Kreslení přímých čar pomocí nástroje segment čáry

Chcete-li nakreslit jednu rovnou čáru, použijte nástroj čára.

 1. Vyberte nástroj čára .
 2. Zvolte možnost Okno > Vlastnosti a vyberte požadované atributy tahu.

  Poznámka:

  Pro nástroj čára nelze nastavit atributy výplně.

 3. Klepnutím na tlačítko Kreslení objektů v části Volby na panelu nástrojů vyberte buď slučovací režim, nebo režim kreslení objektu. Když je stisknuté tlačítko Kreslení objektů, je nástroj čára v režimu kreslení objektů.
 4. Umístěte ukazatel na místo, kde má čára začínat, a táhněte do místa, kde chcete, aby končila. Tažením se stisknutou klávesou Shift omezíte směrové úsečky na násobky 45 stupňů.

Kreslení obdélníků a elips

Nástroji elipsa a obdélník můžete vytvářet tyto běžné geometrické tvary a aplikovat na ně tahy, výplně a zaoblené rohy. Kromě slučovacího režimu a režimu kreslení objektu nabízejí nástroje elipsa a obdélník také režim kreslení základních objektů.

Při vytváření obdélníků nebo elips pomocí nástrojů Základní obdélník nebo Základní elipsa aplikace Animate kreslí tvary jako samostatné objekty. Tyto tvary se liší od tvarů vytvářených v režimu Kreslení objektu. Nástroje základních tvarů umožňují zadat poloměr rohů obdélníků pomocí ovládacích prvků v inspektoru vlastností. Kromě toho lze zadat také počáteční a koncový úhel a vnitřní poloměr elips. U již vytvořeného základního tvaru můžete měnit poloměr a rozměry: tvar vyberte ve vymezené ploše a upravte nastavení ovládacích prvků v inspektoru Vlastnosti.

Poznámka: Když je vybraný kterýkoli z nástrojů pro kreslení základních tvarů, v Inspektoru vlastností zůstávají hodnoty posledně upravovaného základního objektu. Například když změníte jeden obdélník a potom chcete nakreslit druhý obdélník.

Poznámka: Chcete-li kreslit do středu vymezené plochy, přidržte při kreslení tvaru klávesu Alt.

Kreslení základních obdélníků

 1. Chcete-li vybrat nástroj základní obdélník, klepněte a podržte tlačítko myši na nástroji obdélník a z rozbalovací nabídky vyberte nástroj základní obdélník .
 2. Chcete-li vytvořit základní obdélník, táhněte nástrojem základní obdélník ve vymezené ploše.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit poloměr rohů při tažení nástrojem základní obdélník, stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů. Když mají rohy požadované zaoblení, klávesu uvolněte.

 3. Zatímco je základní vybraný obdélník, můžete pomocí ovládacích prvků v inspektoru vlastností tento tvar dále modifikovat nebo pro něj určit barvy výplně a tahu.
  dr_PrimRecPI
  Vlastnosti pro základní obdélník.

  Tyto kontroly Inspektoru vlastností jsou specifické pro nástroj Základní obdélník.

  Ovládací prvky pro poloměr rohů obdélníku Umožňují určit poloměry zaoblení rohů pro obdélník. Do každého textového pole můžete zadat numerickou hodnotu vnitřního poloměru. Zadáním záporné hodnoty vznikne inverzní poloměr. Také můžete odznačit ikonu omezení poloměru rohů a můžete upravit zaoblení každého rohu jednotlivě.

  Obnovit Obnoví nastavení všech ovládacích prvků nástroje základní obdélník a vrátí základnímu obdélníku nakreslenému ve vymezené ploše jeho původní velikost a tvar.

 4. Chcete-li pro každý roh určit jiný poloměr zaoblení, odznačte ikonu zámku, která se nachází v části voleb obdélníku inspektoru vlastností. Když je tato ikona vybraná, ovládací prvky pro nastavení poloměru jsou zamčené, takže všechny rohy mají stejné zaoblení.
 5. Chcete-li obnovit poloměry rohů, klepněte na tlačítko Obnovit v inspektoru Vlastnosti.

