Vývojové panely v pracovním prostoru aplikace Animate obsahují vývojové a publikační ovládací prvky, které můžete uspořádat tak, jak potřebujete. Jakýkoli panel také můžete přetáhnout z původního místa, změnit jeho velikost a umístit ho na jiné místo na obrazovce, abyste k němu měli snadno přístup. Místní nabídky v aplikaci Animate také umožňují zamknout panel v libovolném konkrétním místě na obrazovce. Pokud panel uzamknete, nebude se pohybovat, když jej při práci omylem přetáhnete. 

Panely aplikace Animate s možností uzamčení
Panely aplikace Animate s možností uzamčení

O inspektoru vlastností

Inspektor vlastností umožňuje snadný přístup k nejběžněji používaným atributům aktuálního výběru buď ve vymezené ploše nebo v časové ose. V inspektoru vlastností můžete atributy objektu nebo dokumentu změnit bez použití nabídek nebo panelů, které také slouží k práci s těmito atributy.

Podle toho, co je vybráno, se v inspektoru vlastností zobrazují informace a nastavení pro aktuální dokument, text, symbol, tvar, bitmapu, video, skupinu, snímek nebo nástroj. Pokud jsou vybrané dva nebo více různých druhů objektů, zobrazuje se v inspektoru vlastností celkový počet vybraných objektů.

Chcete-li zobrazit inspektor vlastností, zvolte Okno > Vlastnosti nebo stiskněte klávesy Ctrl+F3 (Windows) nebo Command +F3 (Macintosh).

Aplikace Animate 2020 obsahuje modernizovaný inspektor vlastností se čtyřmi kartami: Nástroj, Objekt, Snímek a Dokument.  Každá karta odpovídá vlastnostem aktuálního výběru. 

Nástroj: Označuje aktuálně vybraný nástroj. Pokud nástroj nemá platný inspektor vlastností, zobrazí se inspektor vlastností pro dokument a karta Nástroj nebude v inspektoru vlastností dostupná. Tato karta odkazuje na vlastnosti aktuálně vybraného nástroje.

Objekt: Označuje objekt, který je aktuálně vybrán na ploše. Pokud není vybrán žádný objekt, není tato karta k dispozici. Tato karta odkazuje na vlastnosti aktuálně vybraného objektu.

Snímek: Označuje snímek, který je aktuálně vybrán na časové ose. Pokud není vybrán žádný snímek, není tato karta k dispozici. Tato karta odkazuje na vlastnosti aktuálně vybraného snímku.

Dokument: Označuje aktuální dokument, na kterém pracujete. Na této kartě jsou uvedeny specifické vlastnosti aktuálně otevřeného dokumentu.

Dokument – inspektor vlastností
Karta Dokument v inspektoru vlastností
Karta Nástroj v inspektoru vlastností
Karta Nástroj v inspektoru vlastností
Snímek – inspektor vlastností
Karta Snímek v inspektoru vlastností
Objekt – inspektor vlastností
Karta Objekt v inspektoru vlastností

Další vlastnosti panelu vlastností

Záchytný pruh
Oddíly, které lze přetahovat

Oddíly, které lze přetahovat

Oddíly inspektoru vlastností lze nyní přetahovat a změnit tak jejich uspořádání. Při nastavení ukazatele myši na oddíl, který lze přetahovat, se zobrazí záchytný pruh.

Oddíl rychlých akcí
Oddíl rychlých akcí

Panel nástrojů s rychlými akcemi

Panel vlastností obsahuje nový oddíl rychlých akcí a aktualizované oddíly záhlaví, které usnadňují vyhledání a rychlé použití režimů a souvisejících funkcí.

Aktualizovaný oddíl záhlaví
Aktualizovaný oddíl záhlaví pro bitmapu
Modernizovaná nastavení filtrů
Modernizovaná nastavení filtrů

Modernizovaná nastavení filtrů

Oddíl Filtry byl upgradován, aby šlo snáze používat kombinace filtrů. Můžete také měnit pořadí filtrů tím, že přetáhnete jeden filtr nad nebo pod druhý.  

