Překrývání objektů

Aplikace Animate ve vrstvě klade objekty na sebe v pořadí, ve kterém byly vytvořeny. Naposledy vytvořený objekt leží úplně nahoře. Pořadí překrývání objektů určuje, jak vypadají, když se překrývají. Pořadí překrývání objektů můžete kdykoli změnit.

Nakreslené čáry a tvary se v pořadí překrývání vždy zobrazují pod skupinami a symboly. Chcete-li je v pořadí překrývání posunout výš, musíte je seskupit nebo je převést na symboly.

Na pořadí překrývání mají vliv také vrstvy. Všechno ve vrstvě 2 se zobrazuje před vším ve vrstvě 1 a tak dále. Chcete-li změnit pořadí vrstev, přetáhněte název vrstvy v časové ose do nové polohy.

 1. Vyberte objekt.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li objekt nebo skupinu přesunout v pořadí překrývání zcela navrch nebo zcela dospodu, zvolte Změnit > Uspořádat > Zcela dopředu nebo Zcela dozadu.

  • Chcete-li objekt nebo skupinu posunout v pořadí překrývání o jednu pozici výš nebo níž, zvolte Změnit > Uspořádat > Posunout dopředu nebo Posunout dozadu.

Pokud je vybrána více než jedna skupina, přesunou se skupiny před nebo za všechny nevybrané skupiny a přitom si uchovají stejné vzájemné pořadí.

Zarovnávání objektů

Panel Zarovnání umožňuje zarovnat vybrané objekty ve vodorovném nebo svislém směru. Vybrané objekty můžete zarovnat svisle podle jejich pravého okraje, středu, nebo levého okraje, vodorovně je můžete zarovnat podle jejich horního okraje, středu, nebo dolního okraje.

Výukovou lekci o nástrojích pro rozvržení aplikace Animate najdete pod názvem Use Layout Tools (Používání nástrojů pro rozvržení) na stránce výukových lekcí Animate.

 1. Vyberte objekty, které chcete zarovnat.
 2. Zvolte Okna > Zarovnat.
 3. Chcete-li aplikovat modifikace zarovnání vzhledem k rozměrům vymezené plochy, v panelu Zarovnání zvolte Na plochu.
 4. Chcete-li vybraný objekt nebo objekty pozměnit, použijte tlačítka pro zarovnání.

Seskupené objekty

Chcete-li s prvky zacházet jako s jedním objektem, seskupte je. Například po vytvoření kresby můžete prvky kresby seskupit, abyste mohli kresbu snadno vybírat a přemísťovat jako celek.

Když vyberete skupinu, v inspektoru Vlastnosti se zobrazí její souřadnice x a y a také její rozměry v obrazových bodech.

Skupiny můžete upravovat, aniž byste je rozdělili. Také můžete pro úpravy vybrat jednotlivý objekt ve skupině a přitom nemusíte skupinu rozdělit.

 1. Vyberte objekty, které chcete seskupit. Vybrat můžete tvary, jiné skupiny, symboly, text a tak dále.
  • Chcete-li objekty seskupit, zvolte Změnit > Seskupit, nebo stiskněte Ctrl+G (Windows) nebo Apple+G (Macintosh).

  • Chcete-li skupinu objektů rozdělit, zvolte Změnit > Rozdělit skupinu, nebo stiskněte Ctrl+Shift+G (Windows) nebo Apple+Shift+G (Macintosh).

Úpravy skupiny nebo objektu v rámci skupiny

 1. Vyberte skupinu a pak zvolte Úpravy > Upravit vybrané, nebo na skupinu dvakrát klikněte nástrojem pro výběr.

  Všechno na stránce, co není součástí skupiny, je zobrazeno tlumeně, což indikuje, že tyto prvky nepatřící do skupiny nejsou přístupné.

 2. Upravte libovolný prvek ve skupině.
 3. Zvolte Úpravy > Upravit vše, nebo nástrojem pro výběr dvakrát klikněte na prázdné místo ve vymezené ploše.

  Aplikace Animate obnoví stav skupiny jakožto jediného celku a vy můžete pracovat s dalšími prvky na ploše.

Rozdělování skupin a objektů

Chcete-li ze skupin, instancí nebo bitmap vytvořit jednotlivé, neseskupené prvky, které lze samostatně upravovat, musíte je rozdělit. Tím se podstatně zmenší velikost souborů importovaných grafik.

Přestože ihned pro rozdělení skupiny nebo objektu lze vybrat příkaz Úpravy > Zpět, není rozdělení zcela vratný proces. Rozdělení ovlivňuje objekty následujícím způsobem:

 • Přeruší vazbu instance symbolu na její hlavní symbol

 • Odstraní vše kromě aktuálního snímku v animovaném symbolu

 • Převede bitmapu na výplň

 • Při aplikování na bloky textu umístí každý znak do samostatného textového bloku

 • Při aplikování na jeden znak textu ho převede na obrysy.

  Pozor na záměnu příkazů Rozdělit a Rozdělit skupinu. Příkaz Rozdělit skupinu slouží k rozdělení seskupených objektů, které vrací do stavu, jaký měly před seskupením. Nerozděluje bitmapy, instance nebo text, ani nepřevádí text na obrysy.

 1. Vyberte skupinu, bitmapu nebo symbol, které chcete rozdělit.
 2. Zvolte Změnit > Rozdělit.

Poznámka:

Nedoporučuje se rozdělovat animované symboly ani skupiny v interpolované animaci, protože to může mít nepředvídatelné výsledky. Rozdělování složitých symbolů a velkých bloků textu může trvat dost dlouho. Aby se složité objekty správně rozdělily, může být nutné zvětšit paměť přidělenou aplikaci Flash.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online