Kreslení základních elips

 1. Klepněte a podržte tlačítko myši na nástroji obdélník a vyberte nástroj základní elipsa .
 2. Chcete-li vytvořit základní elipsu, táhněte nástrojem základní elipsa ve vymezené ploše. Chcete-li tvar omezit na kružnici, podržte při tažení klávesu Shift.
 3. Zatímco je základní elipsa vybraná ve vymezené ploše, můžete pomocí ovládacích prvků v inspektoru vlastností tento tvar dále modifikovat nebo pro něj určit barvy výplně a tahu.
  dr_PrimOvalPI
  Vlastnosti pro základní elipsu.

  Tyto kontroly Inspektoru vlastností jsou specifické pro nástroj Základní ovál.

  Počáteční úhel/Koncový úhel Úhel počátečního bodu a koncového bodu oválu. Pomocí těchto ovládacích prvků můžete snadno měnit tvar elips a kružnic na kruhové výseče, polokruhy a jiné kreativní tvary.

  Vnitřní poloměr Vnitřní poloměr (nebo ovál) uvnitř elipsy. Můžete buď zadat hodnotu vnitřního poloměru do příslušného pole, nebo můžete klepnout na jezdec a upravit velikost poloměru interaktivně. Můžete zadat hodnoty od 0 až 99, představující procento odstraněné výplně.

  Zavřít cestu Umožňuje určit, zda má být cesta elipsy uzavřená (respektive cesty – pokud určujete vnitřní poloměr). Pokud určíte otevřenou cestu, neaplikuje se na výsledný tvar žádná výplň a nakreslí se jen tah. Volba Zavřít cestu je ve výchozím nastavení vybraná.

  Obnovit Obnoví nastavení všech ovládacích prvků nástroje základní elipsa a základní elipse nakreslené ve vymezené ploše vrátí její původní velikost a tvar.

Kreslení elips a obdélníků

Nástroje elipsa a obdélník slouží k vytváření těchto běžných geometrických tvarů.

 1. Chcete-li vybrat nástroj obdélník nebo nástroj elipsa , klepněte na požadovaný nástroj, podržte tlačítko myši a přetáhněte tvar na plochu.
 2. Chcete-li vytvořit obdélník nebo elipsu, přetáhněte požadovaný nástroj na plochu.
 3. Pro nástroj obdélník můžete určit zaoblené rohy tak, že klepnete na modifikátor Zaoblený obdélník a zadáte hodnotu poloměru rohů. Vložením nulové hodnoty vytvoříte hranaté rohy.
 4. Táhněte myší ve vymezené ploše. Při použití nástroje obdélník můžete stisknutím klávesy se šipkou nahoru nebo dolů během tažení upravit poloměr zaoblených rohů.

  Při použití nástroje elipsa nebo obdélník můžete stisknutím klávesy Shift omezit vytvářené tvary na kružnice a čtverce.

 5. Chcete-li specifikovat velikost oválů nebo obdélníku, zvolte nástroj Ovál nebo Obdélník a stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac) Pak klepněte na Scénu a zobrazte dialogové okno nastavení oválu a obdélníku.
  • Pro elipsy nastavte šířku a výšku v obrazových bodech a určete, zda se má elipsa kreslit od středu.

  • Pro obdélníky nastavte šířku a výšku v obrazových bodech a poloměr zaoblení rohů a určete, zda se má obdélník kreslit od středu.