Barva a styl
Barva a styl

Modernizovaný oddíl Výplň a tah

 • Oddíl Výplň a tah byl přejmenován na Barva a styl. 
 • Alfa možnosti pro barvy výplně a tahu jsou teď okamžitě a snadno přístupné.
 • V zájmu zpřehlednění a snadného používání uživatelského rozhraní byly v nastaveních tahu některé relativně méně používané možnosti u voleb Styl a Šířka přesunuty z rozevíracích seznamů pod ikonu se třemi tečkami. Chcete-li vybrat tyto možnosti, klikněte na ikonu se třemi tečkami.
 • Možnosti konců a spojů jsou okamžitě přístupné.
 • Možnosti tahu a/nebo výplně se zobrazují podle toho, jaké části objektu jsou vybrané. 

Možnost Odstranit doplnění

Možnost Odstranit doplnění
Možnost Odstranit doplnění

V oddílu Doplnění v inspektoru vlastností je teď možnost Odstranit doplnění.

Možnost Sjednotit obsah

Možnost Sjednotit obsah
Možnost Sjednotit obsah

V oddílu nastavení dokumentu je nyní na jedno kliknutí k dispozici možnost Sjednotit obsah.

Aktualizovaný inspektor vlastností pro nástroj Kamera

Aktualizované možnosti kamery
Aktualizované možnosti kamery

Pro nástroj Kamera jsou teď k dispozici všechny barevné efekty a filtry.

Aktualizované vlastnosti nástrojů Mnohoúhelník/hvězda, Obdélník, Elipsa, Text a Kouzelná hůlka

Panel inspektoru vlastností pro nástroje Mnohoúhelník/hvězda, Obdélník, Elipsa, Text a Kouzelná hůlka byl modernizován za účelem vylepšení přístupnosti a přehlednosti uživatelského rozhraní.

Mnohoúhelník/hvězda
Mnohoúhelník/hvězda
Statický text
Statický text

O panelu Knihovna

Panel Knihovna (Okno > Knihovna) slouží k ukládání a uspořádání symbolů vytvořených v aplikaci Animate. Můžete zde také uložit importované soubory, včetně bitmapové grafiky, zvukových souborů a videoklipů. Panel Knihovna umožňuje organizovat položky knihovny ve složkách, zobrazovat, jak často je položka použita v dokumentu, a třídit položky podle názvu, typu, data, počtu použití nebo identifikátoru navázání skriptu ActionScript®. Když například importujete animovaný soubor GIF, vytvoří se v kořenové složce nová složka s názvem GIF, do které se soubor vloží. Panel Knihovna. Do vyhledávacího pole zadejte název symbolu nebo navázání. Můžete také nastavit vlastnosti pro většinu vícenásobných výběrů.

Panel Knihovna s vybraným zvukovým klipem
Panel Knihovna s vybraným zvukovým klipem

O panelu Akce

Panel Akce umožňuje vytvořit nebo upravit kód v jazyce ActionScript pro určitý objekt nebo snímek. Panel Akce se aktivuje vybráním instance snímku, tlačítka nebo filmového klipu. Název panelu Akce se změní na Akce tlačítka, Akce filmového klipu nebo Akce snímku podle toho, co je vybráno.

Panel Akce se zobrazenou akcí stop() ve snímku.
Panel Akce se zobrazenou akcí stop() ve snímku.

Chcete-li zobrazit panel Akce, vyberte Okno > Akce nebo stiskněte klávesu F9. Další informace o panelu Akce naleznete v tématu Panel Akce – přehled

Používání Průzkumníku filmu (zastaralé v aplikaci Animate)

Průzkumník filmu umožňuje zobrazit a uspořádat obsah dokumentu a vybrat v něm prvky, které chcete upravit. Obsahuje seznam aktuálně použitých prvků uspořádaný do hierarchické stromové struktury, kterou lze procházet.

Průzkumník filmu slouží k provádění následujících akcí:

 • Filtrování kategorií položek v dokumentu, které se mají zobrazit v Průzkumníku filmu.

 • Zobrazení vybraných kategorií ve formě scén, definic symbolů, případě v obou formách.

 • Rozbalování a sbalování navigačního stromu.

 • Vyhledávání prvku v dokumentu podle názvu.

 • Seznamte se se strukturou dokumentu aplikace Animate, který vytvořil jiný vývojář.

 • Vyhledání všech instancí určitého symbolu nebo akce.

 • Vytištění seznamu zobrazeného v Průzkumníku filmu.

