Barevné modely popisují barvy, které vidíme a se kterými pracujeme v digitálních grafikách. Každý barevný model, jako je RGB, CMYK nebo HSB, představuje jinou metodu popisu a klasifikace barev. Barevné modely využívají pro reprezentaci viditelného spektra barev číselné hodnoty. Barevný prostor je variantou barevného modelu a má specifický gamut (neboli rozsah) barev. Například v rámci barevného modelu RGB existuje mnoho různých barevných prostorů: Adobe RGB®, sRGB a Apple® RGB. Přestože každý z těchto barevných prostorů definuje barvy s použitím stejných tří os (R, G a B), jejich gamuty jsou rozdílné.

Při práci s barvami v grafice ve skutečnosti nastavujete číselné hodnoty v souboru. Je snadné si určité číslo představit jako nějakou barvu, ale tyto číselné hodnoty nejsou samy o sobě absolutními barvami – mají barevný význam pouze v rámci barevného prostoru daného zařízení, které barvu vytváří.

Protože každé zařízení má svůj vlastní barevný prostor, dokáže reprodukovat pouze barvy ve svém gamutu. Při přesunutí obrazu z jednoho zařízení na jiné se mohou barvy obrazu změnit, protože každé zařízení interpretuje hodnoty RGB nebo HSB podle svého vlastního barevného prostoru. Například na výtisku vytištěném na stolní tiskárně nelze přesně reprodukovat všechny barvy zobrazené na monitoru. Tiskárna pracuje v barevném prostoru CMYK, zatímco monitor pracuje v barevném prostoru RGB. Jejich gamuty se navzájem liší. Některé barvy vytvářené tiskovými barvami nelze zobrazit na monitoru, a naopak některé barvy, které lze zobrazit na monitoru, nelze reprodukovat pomocí tiskových barev na papíře.

Při vytváření barev pro použití v dokumentech aplikace Animate mějte na paměti, že i když není možné dokonale sesouhlasit všechny barvy v různých zařízeních, můžete dosáhnout dobrých výsledků s uvážením možností grafického zobrazení zařízení, které používáte pro cílové obecenstvo.

Aplikace Adobe Animate CC umožňuje používat, vytvářet a modifikovat barvy pomocí barevných modelů RGB a HSB. S použitím výchozí palety nebo palety, kterou si vytvoříte, můžete volit barvy, jež se mají aplikovat na tah nebo výplň objektu, který se chystáte vytvořit, nebo na objekt, který již je ve vymezené ploše.

Při aplikování barvy tahu na tvar můžete provést libovolné z následujících úkonů:

 • Aplikovat plnou barvu, přechod nebo bitmapu na výplň tvaru. Chcete-li na tvar aplikovat bitmapovou výplň, musíte bitmapu importovat do aktuálního souboru. Vyberte libovolnou plnou barvu nebo přechod a také styl a tloušťku tahu.

 • Chcete-li vytvořit obtažený tvar bez výplně, použijte pro výplň volbu Bez barvy.

 • Chcete-li vytvořit neobtažený tvar s výplní, použijte pro obrys volbu Bez barvy.

 • Na text aplikujte výplň plnou barvou.

Pomocí panelu Barvy můžete vytvářet a upravovat plné barvy a výplně přechodem v režimech RGB a HSB.

Chcete-li použít výběr barvy systému, vyberte v dialogovém okně Barva tahu ikonu Výběr barvy  nebo ovladač Barva výplně v panelu Barvy, panelu nástrojů nebo inspektoru vlastností tvaru.

Panel barev

Panel Barvy umožňuje měnit paletu barev souboru FLA, měnit barvy tahů a výplní a provádět následující akce:

 • Pomocí panelu Políčka barev importovat, exportovat, odstraňovat a jinak upravovat paletu barev pro určitý soubor FLA.

 • Vybírat barvy v hexadecimálním režimu.

 • Vytvářet vícebarevné přechody.

 • Pomocí přechodů vytvářet širokou škálu efektů, například dodat dvojrozměrnému objektu dojem hloubky.

Panel barev obsahuje následující ovládací prvky:

Barva tahu

Slouží ke změně barvy tahu nebo okraje grafického objektu.

Barva výplně

Slouží ke změně barvy výplně. Výplň je plocha barvy, která vyplňuje tvar.

Nabídka Typ barvy

Slouží ke změně stylu výplně:

Neurčeno

Odstraní výplň.

Plná barva

Vytvoří jednobarevnou výplň.

Lineární přechod

Vytvoří přechod, který se prolíná na lineární cestě.