Kreslení mnohoúhelníků a hvězd

 1. Chcete-li vybrat nástroj pro kreslení mnohoúhelníků/hvězd , klepněte a podržte tlačítko myši na nástroji obdélník a z rozbalovací nabídky vyberte požadovaný nástroj.
 2. Zvolte možnost Okno > Vlastnosti a vyberte požadované atributy výplně a tahu.
 3. Klepněte na Volby a proveďte následující úkony:
  • Z nabídky Styl vyberte Mnohoúhelník nebo Hvězda.
  • Ve volbě Počet stran zadejte číslo od 3 do 32.
  • Ve volbě Velikost cípu hvězdy zadejte hodnotu od 0 do 1, která určuje hloubku cípů hvězdy. Čím je tato hodnota blíž nule, tím jsou cípy delší. Při kreslení mnohoúhelníku nechte toto nastavení beze změny. (Na tvar mnohoúhelníku nemá vliv.)
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. Táhněte myší ve vymezené ploše.

Režim kreslení objektu

Při vybírání a kreslení objektů se v režimu kreslení objektu zobrazuje tenký obrys podél oblastí tvaru podle barvy vrstvy. Malé kroužky označují kotevní body a nejsou interaktivní ani je nelze upravovat pomocí nástroje pro výběr. Při kreslení v režimu objektu již nejsou ve výchozím nastavení vybrány tahy a tvary.

object-drawing-mode
Obrysy kolem tvaru

Kreslení nástrojem tužka

Chcete-li kreslit čáry a tvary, použijte nástroj tužka. Pracuje se s ním velmi podobně, jako když kreslíte skutečnou tužkou. Chcete-li na kreslené čáry a tvary aplikovat vyhlazení nebo narovnání, vyberte některý kreslicí režim pro nástroj tužka.

 1. Vyberte nástroj tužka .
 2. Zvolte možnost Okno > Vlastnosti a vyberte barvu tahu, tloušťku čáry a styl.
 3. Z nabídky Volby na panelu nástrojů vyberte požadovaný režim kreslení:

  • Chcete-li kreslit rovné čáry nebo převádět přibližně nakreslené trojúhelníky, elipsy, kružnice, obdélníky a čtverce na tyto běžné geometrické tvary, vyberte režim Narovnat .
  • Chcete-li kreslit hladce zakřivené čáry, vyberte Vyhladit .
  • Chcete-li kreslit čáry od ruky, aniž byste je upravovali, vyberte režim Inkoust .
  dr_03pencil_mode
  Čáry nakreslené s použitím režimu Narovnat, Vyhladit a Inkoust.

 4. Při kreslení nástrojem tužka můžete omezit směr vytvářených čar na vodorovné a svislé, klepněte ve vymezené ploše, stiskněte Shift a táhněte.

Malování nástrojem štětec

Nástroj Štětec vykreslí tahy podobné tahům štětce. Vytváří také speciální efekty včetně kaligrafických efektů. Velikost a tvar štětce vyberte s použitím modifikátorů nástroje štětec.

Aplikace Animate nastavuje velikost štětce úměrně k měnícímu se zvětšení plochy. Díky tomu můžete plynule kreslit, přizpůsobovat kresbu jakékoli úrovni zvětšení a při kreslení zobrazovat náhled práce. Pokud chcete přejít na dřívější výchozí chování štětců a uchovat přitom konstantní velikost obrazových bodů, i když změníte úroveň zvětšení na ploše, je nutné zrušit zaškrtnutí políčka Úroveň zvětšení plochy v Inspektoru vlastností. 

Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Úroveň zvětšení plochy, zůstává velikost štětce pro nové tahy konstantní, i když změníte úroveň zvětšení vymezené plochy. Při menším zvětšení vymezené plochy tak vypadá tentýž štětec větší. Předpokládejme například, že jste nastavili měřítko zobrazení vymezené plochy na 100 % a malujete nástrojem štětec s použitím nejmenší velikosti štětce. Pak změníte měřítko zobrazení plochy na 50 % a opět malujete s použitím nejmenší velikosti štětce. Nově namalovaný tah se zobrazí o polovinu silnější než původně namalovaný tah, bude jednolitý a přesný a nebude mít žádné nezúžené konce. (Při přiblížení nebo oddálení vymezené plochy se nezmění velikost existujících tahů štětcem.)