Průzkumník filmu má nabídku Panel a kontextovou nabídku s volbami pro provádění operací s vybranými položkami nebo pro změny zobrazení Průzkumníku filmu. Znaménko zaškrtnutí, pod kterým je v panelu Průzkumník filmu trojúhelník, označujte nabídku Panel.

Poznámka:

Průzkumník filmu má mírně odlišnou funkcionalitu, když pracujete s obrazovkami.

Zobrazení Průzkumníku filmu

 1. Vyberte Okno > Průzkumník filmu.

Filtrování kategorií položek, které se zobrazují v Průzkumníku filmu

 • Chcete-li zobrazit text, symboly, ActionScript, importované soubory nebo snímky a vrstvy, klikněte na jedno nebo více filtrovacích tlačítek vpravo od volby Zobrazit. Chcete-li přizpůsobit výběr položek, které se mají zobrazit, klikněte na tlačítko Přizpůsobit. Chcete-li zobrazit tyto prvky, vyberte volby v části Zobrazit v dialogovém okně Nastavení Průzkumníka filmu.

 • Chcete-li zobrazit položky ve scénách, v nabídce Panel v Průzkumníku filmu vyberte Zobrazit prvky filmu.

 • Chcete-li zobrazit informace o symbolech, z nabídky Panel v Průzkumník filmu vyberte Zobrazit definice symbolů.

Poznámka:

Volby Elementy filmu a Definice symbolů mohou být aktivní současně.

Vyhledání položky s použitím pole Hledat

 1. V poli Hledat zadejte název položky, název písma, řetězec ActionScriptu nebo číslo snímku. Funkce Hledat prohledá všechny položky zobrazené v Průzkumníku filmu.

Vybrání položky v Průzkumníku filmu

 1. Klikněte na položku v navigačním stromu. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více položek.

  V dolní části Průzkumníku filmu se zobrazí celá cesta k vybrané položce. Pokud v Průzkumníku filmu vyberete nějakou scénu, ve vymezené ploše se zobrazí první snímek vybrané scény. Při vybrání prvku v Průzkumníku filmu se tento prvek vybere i ve vymezené ploše, pokud vrstva, ve které je obsažen, není zamčená.

Používání příkazů z nabídky Panel v Průzkumník filmu nebo z kontextové nabídky

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit nabídku Panel, klepněte v panelu Průzkumník filmu na ovládací prvek nabídky Panel.

  • Chcete-li zobrazit kontextovou nabídku, klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na položku v navigačním stromu Průzkumníku filmu.

 2. Z nabídky vyberte požadovanou volbu:

  Jít na umístění

  Slouží k přechodu do vybrané vrstvy, scény nebo snímku v dokumentu.

  Jít na definici symbolu

  Slouží k přechodu na definici symbolu, který je vybraný v části Prvky filmu v panelu Průzkumník filmu. Definice symbolu obsahuje seznam všech souborů přiřazených k danému symbolu. (Musí být vybraná volba Zobrazit definice symbolů. Viz jeho definice v tomto seznamu.)

  Vybrat instance symbolu

  Slouží k přechodu do scény obsahující instance symbolu, který je vybraný v části Definice symbolů v panelu Průzkumník filmu. (Musí být vybraná volba Zobrazit elementy filmu.)

  Zobrazit v knihovně

  Zvýrazní vybraný symbol v knihovně dokumentu. (Aplikace Animate otevře panel Knihovna, pokud není zobrazený.)

  Přejmenovat

  Umožňuje zadat nový název vybraného prvku.

  Upravit na místě

  Slouží k úpravě vybraného symbolu na ploše.

  Upravit v novém okně

  Umožňuje upravit vybraný symbol v novém okně.

  Zobrazit elementy filmu

  Zobrazí prvky v dokumentu uspořádané do scén.

  Zobrazit definice symbolů

  Zobrazí všechny prvky přiřazené k určitému symbolu.

  Kopírovat všechen text do schránky

  Zkopíruje vybraný text do schránky. Chcete-li provést kontrolu pravopisu nebo jiné úpravy, vložte text do externího textového editoru.

  Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Vymazat

  Tyto volby slouží k aplikaci těchto běžných funkcí na vybraný prvek. Když položku upravíte v seznamu zobrazení, změní se i v dokumentu.

  Rozbalit větev

  Rozbalí navigační strom na vybraném prvku.

