přesunout v místním 3D prostoru stejným směrem, nastavte nástroj 3D posunutí na místní režim a poté táhněte za ovládací prvky osy jednoho z těchto objektů. Poklepejte se stisknutou klávesou Shift na jeden z vybraných objektů, abyste ovládací prvky osy přesunuli na tento objekt.

Také můžete poklepáním na ovládací prvek osy Z přesunout ovládací prvek osy do středu vícenásobného výběru. Poklepejte se stisknutou klávesou Shift na jeden z vybraných objektů, abyste ovládací prvky osy přesunuli na tento objekt.

Otáčení objektů v 3D prostoru

Instance filmového klipu můžete v 3D prostoru otáčet pomocí nástroje 3D natočení . Na vybraných objektech ve vymezené ploše se objeví ovládací prvek nástroje 3D natočení. Ovládací prvek osy X je červený, osy Y zelený a osy Z modrý. Pomocí oranžového ovládacího prvku volného otáčení můžete provádět otáčení kolem os X a Y současně.

Výchozím režimem nástroje 3D natočení je globální režim. Otáčení objektu v globálním 3D prostoru je stejné, jako když objekt přemisťujete vzhledem k vymezené ploše. Otáčení objektu v místním 3D prostoru je stejné, jako když objekt přemisťujete vzhledem k nadřazenému filmovému klipu (pokud existuje). Chcete-li nástroj 3D natočení přepnout mezi globálním a místním režimem, klikněte při vybraném nástroji 3D natočení na panelu nástrojů v části Volby na přepínací tlačítko Globální. Režim můžete dočasně přepnout z globálního na místní tím, že během tažení s nástrojem 3D natočení stisknete klávesu D.

Nástroje 3D natočení a 3D posunutí jsou v panelu nástrojů na stejném místě. Klepnutím a podržením ikony aktivního 3D nástroje v panelu nástrojů vyberete 3D nástroj, který aktuálně není aktivní.

Vybrané objekty s aplikovaným 3D natočením se ve vymezené ploše ve výchozím nastavení objeví s překrytím 3D osy. V předvolbách aplikace Animate můžete v části Všeobecné toto překrytí vypnout.

dr_global_3d_rotation_overlay
Překrytí nástroje globální 3D natočení

dr_local_3d_rotation_overlay
Překrytí nástroje místní 3D natočení

Otočení jednoho objektu v 3D prostoru

 1. Na panelu Nástroje vyberte nástroj 3D natočení  (nebo stiskněte klávesu W).

  Na panelu nástrojů v části Volby zkontrolujte tlačítko Globální, abyste ověřili, zda je nástroj v požadovaném režimu. Chcete-li přepnout mezi globálním a místním režimem, klepněte na toto tlačítko nebo stiskněte klávesu D.

 2. Ve vymezené ploše vyberte filmový klip.

  Ovládací prvky nástroje 3D natočení se na vybraném objektu objeví překryté. Pokud se ovládací prvky objeví v jiném umístění, přesuňte poklepáním středový bod ovládacího prvku na vybraný objekt.

 3. Umístěte ukazatel myši nad jeden ze čtyř ovládacích prvků osy natočení.

  Když je ukazatel nad jedním z ovládacích prvků, změní se.

 4. Táhnutím za jeden z ovládacích prvků osy objekt otáčíte kolem této osy, táhnutím za ovládací prvek volného otáčení (vnější oranžový kruh) objekt otáčíte současně kolem osy X i Y.

  Chcete-li objekt otáčet kolem osy X, táhněte vlevo nebo vpravo za ovládací prvek osy X. Chcete-li objekt otáčet kolem osy Y, táhněte nahoru nebo dolů za ovládací prvek osy Y. Chcete-li objekt otáčet kolem osy Z, táhněte kruhovým pohybem za ovládací prvek osy Z.

 5. Chcete-li změnit polohu středového bodu ovládacího prvku natočení vzhledem k filmovému klipu, přetáhněte středový bod. Chcete-li omezit pohyb středového bodu na násobky 45 %, stiskněte během tažení klávesu Shift.