Při malování nástrojem štětec můžete jako výplň použít importovanou bitmapu. Viz Rozdělování skupin a objektů.

Pokud máte k počítači připojen tablet Wacom citlivý na tlak, šířka a úhel tahu štětce se může lišit. Toho lze dosáhnout použitím modifikátorů tlaku a náklonu nástroje štětec a změnou tlaku stylusu.

Modifikátor Přítlak mění tloušťku tahů štětce, když změníte tlak na hrot pera. Modifikátor Náklon mění úhel tahů štětce, když změníte úhel naklonění pera vůči tabletu. Při použití modifikátoru Náklon se zjišťuje úhel měřením vzdálenosti mezi horním koncem pera (gumou) a horním (severním) okrajem tabletu. Pokud například držíte pero kolmo k tabletu, je hodnota Náklonu 90. Modifikátory Přítlak a Náklon jsou u pera oba plně podporovány i pro funkci guma.

Poznámka: Na tabletu možnosti naklonění a tlaku nástroje štětec fungují pouze při použití režimu pera. Režim myši tyto možnosti nepovoluje.

dr_pressure_stroke
Tah štětce s proměnlivou tloušťkou nakreslený pomocí pera

 1. Vyberte nástroj štětec .
 2. Zvolte možnost Okno > Vlastnosti a vyberte barvu výplně.
 3. Klepněte na modifikátor režimu štětce a vyberte režim malování:

  Malovat normálně

  Maluje přes čáry a výplně ve stejné vrstvě.

  Malovat výplně

  Maluje výplně a prázdné plochy, přičemž čáry nechává beze změn.

  Malovat zezadu

  Maluje v prázdných místech vymezené plochy ve stejné vrstvě, přičemž čáry i výplně nechává beze změn.

  Malovat výběr

  Aplikuje na výběr novou výplň, když vyberete výplň v ovládacím prvku Barva výplně nebo v poli Výplň v inspektoru Vlastnosti, stejně, jako když vyberete vyplněnou plochu a aplikujete novou výplň.

  Malovat uvnitř

  Maluje výplň, ve které zahájíte tah štětce, a nikdy nemaluje čáry. Když začnete malovat v prázdné ploše, neovlivní výplň žádné již existující vyplněné oblasti.

 4. K výběru velikosti a tvaru štětce můžete použít modifikátory nástroje Štětec.
 5. Pokud chcete při kreslení zvětšit nebo zmenšit velikost štětce úměrně k úrovni zvětšení plochy, zaškrtněte políčko Přizpůsobit velikost podle plochy. Díky tomu můžete plynule kreslit, přizpůsobovat kresbu jakékoli úrovni zvětšení a při kreslení zobrazovat náhled práce.

 6. Pokud máte k počítači připojený tlakově citlivý tablet Wacom, můžete tahy štětce měnit tím, že vyberte modifikátor Přítlak, modifikátor Náklon, nebo oba modifikátory.
  • Chcete-li měnit tloušťku tahů štětce změnou tlaku na hrot pera, vyberte modifikátor Přítlak.
  • Chcete-li měnit úhel tahů štětce změnou úhlu naklonění pera vůči tlakově citlivému tabletu Wacom, vyberte modifikátor Náklon.
 7. Táhněte myší ve vymezené ploše. Chcete-li omezit směr tahů štětce jen na vodorovné a svislé tahy, podržte při tažení klávesu Shift.

Náhled a výstup kreslení

Nástroje Tradiční štětec a Malířský štětec byly ve verzi CC 2015.1 vylepšeny tak, aby zajišťovaly přesnější a plynulejší kreslení. Konečný tah, který bude generován, je nyní velmi podobný živému náhledu. Díky tomu nevidíte žádné nepředvídané ztenčení nebo zesílení tahů štětcem. Ani ty nejjemnější křivky nakreslené pomocí nástroje Štětec nevykazují poškození nebo mezery.