  Sbalit větev

  Sbalí navigační strom na vybraném prvku.

  Sbalit ostatní

  Sbalí ty větve navigačního stromu, které neobsahují vybraný prvek.

  Tisknout

  Vytiskne hierarchický seznam zobrazený v Průzkumníku filmu.

Používání komponent aplikace Animate a panelu komponent

Komponenta představuje v aplikaci Animate opakovaně použitelný sbalený modul, který dokumentu Animate přidává určitou možnost. Komponenty mohou obsahovat grafiku a kód. Jsou to vlastně předem připravené funkce, které lze snadno vkládat do projektů aplikace Animate. Komponentou může být například přepínací tlačítko, dialogové okno nebo pruh načítání. Komponentou může být i něco, co grafiku vůbec neobsahuje – jako je časovač, nástroj pro připojení k serveru nebo vlastní analyzátor XML.

Pokud máte se psaním skriptu jazyka ActionScript méně zkušeností, můžete přidat komponenty do dokumentu, nastavit jejich parametry v inspektoru vlastností nebo inspektoru komponent a jejich události zpracovat pomocí panelu Chování. Můžete například připojit ke komponentě tlačítka chování Jít na webovou stránku, které při kliknutí na tlačítko otevře URL ve webovém prohlížeči, aniž by bylo potřeba vytvářet kód ActionScript.

Pokud jste programátor a chcete vytvářet náročnější aplikace, můžete komponenty vytvářet dynamicky. Nastavte vlastnosti pomocí skriptu jazyka ActionScript, vyvolejte metody za běhu a události zpracujte pomocí posluchače událostí.

Vložení součásti pomocí panelu Komponenta

Při prvním přidání komponenty do dokumentu ji aplikace Animate importuje na panel Knihovna jako filmový klip. Můžete komponentu také přetáhnout přímo z panelu Komponenty na panel Knihovna a poté přidat její instanci do vymezené plochy. Nicméně platí, že k prvkům třídy komponenty můžete přistupovat až po přidání komponenty do knihovny.

 1. Vyberte Okno > Komponenta.

 2. V panelu Komponenta vyberte instanci komponenty a přetáhněte ji do vymezené plochy nebo na panel Knihovna. Po přidání komponenty do knihovny můžete do vymezené plochy přetáhnout více instancí.
 3. Podle potřeby komponentu nakonfigurujte pomocí inspektoru vlastností nebo inspektoru komponent. Informace o parametrech používaných komponentou naleznete v příslušné dokumentaci komponenty pro verzi skriptu jazyka ActionScript, kterou v dokumentu Animate používáte.

Použití panelu Parametry komponent

Návrháři pracující v aplikaci Animate mohou importovat externí komponenty do Animate a použít je při vytváření animací. Animate tento postup usnadňuje tím, že parametry komponent lze upravovat v panelu. V testovacím prostředí aplikace Animate pak můžete měnit velikost tohoto panelu nebo jej podle potřeby přesouvat. Panel můžete také uzamknout na místě kliknutím na ikonu hamburgeru v pravém horním rohu panelu a volbou možnosti zamknutí v nabídce.

Tento panel můžete otevřít kliknutím na tlačítko Zobrazit parametry v inspektoru vlastností nebo kliknutím na nabídku Okna > Parametry komponent. V dialogovém okně můžete přidat hodnoty pro parametry.

Tlačítko Zobrazit parametry
Tlačítko Zobrazit parametry
Panel Parametry komponent
Panel Parametry komponent

Vývojáři vlastních komponent HTML5 nyní také mohou pro práci s parametry využívat uživatelské rozhraní založené na HTML/CSS.

O panelu Webové služby

(Zastaralé v aplikaci Animate) V panelu Webové služby můžete zobrazit seznam webových služeb, aktualizovat webové služby a přidávat nebo odebírat webové služby. Klikněte na Okno > Další panely > Webové služby. Když do panelu Webové služby přidáte další webovou službu, bude tato služba dostupná pro jakoukoli aplikaci, kterou vytvoříte.

Pomocí panelu Webové služby můžete obnovit všechny své webové služby najednou kliknutím na tlačítko Obnovit webové služby. Pokud nepoužíváte vymezenou plochu, ale píšete kód v jazyce ActionScript, můžete pomocí panelu Webové služby spravovat vaše webové služby.