3D-grafik i Animate

I Animate CC (tidigare Flash Professional CC) kan du skapa 3D-effekter genom att flytta och rotera filmklipp i en 3D-rymd på scenen. I Animate visas 3D-rymden genom att en Z-axel läggs till i egenskaperna för varje filmklippsinstans. Du lägger till 3D-perspektiveffekter i filmklippsinstanser genom att flytta dem längs x-axeln eller genom att rotera dem runt x- och y-axeln med hjälp av 3D-förflyttnings- och 3D-rotationsverktygen. I 3D-termer kallas förflyttning av ett objekt i 3D-rymden förflyttning och rotering av ett objekt i 3D-rymden kallas omformning. När du har använt någon av dessa effekter för ett filmklipp anses det som ett 3D-filmklipp i Animate, och en färgad axelindikator visas som ett överlägg på klippet när det markeras.

Om du vill att objektet ska visas närmare eller längre bort kan du flytta objektet längs Z-axeln med hjälp av 3D-förflyttningsverktyget eller egenskapsinspektören. Om du vill att objektet ska visas i en viss vinkel roterar du filmklippet runt Z-axeln med 3D-rotationsverktyget. Genom att kombinera verktygen kan du skapa realistiska perspektiveffekter.

Du kan manipulera objekten i en global eller lokal 3D-rymd med både 3D-förflyttningsverktyget och 3D-rotationsverktyget. Den globala 3D-rymden är scenområdet. Globala omformningar och förflyttningar anges i förhållande till scenen. Den lokala 3D-rymden är filmklippsområdet. Lokala omformningar och förflyttningar anges i förhållande till filmklippsområdet. Om du till exempel har ett filmklipp som innehåller flera kapslade filmklipp är lokala 3D-omformningar för de kapslade filmklippen relaterade till ritområdet inne i behållarfilmklippet. Standardläget för 3D-förflyttningsverktyget och 3D-rotationsverktyget är globalt. Om du vill använda dem i lokalt läge klickar du på växlingsknappen Global i avsnittet Alternativ på verktygspanelen.

Genom att använda 3D-egenskaper för filmklippsinstanser i en FLA-fil kan du skapa en rad grafiska effekter utan att du behöver duplicera filmklipp i biblioteket. När du redigerar ett filmklipp i biblioteket visas dock inte de 3D-omformningar och 3D-förflyttningar som används. När du redigerar innehållet i ett filmklipp visas endast 3D-omformningar för kapslade filmklipp.

dr_global_3d_space
Scenen med ett filmklipp som har roterats i en global 3D-rymd.

dr_local_3d_space
Scenen med ett filmklipp som innehåller ett kapslat filmklipp som har roterats i en lokal 3D-rymd.

Obs!

När en 3D-omformning läggs till i en filmklippsinstans går det inte att redigera den överordnade filmklippssymbolen i läget Redigera på plats.

Om du har 3D-objekt på scenen kan du lägga till vissa 3D-effekter för alla dessa objekt som en grupp genom att justera egenskaperna Perspektivvinkel och Försvinningspunkt för FLA-filen. Egenskapen Perspektivvinkel zoomar in på scenen. Egenskapen Försvinningspunkt panorerar 3D-objekt på scenen. De här inställningarna påverkar endast utseendet på de filmklipp som en 3D-omformning eller 3D-förflyttning tillämpas på.

I Animate-redigeringsverktyget kan du endast styra en vypunkt, eller kamera. Kameravyn för FLA-filen är densamma som scenvyn. Varje FLA-fil har endast en inställning för perspektivvinkel och försvinningspunkt.

