Om symboler

En symbol är en bild, en knapp eller ett videoklipp som du skapar i Animate-redigeringsmiljön (tidigare Flash Professional CC) eller genom att använda klasserna SimpleButton (AS 3.0) och MovieClip. Du kan sedan återanvända symbolen i dokumentet eller i andra dokument.

En symbol kan innehålla teckningar som du importerar från ett annat program. Alla symboler som du skapar hamnar automatiskt i biblioteket för det aktuella dokumentet.

En instans är en kopia av en symbol som ligger på scenen eller är kapslad i en annan symbol. En instans kan skilja sig från dess överordnade symbol vad gäller färg, storlek och funktion. Om du redigerar symbolen uppdateras alla dess instanser, men om du använder effekter på en instans uppdateras bara instansen.

Om du använder symboler i dina dokument minskas filstorleken drastiskt; att spara flera instanser av en symbol kräver mindre lagringsutrymme än att spara flera kopior av symbolens innehåll. Du kan till exempel minska filstorleken på dina dokument genom att konvertera statisk grafik, till exempel bakgrundsbilder, till symboler och återanvända dem. Om du använder symboler kan det också gå snabbare att spela upp SWF-filen, eftersom symbolen bara behöver hämtas till Flash® Player en gång.

Du kan dela symboler mellan dokument som delade biblioteksobjekt vid redigering eller körning. För objekt som delas vid körning kan du länka objekt i ett källdokument till valfritt antal måldokument, utan att importera objekten till måldokumentet. För objekt som delas vid redigering kan du uppdatera eller ersätta en symbol med alla symboler som finns tillgängliga i det lokala nätverket.

Om du importerar biblioteksobjekt med samma namn som objekt som redan finns i biblioteket kan du åtgärda detta utan att riskera att skriva över befintliga objekt.

Mer anvisningar om hur du kommer igång med symboler finns på följande resurser:

Symboltyper

Varje symbol har en unik tidslinje och scen med lager. Du kan lägga till bildrutor, nyckelbildrutor och lager på en tidslinje för en symbol, precis som med huvudtidslinjen. När du skapar en symbol väljer du en symboltyp.

 • Använd grafiska symboler  för statiska bilder och för att skapa återanvändbara animeringar som är knutna till huvudtidslinjen. Grafiska symboler fungerar synkroniserat med huvudtidslinjen. Interaktiva kontroller och ljud fungerar inte i animeringssekvenser för en grafisk symbol. Grafiksymboler ökar inte filstorleken på FLA-filen lika mycket som knappar eller filmklipp, eftersom de inte har någon tidslinje.

 • Använd knappsymboler för att skapa interaktiva knappar som reagerar på musklick, rollovers eller andra åtgärder. Du definierar grafiken som är kopplad till olika knapplägen och tilldelar sedan åtgärder till en knappinstans. Mer information finns i Hantera händelser i Utvecklarhandbok för ActionScript 3.0.

 • Använd filmklippssymboler för att skapa återanvändbara animeringar. Filmklipp kan ha en egen tidslinje med flera bildrutor som är oberoende av huvudtidslinjen. Föreställ dig att de är kapslade i en huvudtidslinje som kan innehålla interaktiva kontroller, ljud och till och med andra filmklippsinstanser. Du kan också placera filmklippsinstanser i tidslinjen för en knappsymbol och på så sätt skapa animerade knappar. Det går dessutom att styra filmklipp med ActionScript®.

 • Använd teckensnittssymboler om du vill exportera ett teckensnitt och använda det i andra Animate-dokument.

  Animate innehåller inbyggda komponenter, filmklipp med definierade parametrar som du kan använda för att lägga till gränssnittselement, till exempel knappar, kryssrutor och rullningslister, i dina dokument. Mer information finns i Om ActionScript 3.0-komponenter i Använda ActionScript 3.0-komponenter.

  Obs! Om du vill förhandsgranska animering i komponentinstanser och skalning av filmklipp som är skalade med nio segment i Animate-redigeringsmiljön väljer du Kontroll > Aktivera direktförhandsgranskning.

Skapa symboler

Du kan skapa en symbol med hjälp av valda objekt på scenen, skapa en tom symbol och skapa eller importera innehållet i symbolredigeringsläge, samt skapa teckensnittssymboler i Animate. Symboler kan innehålla alla funktioner som Animate kan skapa, inklusive animeringar.

Med symboler som innehåller animeringar kan du skapa Animate-program med mycket rörelse samtidigt som du minskar filstorleken. Du kan skapa en animering i en symbol som upprepas – till exempel en fågel som flaxar med vingarna.

