O doplnění tvarů

Při doplňování tvaru nakreslíte vektorový tvar v jednom snímku v časové ose a v jiném snímku tento tvar změníte nebo nakreslíte jiný. Animate potom interpoluje přechodné tvary v mezilehlých snímcích a tím vytvoří animaci, ve které přechází jeden tvar do druhého.

V aplikaci Animate můžete přidávat doplnění tvarů do jednotných plných tahů i do nejednotných ozdobných tahů. Doplnění tvarů lze rovněž přidávat k tahům vylepšeným pomocí nástroje Proměnlivá šířka. Experimentujte s tvary, které chcete použít pro stanovení výsledků. Pomocné body tvaru použijte, když chcete aplikaci Animate sdělit, jaké body počátečního tvaru mají odpovídat konkrétním bodům koncového tvaru.

Můžete také doplnit pozici a barvu tvarů v rámci doplnění tvaru.

Chcete-li aplikovat doplnění tvarů do skupin, instancí nebo bitmapových obrazů, tyto prvky rozdělte. Viz téma Rozdělení instance symbolu.

Chcete-li aplikovat doplnění tvarů na text, převeďte text na objekty dvojím rozdělením tohoto textu. Viz téma Rozdělení instance symbolu.

Vytvoření doplnění tvaru

Následující kroky ukazují, jak vytvářet doplnění tvaru ze snímku 1 do snímku 30 Časové osy. Můžete však vytvářet doplnění v jakékoliv části Časové osy, kterou si vyberete.

 1. Ve snímku 1 vykreslete obdélník nástrojem Obdélník.
 2. Zvolte snímek 30 ve stejné vrstvě a přidejte prázdný klíčový snímek vybráním položky Vložit > Časová osa > Prázdný klíčový snímek nebo stiskněte klávesu F7.
 3. Na Scéně nakreslete kruh nástrojem Ovál do snímku 30.

  Teď máte na snímku 1 klíčový snímek se čtvercem a na snímku 30 klíčový snímek s kruhem.

 4. V Časové ose vyberte jeden ze snímků mezi dvěma klíčovými snímky ve vrstvě obsahující dva tvary.
 5. Zvolte Vložit > Doplnění tvaru.

  Aplikace Animate interpoluje tvary ve všech snímcích mezi dvěma klíčovými snímky.

 6. Chcete-li zobrazit doplnění, přetáhněte počátek přehrávání přes snímky v Časové ose, nebo stiskněte klávesu Enter.
 7. Chcete-li doplnit pohyb kromě tvaru, přesuňte tvar ve snímku 30 do umístění na Scéně, které se liší od umístění tvaru ve snímku 1.

  Zobrazte náhled animace stisknutím klávesy Enter.

 8. Chcete-li doplnit barvu tvaru, vytvořte tvar ve snímku 1 odlišné barvy, než jakou má tvar ve snímku 30.
 9. Chcete-li přidat náběh/výběh k doplnění, vyberte jeden snímek mezi dvěma klíčovými a zadejte hodnotu do pole Náběh/výběh v Inspektoru vlastností.

  Chcete-li vytvořit náběh na začátku doplnění, zadejte zápornou hodnotu. Chcete-li vytvořit doběh na konci doplnění, zadejte kladnou hodnotu.

Vytváření přednastavení náběhu/doběhu nebo vlastních náběhů/doběhů

Přednastavení náběhu/doběhu jsou předem konfigurované náběhy/doběhy, které lze použít u objektu na ploše.

Pro doplnění tvaru je k dispozici sada často používaných přednastavení náběhu/doběhu. Vyberte přednastavení náběhu/doběhu ze seznamu a použijte ho u vybrané vlastnosti.U doplnění tvaru také můžete použít vlastní náběh/doběh.

 1. Klikněte na vrstvu, která na časové ose aplikace Animate obsahuje doplnění tvaru.

 2. Pokud chcete otevřít vlastnosti doplnění, klikněte na panelu vlastností na kategorii Doplnění.

 3. Vyberte požadované přednastavení náběhu/doběhu v rozevírací nabídce a klikněte na tlačítko Použít

  Pokud se rozhodnete použít lineární náběh/doběh, můžete posunutím jezdce zvýšit nebo snížit jeho intenzitu.