Vytvoření vlastních štětců

Nástroj štětec umožňuje vlastní definování štětce nastavením parametrů štětce, jako je tvar a úhel. Přizpůsobením nástroje štětec vlastním potřebám kreslení tak můžete vytvářet v projektech přirozené kresby. Vlastní štětec můžete v aplikaci Animate vybrat, upravit a vytvořit pomocí Inspektora vlastností, když je na panelu nástrojů vybrán nástroj Štětec. Informace o vytvoření, úpravách a smazání vlastních štětců získáte v části Vlastní štětce.

Tlak a náklon malířského štětce

Použití modifikátorů tlaku a náklonu

Animate CC podporuje tlak a náklon u tahů nakreslených pomocí nástroje Malířský štětec. Můžete kreslit umělecké a vzorkové tahy s různou šířkou pouhou změnou tlaku nebo náklonu pera. Další úpravy šířkových bodů poté můžete doladit nástrojem Šířka.

Další informace naleznete v tématu Práce s malířským štětcem

Poznámka:

Ikony pro tlak a náklon se v panelu nástrojů zobrazí pouze tehdy, pokud máte k počítači připojen tablet Wacom citlivý na tlak.

Knihovna štětců

Animate CC má integrovanou globální knihovnu vektorových štětců, ve které najdete pestrý výběr uměleckých a vzorkových štětců. Panel Knihovna štětců otevřete kliknutím na Okna > Knihovna štětců nebo kliknutím na ikonu Štětce v Inspektoru vlastností. Každý štětec, který chcete použít, napřed dvojitým kliknutím přidejte do aktuálního dokumentu.

Import nových vektorových štětců z CC knihoven

Kromě přednastavených štětců dostupných už ve výchozím nastavením můžete do dokumentů Animate pomocí CC knihoven importovat nové umělecké a vzorkové štětce. Chcete-li přidat nový umělecký nebo vzorkový štětec, otevřete panel CC knihovny a klikněte na některý z podporovaných štětců. (Animate v současné době podporuje pouze štětce aplikace Illustrator z CC knihoven.) Pokud chcete do své CC knihovny přidat nové štětce, můžete použít aplikaci Štětec pro systém Android a iOS. Kliknutím na štětec v CC knihovně ho přidáte na globální panel Knihovna štětců i do aktuálního dokumentu.

Každý štětec se dá použít buď jako umělecký, nebo jako vzorkový štětec. Ve výchozím nastavení se štětce přidávají jako umělecké štětce. Chcete-li štětec změnit na vzorkový, klikněte na Upravit štětec a jako Typ štětce zvolte Vzorkový štětec.

Brush-library-panel

Úpravy štětců

Ikona Upravit štětec spustí dialogové okno pro úpravy vybraného štětce. Pokud vyberete umělecký štětec pro úpravy, zobrazí se nové dialogové okno Možnosti uměleckého štětce. Můžete upravit vlastnosti, jako je směr štětce, předvolby měřítka a předvolby překrytí a tyto změny použít u existujících tahů.

Další informace naleznete v části Práce s malířským štětcem.

draw simple lines shapes - art brush options
Možnosti uměleckého štětce

Vylepšování tahů a tvarů pomocí nástroje proměnlivá šířka

Díky nástroji Šířka můžete zdůraznit tah přidáním různé hodnoty šířky. Proměnlivou šířku pak lze uložit jako profil šířky, který budete moct použít na další tahy. Nástroj Šířka můžete vybrat na panelu Nástroje nebo pomocí klávesové zkratky (U).

Když umístíte ukazatel myši na tah s vybraným nástrojem Šířka, na tahu se objeví body (šířkové body) s táhly (šířková táhla). Je možné nastavit šířku tahu a přesunout, zkopírovat nebo odstranit šířkový bod. Údaj Šířka se zobrazí na panelu Informace, když změníte šířku tahu.

Také lze vybrat více šířkových bodů a provést kteroukoli z akcí (přesunutí, kopírování a odstranění) uvedených dříve.

