V tomto tématu naleznete informace o tom, jak v Animate CC při práci s grafickým obsahem používat vymezenou plochu a panel nástrojů.

Úvodní obrazovka – přehled

Když spustíte aplikaci Animate CC (dříve Flash Professional CC) bez otevření nějakého souboru, zobrazí se úvodní obrazovka. Úvodní obrazovka obsahuje následující 4 oblasti:

Otevřít poslední položku

Umožňuje otevřít naposledy zpracovávané dokumenty (kliknutím na ikonu Otevřít).

Vytvořit nový

Zobrazí přehled typů souborů aplikace Animate, jako jsou dokumenty Animate nebo soubory ActionScript®.

Vytvořit z předlohy

Zobrazuje seznam předloh nejčastěji používaných k vytváření dokumentů Animate.

Rozšířit

Zobrazuje odkaz na web Animate Exchange, odkud si můžete stáhnout pomocné aplikace, rozšíření a související informace.

Úvodní obrazovka také nabízí rychlý přístup ke zdrojům nápovědy. Můžete absolvovat prohlídku aplikace Animate, získat informace o zdrojích dokumentace a vyhledat autorizovaná školicí centra Adobe.

 • Zaškrtnutím políčka Příště nezobrazovat úvodní obrazovku skryjete.

 • Pokud chcete úvodní obrazovku zobrazit, klikněte na Úpravy > Předvolby (Windows®) nebo Animate > Předvolby (Macintosh®) a v nabídce Při spuštění vyberte v kategorii Obecné možnost Úvodní obrazovka.

Používání vymezené plochy

Vymezená plocha je obdélníková oblast, do které při vytváření dokumentů v aplikaci Animate umísťujete grafický obsah. Vymezená plocha ve vývojovém prostředí představuje obdélníkovou oblast v přehrávači Flash Player nebo v okně webového prohlížeče, ve které se dokument zobrazuje při přehrávání. Výchozí černý obrys představuje obrysové zobrazení vymezené plochy.

Při práci můžete zobrazení vymezené plochy upravit změnou velikosti zobrazení. Pro snadnější umístění položek ve vymezené ploše můžete používat mřížku, vodítka a pravítka.

Časová osa a vymezená plocha s obsahem.

Zvětšení nebo zmenšení zobrazení vymezené plochy

Pokud chcete mít na obrazovce celou vymezenou plochu nebo naopak chcete určitou část kresby zobrazit hodně zvětšenou, změňte úroveň zvětšení. Maximální zvětšení závisí na rozlišení vašeho monitoru a velikosti dokumentu. Minimální hodnota zmenšení zobrazení ve vymezené ploše je 8 %. Maximální hodnota zvětšení zobrazení ve vymezené ploše je 2 000 %.

Poznámka:

Na kompatibilních zařízeních můžete také použít vícedotyková gesta.

 • Chcete-li nějaký prvek zvětšit, vyberte v panelu nástrojů lupu  a na daný prvek klikněte. Chcete-li nástroj lupa přepnout z režimu zvětšení na režim zmenšení a naopak, použijte modifikátor Zvětšit zobrazení  nebo Zmenšit zobrazení  (v oblasti voleb panelu nástrojů, když je vybraný nástroj lupa) nebo klikněte se stisknutou klávesou Alt.

 • Chcete-li zvětšit zobrazení tak, aby určitá část kresby vyplnila celé okno, nástrojem lupa vytvořte tažením ve vymezené ploše obdélníkový výběr.

 • Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení celé vymezené plochy, zvolte Zobrazení > Zvětšit zobrazení nebo Zobrazení > Zmenšit zobrazení.

 • Chcete-li změnit měřítko zobrazení o určitou procentuální hodnotu, zvolte Zobrazení > Zvětšení a vyberte požadovanou hodnotu z podnabídky nebo v ovládacím prvku Zvětšení v pravém horním rohu okna dokumentu.

 • Chcete-li změnit velikost zobrazení vymezené plochy tak, aby vyplnila celé okno aplikace, zvolte položky Zobrazení > Zvětšení > Do celého okna.
 • Chcete-li oříznout obsah přesahující vymezenou plochu, klikněte na ikonu Oříznout obsah mimo vymezenou plochu .
 • Chcete-li zobrazit obsah aktuálního snímku, zvolte Zobrazení > Zvětšení > Zobrazit vše, nebo vyberte Zobrazit vše v ovládacím prvku Zvětšení v pravém horním rohu okna aplikace. Pokud je scéna prázdná, zobrazí se celá vymezená plocha.