Kruhový přechod

Vytvoří přechod, který se prolíná směrem ven po kruhové cestě ze středového bodu.

Bitmapová výplň

Dlaždicově vyplní vybranou oblast výplně bitmapovým obrazem, který si můžete vybrat. Když zvolíte možnost Bitmapa, můžete pomocí dialogového okna vybrat na svém lokálním počítači požadovaný bitmapový obraz a přidat ho do knihovny. Tuto bitmapu můžete aplikovat jako výplň; výsledný vzhled je podobný jako při použití mozaikového vzoru, kdy se obraz uvnitř tvaru opakuje.

HSB

Umožňuje změnit odstín, sytost a jas barev ve výplni.

RGB

Umožňuje změnit optickou hustotu červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue) ve výplni.

Alfa

Slouží k nastavení krytí výplně plnou barvou nebo krytí pro momentálně vybraný jezdec u výplně přechodem. Při použití hodnoty alfa 0 % se vytvoří neviditelná (neboli průhledná) výplň; při použití hodnoty alfa 100 % se vytvoří zcela neprůhledná výplň.

Aktuální vzorek barvy

Zobrazuje aktuálně vybranou barvu. Pokud z nabídky typů výplně vyberete některý typ výplně přechodem (Lineární nebo Kruhový), v políčku Aktuální vzorek barvy se zobrazí změny barev v přechodu, který vytvoříte.

Systémový výběr barvy

Umožňuje vybrat barvu na základě vizuální kontroly. Klikněte na Systémový výběr barvy a táhněte zaměřovacím křížem, dokud nenajdete požadovanou barvu.

Hexadecimální hodnota

Zobrazí hexadecimální hodnotu aktuální barvy. Chcete-li barvu změnit s použitím hexadecimální hodnoty, zadejte novou hodnotu. Hexadecimální hodnoty barev jsou šestimístné alfanumerické kombinace, které představují jednotlivé barvy.

Hustota

Umožňuje nastavit barvy, které se mají aplikovat za hranicemi lineárního nebo kruhového přechodu.

Rozšířit barvu

(Výchozí nastavení) Aplikuje za koncem přechodu barvy, které zadáte.

Zrcadlit barvu

Slouží k vyplnění tvaru barvami přechodu s použitím zrcadlového efektu. Přechody, které určíte, se opakují ve vzorku od začátku přechodu do konce a pak se opakují v opačném pořadí od konce přechodu k začátku a pak znovu od začátku do konce, dokud se nevyplní celý vybraný tvar.

Opakovat barvu

Opakuje přechod od začátku přechodu do konce, dokud se nevyplní celý vybraný tvar.

Poznámka:Režimy přetečení podporují pouze verze Adobe Flash Player 8 a novější.

Lineární RGB

Vytváří lineární nebo radiální přechod dle standardu SVG (Scalable Vector Graphics).

Panel Políčka barev

Políčka barev umožňují jednoduché opětovné používání a aktualizaci barev v dokumentech. Políčka barev označená tagy nyní můžete vytvářet výběrem barvy z políček barev. Po vytvoření políčka barev označeného tagy a jeho použití u tvarů a cest v obsahu aplikace Animate bude změna barvy v políčku označeném tagy automaticky aktualizovat veškerý obsah, který ji používá.  

 1. Klikněte na položky Okno > Barvy

 2. Na kartě Políčka barev panelu Barvy vyberte barvu, kterou chcete převést na políčko barvy označené tagem, a v dolní části panelu klikněte na tlačítko Převést na políčko barvy označené tagy

 3. V dialogovém okně Definice barvy označené tagem určete následující nastavení:

  • Název nového políčka barvy.
  • Výběr pevné barvy, lineárního přechodu nebo kruhového přechodu.
  • Barva, kterou určíte tak, že zadáte hodnoty HSB (odstín, sytost a jas) nebo RGB (červená, zelená a modrá)
  Dialogové okno Definice barvy označené tagem

  Nové políčko barvy označené tagem se zobrazuje na kartách Barvy i Políčka barev panelu Barvy a na paneluNástroje

  Nově vytvořená políčka barev na panelu Barvy, Políčko barvy a Nástroje

 4. Když panel Barvy otevřete po výběru objektu, který používá políčko barvy označené tagy, uvidíte možnosti pro úpravu vlastností barvy. Pokud změníte vlastnosti barvy, změny se automaticky projeví ve všech prvcích plochy, které políčko barvy označené tagem používají.

