O časové ose

Pomocí časové osy můžete v Adobe Animate CC uspořádávat obsah a ovládat jednotlivé vrstvy nebo snímky v čase. Stejně jako ve filmu, i v dokumentech Animate se čas dělí na jednotlivé snímky. Vrstvy jsou jako několik filmových pásů položených na sobě, přičemž každý z nich obsahuje jiný obraz, který se zobrazuje na vymezené ploše. Hlavními komponentami časové osy jsou vrstvy, snímky a přehrávací hlava.

Timeline

Na časové ose vidíte, kde se v dokumentu nachází animace, a to včetně animace po jednotlivých snímcích, doplněné animace a cest pohybu. Ovládací prvky v části časové osy pro práci s vrstvami umožňují skrýt, zamykat nebo odemykat vrstvy a také zobrazit obsah vrstev jako obrysy. Snímky časové osy lze přetáhnout do nového umístění ve stejné vrstvě nebo do jiné vrstvy.

ws_timeline

Poznámka:

Při přehrávání animace se zobrazí skutečný kmitočet snímků. Tento kmitočet snímků se může lišit od kmitočtu snímků nastaveného pro daný dokument, pokud počítač nemůže vypočítat a zobrazovat animaci dostatečně rychle.

Průsvitky

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • V časové ose klikněte na ikonu Průsvitky (vlevo od ikony nástroje Smyčka). Všechny snímky mezi značkami První průsvitka a Poslední průsvitka (v záhlaví časové osy) jsou na sobě navrstvené jako jeden snímek v okně dokumentu.
 • Kliknutím na  zobrazíte snímky na průsvitkách jako obrysy.

Další informace najdete v tématu Používání průsvitek.

Změna vzhledu časové osy

Ve výchozím nastavení se časová osa zobrazuje pod hlavním oknem dokumentu. Chcete-li ji přemístit, odpojte časovou osu od okna dokumentu a posouvejte ji v jejím vlastním plovoucím okně nebo ji ukotvěte k libovolnému jinému panelu. Časovou osu také můžete skrýt.

Chcete-li změnit počet viditelných vrstev a snímků, změňte velikost časové osy. Když časová osa obsahuje více vrstev, než kolik jich lze najednou zobrazit, použijte k zobrazení dalších vrstev posuvníky na pravé straně časové osy.

ws_timeline_gripper
Přetažení časové osy

 • Chcete-li časovou osu přesunout, když je ukotvená k oknu dokumentu, přetáhněte kartu záhlaví v levém horním rohu časové osy.

 • Pokud chcete ukotvit nebo uvolnit časovou osu v okně dokumentu, přetáhněte kartu záhlaví do horní nebo dolní části okna dokumentu.

 • Jestliže chcete odpojenou časovou osu ukotvit k jinému panelu, přetáhněte kartu záhlaví časové osy do požadovaného umístění. Aby se časová osa neukotvovala k jiným panelům, stiskněte při tažení klávesu Ctrl. Objeví se modrý pruh, který ukazuje, kam se časová osa ukotví.

 • Chcete-li prodloužit nebo zkrátit pole pro názvy vrstev na panelu časové osy, přetáhněte pruh oddělující názvy vrstev od částí snímků na časové ose.

Přizpůsobení zobrazení časové osy

 1. Chcete-li zobrazit rozbalovací nabídku Zobrazení snímků, klikněte na Zobrazení snímků v pravém horním rohu časové osy.

  ws_new_frame_view01
  Rozbalovací nabídka Zobrazení snímků.

 2. Vyberte některou z následujících voleb:

  • Chcete-li změnit šířku buněk snímků, vyberte Drobné, Malé, Normální, Střední nebo Velké. (Nastavení šířky snímku na Velké je užitečné při prohlížení detailů zvukových křivek.)

  • Chcete-li zmenšit výšku řádků buněk snímků, vyberte Nízké.


   Volby zobrazení snímků Nízké a Normální.

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout tónování sekvencí snímků, vyberte Tónované snímky.

  • Chcete-li zobrazit miniatury obsahu každého snímku ve velikosti přizpůsobené snímkům v časové ose, vyberte Náhled. Při tomto náhledu může dojít ke změně velikosti viditelného obsahu, takže je potřeba více místa na obrazovce.

  • Chcete-li zobrazit miniatury každého celého snímku (včetně prázdného místa), vyberte Náhled v kontextu. Tento náhled je vhodný, pokud si chcete zobrazit způsob, jakým se prvky ve snímcích během animace přesouvají.
  • Chcete-li upravit počet snímků v zobrazení časové osy, použijte posuvník Změnit velikost zobrazení časové osy. Můžete také použít tlačítka Méně snímků v zobrazení aVíce snímků v zobrazení, která se nacházejí vedle posuvníku Změnit velikost zobrazení časové osy.
  • Pomocí tlačítka Obnovit měřítko časové osy na výchozí úroveň můžete obnovit výchozí úroveň zobrazení.

   

  TimelineZoom-After
  Měřítko časové osy

Změna výšky vrstvy na časové ose

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V časové ose dvakrát klikněte na ikonu vrstvy (vlevo od názvu vrstvy).

  • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) na název vrstvy a v kontextové nabídce vyberte Vlastnosti.

  • V časové ose vyberte vrstvu a zvolte Změnit > Časová osa > Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy nastavte možnost Výška vrstvy a klikněte na tlačítko OK.

Nastavení průhlednosti vrstev

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Se stisknutou klávesou Shift klikněte na sloupec s ikonou oka na časové ose, čímž viditelnost nastavíte na průhlednou.
 • Na časové ose dvakrát klikněte na ikonu vrstvy (vlevo od názvu vrstvy).
 • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Ctrl (Mac) na název vrstvy a v kontextové nabídce vyberte Vlastnosti.V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy zvolte Viditelnost > Průhledná.
 • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) na název vrstvy a zvolte Zobrazit ostatní průhledně.