 • Chcete-li zobrazit celou vymezenou plochu, zvolte Zobrazení > Zvětšení > Zobrazit snímek nebo vyberte Zobrazit snímek v ovládacím prvku Zvětšení v pravém horním rohu okna dokumentu.

 • Chcete-li zobrazit pracovní plochu kolem vymezené plochy nebo si prohlédnout prvky ve scéně, které jsou částečně nebo úplně mimo vymezenou plochu, zvolte Zobrazení > Pracovní plocha. Pracovní plocha se zobrazí světle šedě. Chcete-li například, aby do snímku vlétl pták, zpočátku ptáka umístěte mimo vymezenou plochu na pracovní plochu a animujte jeho pohyb do vymezené plochy.

Barva pracovní plochy

V předchozích verzích byly barvy pracovní plochy pevně nastaveny podle motivu uživatelského rozhraní. Počínaje lednem 2017 může mít pracovní plocha stejnou barvu jako vymezená plocha, což vám umožní pracovat s neohraničeným plátnem. 

Poznámka:

Ve finálním výstupu tak bude zobrazen pouze obsah plochy. 

Posouvání zobrazené části vymezené plochy

Když je vymezená plocha zvětšená, možná ji neuvidíte celou. Chcete-li změnit zobrazenou plochu, aniž byste museli změnit zvětšení, posuňte vymezenou plochu pomocí nástroje Ručička.

Poznámka:

Na kompatibilních zařízeních můžete také použít vícedotyková gesta.

 • V panelu nástrojů vyberte nástroj ručička a táhněte za vymezenou plochu. Chcete-li dočasně přepnout z jiného nástroje na nástroj ručička, podržte mezerník a klikněte na daný nástroj v panelu nástrojů.

Otočení plochy

Součástí aplikace Animate CC je nový nástroj Natočení, který umožňuje dočasně otočit zobrazení Plocha a usnadnit tak kreslení a malování v určitém úhlu bez trvalého otočení skutečných objektů na ploše, jako to dělá nástroj Volná transformace. Bez ohledu na to, jaký nástroj je aktuálně vybraný, můžete plochu otočit tak, že podržíte současně klávesy ShiftMezerník a přetáhnutím myši natočíte zobrazení.

Otočení plochy pomocí nástroje Natočení

 1. Zvolte nástroj Natočení (H), který je seskupený s nástrojem Ručička (H), nebo stiskněte současně klávesy Shift a Mezerník. Tím při práci s jiným nástrojem, jako je například Štětec, dočasně přepnete na nástroj Natočení.

  Nástroj Natočení na panelu nástrojů

 2. Po výběru nástroje Natočení se na obrazovce objeví otočný bod, který je označený nitkovým křížem. Polohu otočného bodu můžete změnit kliknutím na požadované místo.

  Nitkový kříž otočného bodu

 3. Po nastavení otočného bodu můžete přetažením myši otočit zobrazení plochy kolem tohoto bodu.

  Natočená plocha

 4. Pomocí nástroje Natočení plochy můžete dočasně natočit vymezenou plochu. Aktuální úhel otočení je vyznačený červenou čárou na nitkovém kříži otočného bodu.

 5. Pokud chcete obnovit výchozí zobrazení plochy, klikněte na tlačítko Středová scéna .

Změna velikosti obsahu tak, aby odpovídal vymezené ploše

Možnost Změnit velikost obsahu v PI umožňuje měnit velikost obsahu na ploše podle velikosti plochy. Když je tato možnost zaškrtnutá, pak se po změně velikosti plochy změní velikost obsahu ve stejném poměru jako plocha.

Možnost Změnit velikost obsahu v PI

Velikost měřítka vymezené plochy

Možnost Změnit velikost obsahu v pokročilých nastaveních je nyní přímo přístupná z PI. Když je tato možnost zaškrtnutá, pak se po změně velikosti plochy změní velikost obsahu ve stejném poměru jako plocha.

PI a dialogové okno Nastavení dokumentu obsahuje možnost Propojit, která slouží k poměrnému zvětšení rozměrů vymezené plochy. Ve výchozím nastavení nejsou vlastnosti výšky a šířky propojené. Pokud kliknete na tlačítko Propojit a povolíte propojování, při změně hodnoty vlastnosti výšky nebo šířky se změní poměrně i hodnota druhé vlastnosti.