  Přesunem středového bodu natočení můžete ovládat efekt natočení na objekt a jeho vzhled. Poklepejte na středový bod, abyste ho přesunuli zpět do středu vybraného filmového klipu.

  Umístění středového bodu ovládacího prvku natočení pro vybraný objekt se objeví v panelu Transformace jako vlastnost 3D Center Point. Umístění středového bodu můžete v panelu Transformace upravit.

Otočení výběru obsahujícího více objektů v 3D prostoru

 1. Na panelu Nástroje vyberte nástroj 3D natočení  (nebo stiskněte klávesu W).

  Na panelu nástrojů v části Volby zkontrolujte tlačítko Globální, abyste ověřili, zda je nástroj v požadovaném režimu. Chcete-li přepnout mezi globálním a místním režimem, klepněte na toto tlačítko nebo stiskněte klávesu D.

 2. Ve vymezené ploše vyberte více filmových klipů.

  Ovládací prvky nástroje 3D natočení se na posledním vybraném objektu objeví překryté.

 3. Umístěte ukazatel myši nad jeden ze čtyř ovládacích prvků osy natočení.

  Když je ukazatel nad jedním z ovládacích prvků, změní se.

 4. Táhnutím za jeden z ovládacích prvků osy objekt otáčíte kolem této osy, táhnutím za ovládací prvek volného otáčení (vnější oranžový kruh) objekt otáčíte současně kolem osy X i Y.

  Chcete-li objekt otáčet kolem osy X, táhněte vlevo nebo vpravo za ovládací prvek osy X. Chcete-li objekt otáčet kolem osy Y, táhněte nahoru nebo dolů za ovládací prvek osy Y. Chcete-li objekt otáčet kolem osy Z, táhněte kruhovým pohybem za ovládací prvek osy Z.

  Všechny vybrané filmové klipy se otáčí kolem 3D středového bodu, který se objeví ve středu ovládacích prvků natočení.

 5. Chcete-li změnit umístění středového bodu ovládacího prvku 3D natočení, proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li přesunout středový bod do libovolného umístění, středový bod přetáhněte.

  • Chcete-li přesunout středový bod do středu jednoho z vybraných filmových klipů, poklepejte na filmový klip se stisknutou klávesou Shift.

  • Chcete-li přesunout středový bod do středu skupiny vybraných filmových klipů, poklepejte na středový bod.

  Změnou umístění středového bodu 3D natočení můžete ovládat efekt natočení na objekty.

  Umístění středového bodu ovládacího prvku natočení pro vybraný objekt se objeví v panelu Transformace jako 3D Center Point. Umístění středového bodu můžete v panelu Transformace upravit.

Otočení výběru pomocí panelu Transformace

 1. Otevřete panel Transformace (Okno >Transformovat).
 2. Ve vymezené ploše vyberte jeden nebo více filmových klipů.
 3. Zadejte požadované hodnoty do polí X, Y a Z nástroje 3D natočení v panelu Transformace, abyste výběr otočili. Tato pole obsahují aktivní text, takže tyto hodnoty můžete změnit tažením.

  Poznámka:

  V závislosti na aktuálním režimu nástroje 3D natočení v panelu nástrojů se 3D natočení uskutečňuje v globálním nebo místním 3D prostoru.

 4. Chcete-li přesunout bod 3D natočení, zadejte do polí X, Y a Z možnosti 3D Center Point požadované hodnoty.

Nastavení úhlu perspektivy

Vlastnost Úhel perspektivy souboru FLA ovládá zdánlivý úhel zobrazení 3D filmových klipů ve vymezené ploše.