 4. Chcete-li použít vlastní náběh/doběh, klikněte vedle možnosti Náběh/doběh na ikonu Upravit.

  Dialogové okno Vlastní náběh/doběh zobrazuje graf představující míru pohybu během času. Vodorovná osa představuje snímky a svislá osa představuje procentuální hodnotu změny. První klíčový snímek je uveden jako 0 % a poslední klíčový snímek je uveden jako 100 %.

  Sklon křivky grafu představuje rychlost změny objektu. Když je křivka vodorovná (beze sklonu), rychlost je nulová; když je křivka svislá, vyskytla se mžiková rychlost změny.

  Po přizpůsobení náběhu/doběhu způsobem zobrazeným na snímku obrazovky můžete zkopírovat změny a použít je v jakékoli jiném přednastavení. Chcete-li zkopírovat nebo vložit změny nebo provést operaci vrácení nebo opakování, klikněte v dialogovém okně Vlastní náběh/doběh pravým tlačítkem myši a vyberte v nabídce požadovanou možnost. 

Pokud přednastavení náběhu/doběhu použijete v dokumentu Canvas HTML5, můžete vytvořit optimalizovaný výstupní soubor JS. HTML5 Canvas používá při vytváření výstupu funkce náběhu/doběhu pro doplnění souboru JS. 

Řízení změn tvaru s použitím pomocných bodů tvaru

Chcete-li nastavit složitější nebo nepravděpodobné změny tvaru, můžete použít pomocné body tvaru. Pomocné body tvaru identifikují body, které odpovídají počátečním a konečným tvarům. Pokud například doplňujete kresbu tváře, která mění výraz, můžete použít pomocný bod tvaru pro označení každého oka. Pak místo toho, aby se z tváře při změně tvaru stala beztvará změť, každé oko zůstane rozpoznatelné a během transformace se mění samostatně.

Pomocné body tvaru obsahují písmena (od a do z) pro identifikaci bodů, které si odpovídají v počátečním a koncovém tvaru. Můžete použít až 26 pomocných bodů tvaru.

Pomocné body tvaru jsou žluté v počátečním klíčovém snímku, zelené v koncovém klíčovém snímku a červené, když nejsou na křivce.

Nejlepších výsledků při doplňování tvarů dosáhnete, když se budete řídit těmito pravidly:

 • U složitého doplňování tvarů nedefinujte pouze počáteční a koncový tvar, místo toho vytvořte přechodné tvary a doplňte je.

 • Ujistěte se, že jsou pomocné body tvaru logické. Pokud například používáte tři pomocné body tvaru pro trojúhelník, tyto body musejí být v původním trojúhelníku a v doplňovaném trojúhelníku ve stejném pořadí. Toto pořadí nemůže být abc v prvním klíčovém snímku a acb v druhém.

 • Pomocné body tvaru fungují nejlépe, když je začnete umísťovat v levém horním rohu tvaru a pokračujete proti směru hodinových ručiček.

Používání pomocných bodů tvaru

 1. Vyberte první klíčový snímek v sekvenci s doplňováním tvaru.
 2. Zvolte Změnit > Tvar > Přidat pomocný bod tvaru. Počáteční pomocný bod tvaru se zobrazí někde na tvaru jako červený kroužek označený písmenem a.
 3. Přesuňte pomocný bod tvaru do bodu, který chcete označit.
 4. Vyberte poslední klíčový snímek v sekvenci doplnění. Koncový pomocný bod tvaru se zobrazí jako zelený kruh s písmenem a někde na tvaru.

 5. Přesuňte pomocný bod tvaru do bodu koncového tvaru, který odpovídá prvnímu označenému bodu.

 6. Chcete-li si prohlédnout, jak pomocné body tvaru mění doplnění tvarů, přehrajte si znovu animaci. Chcete-li doladit doplnění, pomocné body tvaru podle potřeby přesouvejte.
 7. Chcete-li přidat další pomocné body tvaru, opakujte tento postup. Nové pomocné body se zobrazují s následujícími písmeny (b, c a tak dále).

Zobrazení všech pomocných bodů tvaru

 1. Zvolte Zobrazení > Zobrazit pomocné body tvaru. Vrstva a klíčový snímek obsahující pomocné body tvaru musejí být aktivní, jinak příkaz Zobrazit pomocné body tvaru nebude dostupný.