Pokud vyberete možnost Změnit velikost obsahu, rozměry vymezené plochy se automaticky propojí a deaktivují. Důvodem je, že změna velikosti obsahu dává smysl, pokud jsou poměrně změněny rozměry vymezené plochy.

Tlačítko Propojit k poměrnému nastavení měřítka velikosti vymezené plochy.

Nastavení průhlednosti plátna

Pro plátno můžete nastavit režim průhlednosti zadáním barevných rozsahů alfa v procentech v políčcích barev. Chcete-li tak učinit, vyberte plátno > Vlastnosti > Plocha > Alfa %.

Měřítko vymezené plochy na základě vybrané kotvy

V okně Nastavení dokumentu můžete vybrat kotevní bod, určit výšku a šířku a nastavit měřítko vymezené plochy podle odpovídajících rozměrů. Když je možnost Změnit velikost obsahu vypnutá, vymezená plocha se rozšíří ve směrech podle vybraného kotevního bodu, jak podrobně znázorňují následující obrázky.

Kotevní body, na jejichž základě je možné měnit měřítko vymezené plochy

Nastavení měřítka vymezené plochy: příklad

V následujícím příkladu je měřítko vymezené plochy 550x400 poměrně změněno na 750x600 z kotevního bodu v pravém dolním rohu vymezené plochy:

Nastavení měřítka vymezené plochy s pravým dolním rohem jako kotevním bodem

Vymezená plocha nastavená ve stanoveném směru od kotevního bodu v levém dolním rohu

Poznámka:

Na kompatibilních zařízeních můžete také použít vícedotyková gesta.

Používání pravítek

Pravítka se zobrazují podél horní a levé strany dokumentu. Měrné jednotky pravítek můžete změnit z výchozích obrazových bodů na jiné jednotky. Pokud posunete určitý prvek ve vymezené ploše, zatímco jsou zobrazená pravítka, objeví se na pravítkách čáry indikující rozměry daného prvku.

 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt pravítka, zvolte Zobrazení > Pravítka.

 • Chcete-li pro nějaký dokument určit měrné jednotky pravítek, zvolte Změnit > Dokument a pak z nabídky Jednotky pravítka vyberte požadované jednotky.

Používání vodítek

Když jsou pravítka zobrazená (Zobrazení > Pravítka), můžete z nich na vymezenou plochu vytáhnout vodorovná a svislá vodítka.

Při vytváření vnořených časových os se tato vodítka zobrazí na vymezené ploše jen tehdy, když je aktivní ta časová osa, ve které byla vodítka vytvořena.

Chcete-li vytvořit vlastní nebo nepravidelná vodítka, použijte vrstvy vodítek.

 • Chcete-li kreslicí vodítka zobrazit nebo skrýt, zvolte Zobrazení > Vodítka > Zobrazovat vodítka.

  Poznámka: Pokud je při vytváření vodítek viditelná mřížka a zároveň je zapnutá volba Přitahovat na mřížku, přitáhnou se vodítka na mřížku.

   

 • Chcete-li zapnout nebo vypnout přitahování na vodítka, zvolte Zobrazení > Přitahování > Přitahovat na vodítka.

  Poznámka: Přitahování na vodítka má přednost před přitahováním na mřížku na místech, kde se vodítka nekryjí s linkami mřížky.

   

 • Chcete-li vodítko posunout, klikněte kdekoli na pravítku nástrojem pro výběr a přetáhněte vodítko do požadované polohy ve vymezené ploše.

 • Chcete-li vodítko odstranit, odemkněte vodítka a nástrojem pro výběr přetáhněte vodítko na vodorovné nebo svislé pravítko.

 • Chcete-li vodítka zamknout, zvolte možnost Zobrazení > Vodítka > Zamknout vodítka nebo použijte volbu Zamknout vodítka v dialogovém okně Upravit vodítka (Zobrazení > Vodítka > Upravit vodítka).

 • Chcete-li vodítka vymazat, zvolte Zobrazení > Vodítka > Vymazat vodítka. Pokud jste v režimu úprav dokumentu, vymažou se všechna vodítka v dokumentu. Pokud jste v režimu úprav symbolu, vymažou se jen vodítka použitá v symbolech.

Nastavení předvoleb vodítek

 1. Zvolte Zobrazení > Vodítka > Upravit vodítka a proveďte libovolný z následujících úkonů:

  • Chcete-li nastavit barvu, klikněte na trojúhelník v poli barvy a z palety vyberte barvu linky vodítka. Výchozí barva vodítek je zelená.