Om du vill lägga till symboler i dokumentet använder du delade biblioteksobjekt vid redigering eller körning.

Konvertera valda element till en symbol

 1. Markera ett eller flera element på scenen. Gör något av följande:
  • Välj Ändra > Konvertera till symbol.

  • Dra markeringen till bibliotekspanelen.

  • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) och välj Konvertera till symbol på snabbmenyn.

 2. I dialogrutan Konvertera till symbol anger du namnet på symbolen och väljer beteendet.
 3. Placera registreringspunkten för symbolen genom att klicka i registreringsrutnätet.
 4. Klicka på OK.

  Animate lägger till symbolen i biblioteket. Markeringen på scenen blir en instans av symbolen. När du har skapat en symbol kan du redigera den i symbolredigeringsläge genom att välja Redigera > Redigera symboler, eller redigera den på scenen genom att välja Redigera > Redigera på plats. Du kan också ändra registreringspunkten för en symbol.

Skapa en tom symbol

 1. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Ny symbol.

  • Klicka på knappen Ny symbol längst ner till vänster på bibliotekspanelen.

  • Välj Ny symbol i Bibliotekspanel-menyn längst upp till höger på bibliotekspanelen.

 2. I dialogrutan Skapa ny symbol anger du namnet på symbolen och väljer beteende.
 3. Klicka på OK.

  Animate lägger till symbolen i biblioteket och växlar till symbolredigeringsläge. I symbolredigeringsläge visas namnet på symbolen längst upp till vänster på scenen och symbolens registreringspunkt markeras med ett hårkors.

 4. Om du vill skapa innehåll för symbolen använder du tidslinjen, ritar med ritverktygen, importerar media eller skapar instanser av andra symboler.
 5. Om du vill återgå till dokumentredigeringsläge gör du något av följande:
  • Klicka på knappen Tillbaka.

  • Välj Redigera > Redigera dokument.

  • Klicka på scenens namn i redigeringsfältet.

   När du skapar en symbol placeras registreringspunkten mitt i fönstret i symbolredigeringsläge. Du kan placera symbolinnehållet i fönstret i förhållande till registreringspunkten. Om du vill ändra registreringspunkten flyttar du symbolinnehållet i förhållande till registreringspunkten när du redigerar en symbol.

 6. I delen ActionScript-länkning kan du välja att exportera för ActionScript genom att markera kryssrutan Exportera för ActionScript. Klass och basklass visas automatiskt (du kan byta namn på klasserna om du vill). Animate söker efter klassdefinitioner i en extern AS-fil eller en länkad SWC-fil. Om inga klassdefinitioner hittas på dessa platser genereras klassfilerna automatiskt i Animate. Du hittar mer information i den här artikeln.

(Endast Animate ) Byta ut flera symboler

Med alternativet Växla symbol kan du byta ut symboler mot en vald symbol eller bitmapp.

 1. I ditt Animate-dokumentet väljer du flera symboler på scenen.

 2. Klicka på Växla på egenskapspanelen.
 3. I dialogrutan Växla symbol väljer du den symbol du vill ersätta alla markerade symboler/bitmappar med.
 4. Klicka på OK.

Konvertera animering på scenen till ett filmklipp symbol

Om du vill återanvända en animerad sekvens på scenen eller hantera den som en instans markerar du den och sparar den som en filmklippssymbol.

 1. På huvudtidslinjen markerar du alla bildrutor i alla lager i animeringen på scenen som du vill använda. Mer information om hur du markerar bildrutor finns i Infoga bildrutor på tidslinjen.
 2. Gör något av följande om du vill kopiera bildrutorna:
  • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på en markerad bildruta och välj Kopiera bildrutor i snabbmenyn. Om du vill radera sekvensen när du har konverterat den till ett filmklipp väljer du Klipp ut.

  • Välj Redigera > Tidslinje > Kopiera bildrutor. Om du vill radera sekvensen när du har konverterat den till ett filmklipp väljer du Klipp ut bildrutor.

 3. Avmarkera markeringen och kontrollera att inget på scenen är markerat. Välj Infoga > Ny symbol.
 4. Ge symbolen ett namn. För Typ väljer du Filmklipp och klickar sedan på OK.
 5. På tidslinjen klickar du på bildruta 1 på lager 1 och väljer Redigera > Tidslinje > Klistra in bildrutor.