Om du vill använda 3D-funktionerna i Animate måste Flash Player 10 och ActionScript 3.0 anges i publiceringsinställningarna för FLA-filen. Endast filmklippsinstanser kan roteras eller förflyttas längs Z-axeln. En del 3D-funktioner som är tillgängliga via ActionScript är inte tillgängliga direkt i Animate-användargränssnittet, till exempel flera flyktpunkter och separata kameror för varje filmklipp. Med hjälp av ActionScript 3.0 kan du tillämpa 3D-egenskaper på objekt som text, komponenter för FLV-uppspelning och knappar samt filmklipp.

Obs!

3D-verktygen kan inte användas på objekt i maskeringslager, och lager som innehåller 3D-objekt kan inte användas som maskeringslager. Mer information om maskeringslager finns i Använda maskeringslager.

Flytta objekt i 3D-rymd

Du flyttar filmklippsinstanser i 3D-rymden med 3D-förflyttningsverktyget . När du väljer ett filmklipp med verktyget visas dess tre axlar (X, Y och Z) på scenen ovanpå objektet. X-axeln är röd, Y-axeln är grön och Z-axeln är blå.

Standardläget för 3D-förflyttningsverktyget är globalt. Att flytta ett objekt i den globala 3D-rymden är detsamma som att flytta det i förhållande till scenen. Att flytta ett objekt i den lokala 3D-rymden är detsamma som att flytta det i förhållande till dess överordnade filmklipp, om sådant finns. Om du vill växla mellan globalt och lokalt läge för 3D-förflyttningsverktyget markerar du 3D-förflyttningsverktyget och klickar på växlingsknappen Global i avsnittet Alternativ på verktygspanelen. Du kan tillfälligt växla läge från globalt till lokalt genom att trycka ned D-tangenten samtidigt som du drar med 3D-förflyttningsverktyget.

3D-förflyttningsverktyget och 3D-rotationsverktyget upptar samma område på verktygspanelen. Klicka på och håll ned ikonen för det aktiva 3D-verktyget på verktygspanelen om du vill välja det 3D-verktyg som för tillfället är inaktivt.

Som standard visas valda objekt på vilka en 3D-förflyttning tillämpas med ett 3D-axelöverlägg på scenen. Du kan inaktivera överlägget i avsnittet Allmänt i Animate-inställningarna.

dr_3d_translation_overlay
Överlägg med 3D-förflyttningsverktyget.

Obs!

Om du ändrar z-axelpositionen för ett 3D-filmklipp kan det se ut som om även x- och y-positionerna för filmklippet ändras. Detta beror på att rörelser längs z-axeln följer de osynliga perspektivlinjer som utgår från 3D-flyktpunkten (som anges i egenskapsinspektören för 3D-symbolinstansen) och strålar ut mot scenens kanter.

Flytta ett enskilt objekt i 3D-rymd

 1. Välj 3D-förflyttningsverktyget på verktygspanelen (eller tryck på G-tangenten).
 2. Aktivera lokalt eller globalt läge för verktyget.

  Se till att rätt läge är aktiverat för verktyget genom att kontrollera växlingsknappen Global under Alternativ på verktygspanelen. Klicka på knappen eller tryck på D-tangenten för att växla läge.

 3. Markera ett filmklipp med 3D-förflyttningsverktyget .
 4. Om du vill flytta objektet genom att dra med verktyget för du pekaren över X-, Y- eller Z-axelkontrollerna. Pekaren ändras när den förs över någon av dessa kontroller.

  X- och Y-axelkontrollerna utgörs av pilspetsarna på respektive axel. Dra en av dessa kontroller i pilens riktning om du vill flytta objektet längs den valda axeln. Z-axelkontrollen är den svarta punkten i mitten av filmklippet. Dra Z-kontrollen uppåt eller nedåt om du vill flytta objektet längs Z-axeln.

 5. Om du vill flytta objektet med egenskapsinspektören anger du ett värde för X, Y eller Z i avsnittet 3D-position och Vy i egenskapsinspektören.

  När du flyttar ett objekt längs Z-axeln ändras dess storlek. Storleken visas som bredd- och höjdvärden i avsnittet 3D-position och Vy i egenskapsinspektören. Dessa värden är skrivskyddade.

