Předvolby můžete nastavit pro obecné operace aplikace, úpravy, operace s kódem a operace kompilátoru, dále pro synchronizaci a možnosti kreslení a psaní.

Preferences
Kategorie Všeobecné v dialogovém okně Předvolby.

Nastavení předvoleb

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (ve Windows) nebo Animate > Předvolby (na Macu).

 2. Proveďte výběr v seznamu Kategorie a vyberte požadované z příslušných voleb.

Nastavení všeobecných předvoleb

Při spuštění

Určete, který dokument se má při spuštění aplikace otevřít.

Kroky zpět na úrovni dokumentu nebo na úrovni objektu

Kroky zpět na úrovni dokumentu se zaznamenávají do jednoho seznamu všech provedených akcí pro celý dokument Animate. Kroky zpět na úrovni objektů se zaznamenávají do samostatných seznamů provedených akcí týkajících se jednotlivých objektů v dokumentu. Kroky zpět na úrovni objektu umožňují vzít zpět akci provedenou s jedním objektem, aniž byste zároveň museli vzít zpět i akce provedené s jinými objekty, které se změnily později než daný objekt.

 

Počet kroků zpět

Chcete-li zadat počet kroků zpět nebo znovu, zadejte hodnotu od 2 do 300. Kroky zpět zabírají paměť; čím více kroků zpět používáte, tím více systémové paměti je k tomu potřeba. Výchozí hodnota je 100.

Automatické obnovení

Je-li toto nastavení zapnuté (výchozí nastavení), budou se kopie každého otevřeného souboru ukládat v zadaném časovém intervalu do stejné složky jako původní soubory. Pokud jste soubor ještě neuložili, bude Animate ukládat kopie do své složky Temp. Názvy souborů jsou stejné jako původní, pouze se na začátek názvu přidá „RECOVER_“. Pokud se Animate neočekávaně ukončí, zobrazí se při restartování dialogové okno umožňující otevřít soubor automatického obnovení. Když Animate ukončíte normálně, soubory automatického obnovení se smažou.

Počínaje verzí 2015 už Animate nevytváří nadbytečné soubory automatického obnovení. Soubor automatického obnovení se vytvoří jen tehdy, když po vytvoření posledních souborů automatického obnovení dojde ke změně dokumentu. Soubor automatického obnovení se odebere jen po úspěšně provedené operaci uložení. Aby se zabránilo nepřetržitému automatickému obnovování, které by trvalo jen krátce, vytváří se v intervalu automatického obnovování snímky všech souborů změněných od posledního automatického obnovení. Další časovač automatického obnovení se spustí až po dokončení tohoto procesu. 

Uživatelské rozhraní

Vyberte styl uživatelského rozhraní, kterému dáváte přednost: tmavý nebo světlý. Pokud chcete mít prvky uživatelského rozhraní stínované, vyberte možnost Zapnout stínování.

Pracovní plocha

Pokud chcete, aby se panely v režimu ikon automaticky sbalovaly, když klepnete mimo ně, vyberte možnost Automaticky sbalovat panely do ikon. Pokud chcete, aby se příkaz Ovládání > Testovat otevřel v samostatném okně, vyberte možnost Otevřít dokumenty Animate a skriptu v samostatných oknech. Ve výchozím nastavení se testovací film otevírá ve svém vlastním okně.

Barva zvýraznění

Chcete-li použít barvu obrysů aktuální vrstvy, vyberte požadovanou barvu z panelu nebo zvolte možnost Použít barvu vrstvy.

Předvolby synchronizace nastavení

Na kartě Synchronizovat nastavení si můžete nastavit synchronizaci aplikace Animate s vaším účtem a knihovnami Creative Cloud.

Karta Synchronizovat nastavení v dialogovém okně Předvolby
Karta Synchronizovat nastavení v dialogovém okně Předvolby

Adobe ID

Zde se zobrazuje Adobe ID používané při přihlášení k účtu služby Creative Cloud a datum a čas poslední synchronizace s účtem služby Creative Cloud.

 • Pokud chcete zobrazit svůj profil a knihovny služby Creative Cloud nebo chcete k přihlášení použít jiné Adobe ID, klikněte na Spravovat účet.
 • Pokud chcete synchronizovat nastavení, klikněte na možnost Synchronizovat nastavení nyní.

Volby synchronizace

Zde se zobrazují nastavené možnosti synchronizace mezi aplikací Animate a vaším účtem služby Creative Cloud. Synchronizovat můžete předvolby aplikace, pracovní plochy, výchozí nastavení dokumentů, klávesové zkratky, mřížku, vodítka, nastavení přitahování, nastavení přehledu pohyblivých symbolů, profily proměnlivých tlouštěk a vlastní štětce.