Zvětšováním nebo zmenšováním úhlu perspektivy ovlivňujete zdánlivou velikost 3D filmových klipů a jejich polohu vzhledem k okrajům vymezené plochy. Pokud úhel perspektivy zvětšíte, zdají se být 3D objekty blíž k uživateli. Pokud úhel perspektivy zmenšíte, zdají se být 3D objekty vzdálenější. Tento efekt se podobá zvětšování nebo zmenšování zobrazení pomocí fotografického objektivu, který mění pomocí čoček úhel záběru.

dr_perspective_angle_55
Vymezená plocha pod 55° úhlem perspektivy

dr_perspective_angle_110
Vymezená plocha pod 110° úhlem perspektivy

Vlastnost úhel perspektivy má vliv na všechny filmové klipy, na které bylo aplikováno 3D posunutí nebo natočení. Na jiné filmové klipy nemá úhel perspektivy vliv. Stejně jako u běžných fotografických čoček je výchozí úhel perspektivy 55° úhlu záběru. Hodnoty jsou v rozsahu 1 až 180°.

Chcete-li úhel perspektivy zobrazit nebo nastavit v Inspektoru vlastností, je třeba ve vymezené ploše vybrat 3D filmový klip. Změny úhlu perspektivy se okamžitě zobrazí ve vymezené ploše.

Při změně velikosti vymezené plochy se úhel perspektivy automaticky změní takovým způsobem, aby nedošlo ke změně vzhledu 3D objektů. Toto chování můžete v dialogovém okně Vlastnosti dokumentu vypnout.

Nastavení úhlu perspektivy:

 1. Vyberte ve vymezené ploše instanci filmového klipu, na kterou bylo aplikované 3D natočení nebo převod.
 2. V Inspektoru vlastností zadejte do pole Úhel perspektivy novou hodnotu nebo tuto hodnotu změňte přetažením aktivního textu.

Nastavení úběžného bodu

Vlastnost Úběžný bod souboru FLA ovládá orientaci osy Z 3D filmových klipů ve vymezené ploše. Osy Z všech 3D filmových klipů v souboru FLA ubíhají směrem k úběžnému bodu. Pokud úběžný bod přemístíte, změníte tím směr, kterým se objekt při přesunu podél své osy Z pohybuje. Nastavením polohy úběžného bodu můžete přesně ovládat vzhled 3D objektů a animace ve vymezené ploše.

Pokud například úběžný bod umístíte do levého horního rohu vymezené plochy (0, 0) a potom zvýšíte hodnotu vlastnosti Z filmového klipu, filmový klip se přesunuje směrem od uživatele k levému hornímu rohu vymezené plochy.

Protože má úběžný bod vliv na všechny 3D filmové klipy, změní se při jeho změně také polohy všech filmových klipů, na které byl aplikovaný převod osy Z.

Úběžný bod je vlastnost dokumentu, která má vliv na všechny filmové klipy, na které byl aplikovaný převod nebo natočení osy Z. Na jiné filmové klipy nemá úběžný bod vliv. Výchozím umístěním úběžného bodu je střed vymezené plochy.

Chcete-li úběžný bod zobrazit nebo nastavit v Inspektoru vlastností, je třeba ve vymezené ploše vybrat 3D filmový klip. Změny úběžného bodu se okamžitě zobrazí ve vymezené ploše.

Nastavení úběžného bodu:

 1. Vyberte ve vymezené ploše filmový klip, na který bylo aplikované 3D natočení nebo převod.
 2. V Inspektoru vlastností zadejte do pole Úběžný bod novou hodnotu nebo tuto hodnotu změňte přetažením aktivního textu. Při tažení aktivního textu se objeví ve vymezené ploše vodítka, která označují umístění úběžného bodu.
 3. Chcete-li úběžný bod přesunout zpět do středu vymezené plochy, klikněte v Inspektoru vlastností na tlačítko Obnovit.

Poznámka:

Při změně velikosti vymezené plochy se úběžný bod automaticky neaktualizuje. Chcete-li zachovat 3D efekt vytvořený umístěním úběžného bodu na konkrétní místo, je nutné přemístit úběžný bod úměrně vzhledem k nové velikosti vymezené plochy.

AnimateCCBanner

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online