Příručka uživatele Zrušit

Přemísťování a kopírování objektů

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  9. Změna čar a tvarů
  10. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  11. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  12. Panely barev v aplikaci Animate
  13. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  14. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  15. Vložení grafiky do aplikace Animate
  16. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  17. 3D grafika
  18. Práce se symboly v aplikaci Animate
  19. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  20. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  21. Export zvuků
  22. Výběr objektů v aplikaci Animate
  23. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  24. Používání režimů prolnutí
  25. Uspořádání objektů
  26. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  27. Vícejazyčný text
  28. Používání kamery v aplikaci Animate
  29. Grafické filtry
  30. Zvuk a ActionScript
  31. Předvolby kreslení
  32. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  12. Psaní a správa skriptů
  13. Povolení podpory vlastních platforem
  14. Přehled podpory vlastních platforem
  15. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  16. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  17. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  9. Osvědčené postupy – Konvence videa
  10. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  11. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  12. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  13. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  14. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  15. Export souborů projektoru
  16. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  17. Předlohy publikování HTML
  18. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  19. Rychlé sdílení a publikování animací
 9. Řešení problémů
  1. Opravené problémy
  2. Známé problémy

 

Objekty můžete přemísťovat přetažením určitými nástroji, pomocí kláves se šipkami na klávesnici nebo zadáním přesných hodnot do panelu. Můžete také kopírovat objekty pomocí schránky, klonovat objekty nebo duplikovat transformované objekty. 

Přesunutí objektů přetažením

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.

   Hledáte nápovědu pro nástroj pro výběr? Další informace najdete v části Výběr objektů.

 2. Vyberte nástroj pro výběr a umístěte ukazatel na objekt.

 3. Chcete-li objekt přemístit, přetáhněte ho do nového umístění. Na objekt můžete kliknout myší a přetáhnout jej nebo použijte klávesy se šipkami na klávesnici. 

 4. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte pohyb objektu na přímé čáry, které jsou násobky 45 stupňů.

Přemísťování objektů pomocí kláves se šipkami

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li výběr posouvat po jednotlivých obrazových bodech, tiskněte opakovaně klávesu se šipkou tím směrem, kterým chcete objekt posunout.

   Výše uvedený postup můžete použít, když chcete provést pouze malé přesuny objektů. 

  • Chcete-li výběr posouvat po deseti obrazových bodech, podržte při použití klávesy se šipkou stisknutou klávesu Shift.

   Výše uvedený postup můžete použít, když chcete provést výraznější přesuny objektů. 

 Když je vybraná volba Přitahovat na obr. body, posouvají klávesy se šipkami objekty po krocích na mřížce obrazových bodů dokumentu, ne po obrazových bodech na obrazovce.

Přemísťování objektů pomocí inspektoru vlastností

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Pokud není inspektor vlastností zobrazený, vyberte možnost Okno > Vlastnosti.

 3. Zadejte hodnoty souřadnic x a y určujících požadované umístění levého horního rohu výběru.

  Vzdálenosti se udávají vzhledem k levému hornímu rohu vymezené plochy.

Přemísťování objektů pomocí panelu Informace

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Pokud není panel Informace viditelný, zvolte Okno > Informace.

 3. Zadejte hodnoty souřadnic x a y určujících požadované umístění levého horního rohu výběru.

  Vzdálenosti se udávají vzhledem k levému hornímu rohu vymezené plochy.

Vyjmutí, kopírování a vkládání objektů

Ke kopírování nebo přesunutí objektů mezi vrstvami, scénami nebo jinými soubory aplikace Animate použijte vyjmutí nebo kopírování a následné vložení. Objekt můžete vložit do libovolné polohy vzhledem k jeho původní poloze.

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Zvolte Úpravy > Vyjmout nebo Úpravy > Kopírovat.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů: 

  • Chcete-li výběr vložit do stejné polohy vzhledem k vymezené ploše, vyberte jinou vrstvu, scénu nebo soubor a pak klikněte na Úpravy > Vložit na stejné místo. 
  • Příkazem Úpravy > Vložit doprostřed můžete výběr vložit do středu pracovní plochy. Můžete také vybrat vrstvu nebo snímek, kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat příkaz Vložit doprostřed.

Kopírování objektů pomocí schránky

U prvků zkopírovaných do schránky se použije vyhlazení, aby v jiných aplikacích vypadaly stejně dobře jako v aplikaci Animate. Tato funkce je užitečná u snímků, které obsahují bitmapové obrazy, přechody, průhlednost nebo vrstvu masky.

Grafika vložená z jiných dokumentů Animate nebo z jiných programů se umístí do aktuálního snímku v aktuální vrstvě. Způsob vložení grafického prvku do scény Animate závisí na jeho typu, zdroji a nastavených předvolbách:

 • Z textu pocházejícího z textového editoru se stane jeden textový objekt.

 • Z vektorové grafiky pocházející z libovolného kreslicího programu se stane skupina, kterou lze rozdělit a upravit.

 • Z bitmap se stane jeden seskupený objekt stejně jako v případě importovaných bitmap. Vložené bitmapy můžete rozdělit nebo je převést na vektorové grafiky.

 Než vložíte grafiku z Illustratoru do aplikace Animate, převeďte v Illustratoru barvy do RGB.

Klonování nebo duplikování objektu

Objekt můžete klonovat nebo duplikovat. 

 1. Vyberte jeden nebo více objektů.
 2. Objekt můžete klonovat nebo duplikovat některým z následujících způsobů:

  • Přetažením se stisknutou klávesou Alt.
  • Stisknutím kláves Ctrl+D. 
  • Kliknutím na tlačítko Duplikovat výběr a transformaci na  panelu Transformace.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online