 • Synch.: Nastavte předvolby synchronizace. Můžete vybrat Vše (synchronizovat všechna nastavení), Vlastní (synchronizovat jen nastavení, která jste vybrali v možnostech zobrazených dole) nebo Zakázáno (zakáže veškerou synchronizaci).
 • Pokud chcete nastavení synchronizovat s nastavením služby Creative Cloud, klepněte na možnost Synchronizovat nastavení nyní.

Další informace o synchronizaci předvoleb se službou Creative Cloud a o synchronizaci mezi různými počítači naleznete v článku Synchronizace předvoleb aplikace Animatese službou Creative Cloud

Další informace o práci s Creative Cloud knihovnami naleznete v článku Creative Cloud knihovny.

Nastavení předvoleb Editoru kódu

Na kartě Editor kódu si můžete nastavit, jak se má v aplikaci Animate zobrazovat kód.

Karta Editor kódu v dialogovém okně Předvolby
Karta Editor kódu v dialogovém okně Předvolby

V části Volby úprav můžete změnit výchozí hodnoty následujících položek:

 • Písmo: Slouží k nastavení písma a jeho velikosti.
 • Styl: Zvolte normální písmo, kurzívu, tučné písmo nebo tučnou kurzívu.
 • Změna barev textu: Kliknutím na tlačítko nastavíte barvu popředí, pozadí, klíčových slov, komentářů, identifikátorů a řetězců.
 • Automatická koncová složená závorka: Ve výchozím nastavení je volba zapnutá. Všechny závorky jsou v kódu ve výchozím nastavení zavřené.
 • Automatické odsazení: Ve výchozím nastavení je volba zapnutá. Pokud nechcete kód odsazovat, vypněte ji.
 • Rady při psaní kódu: Ve výchozím nastavení je volba zapnutá. Pokud při psaní kódu nechcete zobrazovat rady, zrušte zaškrtnutí políčka.
 • Soubory mezipaměti: Nastavte limit pro soubory mezipaměti. Výchozí hodnota je 800.
 • Velikost tabulátoru: Výchozí velikost tabulátoru v kódu je 4. Pokud budete chtít velikost tabulátoru změnit, zadejte jinou hodnotu.

V části Formátovat kód můžete nastavit následující předvolby a v podokně náhledu si prohlédnout změnu kódu:

 • Skriptovací jazyk: Jako výchozí skriptovací jazyk můžete vybrat ActionScript nebo JavaScript. Při výběru některé možnosti se zobrazí ukázka kódu.
 • Styl složených závorek: Vyberte preferovaný tvar složených závorek. Buď na stejném řádku jako řídicí příkazy, nebo na samostatném řádku, případně jen koncové složené závorky na samostatném řádku. 
 • Přerušit řetězené metody: Když tuto volbu vyberete, budou řádky kódu logicky rozdělené.
 • Zachovat odsazení polí: Pokud chcete pole logicky odsazovat, vyberte tuto volbu.
 • Přidat mezeru za klíčová slova: Ve výchozím nastavení je možnost vybraná. Pokud nechcete mít za každým klíčovým slovem mezeru, změňte nastavení.

Nastavení předvoleb souborů skriptu

Na kartě Soubory skriptu můžete nastavit možnosti importu, které se pak budou používat pro soubory skriptů:

Otevřít: Pokud chcete při otevření nebo importu souboru použít kódování Unicode, vyberte kódování UTF-8. Pokud chcete při otevření nebo importu použít kódovací formulář jazyka, který právě používá systém, vyberte Výchozí kódování.

Znovu načíst změněné soubory: Určuje, co se má stát, když soubor skriptu upravíte, přesunete nebo odstraníte. Vyberte některou možnost: Vždy, Nikdy nebo Dotaz.

 • Vždy: Upozornění se nezobrazí a soubor se automaticky načte.
 • Nikdy: Upozornění se nezobrazí a soubor zůstane v aktuálním stavu.
 • Dotaz (výchozí hodnota): Zobrazí se upozornění a vy můžete zvolit, jestli chcete soubor znovu načíst.

Když vytváříte aplikace s externími skripty, pomáhá tato předvolba zabránit přepsání skriptu, který člen týmu upravil v době, kdy máte otevřenou aplikaci, nebo zabraňuje publikování aplikace se staršími verzemi skriptů. Upozornění vám umožňuje automaticky zavřít skript a znovu otevřít novější upravenou verzi.