Flytta en markering med flera objekt i 3D-rymd

Om du har markerat flera filmklipp och flyttar ett av de markerade objekten med 3D-förflyttningsverktyget så flyttas de övriga objekten på samma sätt.

 • Om du vill flytta alla objekt i gruppen på samma sätt i den globala 3D-rymden anger du globalt läge för 3D-förflyttningsverktyget och drar sedan ett av objekten med axelkontrollerna. Skift-dubbelklicka på något av de markerade objekten för att flytta axelkontrollerna till det objektet.

 • Om du vill flytta varje objekt i gruppen på samma sätt i den lokala 3D-rymden anger du lokalt läge för 3D-förflyttningsverktyget och drar sedan ett av objekten med axelkontrollerna. Skift-dubbelklicka på något av de markerade objekten för att flytta axelkontrollerna till det objektet.

Du kan också flytta axelkontrollerna till mitten av de markerade objekten genom att dubbelklicka på Z-axelkontrollen. Skift-dubbelklicka på något av de markerade objekten för att flytta axelkontrollerna till det objektet.

Rotera objekt i 3D-rymd

Du roterar filmklippsinstanser i 3D-rymden med 3D-rotationsverktyget . En 3D-rotationskontroll visas över de markerade objekten på scenen. X-kontrollen är röd, Y-kontrollen är grön och Z-kontrollen är blå. Använd den orangefärgade kontrollen för fri rotering om du vill rotera runt X- och Y-axlarna samtidigt.

Standardläget för 3D-rotationsverktyget är globalt. Att rotera ett objekt i den globala 3D-rymden är detsamma som att flytta det i förhållande till scenen. Att rotera ett objekt i den lokala 3D-rymden är detsamma som att flytta det i förhållande till dess överordnade filmklipp, om sådant finns. Om du vill växla mellan globalt och lokalt läge för 3D-rotationsverktyget, väljer du 3D-rotationsverktyget och klickar på växlingsknappen Global i avsnittet Alternativ på verktygspanelen. Du kan tillfälligt växla läge från globalt till lokalt genom att trycka ned D-tangenten samtidigt som du drar med 3D-rotationsverktyget.

3D-rotationsverktyget och 3D-förflyttningsverktyget upptar samma område på verktygspanelen. Klicka på och håll ned ikonen för det aktiva 3D-verktyget på verktygspanelen om du vill välja det 3D-verktyg som för tillfället är inaktivt.

Som standard visas valda objekt på vilka en 3D-rotation tillämpas med ett 3D-axelöverlägg på scenen. Du kan inaktivera överlägget i avsnittet Allmänt i Animate-inställningarna.

dr_global_3d_rotation_overlay
Överlägg med det globala 3D-rotationsverktyget.

dr_local_3d_rotation_overlay
Överlägg med det lokala 3D-rotationsverktyget.

Rotera ett enskilt objekt i 3D-rymd

 1. Välj 3D-rotationsverktyget på verktygspanelen (eller tryck på W-tangenten).

  Se till att rätt läge är aktiverat för verktyget genom att kontrollera växlingsknappen Global under Alternativ på verktygspanelen. Klicka på knappen eller tryck på D för att växla mellan globalt och lokalt läge.

 2. Markera ett filmklipp på scenen.

  3D-rotationskontrollerna visas på det valda objektet. Om kontrollerna visas på en annan plats dubbelklickar du på kontrollens mittpunkt för att flytta den till det markerade objektet.

 3. Placera pekaren över någon av de fyra rotationskontrollerna.

  Pekaren ändras när den förs över någon av dessa kontroller.

 4. Dra en av axelkontrollerna för att rotera runt den axeln, eller dra kontrollen för fri rotation (den yttre orangefärgade cirkeln) om du vill rotera X- och Y-axlarna samtidigt.

