Příručka uživatele Zrušit

Změna čar a tvarů

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Zobrazování a úpravy bodů nástrojem pro dílčí výběr

 1. Vyberte nástroj pro dílčí výběr .
 2. Klikněte na čáru nebo obrys tvaru.

Změna tvaru čáry nebo tvaru

Chcete-li změnit čáru nebo obrys tvaru, táhněte nástrojem pro výběr za libovolný bod na čáře. Ukazatel se změní tak, aby indikoval, jaký typ změny tvaru lze na čáru nebo výplň aplikovat.

Aplikace Animate upraví zakřivení segmentu čáry podle nové polohy přesunutého bodu. Pokud je přemístěný bod koncovým bodem, čára se prodlouží nebo zkrátí. Pokud je přemístěný bod rohovým bodem, segmenty čáry tvořící roh zůstanou při prodloužení nebo zkrácení rovné.

Když se vedle ukazatele zobrazí roh, můžete změnit koncový bod. Když se vedle ukazatele zobrazí křivka, můžete upravit křivku.

Tvar některých ploch tahů štětce se snadněji upravuje, když je zobrazíte jako obrysy.

Pokud se vám nedaří změnit tvar složité čáry, vyhlazením z ní odstraňte některé detaily, což usnadní změnu jejího tvaru. Usnadnit a zpřesnit změnu tvaru lze také zvětšením měřítka zobrazení.

 1. Vyberte nástroj pro výběr .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit tvar segmentu, táhněte myší z libovolného bodu.

  • Chcete-li tažením za čáru vytvořit nový rohový bod, klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Option (Macintosh).

Narovnávání a vyhlazování čar

Při narovnání se mírně narovnají již nakreslené úsečky a křivky. Narovnání nemá žádný vliv na segmenty, které už rovné jsou.

 Chcete-li upravit míru automatického vyhlazování a narovnávání, určete předvolby pro nastavení kreslení.

Pokud chcete, aby aplikace Animate rozeznávala tvary, použijte techniku narovnání. Pokud nakreslíte jakékoli elipsovité, obdélníkové nebo trojúhelníkové tvary s vypnutou volbou Rozeznávat tvary, použijte volbu Narovnání, aby byly tvary geometricky dokonalé. Tvary, které se dotýkají jiných elementů, takže jsou s nimi spojené, nelze rozeznat.

Při rozeznávání se z vrchních tvarů stanou spodní tvary.

Vyhlazení změkčuje křivky a zmenšuje hrboly nebo jiné výkyvy celkového směru křivky. Také snižuje počet segmentů křivky. Vyhlazení je ale relativní a nemá žádný vliv na zcela rovné segmenty. Zvlášť užitečné je v případě, že se vám nedaří změnit tvar většího počtu velmi krátkých zakřivených segmentů. Když vyberete všechny segmenty a vyhladíte je, zmenší se jejich počet a vznikne jemnější křivka, jejíž tvar se dá snadněji měnit.

Opakovaným použitím vyhlazení nebo narovnání se každý segment stává čím dál hladším a rovnějším podle toho, jak zakřivený nebo rovný původně byl.

 • Chcete-li vyhladit křivky jednotlivých vybraných tahů, vyberte nástroj pro výběr a v panelu nástrojů v části Volby klikněte na modifikátor Vyhladit . Pokaždé, když kliknete na tlačítko modifikátoru Vyhladit, se vybraný tah postupně vyhlazuje.

 • Chcete-li pro operaci vyhlazení zadat specifické parametry, zvolte položky Změnit > Tvar > Vyhladit. V dialogovém okně Vyhladit zadejte hodnoty pro parametry Vyhladit úhel pod, Vyhladit úhel nad a Míra vyhlazení.

 • Chcete-li mírně narovnat každý vybraný obrys výplně nebo křivku, vyberte nástroj pro výběr  a klikpněte v panelu nástrojů v části Volby na modifikátor Narovnat .

 • Chcete-li pro operaci narovnání zadat specifické parametry, zvolte položky Změnit > Tvar > Narovnat. V dialogovém okně Narovnat zadejte hodnotu pro parametr Míra narovnání.

 • Chcete-li použít rozeznávání tvarů, vyberte nástroj pro výběr  a klikněte na modifikátor Narovnat , nebo zvolte Změnit > Tvar > Narovnat.

Optimalizace křivek

Při optimalizaci se vyhladí křivky zpřesněním zakřivených čar a vyplněním obrysů, přičemž se sníží počet křivek použitých k definování těchto elementů. Optimalizace křivek také zmenší velikost dokumentu aplikace Flash Professional (soubor FLA) a velikost exportované aplikace Animate (soubor SWF). Stejné elementy optimalizujte několikrát.

 1. Vyberte nakreslené elementy, které chcete optimalizovat, a zvolte Změnit > Tvar > Optimalizovat.
 2. Chcete-li zadat míru vyhlazení, táhněte posuvníkem Intenzita optimalizace. Výsledek závisí na tom, jaké křivky byly vybrány. Obecně při optimalizaci vzniká méně křivek, které se méně podobají původnímu obrysu.
 3. Chcete-li zobrazit hlášení indikující počet segmentů ve výběru před a po optimalizaci, zvolte možnost zprávy zobrazit celkové hodnoty. Aplikace Animate zobrazí zprávu o dokončení operace.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Modifikování tvarů

 1. Chcete-li převést čáry na výplně, vyberte jednu nebo více čar a zvolte možnost Změnit > Tvar > Převést čáry na výplně. Vybrané čáry se převedu na vyplněné tvary, takže můžete čáry vyplnit přechody nebo vymazat část některé čáry. Převedení čar na výplně může mít za následek zvětšení souborů, ale u některých animací také může zrychlit vykreslování.
 2. Chcete-li rozšířit tvar vyplněného objektu, vyberte vyplněný objekt a zvolte Změnit > Tvar > Rozšířit výplň. Do pole Vzdálenost zadejte hodnotu v obrazových bodech a z nabídky Směr vyberte příkaz Rozšířit nebo Vsadit. Volba Rozšířit tvar zvětší, volba Vsadit ho zmenší.