Odstranění pomocného bodu tvaru

 1. Přetáhněte ho mimo vymezenou plochu.

Odstranění všech pomocných bodů tvaru

 1. Zvolte Změnit > Tvar > Odstranit všechny pomocné body.

Doplňování tvarů tahů s proměnlivou šířkou

Aplikace Animate CC umožňuje přidávat doplnění tvarů do tahů s proměnlivou šířkou. Dříve aplikace Animate podporovala vytváření doplnění tvarů pouze u plných rovnoměrných tahů a tvarů. To návrháře omezovalo, protože nemohli vytvářet doplnění tvarů u nerovnoměrných tahů, například u tahů vylepšených pomocí nástroje Proměnlivá šířka. Doplňování tahů s proměnlivou šířkou v aplikaci Animate CC výrazně rozšiřuje možnosti návrhu.

Přidávání doplnění tvarů do ozdobných tahů se neliší od doplňování tvaru nebo plného rovnoměrného tahu. Pracovní postup vyžaduje, abyste definovali počáteční a koncový tvar doplnění, a aplikace Animate vytvoří přechodové snímky doplnění.

O nástroji Proměnlivá šířka

Nástroj Proměnlivá šířka umožňuje vylepšit jednotné plné tahy a vytvořit z nich nádherné ozdobné tahy. Informace o vylepšování tahů pomocí nástroje Proměnlivá šířka najdete v části Vylepšování tahů a tvarů pomocí nástroje Proměnlivá šířka.

Přidání doplnění tvarů do tahů s proměnlivou šířkou

 1. K nakreslení čáry se v aplikaci Animate CC používá nástroj Čára.

  Čára nakreslená na ploše pomocí nástroje Čára, hodnota Tah je nastavena na 2 ob

 2. Použijte nástroj Proměnlivá šířka k rozšíření prostřední části tahu (viz obrázek níže). Informace o používání nástroje Proměnlivá šířka naleznete v části Vylepšování tahů pomocí nástroje Proměnlivá šířka.

  Tah s proměnlivou šířkou vytvořený nástrojem Proměnlivá šířka, hodnota Tah je nastavena na 68,0 ob

 3. Vyberte na časové ose další snímek, například snímek 30, a vytvořte konečný tvar doplňovaného tahu.

  Konečný tvar přidaný do posledního klíčového snímku doplnění tvaru.

 4. Pravým tlačítkem klikněte na libovolný snímek mezi snímky 1 až 30 a vyberte možnost Vytvořit doplnění tvaru.

Přidání doplnění tvarů do profilů proměnlivých tlouštěk

Aplikace Animate CC umožňuje přidávat doplnění tvarů také k ozdobným tahům, které jsou uloženy jako profily proměnlivých tlouštěk. Profily tloušťky můžete použít u počátečních a konečných tvarů doplnění a pak nechat aplikaci Animate vytvořit plynulé doplnění tvaru.

Profily tloušťky jsou vlastně ozdobné tahy, které byly vytvořeny a uloženy nástrojem Proměnlivá šířka, abyste je mohli snadno znovu použít. Další informace o profilech tloušťky naleznete v části Ukládání profilů tloušťky.

Přidání doplnění tvarů k profilům proměnlivých tlouštěk:

 1. V aplikaci Animate CC použijte nástroj Čára a nakreslete na ploše čáru.

  Čára nakreslená na ploše pomocí nástroje Čára, hodnota Tah je nastavena na 2 ob

 2. V Inspektoru vlastností vyberte z rozevíracího seznamu Tloušťka položku Profil tloušťky a použijte ji.

  Tah s proměnlivou šířkou vytvořený nástrojem Proměnlivá šířka s hodnotou tahu nastavenou na 68,0 obr. bodů

 3. Na časové ose vyberte jiný snímek, třeba snímek 30, a v Inspektoru vlastností vyberte v rozevíracím seznamu Šířka požadovaný profil tloušťky.

 4. Chcete-li přidat doplnění tvaru do vybraných profilů tloušťky, klikněte pravým tlačítkem na libovolný snímek v intervalu 1 až 30 a vyberte Vytvořit doplnění tvaru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online