 5. Na políčko barvy můžete dvakrát kliknout nebo ho můžete vybrat a kliknutím na tlačítko Upravit otevřít dialogové okno Definice barvy označené tagem a provést změny barvy v políčku.  

 6. Pokud chcete zrušit propojení tvaru, který používá políčko barvy ze vzorníku políček barev, vyberte tvar a klikněte na tlačítko Zrušit připojení. Pro tvar můžete vybrat novou barvu z panelu Barvy.

  Možnost Zrušit připojení

  Výběr jiné barvy tvaru z panelu Barvy

Barevné palety

Každý soubor aplikace Animate CC obsahuje svou vlastní paletu barev, která je uložená v dokumentu aplikace Animate. V aplikaci Animate CC se paleta souboru zobrazuje jako vzorky barev v ovládacích prvcích Barva výplně a Barva tahu a také na panelu Políčka barev. Výchozí barevná paleta obsahuje 216 barev bezpečných pro web. Chcete-li do aktuální palety barev přidávat barvy, použijte panel Barvy. Mezi soubory aplikace Animate i mezi aplikací Animate CC a jinými aplikacemi je možné importovat a exportovat palety plných barev i barev přechodů.

Výchozí paleta a paleta bezpečných webových barev

Aktuální paletu uložte jako výchozí paletu, nahraďte aktuální paletu výchozí paletou určenou pro daný soubor, nebo načtěte paletu bezpečných webových barev a použijte ji namísto aktuální palety.

 • Chcete-li načíst nebo uložit výchozí paletu, z nabídky v pravém horním rohu panelu Políčka barev vyberte jeden z následujících příkazů:

  Načíst výchozí barvy:

  Aktuální paletu nahradí výchozí paletou.

  Uložit jako výchozí:

  Aktuální barevnou paletu uloží jako výchozí paletu. Při vytváření nových souborů se použije nová výchozí paleta.

 • Chcete-li načíst paletu 216 bezpečných webových barev, z nabídky v pravém horním rohu panelu Políčka barev vyberte Webová paleta 216..
 1. Z nabídky v pravém horním rohu panelu Políčka barev vyberte Uspořádat podle barvy.

Uspořádání a opakované použití barev

Panel Políčka barev umožňuje uspořádání barev a barevných palet do hierarchické struktury pomocí prvků složek a palet barev.

Vytvoření složky

Ve výchozím nastavení jsou všechny barvy uspořádány ve složce Výchozí políčka barev. Existující barvy je možné uspořádat ve složkách pomocí panelu Políčka barev. Novou složku vytvoříte tímto postupem:

 1. V aplikaci Animate CC vyberte položku Okno > Políčka barev.

 2. Na panelu Políčka barev klikněte na tlačítko .
 3. Zadejte pro složku políček barev výstižný název.

Složku můžete vytvořit i tak, že vyberete některou složku, paletu barev nebo vzorek a kliknete na možnost Duplikovat jako složku v rozevírací nabídce.

Vytvoření palety barev (skupiny vzorků)

Paleta barev je skupina vzorků (barev), která představuje barevný motiv pro váš obsah. Palety barev můžete vytvářet uvnitř složek a přidávat do nich vzorky barev. Paletu barev vytvoříte tímto postupem:

 1. V aplikaci Animate CC vyberte položku Okno > Políčka barev.

 2. Na panelu Políčka barev vyberte libovolnou složku a kliknutím na tlačítko vytvořte prázdnou paletu.
 3. Políčka barev můžete přidat do barevné palety přetažením existující barvy nebo kliknutím na tlačítko .

Paletu barev můžete vytvořit i tak, že vyberete některou složku, paletu barev nebo políčko barvy a kliknete na možnost Duplikovat jako paletu v rozevírací nabídce.

Vytváření nebo přidávání barev do barevné palety

Můžete vytvářet políčka barev nebo přidávat existující vzorky do barevných palet. Políčko barvy vytvoříte tímto postupem:

 1. V aplikaci Animate CC vyberte položku Okno > Políčka barev.

 2. Na panelu Políčka barev vyberte libovolnou barevnou paletu ve složce a kliknutím na tlačítko vytvořte políčko barvy. Vytvoří se nové políčko barvy, ve kterém bude použita aktuálně vybraná barva na panelu Barvy. Můžete také vybrat existující políčko barvy a kliknutím na tlačítko ho duplikovat v paletě.

Vzorek můžete vytvořit i tak, že vyberete některou složku, paletu barev nebo vzorek a kliknete na možnost Duplikovat jako políčko barvy v rozevírací nabídce.

