Chcete-li kreslit přesné cesty jako zcela rovné čáry nebo hladké, plynulé křivky, použijte nástroj Pero. Při kreslení nástrojem Pero kliknutím vytváříte jednotlivé body na rovných segmentech čáry a tažením vytváříte body na zakřivených segmentech čáry. Rovné i zakřivené segmenty čáry můžete upravovat změnou bodů na čáře.

Následující výukové video ukazuje používání nástroje Pero v aplikaci Animate:

Stavy kreslení nástroje Pero

Nástroj Pero zobrazuje různé typy ukazatele a tím vás informuje o tom, v jakém stavu se právě nachází. Jednotlivé kreslicí stavy jsou indikovány následujícími ukazateli:

Ukazatel počátečního kotevního bodu 

Toto je první ukazatel, který uvidíte, když vyberete nástroj Pero. Označuje, že příštím kliknutím myši ve vymezené ploše se vytvoří počáteční kotevní bod, který je začátkem nové cesty (všechny nové cesty začínají počátečním kotevním bodem). Veškeré existující nakreslené cesty se ukončí.

Ukazatel následujícího kotevního bodu 

Indikuje, že příštím kliknutím myši se vytvoří kotevní bod a čára, která ho propojí s předchozím kotevním bodem. Tento ukazatel se zobrazuje při vytváření všech uživatelem definovaných kotevních bodů vyjma počátečního kotevního bodu cesty.

Ukazatel přidání kotevního bodu

Indikuje, že příštím kliknutím myši se do existující cesty přidá další kotevní bod. Chcete-li přidat kotevní bod, musí být cesta vybraná a nástroj Pero nesmí být umístěn na existujícím kotevním bodu. Existující cesta se překreslí s použitím přidaného kotevního bodu. Najednou lze přidat vždy jen jeden kotevní bod.

Ukazatel odstranění kotevního bodu

Indikuje, že příštím kliknutím myši se z existující cesty odstraní jeden kotevní bod. Chcete-li odstranit kotevní bod, musí být cesta vybraná nástroje pro výběr a ukazatel musí být umístěn na existujícím kotevním bodu. Existující cesta se překreslí na základě odstranění daného kotevního bodu. Najednou lze odstranit vždy jen jeden kotevní bod.

Ukazatel pokračování cesty 

Z existujícího kotevního bodu vytvoří novou cestu. Aby se tento ukazatel aktivoval, musí být kurzor myši umístěn na existujícím kotevním bodu na cestě. Tento ukazatel je dostupný jen tehdy, když právě nekreslíte žádnou cestu. Kotevním bodem nemusí být žádný z koncových kotevních bodů cesty; pokračování cesty můžete vytvořit z libovolného kotevního bodu.

Ukazatel uzavření cesty 

Uzavře kreslenou cestu propojením s počátečním bodem cesty. Uzavřít lze jen cestu, kterou právě kreslíte, přičemž existující kotevní bod musí být počátečním kotevním bodem téže cesty. Na uzavřený tvar výsledné cesty není aplikováno žádné nastavení barvy výplně; barvu výplně musíte aplikovat zvlášť.

Ukazatel spojení cest 

Funguje podobně jako nástroj pro uzavírání cest, pouze s tím rozdílem, že kurzor myši nesmí být umístěn na počátečním kotevním bodu téže cesty. Ukazatel musí být na některém z koncových bodů jiné samostatné cesty. Segment může, ale nemusí být vybraný.

Poznámka: Spojením cest může, ale nemusí vzniknout uzavřený tvar.

Ukazatel zrušení beziérových táhel

Objeví se, když je kurzor myši umístěn na kotevním bodu, jehož beziérova táhla jsou zobrazená. Při kliknutí myší se Bézierova táhla zatáhnou a ze zakřivené cesty procházející daným kotevním bodem se opět stanou rovné segmenty.

Ukazatel převedení kotevního bodu 

Rohový bod bez směrových úseček se převede na rohový bod s nezávislými směrovými úsečkami. Chcete-li povolit ukazatel převedení kotevního bodu, přepněte nástroj Pero klávesovou zkratkou Shift + C.

Výukové video o nástroji Pero najdete na stránkách www.adobe.com/go/vid0120_cz.