Změna velikosti panelu časové osy

 • Pokud je časová osa ukotvená k hlavnímu oknu aplikace, přetáhněte pruh oddělující časovou osu od vymezené plochy.

 • Pokud není časová osa ukotvená k hlavnímu oknu aplikace, přetáhněte pravý dolní roh (Windows) nebo zvětšovací pole v pravém dolním rohu (Mac).

Posunutí přehrávací hlavy

Při přehrávání dokumentu se červená přehrávací hlava v horní části časové osy posunuje a označuje aktuální snímek zobrazený ve vymezené ploše. V záhlaví časové osy se zobrazují čísla snímků animace. Chcete-li ve vymezené ploše zobrazit nějaký snímek, posuňte na něj přehrávací hlavu v časové ose.

Pokud chcete při práci s mnoha snímky zobrazit konkrétní snímek, přesuňte přehrávací hlavu na časové ose.

 • Chcete-li přejít na nějaký snímek, klikněte na jeho umístění v záhlaví časové osy nebo přetáhněte přehrávací hlavu do požadovaného umístění.

 • Jestliže chcete časovou osu vystředit podle aktuálního snímku, klikněte v dolní části časové osy na tlačítko Vystředit snímek.
 • Když budete mít na časové ose zapnutou možnost smyčky, můžete nyní opakovat streamování zvuku na řadě snímků spolu s ostatními animacemi.
ws_move_playhead
Posunutí přehrávací hlavy

Zobrazení času zároveň se snímky

Na časové ose se vedle čísel snímků zobrazuje i čas v sekundách. Tato funkce umožňuje rychlejší převod snímků na čas a informuje o počtu snímků za sekundu (FPS). Tuto hodnotu nastavujete v průběhu animace. 

Na následujícím snímku se na časové ose zobrazuje 20 snímků za sekundu (FPS). 

display-of-time
Zobrazení času zároveň se snímky

Časové značky na časové ose můžete také skrýt. Přejděte na Úpravy > Předvolby > Obecné a vyberte možnost Skrýt časové značky na časové ose..

hide-timemarkers-timeline
Volba pro skrytí časových značek na časové ose

Správa rychlosti animace

Změna časového rozmezí snímků při změně FPS

Můžete změnit počet snímků za sekundu (FPS), aniž byste měnili rychlost animace. Pomocí možnosti Změnit časové rozmezí změníte FPS tak, abyste zachovali čas.

scale-frame-spans
Volba pro změnu časového rozmezí

Animace založená na časových intervalech

Nastavte časové rozmezí snímků na jednu, dvě nebo tři sekundy nebo na jakýkoli požadovaný interval. Tato funkce funguje pro rozsah klasického doplnění, rozsah doplnění tvaru, rozsah doplnění pohybu, rozsah klíčových snímků a rozsah prázdných klíčových snímků.

custom-frame-by-frame
Vlastní animace snímek po snímku založená na konkrétních časových intervalech

Možnost Převést na animaci snímek po snímku je k dispozici v nabídce Změnit. V dialogovém okně Klávesové zkratky můžete také přiřazovat požadované klávesy pro provedení těchto úloh.

Prodloužení nebo zkrácení času pro stávající rozsahy

Můžete prodloužit nebo zkrátit čas pro vybraný rozsah na časové ose. Vyberte rozsah snímku a přetáhněte pravý okraj vybraného rozsahu na časové ose dopředu nebo dozadu. Snímky na časové ose se automaticky upraví.

Mezi klíčovými snímky v aktivní vrstvě můžete procházet pomocí nabídky Ovládání. Pomocí klávesových zkratek Alt+. a Alt+, se můžete pohybovat dopředu a dozadu na následující a předcházející klíčové snímky na časové ose.

frame-navigation
Možnosti pro přechod mezi klíčovými snímky pomocí klávesových zkratek

K pohybu mezi klíčovými snímky v aktivní vrstvě můžete použít levou a pravou šipku v příslušné vrstvě. Můžete také použít nabídku a klávesové zkratky. 

navigation-controls
Časová osa zobrazující levou a pravou šipku pro vybranou vrstvu

Poznámka:

Můžete používat klávesové zkratky pro pohyb na stránce, například Alt+Shift+,. K dispozici je také klávesová zkratka Alt+Shift+. pro posouvání.

Roztáhnutí nebo komprese animace pomocí ovládacích prvků na časové ose

Přetažením rozpětí na časové ose můžete animace několikrát opakovat (2x, 3x atd). Snímky také můžete po roztažení animace komprimovat do normální polohy.  

Vyberte snímky v časové ose a poté klikněte na zvýrazněný pravý okraj výběru a přetáhněte jej.

frameselection_rightborder
Výběr snímků a okraj

Jak můžete vidět na následujícím snímku obrazovky, při tažení je zobrazen násobek animace (2x, 3x atd). 

stretchselectedframes
Zobrazení roztažených snímků během přetažení

Na následujícím snímku obrazovky je zobrazen dvojnásobně rozšířený rozsah (2x). 

stretchedspans
Rozšířené rozsahy po přetažení

Posouvání po časové ose na ploše

Novým nástrojem Přesouvání času teď můžete posouvat časovou osu přímo na ploše. Tento nástroj je na panelu nástrojů ve skupině s nástrojem Ručička. K dočasnému zapnutí tohoto nástroje také můžete použít klávesovou zkratku mezerník+T. Přetažením doleva nebo doprava budete časovou osu prohledávat ve směru posunu.

scrub-tool
Zobrazení nástroje Přesouvání času

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online