  Dra X-axelkontrollen åt vänster eller höger om du vill rotera runt X-axeln. Dra Y-axelkontrollen uppåt eller nedåt om du vill rotera runt Y-axeln. Dra Z-axelkontrollen i en cirkelrörelse om du vill rotera runt Z-axeln.

 5. Om du vill ändra positionen för rotationskontrollens mittpunkt i förhållande till filmklippet, drar du i mittpunkten. Om du vill begränsa mittpunktens rörelse till värden som är delbara med 45° håller du ned Skift medan du drar.

  Genom att flytta mittpunkten för rotationen kan du styra rotationens effekt på objektet och dess utseende. Dubbelklicka på mittpunkten om du vill flytta den tillbaka till mitten av det valda filmklippet.

  Positionen för rotationskontrollens mittpunkt för det valda objektet visas som egenskapen 3D-mittpunkt på omformningspanelen. Du kan ändra mittpunktens position på omformningspanelen.

Rotera en markering med flera objekt i 3D-rymd

 1. Välj 3D-rotationsverktyget på verktygspanelen (eller tryck på W-tangenten).

  Se till att rätt läge är aktiverat för verktyget genom att kontrollera växlingsknappen Global under Alternativ på verktygspanelen. Klicka på knappen eller tryck på D för att växla mellan globalt och lokalt läge.

 2. Markera flera filmklipp på scenen.

  3D-rotationskontrollerna visas på det senast valda objektet.

 3. Placera pekaren över någon av de fyra rotationskontrollerna.

  Pekaren ändras när den förs över någon av dessa kontroller.

 4. Dra en av axelkontrollerna för att rotera runt den axeln, eller dra kontrollen för fri rotation (den yttre orangefärgade cirkeln) om du vill rotera X- och Y-axlarna samtidigt.

  Dra X-axelkontrollen åt vänster eller höger om du vill rotera runt X-axeln. Dra Y-axelkontrollen uppåt eller nedåt om du vill rotera runt Y-axeln. Dra Z-axelkontrollen i en cirkelrörelse om du vill rotera runt Z-axeln.

  Alla markerade filmklipp roterar runt 3D-mittpunkten som visas i mitten av rotationskontrollerna.

 5. Du kan ändra mittpunktens position för 3D-rotationskontrollen på något av följande sätt:
  • Om du vill flytta mittpunkten till valfri position drar du i mittpunkten.

  • Om du vill flytta mittpunkten till mitten av något av de markerade filmklippen Skift-dubbelklickar du på filmklippet.

  • Om du vill flytta mittpunkten till mitten av gruppen av markerade filmklipp, dubbelklickar du på mittpunkten.

  Genom att ändra position på mittpunkten för 3D-rotationskontrollen kan du styra rotationens påverkan på objekten.

  Positionen för rotationskontrollens mittpunkt för det valda objektet visas som 3D-mittpunkt på omformningspanelen. Du kan ändra mittpunktens position på omformningspanelen.

Rotera markerade objekt med omformningspanelen

 1. Öppna omformningspanelen (Fönster > Omforma).
 2. Markera ett eller flera filmklipp på scenen.
 3. På omformningspanelen anger du önskade värden i fälten för 3D-rotation i X-led, Y-led och Z-led för att rotera de markerade objekten. Dessa fält innehåller aktiv text, vilket innebär att du kan ändra värdena genom att dra i dem.

  Obs!

  3D-rotationen utförs i den globala eller lokala 3D-rymden beroende på vilket läge som har valts för 3D-rotationsverktyget på verktygspanelen.

 4. Om du vill flytta 3D-rotationspunkten anger du önskade värden i fälten för 3D-mittpunkt i X-led, Y-led och Z-led.

Justera perspektivvinkeln

FLA-filens perspektivvinkelegenskap bestämmer visningsvinkeln för 3D-filmklipp på scenen.