  Tato funkce nejlépe funguje na jednom malém, barvou vyplněném tvaru, který neobsahuje příliš mnoho malých detailů.

 3. Chcete-li změkčit okraje objektu, vyberte vyplněný tvar a zvolte Změnit > Tvar > Změkčit okraje výplně. Nastavte následující volby:

  Vzdálenost

  Určuje šířku měkkého okraje v obrazových bodech.

  Počet kroků

  Určuje, kolik křivek se má použít pro efekt změkčení okrajů. Čím více kroků použijete, tím je efekt měkčí. Zvýšení počtu kroků se také projeví zvětšením souboru a zpomalením vykreslování.

  Rozšířit ven nebo vsadit dovnitř

  Určuje, zda se má při změkčení okrajů tvar zvětšit nebo zmenšit.

  Tato funkce funguje nejlépe na jednom vyplněném tvaru, který neobsahuje žádné tahy. Funkce může zvětšit velikost souboru s dokumentem Animate i výsledný soubor SWF.

Odstranění veškerého obsahu na ploše

 1. Poklikejte na nástroj Guma  na panelu nástrojů. Tím vymažete veškerý obsah na vymezené ploše a na pracovní ploše.

Odstranění segmentů tahů nebo vyplněných oblastí

 1. Vyberte nástroj Guma a pak klikněte na modifikátor Kohoutek .
 2. Klikněte na segment tahu nebo vyplněnou oblast, kterou chcete odstranit.

Mazání tažením

 1. Vyberte nástroj guma.
 2. Klikněte na modifikátor Režim gumy a vyberte režim mazání:
  Modifikátory režimu gumy
  Modifikátory režimu gumy

  Vymazat normálně

  Maže tahy a výplně ve stejné vrstvě.

  Vymazat výplně

  Maže jen výplně, tahy zůstanou nedotčené.

  Vymazat čáry

  Maže jen tahy, výplně zůstanou nedotčené.

  Vymazat vybrané výplně

  Maže jen aktuálně vybrané výplně, zatímco tahy zůstanou nedotčené, ať už jsou nebo nejsou vybrané. (Před použitím nástroje guma v tomto režimu vyberte výplně, které chcete vymazat.)

  Vymazat vnitřek

  Vymaže jen výplň, na které začnete tah nástrojem Guma. Pokud začnete gumovat z prázdného bodu, nic se nevymaže. Při použití nástroje guma v tomto režimu zůstanou tahy nedotčené.

 3. Klikněte na modifikátor Tvar gumy a vyberte požadovaný tvar a velikost gumy. Zkontrolujte, že není vybrán modifikátor Kohoutek.
  Tvary gumy
  Tvary gumy

  Vodorovným jezdcem upravte velikost tvaru gumy. 

 4. Přizpůsobte, odstraňte nebo upravte vlastní tvar. Kliknutím na ikonu Přidat vlastní tvar gumy vedle ikony Tvar gumy vytvořte vlastní tvar gumy. Volbou tvaru, úhlu a plochosti definujte vlastnosti špičky. Kliknutím na OK vytvořte upravený vlastní tvar.

 5. Táhněte myší na ploše.

Použití modifikátorů tlaku a náklonu

Podpora tlaku a náklonu u nástroje Guma přináší nové možnosti kreslení.

Možnosti tlaku a náklonu
Možnosti tlaku a náklonu

Vyberte nástroj Guma a na panelu nástrojů kliknutím na ikonu  povolte podporu modifikátorů tlaku nebo kliknutím na ikonu  povolte citlivost pro náklon. Výchozí hodnoty v procentech jsou 1 % a 100 %, což odpovídá minimálním a maximálním hodnotám tlaku a náklonu.

Pomocí gumy nyní můžete kreslit tahy s proměnlivou šířkou pouhou změnou tlaku nebo náklonu pera.

Níže si můžete prohlédnout ukázkový obrázek vytvořený pomocí možností tlaku a náklonu nástroje Guma:

Obrázek znázorňující použití možností tlaku a náklonu
Obrázek znázorňující použití možností tlaku a náklonu

Synchronizace nastavení v nástrojích Guma a Štětec

V nástrojích Štětec (B) a Guma (E) můžete zvolit synchronizaci všech dílčích nastavení, jako je nastavení tlaku nebo náklonu, velikost špičky a tvary špičky. Tato nastavení jsou zapamatována i po ukončení a opětovném spuštění relace v aplikaci Animate.

 1. V nástroji Guma (E) zaškrtněte políčko Nastavení synchronizace se štětcem.
 2. Aktuální nastavení nástroje Guma (E) se zrcadlí v nástroji Štětec (B) a naopak. Pero Wacom vždy používá nastavení vyhlazení z nástroje Štětec (B). Zadní konec pera Wacom používá nastavení stopy při výběru nástroje Štětec (B). Pro jakýkoli jiný nástroj používá nastavení gumy.
Synchronizace nastavení v nástrojích Guma a Štětec

Vymazat v aktivní vrstvě

K vymazání pouze v aktivní vrstvě můžete zvolit nástroj Guma (E).

V nástroji Guma (E) zaškrtněte políčko Vymazat v aktivní vrstvě.

Guma v aktivní vrstvě

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?