Pokud existuje více tahů, nástroj Šířka upraví pouze aktivní tah. Chcete-li upravit tah, vyberte nástroj Šířka a umístěte ukazatel na požadovaný tah.

Poznámka:

Tahy s proměnlivou šířkou se převedou na rovnoměrné tahy, pokud je soubor obsahující tahy s proměnlivou šířkou otevřen ve starší verzi aplikace Animate.

Přidání proměnlivé šířky k tahu pomocí nástroje Šířka

Chcete-li u tahu zvětšit šířku, postupujte takto:

 1. Nakreslete tah nebo tvar libovolným nástrojem, například nástrojem Čára.
stroke-width-tool
Tah vytvořený pomocí nástroje Čára s velikostí tahu nastavenou na hodnotu 88, se stylem Plná a s použitím profilu šířky 1

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Šířka .
 2. S vybraným nástrojem Šířka přesuňte ukazatel myši na tah. Zobrazí se potenciální šířkové body a šířková táhla. Vzhled nástroje se změní na , což znamená, že je nástroj Šířka aktivní a na tah lze použít proměnlivou šířku.
width-points-discovery
(A) Šířkový bod (B) Šířkové táhlo

 1. Vyberte bod nástrojem Šířka a táhněte ovládací prvky šířky směrem ven.

Poznámka:

Hodnota šířky je omezena na 100 obrazových bodů na obou stranách šířkového bodu.

create-width-drag
Přidání šířky tažením směrem ven

 1. Jak vidíte, na tahu přibyla proměnlivá šířka. Vyberte nástroj Šířka a přesuňte ukazatel myši na tah. Zobrazí se nový šířkový bod a šířkové táhlo.
create-width
K tahu byla přidána proměnlivá šířka se zvýrazněným šířkovým bodem a šířkovým táhlem.

Přesouvání nebo kopírování proměnlivé šířky použité na tah

Šířkové body vytvořené pro tah je možné přesunout nebo kopírovat, čímž se přesune nebo zkopíruje proměnlivá šířka aplikovaná na tah. Chcete-li přesunout šířkový bod, postupujte takto:

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Šířka .
 2. Umístěním ukazatele myši na tah zobrazte existující šířkové body a vyberte šířkový bod, který chcete přemístit. 
 3. Táhněte šířkový bod ve směru tahu.

Poznámka:

Pohyb šířkového bodu je omezen sousedními šířkovými body na obou stranách.

move-width-point-drag
Přesunutí šířkového bodu

 1. Šířkový bod se přesunul do nové polohy, a tím také odpovídajícím způsobem změnil tah.
delete-width-point
Šířkový bod je přemístěn do nové polohy

Chcete-li zkopírovat šířkový bod, postupujte takto:

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Šířka .
 2. Umístěním ukazatele myši na tah zobrazte existující šířkové body a vyberte šířkový bod, který chcete zkopírovat.
 3. Podržte klávesu Alt (na počítači Mac Option ) a přetažením šířkového bodu ve směru tahu vybraný šířkový bod zkopírujte.

Poznámka:

Pohyb bodu je omezen sousedními šířkovými body na obou stranách.

copy-width-point
Kopírování šířkového bodu

 1. Šířkový bod se zkopíroval. Tím se také odpovídajícím způsobem mění tah.
copied-width-point
Šířkový bod se zkopíroval

Změna proměnlivé šířky tahu

Změnou proměnlivé šířky tahu v libovolném šířkovém bodě se tah rozšíří nebo zúží ve stejném poměru na obou stranách šířkového bodu. Pokud ale chcete změnit šířku na jedné straně bodu, postupujte takto:
 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Šířka .
 2. Umístěním ukazatele myši na tah zobrazte existující šířkové body a vyberte šířkový bod na jednom ze dvou konců šířkového táhla, který chcete změnit. 
 3. Podržte klávesu Alt (na počítači Mac Option) a tažením ovládacího prvku šířky směrem ven vybraný šířkový bod změňte.
modify-width-point-drag
Změna šířky tahu

 1. Šířkový bod se přesunul a odpovídajícím způsobem se změnil tah. 
modified-width-point
Šířkový bod se přesunul asymetricky a tah se změnil odpovídajícím způsobem.