Kreslení úseček nástrojem Pero

Nejjednodušší cesta, kterou můžete nástrojem Pero nakreslit, je rovná čára. Vytvoříte ji tak, že kliknutím nástrojem Pero umístíte dva kotevní body. Dalšími kliknutími vytvoříte cestu složenou z přímých segmentů, které jsou spojené rohovými body.

 1. Vyberte nástroj Pero .
 2. Umístěte nástroj Pero tam, kde chcete přímý úsek začít, a kliknutím vytvořte první kotevní bod. Pokud se objeví směrové úsečky, znamená to, že jste omylem nástrojem Pero potáhli; zvolte příkaz Úpravy > Zpět a klikněte znovu.

  Poznámka:

  První nakreslený segment nebude vidět, dokud klepnutím neumístíte druhý kotevní bod (pokud jste ovšem v kategorii Kreslení v dialogovém okně Předvolby nevybrali Zobrazovat náhled pera).

 3. Dalším klepnutím určete, kde má první úsek končit (nebo při klepnutí podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li omezit úhel úseku na násobky 45 °).
 4. Dalšími kliknutími vytvoříte kotevní body pro další přímé úseky.
  Kliknutím nástrojem Pero se vytváří rovné úseky.

 5. Chcete-li cestu ukončit jako otevřený nebo uzavřený tvar, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li dokončit otevřenou cestu, poklepejte na poslední bod, klepněte nástrojem Pero v panelu nástrojů nebo klepněte s klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) kdekoli mimo cestu.

  • Chcete-li cestu zavřít, umístěte nástroj Pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj Pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek . Klepnutím nebo tažením cestu zavřete.

  • Chcete-li tvar dokončit tak, jak je, zvolte Úpravy > Zrušit výběr všeho, nebo v panelu nástrojů vyberte jiný nástroj.

Kreslení křivek nástrojem Pero

Chcete-li vytvořit křivku, přidejte kotevní bod v místě, kde se má změnit směr křivky, a tažením za směrové úsečky křivku vytvarujete. Délka a sklon směrových úseček určuje tvar zakřiveného úseku.

Úpravy křivek budou snadnější a počítač je bude rychleji vykreslovat a tisknout, pokud je nakreslíte s co nejmenším možným počtem kotevních bodů. Použití příliš velkého počtu bodů může způsobit vznik nežádoucích hrbolů na křivce. Místo toho kreslete kotevní body daleko od sebe a naučte se tvarovat křivky nastavením délky a úhlů směrových úseček.

 1. Vyberte nástroj Pero .
 2. Ukazatel nástroje Pero umístěte tam, kde má křivka začínat, a stiskněte tlačítko myši.

  Objeví se první kotevní bod a ukazatel nástroje Pero se změní v šipku. (Ve Photoshopu se ukazatel změní teprve poté, co začnete táhnout myší.)

 3. Tažením nastavte sklon vytvářeného křivkového segmentu, a pak tlačítko myši uvolněte.

  Obvykle táhnete směrovou úsečku zhruba do třetiny vzdálenosti k následujícímu kotevnímu bodu, který plánujete nakreslit. (Později můžete směrové úsečky na jedné nebo na obou stranách upravit.)

  Podržte stisknutou klávesu Shift, chcete-li omezit nástroj na násobky 45°.

  Kreslení prvního bodu na křivce

  A. Umístění nástroje Pero B. Začátek tažení (se stisknutým tlačítkem myši) C. Prodloužení směrových úseček tažením. 
 4. Umístěte nástroj Pero tam, kde má zakřivený segment končit, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit křivku ve tvaru písmene „C“, táhněte opačným směrem, než jaký má předchozí směrová úsečka, a pak tlačítko myši uvolněte.

  Kreslení druhého bodu na křivce

  • Chcete-li vytvořit křivku ve tvaru písmene „S“, táhněte stejným směrem, jaký má předchozí směrová úsečka, a pak tlačítko myši uvolněte.

  Kreslení křivky ve tvaru písmene „S“

 5. Chcete-li vytvořit sérii hladkých křivek, pokračujte tažením nástrojem Pero z různých míst. Kotevní body umísťujte na začátek a konec každé křivky, ne doprostřed jejího oblouku.

