O předlohách publikování HTML

Předloha HTML znamená v aplikaci Animate soubor obsahující statický kód HTML a flexibilní kód předlohy tvořený speciálním typem proměnných (odlišných od proměnných jazyka ActionScript). Animate při publikování souboru SWF tyto proměnné nahradí hodnotami, které vyberete na záložce HTML v dialogovém okně Nastavení publikování, a vytvoří stránku HTML, ve které bude váš soubor SWF vložený.

Animate obsahuje předlohy vhodné pro většinu účelů, takže stránku HTML, která má zobrazovat soubor SWF, nemusíte vytvářet ručně. Například předloha Pouze Animate se hodí pro testování vašich souborů v prohlížeči. Umístí soubor SWF na stránce HTML tak, abyste ho mohli zobrazit prostřednictvím webového prohlížeče s nainstalovaným přehrávačem Flash Player.

Chcete-li publikovat novou stránku HTML, použijte stejnou předlohu a změňte nastavení. Vlastní předlohy si můžete vytvořit pomocí libovolného editoru HTML. Předlohu vytvoříte stejně jako standardní stránku HTML, pouze musíte specifické hodnoty týkající se souboru SWF nahradit proměnnými, které mají na začátku znak dolaru ($).

HTML předlohy aplikace Animate mají následující speciální charakteristiky:

 • Jednořádkový titul, který se zobrazuje v rozbalovací nabídce Předloha na záložce HTML v dialogovém okně Nastavení publikování.

 • Delší popis, který se zobrazí, klepnete na Informace na záložce HTML v dialogovém okně Nastavení publikování.

 • Proměnné začínající znakem dolaru ($), který určuje, ve kterém místě je nutné nahradit hodnotu parametru, až bude Animate generovat výstupní soubor.

  Poznámka: Chcete-li znak dolaru v dokumentu použít k jinému účelu, použijte kombinaci zpětného lomítka a znaku dolaru (\$).

 • Tagy jazyka HTML object a embed, které odpovídají požadavků na tagy v aplikacích Microsoft Internet Explorer, Netscape® Communicator® nebo Navigator®. Aby se soubor SWF na stránce HTML zobrazoval správně, dodržujte tyto požadavky týkající se tagů. Internet Explorer používá tag HTML object k otevření souboru SWF; Netscape používá tag embed.

Přizpůsobení HTML předloh publikování

Změnou proměnných v HTML předlohách můžete vytvořit obrazovou mapu, textovou zprávu nebo zprávu URL, nebo můžete vložit vlastní hodnoty pro některé z nejběžnějších parametrů v HTML tazích object aembed (první platí pro prohlížeče používající ovladače ActiveX, druhý pro zásuvné moduly).

Předlohy Animate mohou zahrnovat libovolný HTML obsah vaší aplikace nebo dokonce i kód pro interprety, jako jsou například ColdFusion a ASP.

 1. V HTML editoru otevřete HTML předlohu Animate, kterou chcete změnit. Tyto předlohy se nacházejí v následujících místech:

  • V systémech Windows XP nebo Vista: spouštěcí disk\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\jazyk\Configuration\HTML\. Složka Application Data je obvykle skryta, k zobrazení této složky může být nutné změnit nastavení Průzkumníka Windows.

  • Systém Mac OS X 10.3 a novější: pevný_disk/Applications/Adobe Flash CS5/jazyk/First Run/HTML.

   Položka spouštěcí disk je jednotka, z které se spouští operační systém Windows (obvykle C:). Položka uživatel je jméno osoby přihlášené k operačnímu systému Windows. Výraz jazyk je nastaven na zkrácený název jazyka. Například v USA je jazyk nastaven na „en“, což je zkratka slova English neboli angličtina.

 2. Předlohu podle potřeby upravte.
 3. Předlohu uložte do stejné složky, ze které jste ji získali.
 4. Chcete-li aplikovat nastavení předlohy na váš soubor SWF, zvolte Soubor > Nastavení publikování, klikněte na HTML a vyberte předlohu, kterou jste upravili. Animate změní pouze proměnné ve vybrané předloze.

 5. Vyberte zbývající nastavení publikování a klikněte na tlačítko OK.

Proměnné předlohy HTML

V následující tabulce je uveden přehled proměnných, které Animate rozeznává:

Atribut/parametr

Proměnná předlohy

Název předlohy

$TT

Začátek popisu předlohy

$DS

Konec popisu předlohy

$DF

Název souboru Animate (SWF)

$T1

Název souboru Animate (SWF) pro metadata vyhledávačů

$TL

Popis pro metadata určená pro vyhledávače

$DC

Řetězec metadat XML určený pro vyhledávače

$MD

Width

$WT

Height

$HT

Movie

$MO

HTML alignment

$HA

Looping

$LO

Parameters for object

$PO

Parameters for embed

$PE

Play

$PL

Quality

$QU

Scale

$SC

Salign

$SA

Wmode

$WM

Devicefont

$DE

Bgcolor

$BG

Movie text (area to write movie text)