  • Chcete-li vodítka zobrazit nebo skrýt, vyberte nebo odznačte Zobrazovat vodítka.

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout přitahování na vodítka, vyberte nebo odznačte Přitahovat na vodítka.

  • Vyberte nebo odznačte Zamknout vodítka.

  • Chcete-li nastavit Přesnost přitahování, vyberte některou volbu z rozbalovací nabídky.

  • Chcete-li odstranit všechna vodítka, klikněte na Vymazat vše. Příkaz Vymazat vše odstraní všechna vodítka z aktuální scény.

  • Chcete-li aktuální nastavení uložit jako výchozí, klikněte na Uložit výchozí.

 2. Klikněte na tlačítko OK.

Používání mřížky

Mřížka se zobrazuje v dokumentu jako soustava linek za kresbou ve všech scénách.

Zobrazení nebo skrytí mřížky kresby

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Zvolte Zobrazení > Mřížka > Zobrazovat mřížku.

  • Stiskněte Control+'' (uvozovky) (Windows) nebo Apple+'' (uvozovky) (Macintosh).

Zapnutí nebo vypnutí přitahování na mřížku

 1. Zvolte Zobrazení > Přitahování > Přitahovat na mřížku.

Nastavení předvoleb mřížky

 1. Zvolte Zobrazení > Mřížka > Upravit mřížku a vyberte požadované volby.

 2. Chcete-li aktuální nastavení uložit jako výchozí, klikněte na Uložit výchozí.

O hlavním panelu nástrojů a panelu úprav

Pruh nabídek na horním okraji okna aplikace obsahuje nabídky s příkazy pro ovládání jednotlivých funkcí.

Panel úprav, na horním okraji vymezené plochy, obsahuje ovládací prvky a informace pro úpravy scén a symbolů a pro změny měřítka zobrazení vymezené plochy.

Používání panelu nástrojů

Nástroje v panelu nástrojů umožňují kreslit, malovat, vybírat a modifikovat kresbu a také měnit zobrazení vymezené plochy. Panel nástrojů je rozdělen na čtyři části:

 

 • Oblast nástrojů obsahuje nástroje pro kreslení, malování a výběr.
 • Oblast zobrazení obsahuje nástroje pro změny měřítka zobrazení a pro posouvání zobrazeného obsahu v okně aplikace.
 • Oblast barev obsahuje modifikátory pro barvy tahů a výplní.
 • Oblast voleb obsahuje modifikátory pro aktuálně vybraný nástroj. Modifikátory mají vliv na chování nástroje při malování nebo úpravách.

 

Chcete-li zobrazit nebo skrýt panel nástrojů, zvolte Okna > Nástroje.

Vybírání nástrojů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na nástroj v panelu nástrojů. Podle toho jaký nástroj vyberete se v oblasti voleb v dolní části panelu nástrojů může zobrazit sada modifikátorů.

  • Stiskněte klávesovou zkratku nástroje. Chcete-li zobrazit klávesové zkratky, zvolte Úpravy > Klávesové zkratky (Windows) nebo Animate > Klávesové zkratky (Macintosh). Na Macintoshi možná budete muset pohnout myší, aby se objevil nový ukazatel.

  • Chcete-li vybrat nástroj z rozbalovací nabídky pro právě viditelný nástroj, jako je například nástroj obdélník, stiskněte ikonu viditelného nástroje a z rozbalovací nabídky vyberte jiný nástroj.

Tlak a náklon malířského štětce

Animate CC podporuje tlak a náklon u tahů nakreslených pomocí nástroje Malířský štětec. Můžete kreslit umělecké a vzorkové tahy s různou šířkou pouhou změnou tlaku nebo náklonu pera. Další úpravy šířkových bodů poté můžete doladit nástrojem Šířka.

Další informace naleznete v tématu Práce s malířským štětcem

Poznámka:

Ikony pro tlak a náklon se v panelu nástrojů zobrazí pouze tehdy, pokud máte k počítači připojen tablet Wacom citlivý na tlak.

Použití kontextových nabídek

Kontextové nabídky obsahují příkazy vztahující se k aktuálnímu výběru. Když například vyberete snímek v okně časové osy, obsahuje kontextová nabídka příkazy pro vytváření, odstraňování a modifikování snímků a klíčových snímků. Kontextové nabídky existují pro mnoho položek a ovládacích prvků na mnoha místech, mimo jiné také ve vymezené ploše, na časové ose, v panelu Knihovna a v panelu Akce.

 1. Klepněte na položku pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online