O debuggeru jazyka ActionScript 3.0

Další zdroje

Následující zdroje poskytují další podrobné informace o ladění jazyka ActionScript 3.0:

Zapnutí ladicího režimu

Způsob, jakým spustíte relaci ladění, závisí na typu souboru, se kterým pracujete. Během relace ladění Animate přeruší provádění ActionScriptu, když narazí na bod přerušení nebo na běhovou chybu.

Když Animate spustí relaci ladění, přidá do souboru SWF, který pro relaci exportuje, speciální informace. Tyto informace umožní debuggeru uvádět čísla řádků kódu, kde došlo k chybám.

Tyto speciální ladicí informace můžete zahrnout do všech souborů SWF vytvořených z určitého souboru FLA v Nastavení publikování. To vám umožní ladit soubor SWF, i když explicitně nespustíte relaci ladění. Tyto ladicí informace soubor SWF trochu zvětší.

Volba výchozího prostředí ladění

 • Vyberte položky Ladit > Ladit film a pak zvolte jednu z následujících možností:

  • Animate

  • AIR Debug Launcher (pro stolní počítače)

  • AIR Debug Launcher (pro mobilní zařízení)

  • v zařízení přes port USB (pouze CS5.5)

  Všechny relace ladění budou probíhat v prostředí, které zvolíte. Výchozí prostředí můžete kdykoli změnit.

Spuštění ladění ze souboru FLA

 1. Vyberte možnost Ladit Ladit.

  (Verze CS6 a starší) Vyberte Ladit > Ladit film > Ladit.

Spuštění ladění ze souboru AS jazyka ActionScript 3.0

 1. Se souborem jazyka ActionScript otevřeným v okně Skript vyberte soubor FLA, se kterým má být soubor jazyka ActionScript zkompilován, v nabídce Cíl nahoře v okně Skript. Aby se v této nabídce zobrazil i soubor FLA, musíte ho mít otevřený.

 2. Vyberte možnost Ladit Ladit.

  (Verze CS6 a starší) Vyberte Ladit > Ladit film > Ladit.

Přidání ladicích informací do všech souborů SWF vytvořených ze souboru FLA

 1. S otevřeným souborem FLA vyberte příkaz Soubor > Nastavení publikování.

 2. V dialogovém okně Nastavení publikování klikněte na kartu (CS5) nebo na kategorii (CS5.5).

 3. Vyberte Povolit ladění.

Ukončení režimu ladění

 1. V konzole ladění klepněte na tlačítko Ukončit relaci ladění.

Nastavení a odstranění bodů přerušení

Přidejte body přerušení do kódu ActionScript, chcete-li přerušit provádění kódu. Když se provádění přeruší, můžete kód krokovat a provádět ho řádek po řádku, zobrazovat různé části ActionScriptu, prohlížet si hodnoty proměnných a výrazů a upravovat hodnoty proměnných.

Poznámka:

Body přerušení nemůžete přidávat do souborů ASC (ActionScript for Communication) nebo JSFL (Flash JavaScript).

Nastavení bodu přerušení

 1. V panelu Akce nebo v okně Skript klepněte do levého okraje vedle řádku kódu, kde chcete, aby se bod přerušení objevil.

Odstranění bodu přerušení

 1. V panelu Akce nebo v okně Skript klepněte na bod přerušení, který chcete odstranit.

Krokování řádků kódu

Pokud dojde při provádění příkazu ActionScript k přerušení v bodě přerušení nebo chybě běhu, můžete kódem procházet řádek po řádku. Můžete přejít k volání funkcí nebo je vynechat. Můžete také zvolit, že chcete pokračovat v provádění kódu bez krokování.

