Videa a výukové lekce

Vývojové panely aplikace Animate

Vývojové panely v pracovním prostoru aplikace Animate obsahují vývojové a publikační ovládací prvky, které můžete uspořádat tak, jak potřebujete. Jakýkoli panel také můžete přetáhnout z původního místa, změnit jeho velikost a umístit ho na jiné místo na obrazovce, abyste k němu měli snadno přístup. Rozevírací nabídky aplikace Animate také umožňují zamknout panel na určitém místě na obrazovce, aby se nepohnul, když ho při práci omylem přetáhnete. 

Panely aplikace Animate s možností uzamčení
Panely aplikace Animate s možností uzamčení

O inspektoru Vlastnosti

Inspektor Vlastnosti umožňuje snadný přístup k nejběžněji používaným atributům aktuálního výběru buď ve vymezené ploše nebo v časové ose. Atributy objektu nebo dokumentu můžete změnit v inspektoru Vlastnosti, aniž byste aktivovali nabídky nebo panely, které také slouží k práci s těmito atributy.

Podle toho, co je právě vybráno, se v inspektoru Vlastnosti zobrazují informace a nastavení pro aktuální dokument, text, symbol, tvar, bitmapu, video, skupinu, snímek nebo nástroj. Pokud jsou vybrané dva nebo více různých druhů objektů, zobrazuje se v inspektoru Vlastnosti celkový počet vybraných objektů.

Chcete-li zobrazit inspektor Vlastnosti, zvolte Okno > Vlastnosti nebo stiskněte Ctrl+F3 (Windows) nebo Apple+F3 (Macintosh).

O panelu Knihovna

Panel Knihovna (Okna > Knihovna) slouží k ukládání a uspořádání symbolů vytvořených v aplikaci Animate a také importovaných souborů, včetně bitmapové grafiky, zvukových souborů a videoklipů. Panel Knihovna umožňuje organizovat položky knihovny ve složkách, zobrazovat, jak často je položka použita v dokumentu, a třídit položky podle jména, typu, data, počtu použití nebo identifikátoru navázání skriptu ActionScript®. Když například do knihovny importujete animovaný soubor GIF, vytvoří se v kořenové složce nová složka s názvem GIF, do které se soubor vloží. Panel Knihovna také můžete použít k vyhledávání. Do vyhledávacího pole zadejte název symbolu nebo navázání a nastavte vlastnosti pro většinu vícenásobných výběrů.

Panel Knihovna s vybraným zvukovým klipem

O panelu Akce

Panel Akce umožňuje vytvořit nebo upravit kód v jazyce ActionScript pro určitý objekt nebo snímek. Panel Akce se aktivuje vybráním instance snímku, tlačítka nebo filmového klipu. Název panelu Akce se změní na Akce tlačítka, Akce filmového klipu nebo Akce snímku podle toho, co je vybráno.

Panel Akce se zobrazenou akcí stop() ve snímku.

Chcete-li zobrazit panel Akce, vyberte Okno > Akce nebo stiskněte F9.

Používání Průzkumníku filmu (V aplikaci Animate CC zastaralé)

Průzkumník filmu umožňuje zobrazit a uspořádat obsah dokumentu a vybrat v něm prvky, které chcete upravit. Obsahuje seznam aktuálně použitých prvků uspořádaný do hierarchické stromové struktury, kterou lze procházet.

Průzkumník filmu slouží k provádění následujících akcí:

 • Filtrování kategorií položek v dokumentu, které se mají zobrazit v Průzkumníku filmu.

 • Zobrazení vybraných kategorií ve formě scén, definic symbolů, případě v obou formách.

 • Rozbalování a sbalování navigačního stromu.

 • Vyhledávání prvku v dokumentu podle názvu.

 • Seznamte se se strukturou dokumentu aplikace Animate, který vytvořil jiný vývojář.

 • Vyhledání všech instancí určitého symbolu nebo akce.

 • Vytištění seznamu zobrazeného v Průzkumníku filmu.

