Zobrazování a úpravy bodů nástrojem pro dílčí výběr

 1. Vyberte nástroj pro dílčí výběr .
 2. Klikněte na čáru nebo obrys tvaru.

Změna tvaru čáry nebo tvaru

Chcete-li změnit čáru nebo obrys tvaru, táhněte nástrojem pro výběr za libovolný bod na čáře. Ukazatel se změní tak, aby indikoval, jaký typ změny tvaru lze na čáru nebo výplň aplikovat.

Aplikace Animate upraví zakřivení segmentu čáry podle nové polohy přesunutého bodu. Pokud je přemístěný bod koncovým bodem, čára se prodlouží nebo zkrátí. Pokud je přemístěný bod rohovým bodem, segmenty čáry tvořící roh zůstanou při prodloužení nebo zkrácení rovné.

dr_corner
Když se vedle ukazatele zobrazí roh, můžete změnit koncový bod. Když se vedle ukazatele zobrazí křivka, můžete upravit křivku.

Tvar některých ploch tahů štětce se snadněji upravuje, když je zobrazíte jako obrysy.

Pokud se vám nedaří změnit tvar složité čáry, vyhlazením z ní odstraňte některé detaily, což usnadní změnu jejího tvaru. Usnadnit a zpřesnit změnu tvaru lze také zvětšením měřítka zobrazení.

 1. Vyberte nástroj pro výběr .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit tvar segmentu, táhněte myší z libovolného bodu.

  • Chcete-li tažením za čáru vytvořit nový rohový bod, klepněte s klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

Narovnávání a vyhlazování čar

Při narovnání se mírně narovnají již nakreslené úsečky a křivky. Narovnání nemá žádný vliv na segmenty, které už rovné jsou.

Poznámka:

Chcete-li upravit míru automatického vyhlazování a narovnávání, určete předvolby pro nastavení kreslení.

Pokud chcete, aby aplikace Animate rozeznávala tvary, použijte techniku narovnání. Pokud nakreslíte jakékoli elipsovité, obdélníkové nebo trojúhelníkové tvary s vypnutou volbou Rozeznávat tvary, použijte volbu Narovnání, aby byly tvary geometricky dokonalé. Tvary, které se dotýkají jiných elementů, takže jsou s nimi spojené, nelze rozeznat.

dr_03shape_recognition
Při rozeznávání se z vrchních tvarů stanou spodní tvary.

Vyhlazení změkčuje křivky a zmenšuje hrboly nebo jiné výkyvy celkového směru křivky. Také snižuje počet segmentů křivky. Vyhlazení je ale relativní a nemá žádný vliv na zcela rovné segmenty. Zvlášť užitečné je v případě, že se vám nedaří změnit tvar většího počtu velmi krátkých zakřivených segmentů. Když vyberete všechny segmenty a vyhladíte je, zmenší se jejich počet a vznikne jemnější křivka, jejíž tvar se dá snadněji měnit.

Opakovaným použitím vyhlazení nebo narovnání se každý segment stává čím dál hladším a rovnějším podle toho, jak zakřivený nebo rovný původně byl.

 • Chcete-li vyhladit křivky jednotlivých vybraných tahů, vyberte nástroj pro výběr a na panelu nástrojů v části Volby klikněte na modifikátor Vyhladit . Pokaždé, když klepnete na tlačítko modifikátoru Vyhladit, se vybraný tah postupně vyhlazuje.

 • Chcete-li pro operaci vyhlazení zadat specifické parametry, zvolte položky Změnit > Tvar > Vyhladit. V dialogovém okně Vyhladit zadejte hodnoty pro parametry Vyhladit úhel pod, Vyhladit úhel nad a Míra vyhlazení.

 • Chcete-li mírně narovnat vybraný obrys výplně nebo křivku, použijte nástroj pro výběr  a na panelu nástrojů v části Možnosti klikněte na modifikátor Narovnat .

 • Chcete-li pro operaci narovnání zadat specifické parametry, zvolte položky Změnit > Tvar > Narovnat. V dialogovém okně Narovnat zadejte hodnotu pro parametr Míra narovnání.

 • Chcete-li použít rozeznávání tvarů, použijte nástroj pro výběr  a klikněte na modifikátor Narovnat  nebo vyberte Změnit > Tvar > Narovnat.

Optimalizace křivek

Při optimalizaci se vyhladí křivky zpřesněním zakřivených čar a vyplněním obrysů, přičemž se sníží počet křivek použitých k definování těchto elementů. Optimalizace křivek také zmenší velikost dokumentu aplikace Flash Professional (soubor FLA) a velikost exportované aplikace Animate (soubor SWF). Stejné elementy optimalizujte několikrát.