Krokování dovnitř kódu řádek po řádku

 1. V konzole ladění klepněte na tlačítko Krok dovnitř.

Krokování přes volání funkce

 1. V konzole ladění klepněte na tlačítko Krok přes.

Krokování ven z volání funkce

 1. V konzole ladění klepněte na tlačítko Krok ven.

Pokračování v normálním provádění kódu

 1. V konzole ladění klepněte na tlačítko Pokračovat.

Zobrazení a kontrola skriptů v zásobníku volání

Když se provádění kódu v debuggeru zastaví, můžete si v konzole ladění prohlédnout zásobník volání a zobrazit skripty, které obsahují funkce ze zásobníku volání. Zásobník volání obsahuje aktuální seznam vnořených volání funkcí, které čekají na dokončení provádění.

Můžete si zobrazit jednotlivé skripty, které obsahují funkce.

 1. V konzole ladění poklepejte na název skriptu v zásobníku volání.

Zobrazení a úpravy hodnot proměnných

Prohlédněte si a upravte hodnoty proměnných a vlastností v panelu Proměnné.

Zobrazení hodnoty proměnné

 1. V panelu Proměnné vyberte z nabídky panelu typy proměnných, které chcete zobrazit.

  • Zobrazit konstanty zobrazí hodnoty konstant (proměnné, které mají pevnou hodnotu).

  • Zobrazit statické zobrazí proměnné, které patří ke třídě, a ne k instancím třídy.

  • Zobrazit nepřístupné členské proměnné zobrazí proměnné, které nejsou přístupné jiným třídám nebo jmenným prostorům. To zahrnuje proměnné, které jsou chráněné, soukromé nebo interní (protected, private, internal) ve jmenném prostoru.

  • Zobrazit přídavné hexadecimální zobrazení přidá hexadecimální hodnoty, kdekoliv jsou zobrazené decimální hodnoty. To je užitečné hlavně pro barevné hodnoty. Hexadecimální hodnoty se nezobrazují pro desítkové hodnoty od 0 do 9.

  • Zobrazit kvalifikované názvy zobrazí typy proměnných s názvem balíčku i s názvem třídy.

 2. Rozbalujte strom zobrazení struktury objektu FLA, dokud neuvidíte požadovanou proměnnou.

Úprava hodnoty proměnné

 1. V panelu Proměnné poklepejte na hodnotu proměnné.

 2. Zadejte novou hodnotu proměnné a stiskněte klávesu Enter. Nová hodnota se použije pro další provádění kódu.

Nastavení upozornění kompilátoru

Můžete ovládat typy upozornění kompilátoru, která kompilátor jazyka ActionScript generuje do panelu Chyby kompilátoru. Když kompilátor ohlásí chybu, dvakrát na ni klikněte, čímž přejdete na řádek kódu, který chybu způsobil.

 1. Vyberte příkaz Soubor > Nastavení publikování.
 2. Klikněte na Animate.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení jazyka ActionScript.
 4. Vyberte některou z možností Chyby:
  • V přísném režimu se varování oznamují jako chyby, což znamená, že pokud takové chyby existují, kompilace se nezdaří.
  • V režimu výstrah se zobrazují zvláštní varování, která jsou užitečná pro odhalení nekompatibilit při aktualizování kódu v jazyce ActionScript 2.0 na kód v jazyce ActionScript 3.0.

Když Animate narazí na chybu v kódu ActionScript, ať už během kompilace, nebo během provádění, oznámí tuto chybu v panelu Chyby kompilátoru. Z panelu Chyby kompilátoru přejděte na řádek kódu, který způsobil chybu.

 1. Dvakrát klikněte na chybu v panelu Chyby kompilátoru.

Ladění vzdáleného SWF souboru ActionScript 3.0

S jazykem ActionScript 3.0 můžete vzdálený soubor SWF ladit pomocí ladicího Flash Playeru v samostatné verzi, ve verzi ActiveX, nebo ve verzi zásuvného modulu, který najdete v adresáři cesta k instalaci Animate/Players/Debug/. V debuggeru jazyka ActionScript 3.0 je však vzdálené ladění omezené na soubory umístěné na stejném místním hostiteli (localhost), jako se nachází vývojová aplikace Animate, a přehrávání probíhá v samostatném ladicím přehrávači, v ovladači ActiveX nebo v zásuvném modulu.