Průzkumník filmu má nabídku Panel a kontextovou nabídku s volbami pro provádění operací s vybranými položkami nebo pro změny zobrazení Průzkumníku filmu. Znaménko zaškrtnutí, pod kterým je v panelu Průzkumník filmu trojúhelník, označujte nabídku Panel.

Poznámka:

Průzkumník filmu má mírně odlišnou funkcionalitu, když pracujete s obrazovkami.

Zobrazení Průzkumníku filmu

 1. Zvolte Okna > Průzkumník filmu.

Filtrování kategorií položek, které se zobrazují v Průzkumníku filmu

 • Chcete-li zobrazit text, symboly, ActionScript, importované soubory nebo snímky a vrstvy, klikněte na jedno nebo více filtrovacích tlačítek vpravo od volby Zobrazit. Chcete-li přizpůsobit výběr položek, které se mají zobrazit, klikněte na tlačítko Přizpůsobit. V části Zobrazit v dialogovém okně Nastavení Průzkumníku filmu vyberte volby pro zobrazení požadovaných prvků.

 • Chcete-li zobrazit položky ve scénách, z nabídky Panel v Průzkumníku filmu vyberte Zobrazit prvky filmu.

 • Chcete-li zobrazit informace o symbolech, z nabídky Panel v Průzkumník filmu vyberte Zobrazit definice symbolů.

  Poznámka: Volby Elementy filmu a Definice symbolů mohou být aktivní současně.

Vyhledání položky s použitím pole Hledat

 1. V poli Hledat zadejte název položky, název písma, řetězec ActionScriptu nebo číslo snímku. Funkce Hledat prohledá všechny položky zobrazené v Průzkumníku filmu.

Vybrání položky v Průzkumníku filmu

 1. Klikněte na položku v navigačním stromu. Kliknutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více položek.

  V dolní části Průzkumníku filmu se zobrazí celá cesta k vybrané položce. Pokud v Průzkumníku filmu vyberete nějakou scénu, ve vymezené ploše se zobrazí první snímek vybrané scény. Při vybrání prvku v Průzkumníku filmu se tento prvek vybere i ve vymezené ploše, pokud vrstva, ve které je obsažen, není zamčená.

Používání příkazů z nabídky Panel v Průzkumník filmu nebo z kontextové nabídky

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit nabídku Panel, klepněte v panelu Průzkumník filmu na ovládací prvek nabídky Panel.

  • Chcete-li zobrazit kontextovou nabídku, klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na položku v navigačním stromu Průzkumníku filmu.

 2. Z nabídky vyberte požadovanou volbu:

  Jít na umístění

  Slouží k přechodu do vybrané vrstvy, scény nebo snímku v dokumentu.

  Jít na definici symbolu

  Slouží k přechodu na definici symbolu, který je vybraný v části Prvky filmu v panelu Průzkumník filmu. Definice symbolu obsahuje seznam všech souborů přiřazených k danému symbolu. (Musí být vybraná volba Zobrazit definice symbolů. Viz jeho definice v tomto seznamu.)

  Vybrat instance symbolu

  Slouží k přechodu do scény obsahující instance symbolu, který je vybraný v části Definice symbolů v panelu Průzkumník filmu. (Musí být vybraná volba Zobrazit elementy filmu.)

  Zobrazit v knihovně

  Zvýrazní vybraný symbol v knihovně dokumentu. (Aplikace Animate otevře panel Knihovna, pokud není zobrazený.)

  Přejmenovat

  Umožňuje zadat nový název vybraného prvku.

  Upravit na místě

  Slouží k úpravě vybraného symbolu na ploše.

  Upravit v novém okně

  Umožňuje upravit vybraný symbol v novém okně.

  Zobrazit elementy filmu

  Zobrazí prvky v dokumentu uspořádané do scén.

  Zobrazit definice symbolů

  Zobrazí všechny prvky přiřazené k určitému symbolu.