  Den här åtgärden klistrar in bildrutorna (och eventuella lager och lagernamn) som du kopierat från huvudtidslinjen på tidslinjen för den här filmklippssymbolen. Eventuella animeringar, knappar eller interaktivitet från bildrutorna som du kopierade blir nu en självständig animering (en filmklippssymbol) som du kan återanvända.

 6. Om du vill återgå till dokumentredigeringsläge gör du något av följande:
  • Klicka på knappen Tillbaka.

  • Välj Redigera > Redigera dokument.

  • Klicka på scenens namn i redigeringsfältet ovanför scenen.

Duplicera symboler

Genom att duplicera en symbol kan du använda en befintlig symbol som utgångspunkt när du skapar en ny symbol.

Om du vill skapa versioner av symbolen med olika utseenden bör du också använda instanser.

Duplicera en symbol i bibliotekspanelen

 1. Markera en symbol i bibliotekspanelen och gör något av följande:
  • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) och välj Duplicera på snabbmenyn.

  • Välj Duplicera i menyn Bibliotekspanel.

Duplicera en symbol genom att markera en instans

 1. Markera en instans av symbolen på scenen.
 2. Välj Ändra > Symbol > Duplicera symbol.

  Symbolen dupliceras och instansen ersätts av en instans av den duplicerade symbolen.

Redigera symboler

När du redigerar en symbol i Animate uppdateras alla instanser av den symbolen i ditt dokument. Redigera symbolen på följande sätt:

 • I förhållande till de andra objekten på scenen genom att använda kommandot Redigera på plats. Andra objekt dämpas för att skilja dem från symbolen som du redigerar. Namnet på symbolen som du redigerar visas i ett redigeringsfält högst upp på scenen, till höger om namnet på aktuell scen.

 • I ett separat fönster med kommandot Redigera i nytt fönster. Om du redigerar en symbol i ett separat fönster kan du se symbolen och huvudtidslinjen samtidigt. Namnet på symbolen som du redigerar visas i redigeringsfältet högst upp på scenen.

  Du redigerar symbolen genom att växla fönstret från scenvyn till en vy med endast symbolen, med hjälp av symbolredigeringsläge. Namnet på symbolen som du redigerar visas i redigeringsfältet högst upp på scenen, till höger om namnet på aktuell scen.

  När du redigerar en symbol i Animate uppdateras alla instanser av symbolen i dokumentet med dina ändringar. När du redigerar en symbol kan du använda ritverktygen, importera media eller skapa instanser av andra symboler.

 • Ändra registreringspunkten för en symbol (punkten anges med koordinaterna 0, 0) med någon symbolredigeringsmetod.

 

Redigera en symbol på plats

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på en instans av symbolen på scenen.

  • Markera en instans av symbolen på scenen, högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) och välj Redigera på plats.

  • Markera en instans av symbolen på scenen och välj Redigera > Redigera på plats.

 2. Redigera symbolen.
 3. Om du vill avsluta läget redigera-på-plats och återgå till dokumentredigeringsläge gör du något av följande:
  • Klicka på knappen Tillbaka.

  • Markera namnet på aktuell scen i menyn Scen i redigeringsfältet.

  • Välj Redigera > Redigera dokument.

  • Dubbelklicka utanför symbolinnehållet.

Redigera en symbol i ett nytt fönster

 1. Markera en instans av symbolen på scenen, högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) och välj Redigera i nytt fönster.
 2. Redigera symbolen.
 3. Klicka på stängningsrutan i det övre högra hörnet (Windows) eller övre vänstra hörnet (Macintosh) när du vill stänga det nya fönstret, och klicka i huvuddokumentfönstret när du vill återgå till att redigera huvuddokumentet.

Redigera en symbol i symbolredigeringsläge

 1. Gör något av följande om du vill markera symbolen:
  • Dubbelklicka på symbolens ikon på bibliotekspanelen.

  • Markera en instans av symbolen på scenen, högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) och välj Redigera på snabbmenyn.

  • Markera en instans av symbolen på scenen och välj Redigera > Redigera symboler.

  • Markera symbolen i bibliotekspanelen och välj Redigera i menyn Bibliotekspanel, eller högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på symbolen i bibliotekspanelen och välj Redigera.

 2. Redigera symbolen.
 3. Om du vill avsluta symbolredigeringsläge och återgå till att redigera dokumentet gör du något av följande:
  • Klicka på knappen Tillbaka till vänster om redigeringsfältet högst upp på scenen.

  • Välj Redigera > Redigera dokument.

  • Klicka på scenens namn i redigeringsfältet högst upp på scenen.

  • Dubbelklicka utanför symbolinnehållet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy