Příkazy Zpět, Znovu a Opakovat

Chcete-li vracet zpět a opakovat akce s jednotlivými objekty nebo se všemi objekty v rámci aktuálního dokumentu, určete příkazy Zpět a Znovu buď na úrovni objektu nebo na úrovni dokumentu (Úpravy > Zpět nebo Úpravy > Znovu). Standardně se příkazy Zpět a Znovu aplikují na úrovni dokumentu.

Chcete-li vybrat možnost vracení akcí na úrovni objektu nebo dokumentu, postupujte takto:

 1. V aplikaci Animate CC vyberte Úpravy > Předvolby.
 2. Na kartě Všeobecné vyberte v rozevírací nabídce Zpět příkaz Zpět na úrovni objektu.

Upozorňujeme, že po použití příkazu Zpět na úrovni objektu nelze některé akce vrátit zpět. Platí to například o přepínání do nebo z režimu úprav; výběru, úpravě a přesouvání položek knihoven a o vytváření, odstraňování a přemísťování scén.

Chcete-li určitý krok znovu aplikovat na tentýž nebo jiný objekt, použijte příkaz Opakovat. Jestliže například posunete tvar s názvem tvar_A, příkazem Úpravy > Opakovat můžete tento tvar znovu posunout, nebo vyberte jiný tvar s názvem tvar_B a příkazem Úpravy > Opakovat můžete tento druhý tvar posunout o stejnou vzdálenost

Aplikace Animate standardně podporuje 100 kroků pro nabídku příkazu Zpět. V předvolbách aplikace Animate můžete vybrat požadovaný počet kroků pro příkazy Zpět a Znovu (2 až 300).

Ve výchozím nastavení se při vrácení kroku příkazem Úpravy > Zpět nebo pomocí panelu Historie velikost dokumentu nemění, a to dokonce ani při odstranění položky z dokumentu. Pokud například naimportujete do dokumentu video a pak import zrušíte příkazem Zpět, zůstane velikost dokumentu stejná, tedy včetně velikosti souboru videa. Veškeré položky, které při použití příkazu Zpět z dokumentu odstraníte, zůstávají zachovány, abyste je mohli obnovit příkazem Znovu.

Používání panelu Historie

Na Panelu Historie (Okno > Historie) se zobrazuje seznam kroků, které jste v aktivním dokumentu provedli od jeho vytvoření nebo otevření, až po stanovený maximální počet kroků. (V panelu Historie nejsou uvedeny kroky, které jste provedli v jiných dokumentech.) Jezdec v panelu Historie zpočátku ukazuje na poslední který, jste provedli.

 • Chcete-li vrátit zpět nebo zopakovat jeden nebo více kroků najednou, použijte panel Historie. Kroky z panelu Historie můžete aplikovat na tentýž nebo i jiný objekt v dokumentu. Nelze ale změnit pořadí kroků v panelu Historie. Panel Historie je záznamem kroků v tom pořadí, v jakém byly provedeny.

  Poznámka: Pokud vrátíte zpět nějaký krok nebo sérii kroků a pak uděláte v dokumentu něco nového, nemůžete už kroky z panelu Historie znovu zopakovat, protože z panelu zmizí.

 • Ve výchozím nastavení podporuje aplikace Animate na panelu Historie 100 kroků pro příkaz Zpět. V předvolbách aplikace Animate můžete vybrat požadovaný počet kroků pro příkazy Zpět a Znovu (2 až 300).

 • Chcete-li vymazat seznam historie pro aktivní dokument, vymažte panel Historie. Po vymazání seznamu historie už nelze vymazané kroky vrátit zpět. Vymazáním seznamu historie se provedené kroky nezruší, pouze se odstraní jejich záznam z paměti aktuálního dokumentu.

Zavřením dokumentu se jeho historie vymaže. Chcete-li použít kroky z dokumentu poté, co ho zavřete, okopírujte kroky příkazem Kopírovat kroky nebo je uložte jako příkaz.

Vracení kroků pomocí panelu Historie

Když nějaký krok vrátíte, bude v panelu Historie zobrazen tlumeně.

 • Chcete-li vrátit zpět poslední provedený krok, posuňte jezdec panelu Historie v seznamu o jeden krok nahoru.

 • Chcete-li vrátit více kroků najednou, přetáhněte jezdec na libovolný krok nebo na dráze jezdce klepněte vlevo od daného kroku. Jezdec se automaticky přesune na tento krok a přitom vrátí zpět všechny následující kroky.

Poznámka: Posunutí jezdce na určitý krok (a výběr následujících kroků) je jiné než výběr jednotlivého kroku. Chcete-li posunout jezdce na určitý krok, klikněte vlevo od požadovaného kroku.

Opakované přehrání kroků pomocí panelu Historie

Když znovu přehráváte kroky pomocí panelu Historie, přehrají se ty kroky, které jsou v panelu Historie vybrané (zvýrazněné), a ne nutně právě krok, na který ukazuje jezdec.

Kroky uvedené v panelu Historie můžete aplikovat na libovolný vybraný objekt v dokumentu.

Opakované přehrání jednoho kroku

 1. V panelu Historie vyberte požadovaný krok a klikněte na tlačítko Přehrát znovu.

Opakované přehrání souvislé série kroků

 1. V panelu Historie vyberte požadované kroky jedním z následujících způsobů:
  • Táhněte od jednoho kroku k jinému. (Neposouvejte jezdec; táhněte od textového popisu jednoho kroku k textovému popisu jiného kroku.)

  • Vyberte první krok a pak s klávesou Shift klepněte na poslední krok; nebo vyberte poslední krok a pak s klávesou Shift klepněte na první krok.

 2. Klepněte na Přehrát znovu. Kroky se postupně přehrají a v panelu Historie se zobrazí nový krok s označením Přehrát kroky znovu.

Opakované přehrání nesousedních kroků

 1. V panelu Historie vyberte jeden krok a pak postupně kliknutím s klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) vyberte další kroky. Chcete-li některý krok odznačit, klikněte na něj s klávesou Ctrl nebo Apple.
 2. Klikněte na Přehrát znovu.

Kopírování a vkládání kroků mezi dokumenty

Každý otevřený dokument má svou vlastní historii provedených kroků. Chcete-li kroky okopírovat z jednoho dokumentu a vložit je do jiného, použijte příkaz Kopírovat kroky z nabídky voleb panelu Historie. Pokud kroky zkopírujete do textového editoru, vloží se jako kód jazyka JavaScript™.

 1. V dokumentu, který obsahuje kroky, které chcete znovu použít, vyberte požadované kroky v panelu Historie.
 2. Z nabídky voleb panelu Historie vyberte Kopírovat kroky.
 3. Otevřete dokument, do kterého chcete kroky vložit.
 4. Vyberte objekt, na který se mají kroky aplikovat.
 5. Kroky vložte příkazem Úpravy > Vložit. Když kroky vložíte do panelu Historie dokumentu, kroky se přehrají. V panelu Historie budou tyto kroky uvedeny jako jediný krok s názvem Vložit kroky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online