  Poznámka:

  Chcete-li rozdělit směrové úsečky kotevního bodu, stiskněte klávesu Alt a vytáhněte směrové úsečky.

 6. Cestu dokončete jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li cestu zavřít, umístěte nástroj Pero nad první (prázdný) kotevní bod. Když je nástroj Pero správně umístěn, zobrazí se vedle jeho ukazatele malý kroužek. Klepnutím nebo tažením cestu zavřete.

  • Chcete-li nechat cestu otevřenou, klepněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) kdekoli mimo všechny objekty, vyberte jiný nástroj nebo zvolte příkaz Úpravy > Odznačit vše.

Přidávání a odstraňování kotevních bodů

Přidávání kotevních body vám umožní lépe nastavit tvar cesty nebo může prodloužit otevřenou cestu. Je ale dobré nepřidávat více bodů, než je nezbytně nutné. Cesty s menším počtem bodů se snadněji upravují, zobrazují a tisknou. Složitost cesty můžete snížit odstraněním nepotřebných bodů.

Paleta nástrojů obsahuje tři nástroje pro přidávání nebo odstraňování bodů: nástroj Pero , nástroj pro přidání kotevního bodu  a nástroj pro odstranění kotevního bodu .

Ve výchozím nastavení se nástroj Pero změní na nástroj pro přidání kotevního bodu, když ho umístíte nad vybranou cestu, nebo na nástroj pro odstranění kotevního bodu, když ho umístíte nad kotevní bod.

Poznámka:

K odstraňování kotevních bodů nepoužívejte klávesy Delete, Backspace nebo Smazat ani příkazy Úpravy > Vyjmout a Úpravy > Odstranit; tyto klávesy a příkazy odstraní nejen vybraný bod, ale i segmenty čáry, které jsou k tomuto bodu připojené.

 1. Vyberte cestu, kterou chcete změnit.
 2. Klikněte a podržte tlačítko myši na nástroji Pero a potom vyberte nástroj Pero , nástroj pro přidání kotevního bodu nebo nástroj pro odstranění kotevního bodu .
 3. Chcete-li přidat kotevní bod, umístěte ukazatel na segment cesty a klikněte. Chcete-li odstranit kotevní bod, umístěte ukazatel na kotevní bod a klikněte.

Úpravy kotevních bodů na cestě

Při kreslení křivky nástrojem Pero vytváříte hladké body neboli kotevní body na souvislé, zakřivené cestě. Při kreslení úsečky nebo rovné čáry napojené na zakřivený segment vytváříte rohové body neboli kotevní body na rovné cestě nebo v místě spoje rovné a zakřivené cesty.

Ve výchozím nastavení se vybrané hladké body zobrazují jako prázdné kroužky a vybrané rohové body jako prázdné čtverečky.

Vytvoření hladkého bodu vytažením směrového bodu z rohového bodu.

Přesunutí nebo přidání kotevních bodů

 • Chcete-li kotevní bod přemístit, přetáhněte ho nástrojem pro dílčí výběr .

 • Chcete-li kotevní body posouvat po krocích, vyberte body nástrojem pro dílčí výběr a pak je posouvejte pomocí kláves se šipkami. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift se vybere více bodů.

 • Chcete-li přidat kotevní bod, klikněte na segment čáry nástrojem Pero. Pokud lze k vybranému segmentu čáry přidat kotevní bod, objeví se vedle nástroje Pero znaménko plus (+). Pokud ještě není segment čáry vybraný, klepněte na něj nástrojem Pero, čímž ho vyberete, a pak přidejte kotevní bod.

Odstranění kotevních bodů

Odstraněním nepotřebných kotevních bodů můžete křivku optimalizovat a zároveň zmenšit velikost výsledného souboru SWF.

 • Chcete-li odstranit rohový bod, klepněte na něj jednou nástrojem Pero. Pokud lze z vybraného segmentu čáry kotevní bod odstranit, objeví se vedle nástroje Pero znaménko mínus (-). Pokud ještě není segment čáry vybraný, klepněte na něj nástrojem Pero, čímž ho vyberete, a pak kotevní bod odstraňte.