 1. Z nabídky v pravém horním rohu panelu Políčka barev vyberte jeden z následujících příkazů
  • Chcete-li do aktuální palety přidat naimportované barvy, vyberte tlačítko Přidat barvy.

  • Chcete-li aktuální paletu nahradit naimportovanými barvami, vyberte možnost Nahradit barvy.

 2. Najděte požadovaný soubor, vyberte ho a klikněte na OK.
 1. Z nabídky v pravém horním rohu panelu Políčka barev vyberte Uložit barvy a zadejte název barevné palety.
 2. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Macintosh) vyberte Barevná sada aplikace Animate nebo Tabulka barev. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření nebo úprava plných barev

Jakoukoli barvu můžete vytvořit pomocí panelu Barvy. Pokud je ve vymezené ploše vybraný nějaký objekt, budou se úpravy barev, které provedete v panelu Barvy, aplikovat na daný výběr. Barvy můžete vybírat v režimu RGB nebo HSB, nebo můžete panel rozšířit a použít hexadecimální režim. Také můžete určit hodnotu alfa a tím definovat míru průhlednosti určité barvy. Kromě toho můžete vybírat barvy z existující barevné palety.

Panel Barvy můžete rozšířit, aby namísto pruhu barev zobrazoval větší barevný prostor, rozdělené políčko znázorňující aktuální barvu a předchozí barvu a také jezdec Jas, kterým lze upravovat jas barev ve všech barevných režimech.

 1. Chcete-li aplikovat barvu na existující kresbu, vyberte objekt nebo objekty ve vymezené ploše a pak zvolte Okno > Barvy.

 2. Kliknutím na ikonu tahu nebo výplně určete, který atribut chcete modifikovat.

  Poznámka:

  Klikněte na ikonu, ne na ovládací prvek barvy, jinak se otevře dialogové okno pro výběr barvy.

 3. Pokud jste v kroku 3 vybrali ikonu výplně, zkontrolujte, že je v nabídce Typ vybraná volba Plná.

 4. Pokud je ve vymezené ploše vybraný nějaký objekt, budou se úpravy barev, které provedete v panelu Barvy, aplikovat na daný výběr. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li vybrat barvu, klikněte na barevný prostor v panelu Barvy. Chcete-li upravit jas barvy, přetáhněte jezdec Jas.

   Poznámka: Chcete-li vytvořit jiné barvy než černou nebo bílou, zkontrolujte, že posuvník jasu není nastavený zcela na kraji.

  • Zadejte hodnoty do textových polí hodnot barev: Červená (Red), Zelená (Green) a Modrá (Blue) pro režim RGB; Odstín (Hue), Sytost (Saturation) a Jas (Brightness) pro režim HSB; nebo hexadecimální hodnoty pro hexadecimální režim zobrazení. Zadáním hodnoty Alfa určete míru průhlednosti barvy od 0 (zcela průhledná) do 100 (zcela neprůhledná).

  • Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení barev, černé a bílé (černý tah a bílá výplň), klikněte na tlačítko Černá a bílá .

  • Chcete-li navzájem prohodit barvu výplně a tahu, klikněte na tlačítko Zaměnit barvy .

  • Nechcete-li na výplň nebo tah aplikovat žádnou barvu, klikněte na tlačítko Bez barvy .

   Poznámka: Tah nebo výplň bez barvy nemůžete použít na existující objekt. Místo toho vyberte existující tah nebo výplň a odstraňte je.

  • Klepněte na ovládací prvek Barva tahu nebo Barva výplně a vyberte požadovanou barvu.

 5. Chcete-li novou barvu přidat do seznamu vzorků barev pro aktuální dokument, z nabídky v pravém horním rohu vyberte Přidat políčka barev.

Duplikování, odstraňování a vymazání barev

Můžete duplikovat barvy v paletě, odstraňovat jednotlivé barvy nebo vymazat všechny barvy z palety.

 • Chcete-li některou barvu duplikovat nebo odstranit, vyberte Okna > Políčka barev, klikněte na barvu, kterou chcete duplikovat nebo odstranit, a pak z nabídky panelu vyberte Duplikovat políčko nebo Odstranit políčko. Při duplikování políčka barvy se zobrazí ikona plechovky barvy. Chcete-li duplikovat vybranou barvu, klepněte na prázdnou oblast panelu Políčka barev s plechovkou barvy.

 • Chcete-li vymazat všechny barvy z palety, z nabídky panelu Políčka barev vyberte Vymazat barvy. Z palety se odstraní všechny barvy vyjma černé a bílé.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online