 1. Vyberte nakreslené elementy, které chcete optimalizovat, a zvolte Změnit > Tvar > Optimalizovat.
 2. Chcete-li zadat míru vyhlazení, táhněte jezdcem Intenzita optimalizace. Výsledek závisí na tom, jaké křivky byly vybrány. Obecně při optimalizaci vzniká méně křivek, které se méně podobají původnímu obrysu.
 3. Chcete-li zobrazit hlášení indikující počet segmentů ve výběru před a po optimalizaci, zvolte možnost Hlášení zobrazit celkové hodnoty. Aplikace Animate zobrazí zprávu o dokončení operace.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Modifikování tvarů

 1. Chcete-li převést čáry na výplně, vyberte jednu nebo více čar a zvolte možnost Změnit > Tvar > Převést čáry na výplně. Vybrané čáry se převedu na vyplněné tvary, takže můžete čáry vyplnit přechody nebo vymazat část některé čáry. Převedení čar na výplně může mít za následek zvětšení souborů, ale u některých animací také může zrychlit vykreslování.
 2. Chcete-li rozšířit tvar vyplněného objektu, vyberte vyplněný objekt a zvolte Změnit > Tvar > Rozšířit výplň. Do pole Vzdálenost zadejte hodnotu v obrazových bodech a z nabídky Směr vyberte příkaz Rozšířit nebo Vsadit. Volba Rozšířit tvar zvětší, volba Vsadit ho zmenší.

  Tato funkce nejlépe funguje na jednom malém, barvou vyplněném tvaru, který neobsahuje příliš mnoho malých detailů.

 3. Chcete-li změkčit okraje objektu, vyberte vyplněný tvar a zvolte Změnit > Tvar > Změkčit okraje výplně. Nastavte následující volby:

  Vzdálenost

  Určuje šířku měkkého okraje v obrazových bodech.

  Počet kroků

  Určuje, kolik křivek se má použít pro efekt změkčení okrajů. Čím více kroků použijete, tím je efekt měkčí. Zvýšení počtu kroků se také projeví zvětšením souboru a zpomalením vykreslování.

  Rozšířit ven nebo vsadit dovnitř

  Určuje, zda se má při změkčení okrajů tvar zvětšit nebo zmenšit.

  Tato funkce funguje nejlépe na jednom vyplněném tvaru, který neobsahuje žádné tahy. Funkce může zvětšit velikost souboru s dokumentem Animate i výsledný soubor SWF.

Odstranění veškerého obsahu na ploše

 1. Na panelu nástrojů dvakrát klikněte na nástroj Guma . Tím vymažete veškerý obsah na vymezené ploše a na pracovní ploše.

Odstranění segmentů tahů nebo vyplněných oblastí

 1. Vyberte nástroj Guma a klikněte na modifikátor Kohoutek .
 2. Klikněte na segment tahu nebo vyplněnou oblast, kterou chcete odstranit.

Mazání tažením

 1. Vyberte nástroj guma.
 2. Klikněte na modifikátor Režim gumy a vyberte režim mazání:
  Modifikátory režimu gumy
  Modifikátory režimu gumy

  Vymazat normálně

  Maže tahy a výplně ve stejné vrstvě.

  Vymazat výplně

  Maže jen výplně, tahy zůstanou nedotčené.

  Vymazat čáry

  Maže jen tahy, výplně zůstanou nedotčené.

  Vymazat vybrané výplně

  Maže jen aktuálně vybrané výplně, zatímco tahy zůstanou nedotčené, ať už jsou nebo nejsou vybrané. (Před použitím nástroje guma v tomto režimu vyberte výplně, které chcete vymazat.)

  Vymazat vnitřek

  Vymaže jen výplň, na které začnete tah nástrojem guma. Pokud začnete gumovat z prázdného bodu, nic se nevymaže. Při použití nástroje guma v tomto režimu zůstanou tahy nedotčené.

 3. Klikněte na modifikátor Tvar gumy a vyberte požadovaný tvar a velikost gumy. Zkontrolujte, že není vybrán modifikátor Kohoutek.
  Tvary gumy
  Tvary gumy

  Vodorovným jezdcem upravte velikost tvaru gumy. 

 4. Přizpůsobte, odstraňte nebo upravte vlastní tvar. Kliknutím na ikonu Přidat vlastní tvar gumy vedle ikony Tvar gumy vytvořte vlastní tvar gumy. Volbou tvaru, úhlu a plochosti definujte vlastnosti špičky. Kliknutím na OK vytvořte upravený vlastní tvar.

  Možnosti špičky gumy
  Možnosti špičky gumy
 5. Táhněte gumou na ploše.

Použití modifikátorů tlaku a náklonu

Podpora tlaku a náklonu u nástroje Guma přináší nové možnosti kreslení.

Možnosti tlaku a náklonu
Možnosti tlaku a náklonu

Vyberte nástroj Guma a na panelu nástrojů kliknutím na ikonu  povolte podporu modifikátorů tlaku nebo kliknutím na ikonu  povolte citlivost pro náklon. Výchozí hodnoty v procentech jsou 1 % a 100 %, což odpovídá minimálním a maximálním hodnotám tlaku a náklonu.

Pomocí gumy nyní můžete kreslit tahy s proměnlivou šířkou pouhou změnou tlaku nebo náklonu pera.

Níže si můžete prohlédnout ukázkový obrázek vytvořený pomocí možností tlaku a náklonu nástroje Guma:

Obrázek znázorňující použití možností tlaku a náklonu
Obrázek znázorňující použití možností tlaku a náklonu

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online