 • Chcete-li odstranit hladký bod, klepněte na něj jednou nástrojem Pero. Pokud lze z vybraného segmentu čáry kotevní bod odstranit, objeví se vedle nástroje Pero znaménko mínus (-). Pokud ještě není segment čáry vybraný, klikněte na něj nástrojem Pero, čímž ho vyberete, a pak rohový bod odstraňte. (Jedním klepnutím bod převeďte na rohový a dalším klepnutím ho odstraňte.)

Převádění rovných segmentů na zakřivené a naopak

Chcete-li rovné segmenty čáry převést na zakřivené nebo naopak, převeďte rohové body na hladké nebo naopak. Můžete provést také opačný proces.

 • Chcete-li rohový bod převést na hladký, vyberte ho nástrojem pro dílčí výběr a pak ho se stisknutou klávesou Alt přetáhněte tak, aby se objevila tangenciální táhla.

 • Chcete-li hladký bod převést na rohový, klepněte na něj nástrojem Pero. Značka stříšky (^) vedle ukazatele  ukazuje, že ukazatel je umístěn na hladkém bodu.

Úpravy segmentů

Chcete-li změnit úhel nebo délku segmentu, případně upravením zakřivených segmentů změnit sklon nebo směr křivky, upravte rovné segmenty.

Když přesunete tangenciální táhlo hladkého bodu, upraví se křivky na obou stranách od daného bodu. Když přesunete tangenciální táhlo rohového bodu, upraví se pouze křivka na té straně bodu, kde leží tangenciální táhlo.

 • Chcete-li upravit rovný segment, vyberte nástroj pro dílčí výběr  a tím rovný segment vyberte. Nástrojem pro dílčí výběr přetáhněte kotevní bod segmentu do nové polohy.

 • Chcete-li upravit zakřivený segment, vyberte nástroj pro dílčí výběr a tím táhněte za segment.

  Poznámka: Když klepnete na cestu, aplikace Animate zobrazí kotevní body. Upravením segmentu nástrojem pro dílčí výběr může dojít k přidání dalších bodů na cestu.

 • Chcete-li upravit body nebo tangenciální táhla na křivce, vyberte nástroj pro dílčí výběr a tím vyberte kotevní bod na zakřiveném segmentu.

 • Chcete-li upravit tvar křivky na jedné nebo druhé straně od kotevního bodu, táhněte za kotevní bod nebo za tangenciální táhlo. Chcete-li omezit křivku na násobky 45º, podržte při tažení klávesu Shift. Chcete-li upravit tangenciální táhla jednotlivě, táhněte s klávesou Alt.

 

Přetáhněte kotevní bod nebo směrový bod.

Předvolby nástroje Pero

Nastavte předvolby pro vzhled ukazatele nástroje Pero, pro zobrazování náhledu segmentů čar při kreslení a pro vzhled vybraných kotevních bodů. Vybrané segmenty čar a kotevní body používají barvu obrysů vrstvy, ve které jsou zobrazeny.

 1. Vyberte nástroj Pero  a zvolte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Animate >Předvolby (Macintosh).

 2. V seznamu Kategorie vyberte Kreslení.
 3. Nastavte následující volby pro nástroj Pero:

  Zobrazovat náhled pera

  Během kreslení se zobrazuje náhled segmentů čáry. Náhled segmentu čáry se zobrazí, jakmile ve vymezené ploše přesunete ukazatel, než kliknutím vytvoříte koncový bod segmentu. Pokud tato volba není vybraná, nezobrazí se segment čáry dřív, než vytvoříte koncový bod.

  Zobrazovat plné body

  Zobrazí vybrané kotevní body jako prázdné kroužky a odznačené kotevní body jako plné kroužky. Pokud tato volba není vybraná, vybrané kotevní body jsou plné a odznačené kotevní body prázdné.

  Zobrazovat přesné ukazatele

  Určuje, že se ukazatel nástroje Pero namísto výchozího nastavení zobrazení v podobě ikony nástroje Pero zobrazuje jako zaměřovací kříž, který umožňuje přesnější umísťování čar. Chcete-li pro nástroj Pero zobrazovat výchozí ikonu nástroje Pero, tuto volbu odznačte.

  Poznámka: K přepínání mezi zaměřovacím křížem a výchozí ikonou nástroje Pero použijte klávesu Caps Lock.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online