  Kopírovat všechen text do schránky

  Zkopíruje vybraný text do schránky Chcete-li provést kontrolu pravopisu nebo jiné úpravy, vložte text do externího textového editoru.

  Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Vymazat

  Tyto volby slouží k aplikaci těchto běžných funkcí na vybraný prvek. Když položku upravíte v seznamu zobrazení, změní se i v dokumentu.

  Rozbalit větev

  Rozbalí navigační strom na vybraném prvku.

  Sbalit větev

  Sbalí navigační strom na vybraném prvku.

  Sbalit ostatní

  Sbalí ty větve navigačního stromu, které neobsahují vybraný prvek.

  Tisknout

  Vytiskne hierarchický seznam zobrazený v Průzkumníku filmu.

O komponentách aplikace Animate a panelu Komponenty

Komponenta představuje v aplikaci Animate opakovaně použitelný sbalený modul, který dokumentu Animate přidává určitou možnost. Komponenty mohou obsahovat grafiku i kód. Jsou to vlastně předem připravené funkce, které lze snadno vkládat do projektů aplikace Animate. Komponentou může být například přepínací tlačítko, dialogové okno, pruh načítání nebo dokonce i něco, co grafiku vůbec neobsahuje – jako je časovač, nástroj pro připojení k serveru nebo vlastní analyzátor XML.

Pokud máte se psaním skriptu jazyka ActionScript méně zkušeností, můžete přidat komponenty do dokumentu, nastavit jejich parametry v inspektoru vlastností nebo inspektoru komponent a jejich události zpracovat pomocí panelu Chování. Můžete například připojit ke komponentě Button chování Jít na webovou stránku, které při klepnutí na tlačítko otevře URL ve webovém prohlížeči, aniž by bylo potřeba vytvářet kód ActionScript.

Pokud jste programátor a chcete vytvářet náročnější aplikace, můžete komponenty vytvářet dynamicky. Nastavte vlastnosti pomocí skriptu jazyka ActionScript, vyvolejte metody za běhu a události zpracujte pomocí posluchače událostí.

Vložení součásti pomocí panelu Součást

Při prvním přidání komponenty do dokumentu ji aplikace Animate importuje na panel Knihovna jako filmový klip. Můžete komponentu také přetáhnout přímo z panelu Komponenty na panel Knihovna a poté přidat její instanci do vymezené plochy. Nicméně platí, že k prvkům třídy komponenty můžete přistupovat až po přidání komponenty do knihovny.

 1. Vyberte možnosti Okno > panel Komponenta.
 2. Vyberte v panelu Komponenta instanci komponenty a přetáhněte ji do vymezené plochy nebo na panel Knihovna. Po přidání komponenty do knihovny můžete do vymezené plochy přetáhnout více instancí.
 3. Podle potřeby komponentu nakonfigurujte pomocí inspektoru vlastností nebo inspektoru komponent. Informace o parametrech používaných komponentou naleznete v příslušné dokumentaci komponenty pro verzi skriptu jazyka ActionScript, kterou v dokumentu Animate používáte.

Zadání parametrů součástí pomocí Inspektoru součástí

 1. Vyberte možnosti Okno > Inspektor komponenty.
 2. Vyberte ve vymezené ploše instanci komponenty.
 3. Klikněte na kartu Parametry a zadejte hodnoty libovolných uvedených parametrů.

O panelu Webové služby

V panelu Webové služby můžete zobrazit seznam webových služeb, obnovit webové služby a přidávat nebo odebírat webové služby (Okna > Další panely > Webové služby). Když do panelu Webové služby přidáte další webovou službu, bude tato služba dostupná pro jakoukoli aplikaci, kterou vytvoříte.

Pomocí panelu Webové služby můžete obnovit všechny své webové služby najednou klepnutím na tlačítko Obnovit webové služby. Pokud nepoužíváte vymezenou plochu, ale píšete kód v jazyce ActionScript pro vrstvu konektivity vaší aplikace, můžete pomocí panelu Webové služby spravovat vaše webové služby.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online