Odstranění proměnlivé šířky tahu

Chcete-li odstranit šířkový bod, postupujte takto:

 1. Umístěte ukazatel myši na tah a vyberte šířkový bod, který chcete odstranit.
 2. Stisknutím klávesy Backspace nebo Delete tento šířkový bod odstraníte.
delete-width-point
Šířkový bod byl odstraněn a tah se změnil

Ovládací prvky nástroje šířka

V následující tabulce najdete seznam klávesových modifikátorů používaných při práci s nástrojem šířka:

Úlohy ovládání šířky

Klávesové modifikátory

Vytvoření nejednotných šířek

Alt+přetáhnout (Windows) nebo Option+přetáhnout (Mac OS)

Vytvoření kopie šířkového bodu

Alt+přetáhnout šířkový bod (Windows) nebo Option+přetáhnout šířkový bod (Mac OS)

Kopírování a přesunutí všech bodů podél cesty

Alt+Shift+přetáhnout (Windows) nebo Option+Shift+přetáhnout (Mac OS)

Výběr a přetažení více šířkových bodů

Shift+kliknout+přetáhnout

Odstranění vybraných šířkových bodů

Delete

Ukládání profilů šířky

Po určení šířky tahu je možné v Inspektoru vlastností uložit profil proměnlivé šířky.

 1. Vyberte tah, ke kterému jste přidali proměnlivou šířku.
 2. Klikněte na tlačítko + vpravo od rozevíracího seznamu Šířka v Inspektoru vlastností.
 3. V dialogu Profil proměnlivé šířky zadejte název profilu.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

 

WidthProfiles
A) Ikona uložení profilu šířky B) Ikona odstranění profilu šířky C) Ikona obnovení profilu šířky

Profily šířek pak lze použít na vybrané cesty výběrem v rozbalovacím seznamu Profil šířky na panelu Vlastnosti. Pokud je vybrán tah bez proměnlivé šířky, v seznamu se zobrazí volba Rovnoměrná. Chcete-li obnovit výchozí sadu profilů tlouštěk, klikněte na tlačítko Obnovit profily.

Uložení profilu šířky je povoleno, pouze když je na ploše vybrána proměnlivá šířka mimo výchozí profily šířek. Pomocí nástroje Šířka můžete vytvářet svoje vlastní profily tahu a pak je ukládat. Obdobně se aktivuje ikona odstranění profilu šířky po výběru vlastního profilu tloušťky v rozbalovacím seznamu. Tuto možnost můžete použít, pokud chcete odstranit některý vlastní profil.

Poznámka:

Obnovením výchozí sady profilů šířek v Inspektoru vlastností se odstraní všechny vlastní uložené profily. Také se synchronizují vlastní uložené profily v cloudu.

Živý náhled barev

Funkce Živý náhled barev zobrazuje při kreslení tvaru na vymezené ploše barvy tahu a výplní. Umožňuje zobrazit při kreslení náhled tvaru téměř jako v konečné podobě. Tato funkce je aktivní pro všechny nástroje kreslení v aplikaci Animate.

Funkce Živý náhled barev je aktivní také pro nástroj Políčka barvy v aplikaci Animate. Díky tomu lze zobrazit náhled změn barev tahu nebo výplně vybraného tvaru ve vymezené ploše. Přesunutím ukazatele nad požadovanou barvu uvidíte změnu barvy.

Živý náhled barev je aktivní pro políčka barev v následujících panelech:

 • Panel nástrojů
 • Inspektor vlastností (PI)
 • PI vymezené plochy
 • PI textu
 • Mřížka
 • Vodítka

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online