Chcete-li povolit vzdálené ladění souboru, povolte ladění v Nastavení publikování. Soubor můžete také publikovat s heslem pro ladění, abyste zajistili, že ho mohou ladit pouze důvěryhodní uživatelé.

Stejně jako v JavaScriptu nebo HTML mohou uživatelé vidět proměnné jazyka ActionScript na straně uživatele. Chcete-li proměnné ukládat bezpečně, odešlete je do aplikace na straně serveru namísto jejich uložení do souboru. Jako vývojář ale můžete mít další obchodní tajemství, například struktury filmového klipu, které nechcete odhalit. K ochraně své práce můžete použít heslo pro ladění.

Povolení vzdáleného ladění souboru SWF a nastavení hesla pro ladění

V souborech FLA jazyka ActionScript 3.0 nemůžete ladit kód ve skriptech rámců. V debuggeru jazyka ActionScript 3.0 můžete ladit pouze kód v externích souborech AS.

 1. Otevřete soubor FLA.

 2. Vyberte příkaz Soubor > Nastavení publikování.

 3. V dialogovém okně Nastavení publikování klikněte na kartu (CS5) nebo na kategorii (CS5.5) a pak vyberte možnost Povolit ladění.

 4. Zavřete dialogové okno Nastavení publikování a vyberte jeden z následujících příkazů:

  • Soubor > Exportovat > Exportovat film

  • Soubor > Publikovat

 5. Nechte soubor SWF v místním počítači, abyste mohli spustit vzdálenou ladící relaci na localhostu, nebo pošlete soubor na webový server.

  Soubor SWF neobsahuje informace o bodech přerušení, proto když pošlete soubor na vzdálený server, nebudete moci kód krokovat. Chcete-li provádět tuto úlohu, použijte localhost.

 6. V Animate vyberte příkaz Ladění > Zahájit relaci vzdáleného ladění > ActionScript 3.0.

  Animate otevře debugger jazyka ActionScript 3.0 a počká na připojení ladicího přehrávače Flash Player. Na spuštění ladicího přehrávače Flash Player máte 2 minuty. Pokud uplynou více než 2 minuty, zopakujte tento krok.

 7. Otevřete soubor SWF v ladicí verzi přehrávače Flash Player ve formě zásuvného modulu, ovladače ActiveX, nebo samostatného přehrávače. Ladicí samostatný přehrávač se nachází v adresáři cesta k instalaci Animate/Players/Debug/. Nepřipojujte se k souboru na jiném počítači, protože debugger pak nebude moct získat informace o bodech přerušení.

  Relace ladění začne, když se ladicí přehrávač připojí k panelu Debugger jazyka ActionScript 3.0.

  Poznámka:

  Vzdálené ladění nefunguje, pokud vyberete možnost Výchozí Síťové rozhraní pro prostředí AIR 3.4. Místo toho vyberte možnosti pro zadání názvu síťového rozhraní a adresy IP systému.

Aktivace debuggeru ze vzdáleného umístění

 1. Pokud ještě nemáte otevřenou vývojovou aplikaci Animate, otevřete ji.

 2. Vyberte příkaz Ladění > Zahájit relaci vzdáleného ladění > ActionScript 3.0.

 3. V prohlížeči nebo v ladicí verzi samostatného přehrávače otevřete publikovaný soubor SWF ze vzdáleného umístění.

  Pokud se dialogové okno Vzdálené ladění neobjeví, klepnutím pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) v souboru SWF zobrazte kontextovou nabídku a vyberte Debugger.

 4. V dialogovém okně Vzdálené ladění vyberte Localhost a vyberte soubor, který chcete otevřít.

  V debuggeru se objeví seznam zobrazení ze souboru SWF. Pokud se soubor SWF nepřehrává, může být ladění pozastaveno, proto klikněte na tlačítko Pokračovat, abyste ho spustili.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online