Uspořádání časových os a knihovny

Snímky a vrstvy na časové ose znázorňují, kde jsou umístěny datové zdroje, a určují, jak funguje příslušný dokument. Způsob, jakým se nastaví a používá časová osa a knihovna, ovlivňuje celý soubor FLA a jeho celkovou použitelnost. Následující pravidla pomáhají efektivně vytvářet obsah a umožňují ostatním autorům používajícím vaše dokumenty FLA lépe porozumět způsobu jejich členění.

 • Přidělte každé vrstvě intuitivní název vrstvy a umístěte související datové zdroje společně ve stejném umístění. Vyhýbejte se používání výchozích názvů vrstev (například Vrstva 1, Vrstva 2).

  Při pojmenování každé vrstvy nebo složky jasně popište její účel nebo obsah.

  Pokud je to možné, umístěte vrstvy zahrnující ActionScript a vrstvu pro popisy snímků v pořadí vrstev v časové ose zcela navrch. Například pojmenujte vrstvu, která obsahuje akce vašeho skriptu ActionScript.

 • Seskupením a uspořádáním podobných vrstev do složek vrstev usnadníte vyhledávání vrstev zahrnujících kód a popisy.

 • Zamkněte vrstvy, které nepoužíváte nebo nechcete měnit. Okamžitě zamkněte vrstvu jazyka ActionScript, aby nedošlo k umístění instancí symbolů nebo datových zdrojů médií do této vrstvy.

 • Nikdy neumísťujte žádné instance nebo datové zdroje do vrstvy zahrnující ActionScript. To by mohlo způsobovat konflikty mezi datovými zdroji ve vymezené ploše a jazykem ActionScript, který na ně odkazuje; proto uchovávejte celý svůj kód v jeho vlastní vrstvě akcí a po jeho vytvoření ho zamkněte.

 • Pokud odkazujete na snímky ve svém kódu, místo čísel snímků používejte ve svém kódu jazyka ActionScript popisy snímků v souboru FLA. Pokud se tyto snímky později při úpravě časové osy změní a vy použijete popisy snímků a přesunete je na časovou osu, nemusíte ve svém kódu měnit žádné odkazy.

 • Používejte složky knihovny.

  Používejte složky v knihovně k uspořádání podobných prvků (například symbolů a datových zdrojů médií) v souboru FLA. Pokud při každém vytvoření souboru jednotně pojmenujete složky knihovny, je snadnější si zapamatovat, kam umísťujete datové zdroje. Obecně používané názvy složek jsou Buttons (Tlačítka), MovieClips (Filmové_klipy), Graphics (Grafika), Assets (Datové_zdroje), Components (Komponenty) a někdy také Classes (Třídy).

Používání scén

Používání scén je podobné používání několika souborů SWF při vytváření větší prezentace. Každá scéna má časovou osu. Když přehrávací hlava dojde k poslednímu snímku scény, pokračuje další scénou. Při publikování souboru SWF se časové osy jednotlivých scén zkombinují do jediné osy v souboru SWF. Po zkompilování se soubor SWF chová tak, jako byste vytvořili soubor FLA s použitím jediné scény. Vzhledem k tomuto chování je vhodné se vyhýbat používání scén z následujících důvodů:

 • Při použití scén je někdy složité se v dokumentech vyznat při úpravách, zvlášť pokud na dokumentu pracuje více autorů. Každý, kdo používá dokument FLA, může být nucen prohledat v souboru FLA několik scén, než najde požadovaný kód a zdroje. Místo toho zvažte možnost načtení obsahu nebo použití filmových klipů.

 • Při použití scén často vznikají velké soubory SWF.

 • Scény nutí uživatele postupně stahovat celý soubor SWF místo načítání datových zdrojů, které skutečně chtějí prohlížet nebo používat. Pokud se vyvarujete použití scén, uživatelé mohou při postupu vaším souborem SWF určovat, jaký obsah budou stahovat. Uživatel má větší kontrolu nad tím, kolik obsahu stáhne, což je lepší pro správu šířky pásma připojení. Nevýhodou je ale nutnost správy většího počtu dokumentů FLA.

 • Kombinováním scén s jazykem ActionScript mohou vznikat neočekávané výsledky. Protože jsou časové osy všech scén komprimované do jediné časové osy, můžete se setkat s chybami postihujícími váš ActionScript i scény, což obvykle vyžaduje dodatečné složité ladění.

  Vytváříte-li dlouhé animace, může pro vás být používání scén naopak výhodné. Pokud se na váš dokument vztahují spíš výše uvedené nevýhody, bude pro vytváření animace místo použití scén vhodnější používat více souborů FLA nebo filmové klipy.

Ukládání souborů a správa verzí

Při ukládání svých souborů FLA používejte jednotné schéma pojmenování dokumentů. To je důležité zejména při pojmenovávání více verzí jediného projektu.

Poznámka: Panel Projekt je ve verzi Animate CC zastaralý.

 

Pokud pracujete pouze s jedním souborem FLA a při vytváření tohoto souboru neukládáte jednotlivé verze, můžete se setkat s určitými problémy. Při práci na souboru se může zvětšovat jeho velikost z důvodu ukládání historie v souboru FLA nebo může dojít k jeho poškození (stejně jako u libovolného jiného softwaru, který používáte).

Pokud během vývoje uložíte více verzí a budete se potřebovat vrátit ke starší verzi, budete ji mít k dispozici.

Pro své soubory používejte intuitivní, snadno čitelné názvy bez matoucích slov; kromě toho dodržujte zásady pro práci online:

 • Nepoužívejte mezery, velká písmena nebo speciální znaky.

 • Používejte pouze malá písmena, číslice, pomlčky a podtržítka.

 • Pokud ukládáte více verzí stejného souboru, používejte jednotný systém číslování, například menu01.swf, menu02.swf a tak dále.

 • Je vhodné ve schématech pojmenovávání používat všechna písmena malá, protože software některých serverů rozlišuje malá a velká písmena.

 • Zvažte použití systému pojmenovávání založeného na kombinaci podstatného jména a slovesa nebo přídavného a podstatného jména, například planovani_tridy.swf nebo mujprojekt.swf.

 

Pro ukládání nových verzí souboru FLA při vytváření rozsáhlého projektu používejte následující metody:

 • Vyberte Soubor > Uložit jako a uložte novou verzi dokumentu.

 • K řízení svých dokumentů Animate používejte software pro správu verzí nebo panel Projekt.

  Poznámka: Panel Projekt je ve verzi Animate CC zastaralý.

   

  Pokud pro vytváření záloh svého souboru FLA nepoužíváte software pro správu verzí, pak vždy, když aktuální stav projektu považujete za jeho „milník“, použijte pro daný dokument příkaz Uložit jako a napište nový název souboru.

  Ke správě verzí souborů mohou uživatelé používat mnoho různých softwarových balíčků umožňujících efektivní týmovou práci a omezujících chyby (jako je přepsání souborů nebo práce na starých verzích dokumentu). Stejně jako u jiných dokumentů můžete tyto programy použít také k uspořádání dokumentů Animate mimo tuto aplikaci.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online