$MT

Movie URL (location of SWF file URL)

$MU

Image width (unspecified image type)

$IW

Image height (unspecified image type)

$IH

Image filename (unspecified image type)

$IS

Image map name

$IU

Image map tag location

$IM

QuickTime width

$QW

QuickTime height

$QH

QuickTime filename

$QN

GIF width

$GW

GIF height

$GH

GIF filename

$GN

JPEG width

$JW

JPEG height

$JH

JPEG filename

$JN

PNG width

$PW

PNG height

$PH

PNG filename

$PN

Používání zkráceného zápisu proměnných

Proměnné $PO (pro tagy object) a $PE (pro tagy embed) jsou užitečné prvky pro zkrácený zápis. Každá proměnná způsobí, že Animate vloží do předlohy veškeré nevýchozí hodnoty některých z nejběžnějších parametrů tagů object aembed, jako jsou PLAY ($PL), QUALITY ($QU), SCALE ($SC), SALIGN ($SA), WMODE ($WM), DEVICEFONT ($DE) a BGCOLOR ($BG).

Ukázková HTML předloha

Následující soubor předlohy Default.HTML v aplikaci Animate zahrnuje celou řadu běžně používaných proměnných:

$TTFlash Only 
$DS 
Display Adobe SWF file in HTML. 
$DF 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
<head> 
$CS 
<title>$TI</title> 
</head> 
<body bgcolor="$BG"> 
<!--url's used in the movie--> 
$MU 
<!--text used in the movie--> 
$MT 
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="$WI" height="$HE" id="$TI" align="$HA"> 
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> 
$PO 
<embed $PEwidth="$WI" height="$HE" name="$TI" align="$HA" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /> 
</object> 
</body> 
</html>

Vytvoření obrazové mapy pro nahrazení souboru SWF

Animate umí generovat obrazovou mapu k zobrazení libovolného obrazu a zachování funkce tlačítek odkazujících na jednotlivé adresy URL. Pokud HTML předloha obsahuje proměnnou $IM, Animate vloží kód obrazové mapy. Proměnná $IU určuje název souboru GIF, JPEG nebo PNG.

 1. V dokumentu vyberte klíčový snímek, který chcete použít pro obrazovou mapu, a v inspektoru Vlastnosti snímku (Okno > Vlastnosti) ho popište jako #Map. Použít můžete libovolný klíčový snímek s tlačítky, ke kterým jsou přiřazeny akce getURL jazyka ActionScript 1.0 nebo 2.0.

  Pokud popis snímku nevytvoříte, Animate vytvoří obrazovou mapu s použitím tlačítek v posledním snímku souboru SWF. Tato volba vygeneruje vloženou obrazovou mapu, ne vložený soubor SWF.

 2. Chcete-li vybrat snímek pro zobrazení obrazové mapy, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • U souborů PNG nebo GIF popište snímek jako #Static.

  • Pro JPEG umístěte během publikování přehrávací hlavu na snímek, který se má použít k zobrazení mapy.

 3. V editoru HTML otevřete předlohu HTML a upravte ji.
 4. Pak předlohu uložte.
 5. Zvolte Soubor > Nastavení publikování, klikněte na Formát, vyberte požadovaný formát pro obrazovou mapu a klikněte na tlačítko OK.

  Například vložte do předlohy následující kód:

  $IM 
  <img src=$IS usemap=$IU width=$IW height=$IH BORDER=0>

  Tím by mohl v dokumentu HTML vytvořeném příkazem Publikovat vzniknout následující kód:

  <map name="mymovie"> 
  <area coords="130,116,214,182" href="http://www.adobe.com"> 
  </map> 
  <img src="mymovie.gif" usemap="#mymovie" width=550 height=400 border=0>

Vytváření textu a zpráv URL

Proměnná $MT zajistí, že Animate vloží všechen text aktuálního souboru SWF jako poznámku do kódu HTML. To se hodí pro indexování obsahu souboru SWF tak, aby byl viditelný pro vyhledávače.

Proměnná $MU zajistí, že Animate vygeneruje seznam všech URL, na které odkazují akce v aktuálním souboru SWF, a tento seznam vloží do aktuálního umístění jako poznámku. Tato akce umožňuje nástrojům pro ověřování vazeb odkazů detekovat a ověřovat odkazy v souboru SWF.

Vkládání vyhledávacích metadat

Proměnné $TL (titul souboru SWF) a $DC (popisná metadata) umožňují zahrnout do HTML metadata pro vyhledávání. Tato schopnost může zlepšit viditelnost souborů SWF pro vyhledávače a pomoci poskytovat smysluplné výsledky vyhledávání. Chcete-li zahrnout vyhledávací metadata jako řetězec XML, použijte proměnnou předlohy $MD .

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online