Om du ökar eller minskar perspektivvinkeln påverkas storleken på 3D-filmklippen och deras position i förhållande till scenens kanter. Genom att öka perspektivvinkeln visas 3D-objekten närmare användaren. Om du minskar perspektivvinkeln ser 3D-objekten ut att befinna sig längre bort. Effekten är densamma som att zooma in eller ut med ett kameraobjektiv, vilket ändrar visningsvinkeln genom objektivet.

dr_perspective_angle_55
Scenen med en perspektivvinkel på 55.

dr_perspective_angle_110
Scenen med en perspektivvinkel på 110.

Perspektivvinkelegenskapen påverkar alla filmklipp med 3D-förflyttning eller 3D-rotation. Perspektivvinkeln påverkar inte andra filmklipp. Standardperspektivvinkeln är 55 grader, d.v.s. samma som för ett vanligt kameraobjektiv. Värdeintervallet är mellan 1 och 180 grader.

Om du vill visa eller ange perspektivvinkeln i egenskapsinspektören måste du först markera ett 3D-filmklipp på scenen. Ändringarna i perspektivvinkel visas inte direkt på scenen.

Perspektivvinkeln ändras automatiskt när du ändrar scenens storlek så att 3D-objektens utseende inte ändras. Du kan inaktivera det här beteendet i dialogrutan Dokumentegenskaper.

Så här anger du perspektivvinkel:

 1. På scenen markerar du en filmklippsinstans på vilken en 3D-rotation eller 3D-förflyttning tillämpas.
 2. I egenskapsinspektören anger du ett nytt värde i fältet Perspektivvinkel. Du kan också ändra värdet genom att dra i den aktiva texten.

Justera försvinningspunkten

FLA-filens försvinningspunktsegenskap bestämmer 3D-filmklippens orientering i Z-led på scenen. Z-axeln för alla 3D-filmklipp i en FLA-fil avlägsnar sig mot försvinningspunkten. Genom att ändra plats på försvinningspunkten ändrar du riktningen i vilken ett objekt förflyttar sig längs sin Z-axel. Genom att justera försvinningspunktens position kan du exakt styra utseendet på 3D-objekt och animeringar på scenen.

Om du till exempel placerar försvinningspunkten längst upp till vänster på scenen (0, 0), och sedan ökar värdet för egenskapen Z för ett filmklipp, flyttas filmklippet bort från användaren och mot hörnet längst upp till vänster på scenen.

Eftersom försvinningspunkten påverkar alla 3D-filmklipp ändrar det också positionen för alla filmklipp på vilka du tillämpar en förflyttning längs Z-axeln.

Försvinningspunkten är en dokumentegenskap som påverkar alla filmklipp på vilka en förflyttning längs Z-axeln eller en rotation tillämpas. Försvinningspunkten påverkar inte andra filmklipp. Standardplatsen för försvinningspunkten är mitt på scenen.

Om du vill visa eller ange försvinningspunkten i egenskapsinspektören måste du först markera ett 3D-filmklipp på scenen. Ändringarna i försvinningspunkten visas inte direkt på scenen.

Så här anger du försvinningspunktens position:

 1. På scenen markerar du ett filmklipp på vilket en 3D-rotation eller 3D-förflyttning tillämpas.
 2. I egenskapsinspektören anger du ett nytt värde i fältet Försvinningspunkt. Du kan också ändra värdet genom att dra i den aktiva texten. Stödlinjer som indikerar försvinningspunktens position visas på scenen när du drar den aktiva texten.
 3. Om du vill återställa försvinningspunkten till mitten av scenen klickar du på Återställ i egenskapsinspektören.

Obs!

Om du ändrar storlek på scenen kommer gränspunkten inte att uppdateras automatiskt. Om du vill behålla 3D-utseendet som skapades genom en specifik placering av gränspunkten, måste du flytta gränspunkten relativt till den nya scenstorleken.

AnimateCCBanner