Editor tříd: Vyberte editor pro úpravu tříd. Na výběr jsou možnosti Animate, Flash Builder a Zobrazit dotaz.

Nastavení předvoleb kompilátoru

V dialogovém okně Předvolby na kartě Kompilátor můžete pro vybraný jazyk nastavit následující předvolby kompilátoru. Můžete přejít k cestě nebo souboru SWC, případně zadat novou cestu:

 • Cesta SDK: Cesta ke složce, která obsahuje binární soubory, rámce, knihovny a jiné složky.
 • Zdrojová cesta: Cesta ke složce, která obsahuje soubory třídy ActionScript.
 • Cesta knihovny: Cesta k souborům SWC nebo složkám obsahujícím tyto soubory.
 • Cesta externí knihovny: Cesta k souborům SWC používaným jako knihovny, které jsou sdílené za běhu.

Nastavení předvoleb textu

Na kartě Text můžete nastavit následující předvolby zobrazení textu:

 • Výchozí písmo mapování
 • Styl
 • Zobrazit názvy písem v angličtině
 • Zobrazit náhled písma
 • Velikost písma náhledu

Nastavení předvoleb kreslení

Nástroj pero: Umožňuje nastavit možnosti nástroje Pero. Vyberte možnost Zobrazovat náhled pera a zobrazte čáru náhledu od posledního bodu kliknutí do stávajícího umístění ukazatele. Vyberte Zobrazovat plné body a zobrazte řídicí body jako malé plné čtverečky namísto nevyplněných čtverečků. Vyberte Zobrazit přesné kurzory a zobrazte nitkový kříž namísto ikony nástroje Pero, když používáte tento nástroj. Tato možnost umožňuje snadněji sledovat přesný cíl kliknutí.

Nástroj Kost IK: Pro nástroj Kost se automaticky vybere možnost Automaticky nastavit bod transformace.

Spojit čáry: Určuje, jak blízko musí být konec kreslené čáry k segmentu jiné existující čáry, aby se koncový bod přitáhl k nejbližšímu bodu druhé čáry. Toto nastavení také určuje rozpoznávání vodorovných a svislých čar – tedy nakolik musí být kreslená čára vodorovná nebo svislá, aby ji aplikace Animate změnila na přesně vodorovnou nebo svislou. Když je zapnutá volba Přitahovat na objekty, určuje toto nastavení, jak blízko musí být objekty k sobě, aby se na sebe přitáhly.

Vyhladit křivky: Určuje míru vyhlazování použitou u křivých čar kreslených nástrojem Tužka, když je režim kreslení nastavený na Narovnat nebo Vyhladit. (Snadněji se mění tvar plynulejších křivek, ale ostřejší křivky zase více odpovídají původním tahům.)

Poznámka: Chcete-li existující zakřivené segmenty ještě více vyhladit, použijte příkaz Změnit > Tvar > Optimalizovat.

Rozeznávat přímky: Definuje, do jaké míry se segment čáry kreslený nástrojem tužka musí blížit rovné čáře, aby ho aplikace Animate rozpoznala jako přímku a nakreslila ho zcela rovně. Pokud je při kreslení volba Rozeznávat přímky vypnutá, můžete čáry narovnat později tím, že vyberete jeden nebo více segmentů čáry a zvolíte Změnit > Tvar > Narovnat.

Rozeznávat tvary: Určuje, jak přesně se musí kreslit kružnice, elipsy, čtverce, obdélníky a oblouky zakřivené o 90 nebo 180 stupňů, aby byly rozeznány jako tyto geometrické tvary a přesně překresleny. Volby jsou Vypnuto, Přesné, Normální a Tolerantní. Volba Přesné vyžaduje co nejpřesnější kresbu tvaru; volba Tolerantní znamená, že tvar může být nakreslen jen zhruba a Animate ho překreslí. Pokud je při kreslení volba Rozeznávat tvary vypnutá, můžete čáry narovnat později tím, že vyberete jeden nebo více tvarů (například spojené segmenty čáry) a zvolíte příkaz Změnit > Tvar > Narovnat.

Přesnost kliknutí: Určuje, jak blízko k určité položce musí ukazatel být, aby aplikace Animate položku rozeznala.

Obnovení všech předvoleb na výchozí nastavení

 1. V dialogovém okně Předvolby klikněte na možnost Obnovit na výchozí, případně při spouštění aplikace Animate podržte klávesy Ctrl+Alt+Shift (Windows) nebo Cmd+Alt+Shift (Mac OS).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online